Počet nalezených dokumentů: 208
Publikováno od do

Směry rerichovského hnutí v Rusku a v zahraničí
Vasilevskaia, Anastasiia; Nykl, Hanuš; Ante, Kristine
2022 - ruský
The bachelor's thesis is devoted to the Roerich movement, which originated in the 20s of the 20th century and soon spread to a number of movements and groups around the world. The main attention is paid to the current state of the Roerich movement on the example of its three organizations, namely in Russia, Latvia and the USA. The study is based on available literature and sources, but primarily on interviews with leading representatives of the two Roerich organizations, through a comparative analysis, their common features and differences are described. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bakalářská práce se zabývá Rerichovským hnutím, které vzniklo ve 20. letech 20. století a brzy rozšířilo svou působnost do řady směrů a skupin po celém světě. Zaměřuje se na současný stav Rerichovského hnutí na příkladu tří jeho organizací, konkrétně v Rusku, Lotyšsku a Spojených státech. Výzkum se opírá o dostupnou literaturu a zdroje, ale především o interview s vedoucími představiteli dvou rerichovských organizací, popisuje pomocí srovnávací analýzy jejich společné rysy a rozdíly. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Klíčová slova: Rerichovské hnutí|Nikolaj Rerich|nová náboženská hnutí; Roerich movement|Nicholas Roerich|new religious movements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Směry rerichovského hnutí v Rusku a v zahraničí

The bachelor's thesis is devoted to the Roerich movement, which originated in the 20s of the 20th century and soon spread to a number of movements and groups around the world. The main attention is ...

Vasilevskaia, Anastasiia; Nykl, Hanuš; Ante, Kristine
Univerzita Karlova, 2022

Ruský newspeak
Dobryak, Daniil; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
2022 - ruský
At the beginning of this undergraduate work, the author set himself the goal of studying and describing the phenomena of Russian newspeak, based on multiple publications in the mass media, as well as the statements made by politicians and public figures, in order to eventually define and formulate the main features and characteristics of this highly politicized language of modern Russia. It is important to emphasize that in this work, "newspeak" - the object of our study - is defined as certain elements of lexicon and several morphological and derivational features that are relevant for our study. Our main attention is focused on the search, identification and description of lexical markers of the language of modern Russian propaganda, which in turn affects the language of political and public discussion. In the theoretical part of this work, we used literature, which is dedicated to the study of three Newspeaks - one fictional (the language of Ingsoc from the novel "1984") and two real ones (the language of the Soviet era and the language of the Third Reich), which served as prototypes for the English writer George Orwell during creation of the dystopian novel. After having studied and analyzed these three politicized languages of the past, used by the authorities to spread their ideology, we... Klíčová slova: Новояз|советизмы|Джордж Оруэлл|язык пропаганды|современный русский язык|язык медиа; Newspeak|sovietisms|George Orwell|language of propaganda|modern Russian language|language of mass media Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ruský newspeak

At the beginning of this undergraduate work, the author set himself the goal of studying and describing the phenomena of Russian newspeak, based on multiple publications in the mass media, as well as ...

Dobryak, Daniil; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2022

Reprezentace migrace a migrantů v politickém diskurzu v Rusku a České republice
Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
2022 - ruský
The economic and social disruption caused by the global pandemic has affected aggressive political rhetoric related to migration and refugees. During the political struggle, politicians use linguistic means and communicative strategies to manipulate public opinion. The aim of the study is to analyze the linguistic means used by politicians in the migration discourse. The analysis of the representation of migration and migrants in the political discourse of Russia and Czechia in a comparative aspect is carried out. V kontextu globální pandemie, která způsobila potíže v sociální a ekonomické oblastech, se zintenzivnila agresivní rétorika politiků ohledně migrace a migrantů. Politici používají specifické jazykové prostředky a komunikační strategie, které zvyšují pragmatický dopad na publikum. Práce se zabývá analyzou jazykových prostředků, které politici používají v diskurzu o migraci a migrantech. Provádí se analýza lingvistické reprezentace migraсe a migrantů v politickém diskurzu v Rusku a České republice ve srovnávacím aspektu. Klíčová slova: diskurz|politický diskurz|migrační diskurz|jazykové prostředky|stylistické prostředky|řečové strategie|politický slogan|konceptuální metafora|kognitivní lingvistika|komparativní analýza; discourse|political discourse|migration discourse|linguistic means|stylistic means|speech strategies|political slogan|conceptual metaphor|cognitive linguistics|contrastive analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reprezentace migrace a migrantů v politickém diskurzu v Rusku a České republice

The economic and social disruption caused by the global pandemic has affected aggressive political rhetoric related to migration and refugees. During the political struggle, politicians use linguistic ...

Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2022

Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky
Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2022 - ruský
This bachelor thesis will deal with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. Moreover, significant religious and secular holidays, such as Christmas, New Year, Shrovetide and Easter will be considered in details. The research involves the study of the historical and religious prerequisites for the emergence and holding these holidays, the analysis of the development of traditions and customs in the historical context, as well as a description of the celebration of these holidays at the present time. The analysis of educational literature dedicated to the Russian language for primary and secondary schools will make it possible to draw a conclusion about the intensity and depth of presentation of material about Russians traditions to Czech school children. KEY WORDS Russian and Czech customs and traditions, religion, culture, educational literature, Christmas, New Year, Shrovetide, Easter Bakalářská práce se zabývá popisem, analýzou a komparací hlavních ruských a českých svátků za účelem zjištění podobností a rozdílů mezi nimi. Teoretická část práce bude přinášet srovnání významných církevních a světskýсh svátků, jako jsou Vánoce Výzkum zahrnuje analýzu historických a náboženských podnětů ke vzniku a oslavování těchto svátků,analýzu vývoje tradic a zvyků v historickém kontextu a také popis konání těchto svátků v současnosti. Rozbor učebnic ruského jazyka pro české základní a střední školy umožní dojít k závěru o kvalitě prezentace informací o ruských tradicích českým žákům. KLÍČOVÁ SLOVA ruské a české tradice, náboženství, kultura, vzdělávací literatura, Vánoce, Nový rok, Masopust, Klíčová slova: русские и чешские традиции; религия; культура; учебная литература; Новый год; Рождество; Пасха; Russian and Czech customs and traditions; religion; culture; educational literature; New Year; Christmas; Easter Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky

This bachelor thesis will deal with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. ...

Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Jiří Laburda - skladatel a pedagog (koncertní praxe v Rusku)
Morozová, Naděžda; Nedělka, Michal; Maykovskaya, Larisa; Turčinskij, Boris; Gvozdevskaia, Galina
2022 - ruský
The name of Jiri Laburda is well-known in the world of music. Laburda is active both as a composer and a social activist, whose works are published and constantly performed in lots of countries of the world. In Russia Jiri Laburda's music was first played in the capital of Karelia - Petrozavodsk. A conservatoire trumpet tutor Leonid Petrovich Budanov (1946-2000) - an outstanding Russian performer and a teacher, Petrozavodsk Conservatoire professor, Honoured Artist of Karelia - was directing the then famous performing ensemble - brass quintet where junior tutors played. Some time later the ensemble took the name of Karelia- brass. Jiri Ladurda and Leonid Budanov got acquainted in 1983 which was the result of the composer's initiative. After hearing about Budanov's ensemble Laburda sent some of his works to his Conservatory Chair hoping that they would be performed there. In his letter the composer noted that his music was becoming to be performed by Czechoslovakian and European musicians more and more often and he expressed his hope for the Russian audience to hear it. Now, at the beginning of the XXI century Jiri Laburda's music has been performed in Karelia many times, lots of musicians and concert-goers are familiar with it and love it. Annual festival PIANO DUO, which has been held in Petrozavodsk since... Jméno Jiřího Laburdy je v hudebním světě dobře známé. Laburda aktivně pracuje jako skladatel a veřejná osobnost, jeho díla jsou publikována a neustále prováděná v mnoha zemích světa. V Rusku hudba Jiřího Laburdy poprvé zazněla před více než 30 lety v hlavním městě Karelské republiky - Petrozavodsku. Leonid Budanov (1946-2000) - vynikající ruský umělec a pedagog, profesor Petrozavodské konzervatoře, národní umělec Karelii - v té době vedl slavný koncertní soubor - kvintet měděných nástrojů, soubor se později nazýval "Karelia-brass". Jiří Laburda a Leonid Budanov se seznámily v roce 1983 z iniciativy skladatele. Poté, co se dozvěděl o Budanovově souboru, poslal Laburda několik svých skladeb na katedru v naději na jejich provedení. V dopise skladatel poznamenal, že jeho hudba je stále častěji slyšet v Československu a evropských zemích a rád by ji slyšel i v Rusku. Laburdova hudba byla neobvyklá pro ruské hudebníky, kteří vystupovali převážně s klasickými díly pro dechové nástroje. Pro správné vnímání Laburdovy hudby s její stylovou identitu a charakteristickými jazykovými prvky hudby 20. století bylo potřeba hodně času a usilovné práce hledání jednotného vnímání a intonace v souboru Laburdových děl, aby se skladatelova hudba stala srozumitelnou pro posluchače v Rusku, se pro interprety stala důležitým úkolem.... Klíčová slova: Český skladatel; vědec a pedagog Jiří Laburda; učebnice "Diatonická harmonie"; provedení děl v Rusku; komorní hudba; sborové dílo; neoklasicismus; Czech composer; scientist and pedagog Jiří Laburda; book "Diatonic harmony"; performance of works in Russia; chamber music; choral work; neoklasicismus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jiří Laburda - skladatel a pedagog (koncertní praxe v Rusku)

The name of Jiri Laburda is well-known in the world of music. Laburda is active both as a composer and a social activist, whose works are published and constantly performed in lots of countries of the ...

Morozová, Naděžda; Nedělka, Michal; Maykovskaya, Larisa; Turčinskij, Boris; Gvozdevskaia, Galina
Univerzita Karlova, 2022

Obraz Stalina v románu A. N. Rybakova Děti Arbatu
Gorabek, Maksym; Kosáková, Hana; Mokryk, Radomyr
2022 - ruský
(in English): The Thesis focuses on analysis of characterization of Joseph Stalin in the novel Children of the Arbat dated 1987 by Russian writer Anatoly Rybakov (1911-1998). The first part of the novel is subject to A. Rybakov's biography, brief summary of the novel Children of the Arbat and found significant part in the works of writer. The second part of the novel is subject to explore emergence of Stalin's cult of personality and its consequences. In the third part, we focus on the fictional categories and literary character, define the basic concepts that make it possible to analyze a literary character. In the final part of work, the emphasis is on revealing the image of I. Stalin in the novel by analyzing the text of the work and drawning conclusions due to help to see the versatility of the characterization. The main objective of the Thesis is to characterize of Stalin as literary figure in the novel in the aspect of outward and explore what principles A. Rybakov used with the description of Stalin's inner world. (česky): Diplomová práce se zabývá analýzou literární postavy Josifa Stalina v románu Děti Arbatu (1987) ruského spisovatele A. N. Rybakova (1911-1998). V první části práce se zaměřuji na biografii A. Rybakova, je stručně představen román Deti Arbatu a je zdůrazněno jeho výjimečné postavení v autorově tvorbě. Druhá část je věnovana vzniku kultu osobnosti Stalina a jeho důsledkům. Ve třetí části práce se zaměříme na kategorii fikci a literární postavy, definujeme základní pojmy, z nichž vychází zkoumání literární postavy. V závěrečné části práce je kladen důraz na odhalení obrazu J. Stalina v románu pomocí analýzy textu a na jejím základě učiněných závěrů, které pomáhají nahlédnout do všestrannosti zobrazené postavy. Cílem práce je nejen charakterizovat Rybakovova Stalina z vnější strany, ale také ukázat, o co se opíral autor, zobrazující vnitřní svět teto postavy. Klíčová slova: Ruská litaratura|Děti Arbatu|Rybakov|Stalin|postava|analýza|kult osobnosti; Russian literature|Children of the Arbat|Rybakov|Stalin|the character|analysis|cult of personality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obraz Stalina v románu A. N. Rybakova Děti Arbatu

(in English): The Thesis focuses on analysis of characterization of Joseph Stalin in the novel Children of the Arbat dated 1987 by Russian writer Anatoly Rybakov (1911-1998). The first part of the ...

Gorabek, Maksym; Kosáková, Hana; Mokryk, Radomyr
Univerzita Karlova, 2022

Lingvokulturní a pragmatická specifika cestovních blogů
Korshunova, Daria; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
2021 - ruský
LINGUOCULTURALAND PRAGMATIC FEATURES OF TRAVEL BLOGS Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Annotation: Everyday communication on the Internet has become an integral part of life of a modern person. A blog is one of the relevant genres of Internet communication. It has some specific features, such as the complexity of form and content, interactivity, interaction of verbal and non-verbal components and pragmatic orientation. The investigation is devoted to the definition of linguocultural and pragmatic features of travel blogs. An analysis of the use of expressive means and cultural stereotypes in travel blogs in the comparative aspect (based on Russian and Czech blogs) is carried out. Key words: Internet, Internet-discourse, Internet communication, genre, blog, blogger, travel blog, blogosphere, expressive means, cultural stereotype. LINGVOKULTURNÍ A PRAGMATICKÁ SPECIFIKA CESTOVNÍCH BLOGŮ Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Anotace: Každodenní komunikace na Internetu se stala pevnou součástí života moderního člověka. Jedním z žánrů současné Internetové komunikace je blog. Má určité specifické aspekty, jako například složitost formy a obsahu, interaktivita, interakce verbálních a neverbálních komponent a pragmatická orientace. Tento výzkum se věnuje definování lingvokulturních a pragmatických vlastností cestovních blogů. Je provedena srovnávací analýza používání expresivních prostředků a kulturních stereotypů v cestovních blozích (na základě ruských a českých blogů). Klíčová slova: Internet, internetový diskurz, internetová komunikace, žánr, blog, blogger, cestovní blog, blogosféra, expresivní prostředky, kulturní stereotyp. Klíčová slova: Internet|internetový diskurz|internetová komunikace|žánr|blog|blogger|cestovní blog|blogosféra|expresivní prostředky|kulturní stereotyp; Internet|Internet-discourse|Internet communication|genre|blog|blogger|travel blog|blogosphere|expressive means|cultural stereotype Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Lingvokulturní a pragmatická specifika cestovních blogů

LINGUOCULTURALAND PRAGMATIC FEATURES OF TRAVEL BLOGS Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Annotation: Everyday communication on the Internet has become an integral ...

Korshunova, Daria; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
Univerzita Karlova, 2021

Přechylování slov označujících povolání. Ukrajinština ve srovnání s běloruštinou a ruštinou.
Morozuk, Uladzimir; Sverdan, Tetiana; Stranz-Nikitina, Veronika
2021 - ruský
This Master thesis studies the usage of feminin forms of the nouns describing the profession in three East Slavic languages: Ukrainian, Russian and Belarusian. The work places great emphasis on sociolinguistic and morphological aspects of the formation and usage of these female correlates. Táto diplomová práce se zabývá používáním přechylovaných forem názvů profesi ženského rodu ve tři východoslovanských jazycích: ukrajinštině, ruštině a běloruštine. V práci je kladen velký důraz na sociolingvistické a morfologické aspekty tvoření a použití přechylovaných korel átů ženského rodu. Klíčová slova: přechylování|srovnání|slovanské jazyky|ukrajinština|běloruština|ruština; feminatives|comparison|Slavic languages|Ukrainian language|Belarusian language|Russian language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přechylování slov označujících povolání. Ukrajinština ve srovnání s běloruštinou a ruštinou.

This Master thesis studies the usage of feminin forms of the nouns describing the profession in three East Slavic languages: Ukrainian, Russian and Belarusian. The work places great emphasis on ...

Morozuk, Uladzimir; Sverdan, Tetiana; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2021

Tvoření deantroponymických jmen v ruštině a češtině od antroponym cizího původu na materiálu webových stránek věnovaných filmům, seriálům a fan-fikci
Andreeva, Dariia; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
2021 - ruský
(in English) The aim of the diploma thesis is to reveal the particularities in the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, TV-series and fanfiction. The first part of the diploma thesis is dedicated to the theoretical questions such as the difference in the semantics of hypocorisms and official personal names, the methods of derivation, typical for hypocorisms in Czech and in Russian and their usage. In the second part, the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, TV-series and fanfiction is revealed. (český) Cílem této diplomové práce je ukázat zvláštnosti v odvozování hypokoristik od antroponimů cizího původu v češtině a ruštině na webových strankách, věnovaných filmům, seriálům a fanouškové tvorbě. První část této práce je věnována následujícím teoretickým otázkám: rozdíl v semantice hypokoristik a oficiálních podob osobních jmén, způsoby derivace hypokoristik a jejich použití v češtině a ruštině. Ve druhé části je uvedeno porovnání hypokoristik, odvozených od osobních jmén cizího původu, v češtině a v ruštině tak, aby byly odhaleny zvláštnosti jejich vytvoření a jejich užití v online diskusích a ve fanouškové tvorbě. Klíčová slova: antroponyma|deantroponymická jména|derivace|internetová komunikace|ruština|čeština; anthroponyms|deanthroponymic personal names|derivation|internet communication|Russian|Czech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Tvoření deantroponymických jmen v ruštině a češtině od antroponym cizího původu na materiálu webových stránek věnovaných filmům, seriálům a fan-fikci

(in English) The aim of the diploma thesis is to reveal the particularities in the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, ...

Andreeva, Dariia; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání překladů reálií ze světa Harryho Pottera
Shapirko, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Kitzlerová, Jana
2021 - ruský
The subject of this thesis is the "Comparison of the translations of realia in the fictional universe of Harry Potter". The main aim is to divide the realia found in Harry Potter books into thematic categories and thencarry out translation analysis to estimate translation solutions. This analysis is created through the prism of English. This thesis consists of three parts. The first part covers the general concepts of the theory of translation. The second part contains a brief biography of J. K. Rowling, the definition of fantasy, and an overview of the history of the four translations. The third part presents a comparison of the translation from English into two variations of Russian, Czech, and Ukrainian. In the thesis conclusion, we will summarize and estimate which translation solution of the four is more accurate, based on the carried out analysis of the translation examples discussed in part three. Keywords: linguistic, realia, Harry Potter, J. K. Rowling, Slavic languages, Russian, Czech, Ukrainian, translation. Tématem práce je porovnání překladů vybraných reálií ze světa Harryho Pottera do ruštiny, ukrajinštiny a češtiny. Cílem práce je překladatelská analýza vybraných reálií na základě jejich předběžné klasifikace podle tematických okruhů za účelem komparativního zhodnocení zvolených překladatelských řešení. Důležitou roli také hraje výchozí jazyk - angličtina. Diplomová práce se skládá ze třech částí. První část se zaměřuje na obecné teze z oblasti teorie překladu, druhá část obsahuje stručný životopis J. K. Rowlingove, definici fantazy a přehled historie vzniku čtyř překladů, třetí část je věnována praktické analýze a zabývá se porovnáním překladu reálií do ruštiny (2 překlady), češtiny a ukrajinštiny. V závěru proběhne zhodnocení výsledků komparativní analýzy a posouzení zvolených překladatelských postupů z hlediska celkové charakteristiky čtyř zvolených překladů. Klíčová slova: lingvistika, reálie, Harry Potter, J. K. Rowlingová, slovanské jazyky, ruština, čeština, ukrajinština, překlad. Klíčová slova: lingvistika|reálie|Harry Potter|J. K. Rowlingová|slovanské jazyky|ruština|čeština|ukrajinština|překlad; linguistic|realia|Harry Potter|J.K. Rowling|Slavic languages|Russian|Czech|Ukrainian|translation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Porovnání překladů reálií ze světa Harryho Pottera

The subject of this thesis is the "Comparison of the translations of realia in the fictional universe of Harry Potter". The main aim is to divide the realia found in Harry Potter books into thematic ...

Shapirko, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze