Počet nalezených dokumentů: 163
Publikováno od do

Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi
Přibyl Pavel; Mikloš Marián; Spalek Juraj
2018 - slovenský
Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných požiadaviek na zásobovanie a zálohovanie vzhľadom na platné technické predpisy. Pre každý variant modelu napájania je vytvorená kvalitatívna aj kvantitatívna (probability analysis a simulácia Monte Carlo) analýza.The master thesis deals with reliability assessment of power supply of technical equipment in the road tunnels. Four variants of power supply are analyzed. One variant is modeled on based on essential requirements for power supply and back-up in accordance with applicable technical regulations. A qualitative and quantitative analysis (probability analysis and Monte Carlo Simulation) is created for each variant of power supply. Klíčová slova: tunel,pozemné komunikácie,RAMS,zásobovanie elektrickou energiou,analýza stromu porúch,simulácia Monte Carlo,analýza spolahlivosti; tunnel,road communications,RAMS,power supply,fault tree analysis,Monte Carlo simulation,reliability analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi

Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna ...

Přibyl Pavel; Mikloš Marián; Spalek Juraj
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel
Lališ Andrej; Harsányiová Bianka; Sekerešová Zuzana
2018 - slovenský
Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis zberu dát v procese vysporiadania nezhodných výrobkov v danej Spoločnosti, a zároveň ich analýzu a vyhodnotenie. Na tomto základe, je vypracovaná koncepcia pre integráciu dát o nezhodných výrobkoch z prevádzky a výroby pohonných jednotiek. Koncepcia je v závere práce expertne validovaná, a vďaka tomu konceptuálny model, navrhnutý v tejto práci, poskytuje možnosti pre budovanie systému pre zber a vyhodnotenie dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech.The objective of this thesis is to identify the limits of data collection based on data analyses in GE Aviation Czech to improve current system for data collection about discrepancies pertaining the company products. The thesis contains a description of non-conformity product, data collection as well as their analysis and evaluation. Based on this, the thesis proposes a concept of data integration about non-conformity products regarding aircraft power plant production and operation data. The concept is validated by subject matter experts and owing to that it can provide opportunities for building a system for collecting and evaluating data about non-conformity products in GE Aviation Czech. Klíčová slova: nezhodný výrobok,nezhoda,životnosť,bezpečnosť,obava o bezpečnosť,spoľahlivosť,motor,ontológia,dátové modelovaninezhodný výrobok,dátové modelovanie; non-conformity product,lifetime,safety,safety concern,reliability,engine,ontology,data modelinnon-conformity product,data modeling,nonconformity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel

Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis ...

Lališ Andrej; Harsányiová Bianka; Sekerešová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Integrovaný dopravní systém Tatry
Chmela Petr; Matta Lukáš; Andelek Michal
2018 - slovenský
Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. Diplomová práca poukazuje na súčasný stav verejnej dopravy v regióne a vo všeobecnosti navrhuje možný integrovaný dopravný systém s popísaním jednotlivých prvkov pri tvorbe IDS. Práca sa zaoberá návrhom nového linkového vedenia v oblasti a podrobnejšie popisuje organizačné opatrenia daného IDS. V práci je taktiež spracovaný aj návrh vzorového prestupného uzlu v Tatranskej Lomnici.The aim of the diploma thesis is to create a general concept of the possibility of introducing an integrated transport system in the Tatra´s region in order to make public transport more efficient and attractive. The diploma thesis draws attention to the current state of public transport in the region and in general suggests a possible integrated transport system with a description of individual elements in IDS creation. The work deals with the design of a new line management in the area and details the organizational measures of the IDS. The work is also processed in the design of a model transfer node in Tatranská Lomnica. Klíčová slova: región Tatry,verejná hromadná doprava,integrovaný dopravný systém,prestupný uzol; Tatry region,public transport,integrated transport system,transfer node Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Integrovaný dopravní systém Tatry

Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. ...

Chmela Petr; Matta Lukáš; Andelek Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Metodika pro zdůvodnění investic do bezpečnosti
Lališ Andrej; Červená Veronika; Stojić Slobodan
2018 - slovenský
Účelom diplomovej práce je navrhnúť postup pre zdôvodňovanie investícií do bezpečnosti v leteckej doprave. Práca je zameraná na výber bezpečnostných udalostí z prostredia letiskovej infraštruktúry, ktoré sú následne analyzované s ohľadom na nákladovosť spôsobených dôsledkov a investičnú nákladovosť na zavedenie príslušných bezpečnostných opatrení. Na záver je navrhnutá metóda, akou by sa malo postupovať v prípade uvažovania o investíciách do bezpečnosti v rámci leteckej spoločnosti.The aim of this Diploma Thesis is to propose a method for safety investments justification. The thesis focuses on a selection of safety events from an aerodrome environment which are subsequently analysed with regard to their costs resulting from events´ consequences. There are also calculated costs of possible safety measures applicable to each event. At the end of this Thesis is stated a method which should be followed in case of investments decision making within an organization. Klíčová slova: systém řízení bezpečnosti,bezpečnostní událost,náklady,investice; Safety Management System,Safety Events,Costs,Investments Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Metodika pro zdůvodnění investic do bezpečnosti

Účelom diplomovej práce je navrhnúť postup pre zdôvodňovanie investícií do bezpečnosti v leteckej doprave. Práca je zameraná na výber bezpečnostných udalostí z prostredia letiskovej infraštruktúry, ...

Lališ Andrej; Červená Veronika; Stojić Slobodan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zvolen - Bariny
Mužík Jan; Hrčka Miroslav; Cach Jan
2018 - slovenský
Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť urbanistickú štúdiu novej štvrti na vyhradenom území. Umiestnenie projektu je na území s názvom Bariny v meste Zvolen. Návrh vychádzal z požiadaviek Mestského úradu vo Zvolene, ktorý sem chcel umiestniť plochy poskytujúce športovo-relaxačné využitie (plaváreň a kúpalisko) a súčasne zakomponovať lokálne biocentrum Bariny. Tento významný priestor je potrebné skombinovať s výstavbou, ktorá vhodne doplní územie a bude prínosom pre mesto Zvolen. Pri jednom polyfunkčnom bloku sa samotný urbanistický návrh overoval architektonickou štúdiou. Navrhované územie je riešené so širokým portfóliom verejných priestranstiev, aby si v ňom každý našiel svoje miesto. Urbanisticky bolo prostredie navrhnuté s rešpektom k okoliu a jeho jednotlivým prvkom. Hlavnými prednosťami návrhu je použitie najnovších princípov urbanizmu. Medzi tie patrí preferovanie pešej chôdze a múdrej dopravy, viacúčelové využitie, rôznorodosť jednotlivých zón a pestrá ponuka verejných priestranstiev. Celkovo tak vznikne nová štvrť, ktorá spĺňa všetky kritéria na to, aby obyvatelia dosahovali najvyššiu požadovanú kvalitu života.The task was to create an urban study of a new district in a chosen area. The project is located in the area named Bariny in Zvolen. This proposal was based on the requirements and with the help of the town hall in Zvolen, which wanted to place the areas providing sport-relaxation use (indoor and outdoor swimming pooll). Besides these, there was a request for the integration of the local biocentre Bariny. This important space is combined with the buildings that will suitably complement the area. In one- multifunctional block, the urban design was verified by an architectural study. The zone itself is designed with a wide portfolio of public spaces, so everyone can find their place. Urbanistically, the environment has been designed with respect to the environment and its individual elements. The main advantages of the design are the use of the latest urbanism principles. These include walking and using smart transportation, multipurpose use, the diversity of individual zones and the wide range of public spaces. Overall will be created a new neighborhood, that meets all the criteria for the highest quality of life required for residents. Klíčová slova: územná štúdia,Zvolen,Bariny,urbanizmus,biocentrum,štvrť; urban study,Zvolen,Bariny,new urbanism,biocentre,district Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zvolen - Bariny

Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť urbanistickú štúdiu novej štvrti na vyhradenom území. Umiestnenie projektu je na území s názvom Bariny v meste Zvolen. Návrh vychádzal z požiadaviek Mestského ...

Mužík Jan; Hrčka Miroslav; Cach Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Smíchov Jih
Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
2018 - slovenský
Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie zmieneného územia v časti medzi novým vyústením Ul. strakonickej z tunela a mólom. Práca obsahuje riešenie parteru, architektonickú štúdiu obytného bloku a riešenie špecifických zadaní z oblasti technickej infraštruktúry, dopravy a zelene. Tento projekt vychádza z predpokladu, že hlavná komunikácia Strakonická bude z časti schovaná v tuneli, čím sa danom úseku sprístupní nábrežie. Dochádza k zastavaniu predovšetkým obytnými budovami vo veľmi dobre dopravne obslúženej lokalite pražského smíchova. Hlavnými osami sú priehľady na Vyšehrad a letohrádok, pričom návrh rešpektuje typológiu blokovej zástavby územia. Dôraz je kladený na množstvo rôznorodých verejných priestranstiev a ich pešie prepojenie lokalitou.The content of the thesis is the urban study of Smíchov area in Prague, namely the area of the riverbank below Smíchov train station to the distillery. The aim of the diploma thesis is a more detailed solution of the mentioned area between the new outbreak Strakonicka street from the tunnel and the moles. The work includes a parter solution, an architectural study of a residential block and the solution of specific assignments in the area of technical infrastructure, transport and green. This project is based on the assumption that the main Strakonicka street will be partly hidden in the tunnel, allowing the part of riverbank be accessible. Buildings are being built mainly in residential areas in a very well-served locality of Smichov. The main axes are the views of Vysehrad and Summer Palace, while the design respects the typology of the block building of the area. Emphasis is placed on a wide variety of public spaces and their peer-to-peer connection. Klíčová slova: Smíchov,priehľady,námestia,parter; Smichov,axes,plaza,public space Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Smíchov Jih

Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie ...

Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zdieľaná energia zo solárných systémov rodinných domov - investičné rozhodovanie
Bejbl Jan; Gavenda Matúš; Kvaššay Miroslav
2018 - slovenský
Diplomová práca sa zaoberá problematikou obnoviteľných zdrojov energie, a ich implementácie do oblasti regionálneho rozvoja, sohľadom na udržateľný rozvoj. Cieľom práce je porovnanie cien elektrickej energie z verejnej siete a zo zdieľanej siete združených fotovoltických panelov umiestnených na rodinných domoch. V praktickej časti navrhuje model obce ktorý spája solárne systémy rodinných domov sakumuláciou energie a bioplynovou stanicou. Prostredníctvom plánovania a ekonomického hodnotenia metódou NPV hodnotí navrhnutú investíciu z viacerých pohľadov. Prínosom práce je okrem navrhnutia modelu energeticky sebestačnej obce, získanie nového pohľadu na smerovanie energetiky v koncepcii Smart City. A to aj napriek zatiaľ nepriaznivým výsledkom ekonomického hodnotenia.The diploma thesis deals with the issue of renewable energy sources and their imple- mentation in the field of regional development, with a view to sustainable develop- ment. The aim of the thesis is to compare the prices of electricity from the public net- work and the shared network of photovoltaic panels installed in family houses. In the practical part, it suggests a model of a municipality connecting Solar Systems of family houses with Energy Storage and the Biogas Station. Through planning and economic evaluation, using NPV method evaluates the proposed investment from multiple per- spectives. In addition to designing the model of an energetically self-sufficient munic- ipality, the benefit of the work is to gain a new perspective on the direction of energy in the Smart City concept, despite the unfavorable results of the economic assess- ment. Klíčová slova: Solárna energia,Fotovoltaika,Úschova energie,Zdieľaná energia,Bioplynová stanica,Smart Grid,Smart City,Regionálny rozvoj,Plánovanie; Solar energy,Photovoltaic,Energy storage,Shared energy,Biogas Station,Smart Grid,Smart City,Regional Development,Planing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zdieľaná energia zo solárných systémov rodinných domov - investičné rozhodovanie

Diplomová práca sa zaoberá problematikou obnoviteľných zdrojov energie, a ich implementácie do oblasti regionálneho rozvoja, sohľadom na udržateľný rozvoj. Cieľom práce je porovnanie cien elektrickej ...

Bejbl Jan; Gavenda Matúš; Kvaššay Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Výrobní informační systém PHARIS a jeho zavedení do praxe
Baroch Václav; Pereszlényi Matúš; Bazala Jaroslav
2018 - slovenský
Diplomová práca sa zaoberá implementáciou výrobného informačného systému (MES) PHARIS v prostredí výrobného podniku Rama Bohemia. Cieľom práce je stanoviť a overiť hypotézy a popísať výrobný proces konkrétneho dielu pred a po zavedení MES, ako aj proces zavedenia systému MES v reálnych podmienkach výrobného podniku. Na základe porovnania skúmaných časových úsekov analyzuje a vyhodnocuje ekonomický a procesný prínos tohto systému pre túto spoločnosť.The master thesis is focusing on implementation of manufacturing execution system (MES) PHARIS in the conditions of manufacturing company Rama Bohemia. The aim of the thesis is to set and verify hypothesis and explain a manufacturing process of a concrete part before and after the MES implementation, and also to explain the process of MES implementation in the real conditions of manufacturing company. Based on the comparison of examined time frames, the thesis analyses and evaluates economical and process benefit of this system for Rama Bohemia. Klíčová slova: MES,ERP,Rama Bohemia,implementácia,výrobný proces,projekt,úspora; MES,ERP,Rama Bohemia,implementaion,manifacturing process,project,saving Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Výrobní informační systém PHARIS a jeho zavedení do praxe

Diplomová práca sa zaoberá implementáciou výrobného informačného systému (MES) PHARIS v prostredí výrobného podniku Rama Bohemia. Cieľom práce je stanoviť a overiť hypotézy a popísať výrobný proces ...

Baroch Václav; Pereszlényi Matúš; Bazala Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizácia obchodného procesu vo vybranom podniku
Švecová Lenka; Dvoranová Ivona; Prchlíková Hana
2018 - slovenský
Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť firme Plastkon product s.r.o. zlepšenie, ktoré zabezpečí zrýchlenie obchodného procesu. Práca je rozdelená na dve časti a to teoretickú a praktickú. Teoretická časť obsahuje prehľad metódy Lean Six Sigma a nástroje, ktoré sú v optimalizačnom procese doporučené používať. V praktickej časti je na dosiahnutie cieľu aplikovaná spomínaná metóda Lean Six Sigma a cyklus DMAIC, kde sú v jednotlivých krokoch využívané vhodné nástroje. Firme sa podarilo dosiahnuť vytýčený cieľ a celkové výsledky spoločne s odporučením na ďalšie projekty sú spísané v záverečnej časti tejto práce.The aim of the diploma thesis is to optimise the sales process in the company Plastkon product s.r.o. The thesis chapters are split into theoretical and practical parts. The theoretical chapters summarize Lean Six Sigma methods and recommended tools for process optimisation. In the practical chapters, Lean Six Sigma method is used with DMAIC cycle methods. In DMAIC there are specialised tools for each step to achieve the goal. The company managed to achieve the set goal. The overall results with the recommendations for other projects are discussed in the final chapter of this thesis. Klíčová slova: Six Sigma,Lean Six Sigma,DMAIC,Štíhla výroba,obchodný proces,optimalizácia; Six Sigma,Lean Six Sigma,DMAIC,Lean manufacturing,sales cycle,optimisation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Optimalizácia obchodného procesu vo vybranom podniku

Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť firme Plastkon product s.r.o. zlepšenie, ktoré zabezpečí zrýchlenie obchodného procesu. Práca je rozdelená na dve časti a to teoretickú a praktickú. ...

Švecová Lenka; Dvoranová Ivona; Prchlíková Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Podnikateľský plán na založenie podniku
Dobrucká Lucia; Pavlíková Miroslava; Uličná Štěpánka
2018 - slovenský
Predmetom diplomovej práce je podnikateľský plán na založenie kaviarne spojenej s dielňou pre deti s rozšírením po troch rokoch o fitness centrum s dielňou pre deti. Cieľom práce je vypracovanie tohto plánu, ktorý bude slúžiť ako východisko pri zakladaní podniku. Diplomová práca kopíruje štruktúru podnikateľského plánu a využíva metódy strategického riadenia malých a stredných podnikov.The diploma thesis focuses on start-up business plan for coffee house with children's area. After three years the company will open the fitness centre, also with children's area. The main objective is to create a business plan that will be supporting documentation during the setting up of the company. The diploma thesis is structured as business plan and uses the methods for strategic management of the small and medium - sized enterprises. Klíčová slova: Podnikateľský plán,malé a stredné podniky,začínajúca spoločnosť,situačná analýza,strategické riadenie,finančný plán,finančná analýza; Business plan,small and medium ? sized enterprises,start-up,situation analysis,strategic management,financial plan,financial analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Podnikateľský plán na založenie podniku

Predmetom diplomovej práce je podnikateľský plán na založenie kaviarne spojenej s dielňou pre deti s rozšírením po troch rokoch o fitness centrum s dielňou pre deti. Cieľom práce je vypracovanie tohto ...

Dobrucká Lucia; Pavlíková Miroslava; Uličná Štěpánka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze