Počet nalezených dokumentů: 10110
Publikováno od do

Stanovení nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu a thoronu fp pomocí jednorázových odběrů na filtr s využitím difuzních mřížek
Jílek Karel; Michal Šesták; Thinová Lenka
2021 -
Nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu (f_p^Rn) a thoronu (f_p^Tn) představují důležitý vstupní parametry pro stanovení dávkových konverzních koeficientů od inhalace radonu a thoronu. K jejich měření se nejčastěji používá filtračních metod s využitím difúzní mřížky, která slouží k zachycení produktů přeměny radonu (PP Rn) a thoronu (PP Tn) nenavázaných na aerosolech. Jednou z nejpraktičtějších filtračních metod je metoda jednorázových odběrů. V této diplomové práci je uvedena teorie difúzní mřížky a pomocí ní jsou navrženy tři varianty mřížek s různými parametry, které bude možné používat pro měření f_p^Rn a f_p^Tn. Dále byla provedena měření za účelem stanovení korekce na absorpci alfa záření emitovaného při přeměně PP Rn a PP Tn v nyní používaných mřížkách ve Státním ústavu radiační ochrany a filtru MF Millipore s 0,8 um póry. Tyto korekce byly následně použity při vyhodnocování jednorázových odběrů provedených v rámci srovnávacích měřeních, která dále zahrnovala kontinuální monitory (BWLM PLUS 2S, Fritra 4) a aerosolový spektrometr SMPS+C. V případě PP Rn jsou výsledky ze všech měřidel srovnatelné, a proto lze považovat korekční faktory pro PP Rn za správně stanovené. Pro ověření stanovených hodnot korekcí pro PP Tn by bylo potřeba vytvořit větší obj. aktivity PP Tn v odebíraném vzduchu.The unattached fraction of equivalent equilibrium radon (f_p^Rn) and thoron (f_p^Tn) concentration is an important parameter in the determination of the dose conversion factors for the radon and thoron inhalation, respectively. For their measurement, the filtration techniques are used together with the single screen diffusion method. In this master thesis, the filtration technique called one grab sampling method is introduced and used. Further, the theory of a screen-type diffusion battery is presented. This theory was used to design a single screen diffusion battery suitable for the measurement of f_p^Rn and f_p^Tn. Next, measurements were carried out to determine correction coefficients on the absorption of alpha radiation emitted during the decay of radon and thoron daughters in the single screen diffusion battery and filter that are currently used in National Radiation Protection Institute. The determined correction coefficients were used during the evaluation of the one grab samplings which were performed in the framework of comparative measurements including further continuous monitors (BLWM PLUS 2S, Fritra 4) and aerosol spectrometer SMPS+C. The resulting values of f_p^Rn show the good agreement for all used measuring methods and therefore the determined correction coefficients for the radon daughters can be considered to be right. In order to verify the correction coefficients for thoron daughters, a higher concentration of thoron needs to be used during the measurements. Klíčová slova: radon; thoron; metoda jednorázových odběrů; difúzní mřížka; nevázaná frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu a thoronu; radon; thoron; grab sampling method; single screen diffusion method; unattached fraction of equivalent equilibrium radon and thoron concentration Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Stanovení nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu a thoronu fp pomocí jednorázových odběrů na filtr s využitím difuzních mřížek

Nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu (f_p^Rn) a thoronu (f_p^Tn) představují důležitý vstupní parametry pro stanovení dávkových konverzních koeficientů od inhalace radonu a thoronu. K ...

Jílek Karel; Michal Šesták; Thinová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně
Kráčmerová Tereza; Tatiana Pavliková; Koláček Michal
2021 -
Jednostranná hyperlázia kondyly (UCH), ktorej dôsledkom je deformácia tváre, je choroba, ktorá postihuje najmä deti a vedie k asymetrii mandibuly. Diagnostika kondýl je v súčasnej dobe vykonávaná scintigrafiou skeletu pri použití jednofotónovej emisnej výpočtovej tomografie. Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať bežne používané metódy na diagnostikovanie kondylárneho rastu a porovnať ich s novo navrhnutou metódou, za pomoci absolútnej kvantifikácie. Keďže v Českej republike nie je zavedená jednotná metóda na kvantifikáciu kondýl, účelom je na základe zbierky normálových pacientov vytvoriť kritériá pre vyhodnotenie pacientov, s podozrením na kondylárnu hyperpláziu a podľa toho posúdiť kondylárny rast u indikovaných pacientov. Analyzovaných bolo 47 pacientov s indikáciou pre UCH a 19 normálových, resp. zdravých pacientov. Skúmaná bola metóda hodnotenia asymetrie porovnaním postihnutej a zdravej kondyly, interný štandard (klivus), externý štandard (známe množstvo aktivity v rámci zorného poľa snímania) a absolútna kvantifikácia (pomocou kalibračného faktora a korekcie na efekt čiastočného objemu, ktoré boli zistené meraniami na fantóme). Okolo kondýl boli vysegmentované oblasti záujmu v tvare sféry s objemom 2 ml, okolo klivusu sféra s objemom 14 ml a okolo externého štandardu valec s rozmermi použitej skúmavky. Na záver bolo zistené prínosné použitie absolútnej kvantifikácie pri porovnaní rôznych výhod a nevýhod a taktiež neistôt, ktorými disponujú jednotlivé metódy s prihliadnutím na dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje následnú liečbu, a to stanovenie fázy rastu kondyly.Unilateral condylar hyperplasia (UCH), resulting in a face deformation, is a disease which leads to an asymmetry of mandible mainly amongst children. Diagnostic of condyles is nowadays performed by a skeletal scintigraphy using single-photon emission computed tomography. The aim of the master thesis is to analyse commonly used methods for diagnosis of the condylar growth and compare these methods with the new suggested method which uses absolute quantification. Since there has been no unified method for quantification of condyles established in the Czech Republic, the other purpose is to determine criteria for the evaluation of patients who have suspected condylar hyperplasia, based on the collection of normal patients, and according to the normal values assess condylar growth in suspected UCH patients. There have been analysed forty-seven patients suspected of UCH and nineteen normal (healthy) patients. The method of assessment of asymmetry by comparing affected and normal condyle, internal standard (clivus), external standard (known amount of activity within the field of view) and absolute quantification (using a calibration factor and a partial volume effect correction, which were determined by phantom measurements) was studied. Around the condyles, there were segmented sphere-shaped volumes of interest defined by the volume of 2 ml, volume of 14 ml surrounding the clivus and a cylinder-shaped area with dimensions of the used flask surrounding the external standard. In conclusion, a beneficial use of absolute quantification has been found out by comparing various advantages, disadvantages and also uncertainties surrounding the individual methods in consideration of an important factor affecting the following treatment - defining a stage of condylar growth. Klíčová slova: Kľúčové slová: asymetria mandibuly; jednostranná hyperplázia kondyly; kvantifikácia; normálová databáza; PVE; SPECT; Key words: mandibular asymmetry; normal database; PVE; quantification; SPECT; unilateral condylar hyperplasia Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně

Jednostranná hyperlázia kondyly (UCH), ktorej dôsledkom je deformácia tváre, je choroba, ktorá postihuje najmä deti a vedie k asymetrii mandibuly. Diagnostika kondýl je v súčasnej dobe vykonávaná ...

Kráčmerová Tereza; Tatiana Pavliková; Koláček Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Přenos akvizičních parametrů mezi CT systémy se zachováním kvality obrazu – studie proveditelnosti
Ptáček Jaroslav; David Kozák; Súkupová Lucie
2021 -
Diplomová práce je zaměřena problematikou přenosu akvizičních parametrů mezi různými CT systémy. Cílem práce bylo navrhnout metodu pro přenos akvizičních parametrů a provést potřebná experimentální měření k sestavení korekčních křivek. V úvodu práce byly zavedeny veličiny charakterizující kvalitu obrazu. Dále byly představeny některé akviziční parametry ovlivňující kvalitu obrazu a případné technické rozdíly, vedoucí k rozdílné kvalitě obrazu při použití stejných akvizičních parametrů. Důležitou částí práce byl popis některých plně referenčních metrik pro zhodnocení kvality obrazu. Pro výběr vhodných rekonstrukčních metod pro přenos akvizičních parametrů bylo naměřeno výkonové spektrum šumu. Za použití jednoduchého fantomu bylo provedeno několik měření pro určení korekčních křivek. Daná metoda pak byla zhodnocena měřením na antropomorfním fantomu.Master's thesis is focused on a possibility of acquisition parameters transfer between various CT systems. The goal of the work was to design a method for such a transfer and to carry out necessary experimental measurements for determination of these correction curves. In the introduction, measures to characterize image quality were defined. Nextly, acquisition parameters influencing image quality and possible technical differencies leading to different image quality provided the same acquisition parameters were introduced. Important section of the thesis was a description of several full-reference image quality metrics. For determination of suitable reconstruction methods for acquisition parameters transger, the noise power spectra were measured. Several measurements on a simple phantom were made and correction curves were obtained. Lastly, proposed method was evaluated on a anthropomorphic phantom. Klíčová slova: Výpočetní tomografie; kvalita obrazu; přenos akvizičních parametrů; iterativní rekonstrukce; výkonové spektrum šumu; Computed tomography; image quality; translation of acquisition parameters; iterative reconstruction; noise power spectrum Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Přenos akvizičních parametrů mezi CT systémy se zachováním kvality obrazu – studie proveditelnosti

Diplomová práce je zaměřena problematikou přenosu akvizičních parametrů mezi různými CT systémy. Cílem práce bylo navrhnout metodu pro přenos akvizičních parametrů a provést potřebná experimentální ...

Ptáček Jaroslav; David Kozák; Súkupová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Building a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniques
MAE supervisor; Vinit Udumalpet Kannan; MAE opponent
2020 -
Building a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniquesBuilding a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniques Klíčová slova: predictive model; tyre; high-speed performance; analysis techniques; predictive model; tyre; high-speed performance; analysis techniques Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Building a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniques

Building a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniquesBuilding a predictive model for tyre’s high-speed performance using data analysis techniques

MAE supervisor; Vinit Udumalpet Kannan; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Design of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-System
MAE supervisor; Vivek Thakur; MAE opponent
2020 -
Design of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-SystemDesign of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-System Klíčová slova: low speed; torque; feedback algorithm; Steer-by-System; low speed; torque; feedback algorithm; Steer-by-System Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Design of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-System

Design of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-SystemDesign of a low speed torque feedback algorithm for a Steer-by-System

MAE supervisor; Vivek Thakur; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech
Novotný Jaroslav; Daniel Štěrba; Pascazio Saverio
2020 -
Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný model pro studium vývoje a asymptotiky otevřených kvantových systémů. Pro systém dvou qubitů jsou nalezeny a klasifikovány veškeré možné evoluce v rámci studované dynamiky, které vynucují synchronizaci nebo phase-locking, a jsou popsány jejich atraktorové prostory. Je ukázáno, jak lze tyto objevené synchronizační mechanismy aplikovat na qubitové sítě, $n$-částicové systémy s bipartitními interakcemi. Dále je ukázáno, že v závislosti na konkrétním synchronizujícím lindbladovském operátoru evoluce buď zcela utlumí jednotlivé vlastní qubitové dynamiky, nebo synchronizuje libovolnou síť, jejíž interakční graf je alespoň slabě souvislý. Krom toho jsou studovány rozličné vlastnosti synchronizujících a phase-locking vynucujících evolučních zobrazení.The work adresses the phenomenon of synchronization in qubit networks with Markovian evolution. It introduces the formalism of quantum Markov dynamical semigroups and Lindblad dynamics as a suitable model to study the evolution and asymptotics of open quantum systems. For a system of two qubits all possible synchronization- and phase-locking-enforcing evolution maps within the studied dynamics are found and classified, and their attractor spaces are described. It is shown how the discovered synchronization mechanisms can be applied to qubit networks, $n$-partite systems with bipartite interactions. It is further demonstrated that, depending on the particular synchronizing Lindblad operator, the evolution either completely destroys the reduced dynamics of individual qubits, or synchronizes an arbitrary network wherof interaction graph is weakly connected. Additionally, several other properties of the synchronizing and phase-locking maps are investigated. Klíčová slova: synchronizace; phase-locking; qubitové sítě; otevřené kvantové systémy; kvantové markovské procesy; kvantové dynamické semigrupy; QMDS; lindbladovská dynamika; asymptotický evoluce; atraktorový prostor; synchronization; phase-locking; qubit networks; open quantum systems; quantum Markov processes; quantum dynamical semigroups; QMDS; Lindblad dynamics; asymptotic evolution; attractor space Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech

Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný ...

Novotný Jaroslav; Daniel Štěrba; Pascazio Saverio
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Ekonomické zhodnocení elektrického pohonu v autobusové dopravě
Říha Zdeněk; Daniel Mach; Němec Michal
2020 -
Diplomová práce vychází ze skutečnosti stále většího zájmu o ochranu životního prostředí a v důsledku tedy i trendů využití alternativních pohonných hmot, konkrétně elektřiny. Právě elektromobilita se stává čím dál častěji skloňovaným tématem, a to nejen na úrovni regionální, ale i celoevropské. Právě EU tak v poslední době na elektromobilitu začíná klást značný důraz a konkrétně v segmentu hromadné dopravy se již členské země musely zavázat ke splnění specifického poměru „čistých“ vozů vůči zbytku vozového parku. Jelikož tato pravidla vstoupí v platnost již příští rok, je jasné, že se mnozí intenzivně zabývají také rentabilitou jejich provozu. Pořizovací náklady jsou totiž značné a přínosy do jisté míry diskutabilní. Záměrem práce tak je nejen sumarizovat informace týkající se elektromobility, ale především za užití odpovídající metodiky výpočtů určit, zda a za jakých okolností se provoz elektrobusů vyplatí. Za tímto účelem budou vyhodnocovány související hypotézy a zodpovídány další doplňující otázky.The diploma thesis is based on the fact that interest in environmental protection and, as a result, in trends in use of alternative fuels, namely electricity, is increasing. The question of electromobility is being discussed more and more often, both on regional and European level. Hence, the EU has recently begun to place a considerable emphasis on the electromobility. In segment of public transport, Member States had to commit themselves to meet a specific ratio of “clean” cars to the rest of the fleet of vehicles. Since these rules will enter into force next year already, it is obvious that many are intensively concerned with profitability of their own operation as well. The reason is that acquisition costs are considerably high and benefits, at least to some extent, questionable. Thus, the aim of this paper is not only to summarize information related to the electromobility, but also to determine, using appropriate calculation methodology, whether and under what circumstances operation of electric buses pays off. For this purpose, related hypotheses will be evaluated and other supplementary questions will be answered. Klíčová slova: Autobusová doprava; čistá mobilita; elektromobilita; elektrobusy; ekologie; Bus transport; clean mobility; electromobility; electric buses; ecology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Ekonomické zhodnocení elektrického pohonu v autobusové dopravě

Diplomová práce vychází ze skutečnosti stále většího zájmu o ochranu životního prostředí a v důsledku tedy i trendů využití alternativních pohonných hmot, konkrétně elektřiny. Právě elektromobilita se ...

Říha Zdeněk; Daniel Mach; Němec Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě
Exner Pavel; Pavel Lokvenc; Turek Ondřej
2020 -
V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově invariantní δ -vazbou a nově zkoumanou časově neinvariantní vazbou. Cílem práce je určit vlastnosti spektra v závislosti na parametrech systému.This thesis studies an infinite rectangular lattice quantum graph with a new parametric class of couplings. This couplings interpolates between time-reversal δ -coupling and a new time non-invariant coupling. The main aim of this thesis is to identify spectral properties in dependence on the parameters of the model. Klíčová slova: Kvantový graf; parametrická množina vrcholových vazeb; symetrie vazeb; obdelníková mřížka; spektrum; Quantum graph; parametric class of vertex coupling; coupling symmetries; rectangular lattice; band-gap spectrum Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě

V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově ...

Exner Pavel; Pavel Lokvenc; Turek Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody
Klika Václav; Juraj Kováč; Eisner Jan
2020 -
Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných bodov, tak aj v asymptotických prípadoch. Predstavíme a predvedieme sadu nástrojov slabo nelineárnej analýzy potrebných na štúdium mechanizmov určujúcich vzor. Pokúsime sa o dôkaz aproximačného teorému pre WKBJ aproximáciu riešenia systému reakčno-difúznych rovníc.We will introduce basic concepts required for an advanced analysis of the phenomenon of diffusion-driven (Turing) instability. We investigate the properties of this model in the vicinity of equilibria and bifurcation points as well as in asymptotic settings. We introduce and demonstrate a set of methods of the weakly non-linear analysis relevant for studying mechanisms of pattern selection. Finally, we attempt to prove an approximation theorem for a WKBJ solution to a system of reaction-diffusion equations. Klíčová slova: asymptotické metódy; bifurkačná analýza; difúziou poháňaná nestabilita; WKBJ metóda; Turingov model; asymptotic methods; bifurcation analysis; diffusion-driven instability; the WKBJ method; Turing model Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody

Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných ...

Klika Václav; Juraj Kováč; Eisner Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů
Krejčiřík David; Vojtěch Šmíd; Znojil Miloslav
2020 -
Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými hraničními podmínkami a pro operátor s metrikou. Uvádíme stručný úvod do metody násobitelů.We study the spectrum of Schrödinger operators using the method of multipliers. We find sufficient conditions for the absence of the point spectrum of an operator with complex potential on a half-space with various boundary conditions and for an operator with a metric. We give a brief introduction to the method of multipliers. Klíčová slova: Metoda násobitelů; Schrödingerův operátor; spektrální analýza; sektoriální forma; nesamosdružený operátor; Method of multipliers; Schrödinger operator; spectral analysis; sectorial form; non-selfadjoint operator Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů

Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými ...

Krejčiřík David; Vojtěch Šmíd; Znojil Miloslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze