Počet nalezených dokumentů: 26692
Publikováno od do

Politicko-geografické aspekty konfliktu v Náhorním Karabachu
2023 -
Tato bakalářská práce se zabývá politicko-geografickými aspekty konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem v Náhorním Karabachu od roku 2020, kdy se na povrch zapomenutý konflikt svým obnovením dočkal opět mezinárodní pozornosti. Pro kontext a pro následné zaměření se na důsledky sleduje průběh konfliktu v politické a geografické rovině zahrnující kromě Karabachu i Arménii, Ázerbájdžán a zapojené aktéry jako Rusko, Turecko, Írán či Izrael. Sleduje příčiny, které přispěly k obnovení konfliktu a analyzuje politický diskurz, který celý konflikt provází. Pro vizualizaci jednotlivých aspektů a faktorů je kladen důraz na tvorbu map zaměřujících se na fyzicko-geografické, demografické a politické prvky. Součástí práce je i otázka správy území Karabachu a jeho neuznané (de facto) státnosti. Klíčová slova: konflikt; náhorní karabach; arménie; ázerbájdžán; území; národ; politická geografie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Politicko-geografické aspekty konfliktu v Náhorním Karabachu

Tato bakalářská práce se zabývá politicko-geografickými aspekty konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem v Náhorním Karabachu od roku 2020, kdy se na povrch zapomenutý konflikt svým obnovením dočkal ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Finanční management města Zdice
2023 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na územně samosprávné celky, kterými jsou například obce. První část se zabývá teoretickými východisky a seznamuje čtenáře s pojmy, jako je rozpočet a rozpočtový proces, zastupitelstvo obce, příjmy a výdaje obce. Dále hodnotí hospodaření obcí, jejich nakládání s finančními prostředky a možnostmi reinvestování majetku. Seznamuje s nejrůznějšími ukazateli, které pomáhají vyhodnotit, jak obec nakládá se svými prostředky. Praktická část je věnována konkrétní obci, kterou je město Zdice. První kapitola této části se věnuje historii města a dále je pozornost soustředěna na obecní zastupitelstvo a jeho odbory, příspěvkové organizace města a dotace na zhodnocení budov a dalších objektů. Dále vyhodnocuje loňské volby, hospodaření města v uplynulých deseti letech a plnění strategického plánu, ze kterého dále vyplívá SWOT analýza. Klíčová slova: obec; územně samosprávné celky; finanční management; rozpočet; rozpočtový proces; příjmy; výdaje; zadluženost; strategický plán Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Finanční management města Zdice

Tato bakalářská práce je zaměřena na územně samosprávné celky, kterými jsou například obce. První část se zabývá teoretickými východisky a seznamuje čtenáře s pojmy, jako je rozpočet a rozpočtový ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Účetní informační systém a jeho vliv na nastavení účetních procesů zvoleného ekonomického subjektu
2023 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na účetní informační systém a jeho vliv na účetní procesy zvolených ekonomických subjektů. Vedení účetnictví je důležité v každém podniku. Těmto subjektům poskytuje všechny důležité informace o průběhu hospodaření, udává podstatné informace pro budoucí rozhodování a v další řadě je také důležité pro plánování a řízení celého podniku. Teoretická část práce se zabývá podstatnými informacemi nutnými pro pochopení problematiky spojené s účetnictvím, jedná se například o uvedení nezbytných účetních termínů, funkce účetnictví či historický vývoj účetnictví v České republice. V praktické části bude představen vybraný ekonomický subjekt, který působí v oblasti výzkumu, technologií a konzultací. Konkrétně se jedná o firmu IPSOS s.r.o.. U daného ekonomického subjektu je popsán účetní systém, který subjekt využívá. V závěru jsou zmíněné problémy týkající se účetních procesů v podniku a navržená možná zlepšení. Klíčová slova: účetnictví; účetní informační systém; účet; účetní období; účtování; měsíční závěrka. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Účetní informační systém a jeho vliv na nastavení účetních procesů zvoleného ekonomického subjektu

Tato bakalářská práce je zaměřena na účetní informační systém a jeho vliv na účetní procesy zvolených ekonomických subjektů. Vedení účetnictví je důležité v každém podniku. Těmto subjektům poskytuje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Kryptoměny v účetnictví a daních
2023 -
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kryptoměn zejména v odvětví českého účetnictví a daních v České republice. Cílem práce je komparace požadavků na právní předpisy na evidenci, výkaznictví a zdanění kryptoměn. V první části práce je provedena charakteristika kryptoměn a deskripce příslušných účetních výkazů a daní. Druhá část práce aplikuje poznatky z první části na modelové příklady na těžbu, držení, prodej, nákup a směnu kryptoměny prováděné fyzickou osobou nepodnikající, fyzickou osobou podnikající a právnickou osobou. Závěr práce zhodnocuje komparaci a analýzu jednotlivých ekonomických subjektů nakládající s kryptoměnami. Klíčová slova: kryptoměny; bitcoin; ethereum; zdanění; účetnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Kryptoměny v účetnictví a daních

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kryptoměn zejména v odvětví českého účetnictví a daních v České republice. Cílem práce je komparace požadavků na právní předpisy na evidenci, výkaznictví a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vnitropodnikové účetní směrnice a jejich význam pro vybranou účetní jednotku
2023 -
Bakalářská práce se věnuje vnitropodnikovým účetním směrnicím a jejich významem pro společnost Eletech, s.r.o. Práce je složena ze dvou částí. První část je věnována čistě teorii, která se zaměřuje na charakteristiku směrnic, její tvorbě, nejčastějších chyb a nedostatků. Také je zde popsáno několik důležitých směrnic z teoretického pohledu. Praktická část, označená jako část druhá, představuje účetní jednotku z pohledu hlavní činnosti, struktury pracovníků a technické struktury. Poté je provedena analýza a je popsáno jedenáct vnitropodnikových účetních směrnic společnosti. Na základě zjištěných informací a nedostatků je provedena úprava označování směrnic, aktualizace neaktuálních částek a je vytvořený návrh na dvě nové účetní směrnice. Klíčová slova: vnitropodniková účetní směrnice; tvorba vnitropodnikových směrnic; právní předpisy upravující směrnice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vnitropodnikové účetní směrnice a jejich význam pro vybranou účetní jednotku

Bakalářská práce se věnuje vnitropodnikovým účetním směrnicím a jejich významem pro společnost Eletech, s.r.o. Práce je složena ze dvou částí. První část je věnována čistě teorii, která se zaměřuje na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Daňová problematika v malém podniku
2023 -
Hlavním cílem bakalářské práce s názvem "Daňová problematika v malém podniku" je vyhodnotit z daňového hlediska na základě provedených analýz nastavení činností účetního oddělení společnosti AB, s.r.o., a to zejména v oblasti odměňování a navrhnout optimální strukturu odměňování zaměstnanců. Práce se zabývá finanční situací podniku, analýzou osobních nákladů společnosti, shrnutím poskytovaných zaměstnaneckých benefitů a zhodnocením odměňování. Je zde proveden rozhovor s jednatelem společnosti s cílem zjistit, jak je systém odměňování ve firmě nastaven, jak probíhá, jaké jsou plánované změny. Dále je zde využita metoda komparace, kdy za použití modelových situací je porovnán dopad navýšení mzdy a vybraných zaměstnaneckých benefitů na základ daně účetní jednotky. Klíčová slova: malý podnik; daň; odměňování; optimalizace; mzda; zaměstnanecké benefity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Daňová problematika v malém podniku

Hlavním cílem bakalářské práce s názvem "Daňová problematika v malém podniku" je vyhodnotit z daňového hlediska na základě provedených analýz nastavení činností účetního oddělení společnosti AB, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Český pojistný trh z pohledu neživotního pojištění
2023 -
Bakalářská práce je zaměřena na český pojistný trh z pohledu neživotního pojištění. Teoretická část popisuje vývoj pojišťovnictví na českém pojistném trhu, představuje pojišťovny, jejich členění a činnosti v České republice, definuje pojem pojištění a rozebírá ho dopodrobna. V praktické části jsou uvedeny dvě pojišťovny na českém pojistném trhu, které mají největší podíl předepsaného smluvního pojistného, a jsou srovnávány jejich produktové nabídky, konkrétně u pojištění domácnosti a u pojištění nemovitosti. Závěrem je vytyčen výsledek srovnání produktové nabídky a zhodnocení, která pojišťovna nabízí výhodnější pojistné produkty dle určitých parametrů. Klíčová slova: neživotní pojištění; český pojistný trh; pojištění majetku; pojištění nemovitosti; dělení pojišťoven Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Český pojistný trh z pohledu neživotního pojištění

Bakalářská práce je zaměřena na český pojistný trh z pohledu neživotního pojištění. Teoretická část popisuje vývoj pojišťovnictví na českém pojistném trhu, představuje pojišťovny, jejich členění a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vnitropodnikové účetní směrnice a jejich význam pro účetní jednotku
2023 -
Bakalářská práce pojednává o zvolených vnitřních účetních směrnicích strojírenské společnosti BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. Zaměřuje se na jejich analýzu, následné zhodnocení a případný návrh řešení nebo jsou uvedeny poznatky pro jejich aktualizování. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se zabývá teoretickými východisky dané problematiky. Nejdříve je zmíněna tvorba a náležitosti účetních směrnic, dále jsou uvedeny legislativní předpisy České republiky upravující účetnictví podnikatelů a následně je posouzen význam směrnic pro účetní jednotku. Ve druhé části bakalářské práce je krátce představena zvolená účetní jednotka a následně je provedena analýza a zhodnocení stávajících vybraných směrnic dané společnosti. Poté je vytvořen návrh nové směrnice nebo jsou uvedeny informace pro aktualizování směrnic implementovaných. Klíčová slova: účetní směrnice; vnitropodnikové směrnice; účetní jednotka; vnitřní směrnice pro podnikatele; analýza vybraných směrnic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vnitropodnikové účetní směrnice a jejich význam pro účetní jednotku

Bakalářská práce pojednává o zvolených vnitřních účetních směrnicích strojírenské společnosti BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. Zaměřuje se na jejich analýzu, následné zhodnocení a případný návrh řešení nebo ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Komparace národní účetní legislativy ČR s mezinárodními koncepty účetnictví
2023 -
Tato bakalářská práce se zabývá komparací právní úpravy účetnictví v České republice ve srovnání s právní úpravou předpisy IAS/IFRS a US GAAP. Účetnictví plní kromě mnoha jiných funkcí, taktéž důležitý prvek v oblasti výkaznictví. Důležité je proto zkoumat, jaké jednotlivé účetní systémy kladou požadavky na účetnictví jednotlivých účetních jednotek, které diferencuje geografická poloha. Zásadní rozdíly, které jednotlivé právní úpravy poskytují, lze najít především v přesnosti a úplnosti jejich znění, ale také v samotné úpravě účetnictví. Ze srovnání uvedeného v této práci je zřejmé, že dlouhodobý majetek, který upravují všechny účetní systémy, je nejméně upraven v České republice. Jelikož např. Mezinárodní účetní standardy poskytují všem uživatelům účetnictví mnohem podrobnější a přesněji upravenou podobu problematiky dlouhodobého majetku. Z výše uvedených důvodů proto bude zajímavé sledovat vývoj české právní úpravy účetnictví, v souvislosti s novým zákonem nový zákon o účetnictví, který je v současné době v legislativním procesu. Klíčová slova: právní úprava účetnictví; us gaap; ias/ifrs; česká právní úprava účetnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Komparace národní účetní legislativy ČR s mezinárodními koncepty účetnictví

Tato bakalářská práce se zabývá komparací právní úpravy účetnictví v České republice ve srovnání s právní úpravou předpisy IAS/IFRS a US GAAP. Účetnictví plní kromě mnoha jiných funkcí, taktéž ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Daň z příjmů - porovnání daňového zatížení vybraných forem podnikatelské činnosti
2023 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnání toho, jak velkou část svého příjmu platí podnikající fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným na dani z příjmů a kolik z jejich příjmů zůstává k dispozici. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy související s daněmi, jako jsou subjekt, předmět, základ a sazba daně a různé způsoby, jak daně rozdělit. Dále je zde popsána daň z příjmů fyzických a právnických osob, s ohledem na platnou legislativu pro rok 2023, a různé formy podnikání podle platného zákona o obchodních korporacích a živnostenského zákona. V praktické části práce je pomocí modelových příkladů analyzována a porovnávána výhodnost podnikání jako OSVČ s uplatňováním skutečných či paušálních výdajů nebo jako společnost s ručením omezeným z hlediska výše daně z příjmů a následných disponibilních finančních prostředků podnikatele. Klíčová slova: daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; základ daně; sazba daně; sociální pojištění; zdravotní pojištění; osoba samostatně výdělečně činná; společnost s ručením omezeným; daňové zatížení; disponibilní příjem Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Daň z příjmů - porovnání daňového zatížení vybraných forem podnikatelské činnosti

Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnání toho, jak velkou část svého příjmu platí podnikající fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným na dani z příjmů a kolik z jejich příjmů zůstává k ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze