Počet nalezených dokumentů: 54233
Publikováno od do

Valachy tour jako produkt sportovního cestovního ruchu
DĚDKOVÁ, Dagmar; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
2019 - český
Diplomová práce se zabývá oblastí sportovního cestovního ruchu, primárně sportovních eventů. Cílem práce je stanovit profil závodníka a zjistit zájem o znovu navštívení regionu a to na příkladu sportovního eventu Valachy Tour. Profil závodníka vychází z aspektů souvisejících z vlastní účasti na závodech, zájem o znovu navštívení vychází z aspektů související s jeho pobytem v destinaci a využívání služeb cestovního ruchu. Výsledky výzkumu ukazují zájem o destinaci i mimo termíny závodů. The diploma thesis deals with the field of sports tourism, primarily sports events. The aim of the thesis is to determine the competitor's profile and find out the interest in visiting the region again on the example of the Valachy Tour event. The competitor's profile is based on aspects related to his own participation in the races, his interest in re-visiting is based on aspects related to his stay in the destination and the use of tourism services. The research results show interest in the destination outside the race dates. Klíčová slova: cestovní ruch; sportovní cestovní ruch; event; sportovní event; Valachy Tour; toursim; sports tourism; event; sports events; Valachy Tour Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Valachy tour jako produkt sportovního cestovního ruchu

Diplomová práce se zabývá oblastí sportovního cestovního ruchu, primárně sportovních eventů. Cílem práce je stanovit profil závodníka a zjistit zájem o znovu navštívení regionu a to na příkladu ...

DĚDKOVÁ, Dagmar; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zatížení zápěstí a loketního kloubu při různých polohách rukou na podložce u přemetu vzad ve sportovní gymnastice
HÁJKOVÁ, Vendula; SVOBODA, Zdeněk
2019 - český
Tato diplomová práce měla za cíl porovnat kinematiku a kinetiku zápěstí a loketního kloubu při přemetu vzad ve třech pozicích rukou na podložce. Deset sportovních gymnastek provedlo vždy 10 pokusů přemetu vzad v každé ze třech vybraných poloh rukou, ve fázi kontaktu s podložkou (10 v paralelním postavení, 10 v reversním postavení a 10 v interním postavení). Byly použity dvě silové plošiny (Kistler) a pro záznam kinematických dat systém devíti infračervených kamer (Qualisys). Byly zjištěny významné rozdíly mezi polohami. Nejnižší hodnoty interního addukčního momentu síly u loketního kloubu byly zjištěny v interním postavení rukou, rovněž kompresní síla byla v interní poloze nejnižší. U zápěstí byly nejvyšší hodnoty naměřeny při reversním postavení rukou na podložce. Práce naznačuje, že interní postavení rukou na podložce při přemetu vzad, může působit jako prevence proti mnohonásobnému opakovanému zatížení zápěstí a loketního kloubu. The aim of the thesis was to compare kinematics a kinetics of wrist and elbow joint during different hand positions in the handspring back. Ten female gymnasts performer ten handspring attempts in three different hand positions parallel (10), internal (10) and reverse (10)). Two force plates (Kistler) and system of nine infrared cameras (Qualisys) were used to determine reaction strength values and kinematic data respectively. Between the techniques were found significant differences. The lowest values of the internal adduction moment of the force were found in the internal hand positions as well as the lowest compression force. The highest values for the wrist were measured in the reverse hand position. The thesis suggests that the internal position of the hands on the mat in the handspring back can prevent multiple wrist and elbow stress. Klíčová slova: sportovní gymnastika; prevence zranění; loketní kloub; zápěstí; přemet vzad; artistic gymnastics; prevention of injury; elbow joint; wrist; handspring back Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Zatížení zápěstí a loketního kloubu při různých polohách rukou na podložce u přemetu vzad ve sportovní gymnastice

Tato diplomová práce měla za cíl porovnat kinematiku a kinetiku zápěstí a loketního kloubu při přemetu vzad ve třech pozicích rukou na podložce. Deset sportovních gymnastek provedlo vždy 10 pokusů ...

HÁJKOVÁ, Vendula; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Práva z vadného plnění při prodeji zboží v obchodě se zaměřením na ustanovení § 2165 občanského zákoníku
SAJDL, Miroslav; VÍTOVÁ, Blanka
2019 - český
Diplomová práce pojednává o právech z vadného plnění při prodeji zboží v obchodě se zaměřením na ustanovení § 2165 občanského zákoníku. Celá práce je zaměřena na zodpovězení otázky, zda občanský zákoník obsahuje povinnost prodávajícího odpovídat za vady v průběhu 24 měsíců od převzetí věci kupujícím, byť by tato vada vznikla kdykoliv v průběhu tohoto časového úseku. Práce srovnává právní předpisy ostatních členských států EU. Je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První se zabývá základními definicemi potřebnými pro vymezení prodeje zboží v obchodě. Druhá kapitola se pak již konkrétně zabývá ustanovením § 2165 občanského zákoníku. Diplomant během svého vědeckého výzkumu používal metodologii subjektivně historického a objektivně recentního výkladového cíle. That thesis deals about defective performance when selling goods in store with focus on the provisions of § 2165 of the Civil Code. The whole work was focused on answering the question whether the Civil Code includes the obligation for the seller to be liable by law for defects occurring at any time within 24 months of receipt of the item by buyer. The thesis compare laws of the other member states in EU. It is divided into two main chapters. First deals about basic definitions needed for the sale of goods in the store. Second chapter is about one of the provision of law, specifically § 2165 civil code. Diplomant used methodology of subjective historical and objective recent interpretation during his sientific research. Klíčová slova: záruka; smluvní záruka; spotřebitel; spotřební zboží; podnikatel; warranty; consumer; consumer goods; guarantee; businessman; commercial guarantee Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Práva z vadného plnění při prodeji zboží v obchodě se zaměřením na ustanovení § 2165 občanského zákoníku

Diplomová práce pojednává o právech z vadného plnění při prodeji zboží v obchodě se zaměřením na ustanovení § 2165 občanského zákoníku. Celá práce je zaměřena na zodpovězení otázky, zda občanský ...

SAJDL, Miroslav; VÍTOVÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Prevence před poraněním dolních končetin u fotbalistů
HOLÁSEK, Tomáš; VAŘEKOVÁ, Renata
2019 - český
Empirický výzkum výskytu a četnosti zranění u fotbalistů krajského přeboru Olomouckého kraje (n=67; R min.-max. = 18-51 let). Monitorování nejčastějších poranění fotbalistů považujeme za důležitý aspekt zefektivňování sportovní přípravy hráčů. Vidíme v tom i jeden z důležitých faktorů prevence negativních vlivů současného fotbalu na krajské úrovni. Za významné považujeme i zařazování doplňkových a kompenzačních cvičení, jejichž návrh je výsledkem předkládané práce. We have expanded the empirical research on the occurrence and frequency of injuries in football players of the Regional Championship of the Olomouc Region (n=67; R min.-max. = aged 18-51). We consider monitoring the most frequent injuries of football players to be an important aspect of making sports training of players more effective. We also regard it as one of the important factors in preventing the negative effects of contemporary football at the regional level. We also believe the inclusion of supplementary and compensatory exercises is very important. The proposal of these exercises is the result of the work submitted. Klíčová slova: fotbal; zranění; regenerace; kompenzační cvičení; prevence; efektivita kondiční přípravy; football; injury; regeneration; compensatory exercises; prevention; efficiency of fitness training Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Prevence před poraněním dolních končetin u fotbalistů

Empirický výzkum výskytu a četnosti zranění u fotbalistů krajského přeboru Olomouckého kraje (n=67; R min.-max. = 18-51 let). Monitorování nejčastějších poranění fotbalistů považujeme za důležitý ...

HOLÁSEK, Tomáš; VAŘEKOVÁ, Renata
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výroba sportovně kompenzační pomůcky pro výuku inline bruslení u jedinců s mozkovou obrnou
VESELKOVÁ, Karolína; VYHLÍDAL, Tomáš
2019 - český
Hlavním cílem práce je navržení a výroba inovativní sportovně kompenzační pomůcky k inline bruslení pro jedince s mozkovou obrnou. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se mozkové obrny, sportu jedinců s tělesným postižením, kompenzačních pomůcek a inline bruslení. V praktické části je popis dvou vyrobených pomůcek od původní myšlenky přes výrobu až po jejich testování. První z nich - tříkolové odrážedlo, se ukázalo jako velmi nestabilní, a tedy nevhodné pro osoby s mozkovou obrnou. Druhá pomůcka - čtyřkolové odrážedlo, kterou testovali dva probandi s mozkovou obrnou, skutečně může spolužit k výuce bruslení pro jedince s mozkovou obrnou. The main aim of the thesis is to design and implement innovative adapted equipment for inline skating for individuals with cerebral palsy. The theoretical part contains chapters: cerebral palsy, sports of individuals with physical disabilities, compensatory aids, inline skating. The practical part is a description of the two aids made from the original idea, through production to testing. The first one trike, which was very unstable for using for people with cerebral palsy. The second four-wheeled walking frame, which tested two probands with cerebral palsy, really can be used for teaching inline skating with individuals with cerebral palsy. Klíčová slova: aplikované inline bruslení; tělesné postižení; sportovní pomůcka; aplikované pohybové aktivity; adapted inline skating; physical disability; sport equipment; adapted physical activity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Výroba sportovně kompenzační pomůcky pro výuku inline bruslení u jedinců s mozkovou obrnou

Hlavním cílem práce je navržení a výroba inovativní sportovně kompenzační pomůcky k inline bruslení pro jedince s mozkovou obrnou. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se mozkové obrny, sportu ...

VESELKOVÁ, Karolína; VYHLÍDAL, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Komunikácia s pacientmi s afáziou po cievnej mozgovej príhode v kontexte ošetrovateľstva
JURÍKOVÁ, Martina; ŠÁTEKOVÁ, Lenka; ŠAŇÁKOVÁ, Šárka
2019 - český
Cieľom prehľadovej bakalárskej práce bola sumarizácia aktuálnych dohľadaných publikovaných poznatkov o komunikácii s pacientmi s afáziou po cievnej mozgovej príhode v kontexte ošetrovateľstva. Prvý cieľ práce sa sústreďuje na charakteristiku afázie a jej prejavy, vplyv komunikácie s pacientmi s afáziou na zdravotnú starostlivosť a kvalitu ich života a taktiež popisuje stav komunikácie medzi všeobecnými sestrami a pacientmi s afáziou v praxi. Druhý cieľ sa zameriava na stratégie, ktoré podporujú komunikáciu medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi s afáziou a taktiež na vzdelávacie programy zdravotníckych pracovníkov, vrátane všeobecných sestier, ako komunikačných partnerov pacientov trpiacich afáziou. Rešeršná činnosť bola vykonaná pomocou elektronických databáz Ebsco, PubMed, Ovid, ScienceDirect. The aim of the review bachelor thesis was to summarize the current published findings on communication with patients with poststroke aphasia in the context of nursing. The first aim of the thesis is to focus on the characteristics of aphasia and its manifestations, the impact of communication with patients with aphasia on health care and quality of their life and also describes the state of communication between nurses and patients with aphasia in practice. The second objective focuses on strategies that promote communication between health professionals and patients with aphasia, as well as training programs for health professionals, including nurses, as communication partners for patients with aphasia. The search activity was performed using electronic databases Ebsco, PubMed, Ovid, ScienceDirect. Klíčová slova: afázia; cievna mozgová príhoda; komunikácia; ošetrovateľstvo; pacient; komunikačné stratégie; aphasia; post stroke; communication; nursing; patient; communication strategies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Komunikácia s pacientmi s afáziou po cievnej mozgovej príhode v kontexte ošetrovateľstva

Cieľom prehľadovej bakalárskej práce bola sumarizácia aktuálnych dohľadaných publikovaných poznatkov o komunikácii s pacientmi s afáziou po cievnej mozgovej príhode v kontexte ošetrovateľstva. Prvý ...

JURÍKOVÁ, Martina; ŠÁTEKOVÁ, Lenka; ŠAŇÁKOVÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Organizační kultura
KŘEHLÍKOVÁ, Kateřina; DOČEKAL, Vít
2019 - český
Tato bakalářská práce se věnuje organizační kultuře. Zaměřuje se na prvky organizační kultury. Jedná se o případovou studii, jejímž cílem je popis organizační kultury v organizaci XY. Identifikuje jednotlivé prvky organizační kultury a popisuje tyto prvky v konkrétní organizaci XY. This bachelor thesis deals with organizational culture. It focuses on elements of organizational culture. This is a case study to describe the organizational culture in organization XY. This bachelor thesis identifies the elements of organizational culture and describes these elements in a certain organization XY Klíčová slova: Organizační kultura; prvky organizační kultury; základní přesvědčení; hodnoty; normy; postoje; artefakty; Organizational culture; elements of organizational culture; basic assumption; values; norms; attitudes; artefacts Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Organizační kultura

Tato bakalářská práce se věnuje organizační kultuře. Zaměřuje se na prvky organizační kultury. Jedná se o případovou studii, jejímž cílem je popis organizační kultury v organizaci XY. Identifikuje ...

KŘEHLÍKOVÁ, Kateřina; DOČEKAL, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Segmentální analýza tělesného složení u dětí mladšího školního věku
BŘEZÍKOVÁ, Lucie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - český
Klíčová slova: Dívky; chlapci; frakcionace tělesné hmotnosti; celková tělesná voda; intracelulární voda; extracelulární voda; bioelektrická impedance; kosterní svalstvo; tukuprostá hmota.; Girls; boys; body weight fractionation; total body water; intracellular water; extracellular water; bioelectric impedance; skeletal muscle mass; fat free mass. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Segmentální analýza tělesného složení u dětí mladšího školního věku

BŘEZÍKOVÁ, Lucie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Metodika nácviku základních prvků pole dance
KRŇÁVKOVÁ, Pavla; POLÁKOVÁ, Martina
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá základní metodickou řadou pole dance. Při zpracování práce bylo užito metody analýzy zdrojů. Výsledkem práce je vytvoření základní metodické řady pole dance pro jednotlivé úrovně obtížnosti, vysvětlit metodiku nácviku a správnou techniku k provedení prvků. Závěr poukazuje na problematiku spojenou s tvorbou základní metodické řady. The bachelor thesis deals with the basic methodical field of pole dance. The method of resource analysis was used in the work. The result of this work is to create basic methodical field of pole dance for particular levels of difficulty, explain methodology of training and correct technique for performing elements. The conclusion points to problems connected with the creation of the basic methodical series. Klíčová slova: pole dance; prvky pole dance; mallakhamb; čínský cirkus; tanec; pole fitness; pole sport; mistrovství pole dance; pole dance; elements pole dance; mallakhamb; chinese circus; dance; pole fitness; pole sports;champioship pole dance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Metodika nácviku základních prvků pole dance

Bakalářská práce se zabývá základní metodickou řadou pole dance. Při zpracování práce bylo užito metody analýzy zdrojů. Výsledkem práce je vytvoření základní metodické řady pole dance pro jednotlivé ...

KRŇÁVKOVÁ, Pavla; POLÁKOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vztah mezi pohybovou aktivitou rodičů a jejich dětí s normální tělesnou hmotností a dětmi s nadváhou/obezitou.
FIALA, Lubomír; SIGMUND, Erik
2019 - český
Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit jaké ukazatele životního stylu rodin (počet kroků (PK), čas strávený u obrazovky (ST), úroveň tělesné hmotnosti, aktivní účast v organizované volnočasové aktivitě (OVPA)), podporují u dětí s nadváhou/obezitou a normostenických dětí docílit doporučení denního PK. Dále zjistit vztahy mezi dětmi a rodiči s ohledem na pohybovou aktivitu (PA), účasti v OVPA, věk a pohlaví dětí. K monitorování byl použit pedometr Yamax SW 200. Finální výzkumný soubor tvořilo (n = 185) rodin s předškolními dětmi a (n = 649) rodin se školními dětmi. The main goal of the thesis was found out what indicators of family lifestyle (step count (SC), screen time (ST), weight status, active participation in organized leisure-time physical activity (OPA)) are supporting to achive recommended daily SC at overweight/obese children and normal weight children. Another goal was to find out relations between children and parents considering to physical aktivity (PA), partocipation in OPA, children´s age and sex. For monitoring was used pedometer Yamax SW 200. The final research set contains (n = 185) families with pre-school children and (n = 649) families with school children. Klíčová slova: Počet kroků; organizovaná volnočasová pohybová aktivita; předškoláci; školní děti; nadváha a obezita; krokoměr.; Step counts; organized leisure-time physical aktivity; preschool children; school-aged children; overweight and obesity; pedometer. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vztah mezi pohybovou aktivitou rodičů a jejich dětí s normální tělesnou hmotností a dětmi s nadváhou/obezitou.

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit jaké ukazatele životního stylu rodin (počet kroků (PK), čas strávený u obrazovky (ST), úroveň tělesné hmotnosti, aktivní účast v organizované volnočasové ...

FIALA, Lubomír; SIGMUND, Erik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze