Počet nalezených dokumentů: 979
Publikováno od do

Studie geometrických parametrů trysky pro použití v chladicím cyklu zařízení využívající zbytkové teplo
Doleček Vít; Gopalakrishnan Deepak Kumar Jangid; Toman Rastislav
2019 - anglický
V diplomové práci je provedena studie provozního režimu ejektoru použitého v chladícím cyklu. Studie byla provedena s využitím výpočetních metod mechaniky tekutin a je zaměřena na ověření citlivosti ejektoru provozu na jeho geometrii při provozu. Hlavním úkolem bylo zlepšení provozních vlastností a výkonu ejektrou, který je ovlivněn snížením tlakových ztrát a maximalizací poměru sekundárního a primárního proudu. Provoz ejektroru s optimálizovanou geometrií byl ověřen při nenávrhových stavech. Simulace v rámci projektu byly prováděny pomocí komerčního CFD programu. První částí byla tvorba geometrie a tvorba výpočetní sítě. Dále byly stanoveny okrajové podmínky pro výpočet ejektoru a byla provedena simulace, která byla následně vyhodnocena a analyzována. Na závěr byla provedena analýza chování ejektoru v nenávrhových stavech systému.In this thesis work, a detailed study is carried out on the operation of an integrated ejector in a refrigeration cycle. The study has been done using mechanical simulation program of computational fluid and aims to check the response of the different geometries of the ejector at final operating conditions. The primary attention was given to the ejector geometry which produces better performance, i.e., the geometry which minimizes the loss of pressure in the flow and maximizes the ratio between the secondary and primary mass flow rate. After the ejector geometry which produces optimum performance is found, the optimum geometry is studied in off-design operating conditions to check if there is any reduction in the performance of the optimum ejector geometry. Throughout the project work, all the necessary steps are taken to configure and solve the problem by using CFD simulation program. It is established as a starting point by setting up the geometry followed by meshing process and mesh quality study. In the preprocessing, the attention is given to the definition of the boundary conditions of the problem. The problem is initialized and the simulated by using the resolution strategy. The process is concluded with the post-processing phase and results of the analysis. The performance of optimum and non-optimum ejector geometries is studied in detail with the flow behavior inside the ejector. Klíčová slova: ejektor,CFD simulace,optimalizace ejektoru,chladící cyklus; Ejector nozzle,CFD simulation,Ejector optimization,cooling cycle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Studie geometrických parametrů trysky pro použití v chladicím cyklu zařízení využívající zbytkové teplo

V diplomové práci je provedena studie provozního režimu ejektoru použitého v chladícím cyklu. Studie byla provedena s využitím výpočetních metod mechaniky tekutin a je zaměřena na ověření citlivosti ...

Doleček Vít; Gopalakrishnan Deepak Kumar Jangid; Toman Rastislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zástavba a integrace pohonné jednotky pro pohon bagru
Doleček Vít; Raikwaparn Gagan; Kadlec Jaroslav
2019 - anglický
Většinou v automobilovém průmyslu je cílem rozvoje jakéhokoliv nového stroje od stávajícího stroje, jehož cílem je většinou využívat díly, které jsou ve výrobě, nebo provádět minimální úpravy stávajících dílů nebo navrhnout méně nových dílů. To vede k méně investicím a k méně času na vybudování nového stroje. A zároveň je také velmi důležité optimální a efektivní využití energie v jakémkoli provozním bodě vozidla. Tato práce se zabývá kapitolou, která je postupnou metodikou pro integraci hnacího ústrojí s minibagrem. V kapitole 2 jsou navrženy návrhy na balení různých technických systémů, jako je výfukový systém, hydraulický systém, chladicí systém, přívod vzduchu apod., Stejně jako v počátečních fázích, musí být vyřešeny hlavní omezení týkající se balení vozidel a pohonných jednotek. Po schválení návrhů jsou tyto inženýrské systémy navrženy a optimalizovány. Výběr vhodně nejvhodnější komponenty pro příslušné systémy. Protože došlo k významným změnám ve vzduchovém filtru a chladicím systému, jsou popsány v dalších kapitolách (kapitola 3, kapitola 4 a kapitola 5). V kapitole 3 jsou uvedeny stručné vysvětlení a hlavní komponenty systému sání vzduchu. Byl navržen CAD model systému sání vzduchu pomocí softwaru CREO CAD. Vybrán vhodný vzduchový filtr na základě výkonové křivky a výpočtu. Vzduchové hadice jsou navrženy a CAD modelovány s ohledem na jejich použití, materiál, teplotu a tlak ložisek, maximální délku hadice, minimální poloměr ohybu apod. V kapitole 4 vysvětluje, proč dochází ke ztrátě tlaku v potrubí a hadicích, a jak vypočítat tyto ztráty ve vzduchových hadicích systému nasávání vzduchu a hadic vody (chladicí kapaliny) v chladicím systému pomocí standardních vzorců. To pomáhá při navrhování a CAD modelování hadic. Zde také můžeme najít srovnání mezi vypočtenými a KULI softwaremi pokles tlaku. Modelování chladicího systému pomocí softwaru KULI trvá krátkodobě kvůli nedostupnosti technických dat chladiče chladiče a chladiče oleje již v dřívější fázi. Výhoda tohoto výpočtu napomáhá konstrukci hadic pod těsným přiblížením tlaku. Pomáhá tak v raném CAD modelování a designu hadic, což šetří spoustu času. V kapitole 5 vysvětluje optimalizaci chladicího systému pomocí softwaru KULI a výsledky KULI pomáhají vybrat vhodné ventilátory různých dodavatelů. Tato kapitola obsahuje základní teorii přenosu tepla a stručné vysvětlení hlavních komponent systému chlazení. Souhrnný popis softwaru KULI, jeho účel, jeho moduly, výhody a aplikace jsou stručně vysvětleny. Výpočet simulačního vstupu a model KULI je popsán. Nakonec ukázal výsledek simulace, analýza a výběr vhodného ventilátoru od různých ventilátorů na základě některých důležitých kritérií. Kapitola 6 a kapitola 7 zobrazují závěry a budoucí aspekty.Mostly in an automotive industry, for the development of any new machine from the existing machine, aim is to use mostly the parts which are in production or perform minimum modification in the existing parts or design less new parts. This leads to less investment as well as less time to build the new machine. And at the same time optimal and efficient use of energy at any operating point of the vehicle is also very important. This thesis will show chapter wise, the sequential methodology, for the powertrain integration of a mini excavator. In chapter 2, packaging proposals of different engineering systems such as exhaust system, hydraulic system, cooling system, air intake etc. are made as in initial stages, major vehicle and powertrain packaging constraints must be resolved. After the approval of proposals, these engineering systems are designed and optimized. Selection of the best suitable component has done for the respective systems. As there were major changes in the air filter system and cooling system, they are elaborated in the further chapters (chapter 3, chapter 4, and chapter 5). In chapter 3, brief explanation and main components of air intake system has mentioned. CAD model of air intake system through CREO CAD software has proposed. Selected the suitable air filter based on performance curve and calculation. Air hoses are designed, and CAD modelled with considering its application, material, bearing temperature and pressure, maximum possible hose length, minimum possible bend radius etc. In chapter 4, it explains why the pressure loss in the pipe and hoses occurs and how to calculate these losses in the air hoses of the air intake system and water (coolant) hoses in the cooling system by using the standard formulae. This helps for designing and CAD modeling of hoses. Here, we can also find the comparison between the calculated and KULI software pressure drop results. Modelling of cooling system through KULI software takes times because of unavailability of technical data of radiator and oil cooler at the earlier stage. Benefit of this calculation helps to do the design of the hoses under close approximation of pressure. Thus, helps in early CAD modelling and hose design, that's saves a lot of time. In chapter 5, it explains optimization of cooling system through KULI software and KULI results helps to select a suitable fan of different suppliers. This chapter includes basic heat transfer theory and brief explanation about the main cooling system components. KULI software overview, purpose, its modules, benefits, and applications are briefly explained. Simulation input calculation and KULI model is described. Finally, the simulation result, analysis and the selection of suitable fan from various fans has shown based on some important criteria. Chapter 6 and chapter 7, shows the conclusion and the future aspects. Klíčová slova: Chladicí systém,Přívod vzduchu,Software pro tepelný management (1-D),Výpočet tlakových ztrát; Cooling system,Air intake,Thermal management software (1-D),Pressure losses calculation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zástavba a integrace pohonné jednotky pro pohon bagru

Většinou v automobilovém průmyslu je cílem rozvoje jakéhokoliv nového stroje od stávajícího stroje, jehož cílem je většinou využívat díly, které jsou ve výrobě, nebo provádět minimální úpravy ...

Doleček Vít; Raikwaparn Gagan; Kadlec Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Fotoprodukce vektorových mezonů J/Psi v ultraperiferálních srážkách Pb-Pb
Broz Michal; Martínez Gajdošová Zuzana; Mereš Michal
2019 - anglický
Jedna z mnoha otevřených otázek současné QCD je přı́čina jevu jaderného stı́něnı́. Abychom mohli porozumět tomuto jevu, je důležité studovat gluonové distribuce v jádře při malém x. Existuje mnoho různych modelů, snažı́cı́ch se popsat tyto jevy v QCD, které je potřeba experimentálně ověřit. Jeden z procesů vhodných pro zkoumánı́ gluonové distribuce v jádře je fotoprodukce vektorového mezonu. Měřenı́ účinného průřezu tohoto procesu může sloužit jako ověřenı́ platnosti jedné nebo vı́ce teoretických předpovědí fenoménů v QCD. V této diplomové práci jsme připravili nástroje potřebné pro výpočet účinného průřezu koherentnı́ a nekoherentnı́ fotoprodukce vektorového mezonu J/Psi, jako jsou určení výtěžku J/Psi, vypočı́tanı́ luminozity, určenı́ součinu akceptance a efektivity a odhad souvisejı́cich systematických chyb. Studium, prezentované v této práci bylo provedeno na datech ze srážek Pb–Pb při těžišťové energii 5.02 TeV, která byla nabrána během Run 2 na LHC s detektorem ALICE v střednı́ rapiditě.One of the open questions in QCD today is the cause of the shadowing phenomenon in nuclei. To understand this phenomenon it is necessary to study gluon distributions in nuclei at small x. There are several models trying to describe such phenomenon in QCD which have to be experimentally scrutinized and confirmed. One of the suitable processes to investigate gluon distributions in nuclei is the photoproduction of a vector meson. The measurement of its cross section can serve as a verification of one or more theoretical predictions of this QCD phenomenon. During this Master’s Thesis were prepared tools for the calculation of the cross section of the coherent and incoherent photoproduction of the vector meson J/Psi. The studies presented here were performed with data from Pb–Pb collisions at a center-of-mass energy 5.02 TeV collected during the Run 2 data-taking period at the LHC with the ALICE detector at mid-rapidity. Klíčová slova: Ultra-periferálnı́ srážky,ALICE,J/Psi,účinný průřez; Ultra-peripheral collisions,ALICE,J/Psi,cross section Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Fotoprodukce vektorových mezonů J/Psi v ultraperiferálních srážkách Pb-Pb

Jedna z mnoha otevřených otázek současné QCD je přı́čina jevu jaderného stı́něnı́. Abychom mohli porozumět tomuto jevu, je důležité studovat gluonové distribuce v jádře při malém x. Existuje mnoho ...

Broz Michal; Martínez Gajdošová Zuzana; Mereš Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studium top kvarku v experimentu ATLAS
Taševský Marek; Zaplatílek Ota; Hubáček Zdeněk
2019 - anglický
Tato diplomová práce pojednává o vlastnostech top kvarku, zvláště pak o měření párové produkce top-antitop v plně hadronovém kanále při těžištové energii 13 TeV v proton-proton srážkách na experimentu ATLAS. Měření využívá tzv. boostovanané topologie, kdy je možné obsáhnout veškeré rozpadové produkty ttbar systému do dvou jetů s velkými poloměry. Cílem práce je implementovat do již existujícího frameworku nový přístup k konstrukci velkých jetů (R~1.0), tzv. re-clustering, a následně prozkoumat vliv re-klastrovaných jetů na systematické chyby měření v uvedené fyzikální analýze. Re-klastrovací metoda je založena na aplikaci anti-kt algoritmu na již existující jety s malými poloměry (R~0.4). Protože malé jety mívají obvykle nižší systematické chyby než jety velké, pak můžeme očekávat zlepšení systematických chyb v případě velkých re-klastrovaných jetů. Tato práce dokumentuje pokles celkové i dominantní systematické neurčitosti spojené s jet energy scale velkých re-klastrovaných jetů. Jmenované nejistoty se snížily o 10-20 % u všech studovaných veličin. Re-klastrované jety dále poskytují lepší soulad mezi daty a predikcí. Dále je zde uvedena studie, která uvažuje rozpad hypotetického Z' bosonu na dvojici top-antitop v plně hadronovém kanále jako aditivní signál Nové Fyziky ke stávající predikci ttbar událostí, zda lze dosáhnout lepší shody mezi daty a predikcí. Studie obsahuje srovnání několika hmotnostních vzorků Z' bosonu generovaných MC generátorem Pythia8. Při zohlednění signálu, který obsahuje Novou Fyziku Z' bosonu, k predikci Standardního Modelu nezískáváme lepší souhlas mezi daty a predikcí.The master thesis deals with properties of the top quark and briefly describes the measurement of the ttbar pair production in the so called all-hadronic decay channel at 13 TeV in proton-proton collisions using data collected by the ATLAS experiment at LHC. The measurement is based on the boosted topology when all decay products of the ttbar system can be collected by only two jets with large radii R. The main task of this thesis is an implementation of the so called re-clustering procedure with the aim to improve systematic uncertainties of the top quark measurements. The method of reconstructing jets with large radii (R~1.0) is based on clustering jets with small radii (R~0.4). Since small-R jets usually have smaller systematic uncertainties than the large-R jets, one expected an improvement in this respect for re-clustered large-R jets. This thesis documents that both the total systematic uncertainty and the dominant one, the so called jet energy scale, have decreased by 10-20 % in all studied variables, when large-R jets are re-clustered using small-R jets. Also a better agreement of Monte Carlo predictions with data was achieved for re-clustered jets. The second task of this thesis was to compare Monte Carlo predictions with a signal of New Physics with data to see if a better description is attained. By studying Pythia8 predictions for several mass points of an implemented hypothetical Z' boson which is predicted to decay fully hadronically as our studied signal, we conclude that adding this signal of New Physics on top of the Standard Model prediction does not improve the agreement with data. Klíčová slova: Top-kvark,ttbar system,Z' boson,plně hadronový rozpad,jet,jety s velkými poloměry,re-clustering; Top quark,ttbar system,Z' boson,all-hadronic decay channel,jet,large-R jet,re-clustering Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Studium top kvarku v experimentu ATLAS

Tato diplomová práce pojednává o vlastnostech top kvarku, zvláště pak o měření párové produkce top-antitop v plně hadronovém kanále při těžištové energii 13 TeV v proton-proton srážkách na experimentu ...

Taševský Marek; Zaplatílek Ota; Hubáček Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů
Tomášik Boris; Uchytil Josef; Bydžovský Petr
2019 - anglický
Počty částic produkované v ultrarelativistických jaderných srážkách jsou dobře popsány statistickým modelem. V tomto modelu závisí výtěžky na teplotě a chemickém potenciálu. Statistická fyzika však dokáže předpovědět i fluktuace multiplicity. Ty pak mohou být porovnány s daty z experimentu. Cílem této práce je poskytnout informace o výpočtu fluktuací multiplicity a vyšších momentů rozdělení multiplicity za použití centrálních statistických momentů. Budou představeny metody výpočtů fluktuací multiplicity ve statistickém modelu nejprve pro chemickou rovnováhu, poté i pro chemickou nerovnováhu, při které předpokládáme generování chemických potenciálů pro každý stabilní druh částic v závislosti na teplotě. Závěrem budou představeny výsledky výpočtu momentů rozdělení protonového čísla v závislosti na teplotě pro scénáře chlazení relevantní pro ultrarelativistické jaderné srážky z programu RHIC BES.The number of particles produced in ultra-relativistic nucleus-nucleus collisions is well described by the statistical model. In this model, the particle yields depend on temperature and chemical potential. However, statistical physics can also predict multiplicity fluctuations, which can subsequently be compared to experimental data. The aim of this thesis is to provide information on how to compute multiplicity fluctuations along with higher moments of the multiplicity distribution using the central statistical moments. Furthermore, said moments of the multiplicity distribution in a hadron resonance gas model will be investigated for both the chemical equilibrium and the chemical non-equilibrium, where the generation of temperature-dependent chemical potentials for each stable particle species is assumed. Finally, the results in form of the temperature dependence of the moments of the proton number distribution at chemical non-equilibrium will be introduced for relevant cool-down scenarios based on the data from the RHIC BES programme. Klíčová slova: Těžko-iontové srážky,statistický model,centrální momenty,fluktuace multiplicity,chemická nerovnováha; Heavy-ion collisions,Statistical model,Central moments,Multiplicity fluctuations,Chemical non-equilibrium Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů

Počty částic produkované v ultrarelativistických jaderných srážkách jsou dobře popsány statistickým modelem. V tomto modelu závisí výtěžky na teplotě a chemickém potenciálu. Statistická fyzika však ...

Tomášik Boris; Uchytil Josef; Bydžovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Měření elastokinematiky zavěšení vozidla
Achtenová Gabriela; Manda Anand; Klír Vojtěch
2019 - anglický
The aim of this dissertation is to study "Elastokinematics of wheel suspension" of Škoda Superb 4X4, with the existing test bench in the laboratory of Automotive Department at Juliska. Primarily, I performed detail analysis of previous studies on elastokinematic test bench. Next, I refurbished the old setup, retraced the measurements and prepared the data acquisition software in LabVIEW. obtained results plotted into graphs, analysed and compared with the previous results. In addition to this, I proposed the solution for the sliding mechanism and checked the feasibility of suggested guides with the parameters provided by manufacturer. Designed and fabricated the measurement setup for the left wheel (i.e. sliding table, sensors stand, height sensor mount and the wheel clamp) to measure the change in elastokinematic parameters of left wheel in a car. Detail study of the measured data with edited test bench and suggested the possibilities of the future improvement.The aim of this dissertation is to study "Elastokinematics of wheel suspension" of Škoda Superb 4X4, with the existing test bench in the laboratory of Automotive Department at Juliska. Primarily, I performed detail analysis of previous studies on elastokinematic test bench. Next, I refurbished the old setup, retraced the measurements and prepared the data acquisition software in LabVIEW. obtained results plotted into graphs, analysed and compared with the previous results. In addition to this, I proposed the solution for the sliding mechanism and checked the feasibility of suggested guides with the parameters provided by manufacturer. Designed and fabricated the measurement setup for the left wheel (i.e. sliding table, sensors stand, height sensor mount and the wheel clamp) to measure the change in elastokinematic parameters of left wheel in a car. Detail study of the measured data with edited test bench and suggested the possibilities of the future improvement. Klíčová slova: Front Independent suspension,McPherson strut,Elastokinematics test stand,Mechanical design,Data acquisition,CATIA V5,National instruments,LabVIEW; Front Independent suspension,McPherson strut,Elastokinematics test stand,Mechanical design,Data acquisition,CATIA V5,National instruments,LabVIEW Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Měření elastokinematiky zavěšení vozidla

The aim of this dissertation is to study "Elastokinematics of wheel suspension" of Škoda Superb 4X4, with the existing test bench in the laboratory of Automotive Department at Juliska. Primarily, I ...

Achtenová Gabriela; Manda Anand; Klír Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studium produkce mezonu D ve srážkách Au+Au 200 GeV na experimentu STAR
Bielčík Jaroslav; Líčeník Robert; Bombara Marek
2019 - anglický
Hlavním cílem této práce je studium produkce půvabných mezonů ve vysokoenergetických srážkách těžkých iontů, během nichž vzniká kvark-gluonové plazma. Půvabné mezony jsou vytvářeny na počátku srážky, procházejí celým vývojem systému a slouží jako sonda ke zjišťování vlastností vzniklého média. Detektor Heavy Flavor Tracker na experimentu STAR umožnil díky svému vynikajícímu rozlišení rekonstruovat sekundární vrcholy srážky z rozpadů půvabných mezonů. V jádro-jaderných srážkách dochází k potlačení produkce D mezonů R_AA ≤ 0.5 pro částice s p_T > 4.5 GeV/c v centralitě 0-10 % v důsledku ztráty energie v kvark-gluonovém plazmatu. Signifikanci signálu mezonu D± lze výrazně zvýšit, z 4.0 na 19.8 pro částice s 2.0 < p_T < 2.5 GeV/c v centralitě 0-10 %, aplikací metod strojového učení. S jejich pomocí můžeme lépe rozlišovat mezi signálem a pozadím a otevírají nám tedy prostor pro analýzu v oblasti nízkých příčných hybností.The main topic of this thesis is the production of charmed mesons in high-energy heavy-ion collisions, during which the Quark-Gluon Plasma is formed. Charmed mesons are created at the beginning of the collisions, experience the entire evolution of the system and serve as a probe inside the medium. Heavy Flavor Tracker at STAR allowed the reconstruction of secondary vertices from charmed-meson decays, thanks to its excellent resolution. The D meson production is significantly suppressed in nucleus-nucleus collisions, R_AA ≤ 0.5 for particles with p_T > 4.5 GeV/c in 0-10 % centrality, as a consequence of energy loss inside the Quark-Gluon Plasma. D± signal significance can be substantially improved, from 4.0 to 19.8 for particles with 2.0 < p_T < 2.5 GeV/c in 0-10 % centrality, by applying machine-learning techniques. They increase our signal and background distinction capabilities and open the door for analysis in the low-pT region. Klíčová slova: Půvabné mezony,srážky těžkých iontů,kvark-gluonové plazma,experiment STAR; Charmed mesons,heavy-ion collisions,Quark-Gluon Plasma,STAR experiment Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Studium produkce mezonu D ve srážkách Au+Au 200 GeV na experimentu STAR

Hlavním cílem této práce je studium produkce půvabných mezonů ve vysokoenergetických srážkách těžkých iontů, během nichž vzniká kvark-gluonové plazma. Půvabné mezony jsou vytvářeny na počátku srážky, ...

Bielčík Jaroslav; Líčeník Robert; Bombara Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Virtuální model vozidla a jeho validace
Jirovský Václav; Záhorský Jakub; Steinbauer Pavel
2019 - anglický
The goal of this master thesis is to optimize approaches to the universal methodology for the creation of virtual car models based on physical testing of real cars. Nowadays, the rapid development of ADAS technology forces us to find new ways of car testing. Since the complexity and amount of possible scenarios which have to be considered to ensure the right functionality of the systems is too high, it makes complex physical testing impossible. This leads to a necessity for software simulation testing, which will help us to test the systems in more efficient, quicker and less expensive way. It is, however, necessary to have an appropriate virtual environment to run these tests correctly. This means that the virtual car model has to behave as close to the real car as possible. The thesis shall cover the following topics: . A literature review of current approaches in dynamic model development . Building up a test list which will prove the accuracy of the virtual model . Running these tests both in real and virtual world . Compare the results and suggest the approach which will ensure reasonable accuracy in general useThe goal of this master thesis is to optimize approaches to the universal methodology for the creation of virtual car models based on physical testing of real cars. Nowadays, the rapid development of ADAS technology forces us to find new ways of car testing. Since the complexity and amount of possible scenarios which have to be considered to ensure the right functionality of the systems is too high, it makes complex physical testing impossible. This leads to a necessity for software simulation testing, which will help us to test the systems in more efficient, quicker and less expensive way. It is, however, necessary to have an appropriate virtual environment to run these tests correctly. This means that the virtual car model has to behave as close to the real car as possible. The thesis shall cover the following topics: . A literature review of current approaches in dynamic model development . Building up a test list which will prove the accuracy of the virtual model . Running these tests both in real and virtual world . Compare the results and suggest the approach which will ensure reasonable accuracy in general use Klíčová slova: Virtual testing,IPG CarMaker,ADAS,vehicle dynamics,test driving,model calibration,simulation,validation; Virtual testing,IPG CarMaker,ADAS,vehicle dynamics,test driving,model calibration,simulation,validation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Virtuální model vozidla a jeho validace

The goal of this master thesis is to optimize approaches to the universal methodology for the creation of virtual car models based on physical testing of real cars. Nowadays, the rapid development of ...

Jirovský Václav; Záhorský Jakub; Steinbauer Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Citlivostní studie a optimalizace zadního zavěšení
Jirovský Václav; Sethia Nisant M; Baněček Jan
2019 - anglický
The main objective of the thesis was to model a rear independent suspension using a CAE software and to understand the sensitivity behavior of the modeled suspension kinematics, by modifying its primary geometry with respects to camber, caster angels and to optimize the design. During the course of study, a brief explanation of currently used suspension type for RWD and AWD are discussed. A detailed study on Multi-link suspension's modeling, kinematic characteristic along with study on multi-body modeling and simulation using ADAMS/Car is carried out in order to build a functional multi-body model of rear integral-link suspension. The latter part of study is focused on sensitivity of integral-link suspension hardpoints. Highlighting which geometric point affect the kinematics. Using these hardpoints as input variable for the optimization process to obtain new geometry as per the performance targets defined. Then, compare its kinematic characteristic with the primary design. Integral-link suspension modeling and simulation was carried out using ADAMS/Car. Toe, camber and caster variation with respect to vertical displacement of the wheel are obtained and the curve trends are compared with the existing model for validating the concept model. An automated optimization model using ADAMS/Insight is defined to achieve improved performance as closes to benchmarking target compared to the primary model by studying the sensitivity of integral-link suspension hardpoints.The main objective of the thesis was to model a rear independent suspension using a CAE software and to understand the sensitivity behavior of the modeled suspension kinematics, by modifying its primary geometry with respects to camber, caster angels and to optimize the design. During the course of study, a brief explanation of currently used suspension type for RWD and AWD are discussed. A detailed study on Multi-link suspension's modeling, kinematic characteristic along with study on multi-body modeling and simulation using ADAMS/Car is carried out in order to build a functional multi-body model of rear integral-link suspension. The latter part of study is focused on sensitivity of integral-link suspension hardpoints. Highlighting which geometric point affect the kinematics. Using these hardpoints as input variable for the optimization process to obtain new geometry as per the performance targets defined. Then, compare its kinematic characteristic with the primary design. Integral-link suspension modeling and simulation was carried out using ADAMS/Car. Toe, camber and caster variation with respect to vertical displacement of the wheel are obtained and the curve trends are compared with the existing model for validating the concept model. An automated optimization model using ADAMS/Insight is defined to achieve improved performance as closes to benchmarking target compared to the primary model by studying the sensitivity of integral-link suspension hardpoints. Klíčová slova: Rear Independent Suspension,Integral-Link suspension,Multi-body modeling,Sensitivity study,Optimization,ADAMS/Car,ADAMS/Insight; Rear Independent Suspension,Integral-link suspension,Multi-body modeling,Sensitivity study,Optimization,ADAMS/Car,ADAMS/Insight Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Citlivostní studie a optimalizace zadního zavěšení

The main objective of the thesis was to model a rear independent suspension using a CAE software and to understand the sensitivity behavior of the modeled suspension kinematics, by modifying its ...

Jirovský Václav; Sethia Nisant M; Baněček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Měření teploty pístu zážehového motoru
Hořenín Jindřich; Balasubramanian Sugesh; Doleček Vít
2019 - anglický
Navrhnout instalaci termočlánků do různých míst vzájemně se pohybujícího pístu v zážehovém motoru s válcovým otvorem o průměru 74,5 mm a zdvihem pístu 85,9 mm. Navrhněte flexibilní vedení drátu do konektorového bloku telemetrického systému připojeného k ojnici. Připravte výrobní výkres a montážní výkres celé instalace. Připravte instalační dokumentaci. Připravte integraci dat telemetrie do systému pro sběr dat. Otestujte funkčnost měřicího systému.Design an installation of thermocouples into various locations of the reciprocally moving piston in a spark ignition engine with cylinder bore of 74.5 mm and piston stroke of 85.9 mm. Design a flexible wire routing to the connector block of the telemetry system attached to a connecting rod. Prepare a manufacturing drawing and an assembly drawing of the entire installation. Prepare an installation documentation. Prepare integration of the telemetry data into the data acquisition system. Test the functionality of the measuring system. Klíčová slova: zážehový motor,Píst,termočlánek,Systém získávání dat,Telemetrický systém,Teplota; Spark Ignition Engine,Piston,Thermocouple,Data Acquisition System,Telemetry System.,Temperature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Měření teploty pístu zážehového motoru

Navrhnout instalaci termočlánků do různých míst vzájemně se pohybujícího pístu v zážehovém motoru s válcovým otvorem o průměru 74,5 mm a zdvihem pístu 85,9 mm. Navrhněte flexibilní vedení drátu do ...

Hořenín Jindřich; Balasubramanian Sugesh; Doleček Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze