Počet nalezených dokumentů: 18227
Publikováno od do

Právní aspekty podnikání v elektronických komunikacích
2023 -
Tato diplomová práce se zabývá tématem právních úpravy podnikání v elektronických komunikacích. Jejím cílem je představit vývoj právní úpravy, podrobněji rozebrat současnou právní úpravu. Pokusit se porovnat Českou právní úpravu se zahraniční právní úpravou. Představit klíčové pojmy, které mají důležité postavení a zaznívají často v zákoně. Definovat podnikání jako takové pro lepší představu a spojení s konkrétním odvětvím elektronických komunikací. Klíčová slova: elektronické komunikace; služba; síť; zákon; zákon o elektronických komunikacích; vyhláška; nařízení; český telekomunikační úřad; telegraf; regulace; novelizace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Právní aspekty podnikání v elektronických komunikacích

Tato diplomová práce se zabývá tématem právních úpravy podnikání v elektronických komunikacích. Jejím cílem je představit vývoj právní úpravy, podrobněji rozebrat současnou právní úpravu. Pokusit se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Bytové družstvo
2023 -
Tato diplomová práce je primárně zaměřena na problematiku bytových družstev v České republice. Její první část stručně pojednává o historii bytových družstev na českém území, a to za použití celé řady tehdejších zákonů. Následně je naprostá většina obsahu věnována aktuálně účinné právní úpravě bytových družstev, kterou nalezneme především v zákoně o obchodních korporacích. Závěrem je shrnuta komparace bytového družstevnictví v tuzemsku a ve vybraných státech. Klíčová slova: bytové družstvo; družstvo; družstevní byt; zákon o obchodních korporacích; družstevní podíl; člen bytového družstva; orgány družstva; přeměna Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Bytové družstvo

Tato diplomová práce je primárně zaměřena na problematiku bytových družstev v České republice. Její první část stručně pojednává o historii bytových družstev na českém území, a to za použití celé řady ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Využití úpolů ve výuce tělesné výchovy na středních školách v Plzeňském kraji
2023 -
Má diplomová práce se zabývá tématem využití úpolů ve výuce tělesné výchovy na středních školách v Plzeňském kraji. První část diplomové práce je částí teoretickou, kde se snažím čtenáři přiblížit a vysvětlit teorií úpolů a úpoly ve školním vzdělávacím procesu. Ve druhé části mé závěrečné práce se více podíváme do praxe, a to na to, jak to vypadá s výukou úpolů na středních školách v Plzeňském kraji. Informace získám pomocí mnou sestaveného dotazníku, který jsem rozeslala na střední školy v již zmiňovaném kraji. Data získaná šetřením dotazníků zpracuji a následně interpretuji v této části mé závěrečné práce. Klíčová slova: úpoly; školní tělesná výchova; střední školy; plzeňský kraj; výuka úpolů; úpolové sporty; dotazníkové šetření Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Využití úpolů ve výuce tělesné výchovy na středních školách v Plzeňském kraji

Má diplomová práce se zabývá tématem využití úpolů ve výuce tělesné výchovy na středních školách v Plzeňském kraji. První část diplomové práce je částí teoretickou, kde se snažím čtenáři přiblížit ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vliv hudby na sportovní výkon
2023 -
Diplomová práce za zabývá vztahy mezi sportovní aktivitou a hudbou. V teoretických východiscích jsou zpracovány informace o hudbě a jejích jednotlivých komponentách. Dále jsou popsány jednotlivé účinky hudby na sportovní výkon. Výzkumnou část tvoří čtyři experimentální běhy na 3 km za proměnlivých podmínek (kontrolní běh bez hudby, běh na oblíbenou, neoblíbenou a neutrální hudbu) a dotazníkové šetření týkající se využití hudby při sportovní aktivitě. Klíčová slova: hudba a sport; synchronní a asynchronní hudba; běh; motivace; vnímané úsilí; sportovní výkon Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vliv hudby na sportovní výkon

Diplomová práce za zabývá vztahy mezi sportovní aktivitou a hudbou. V teoretických východiscích jsou zpracovány informace o hudbě a jejích jednotlivých komponentách. Dále jsou popsány jednotlivé ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vliv vnějších informací na vytrvalostní výkon žáků 2. stupně ZŠ
2023 -
Diplomová práce na téma "Vliv vnějších informací na vytrvalostní výkon žáků 2. stupně" zkoumá skupiny žáků jednotlivých ročníků 2. stupně na ZŠ. Každá skupina je testována ve vytrvalostním běhu na 1 km celkem třikrát. V prvním běhu jsou žáci motivováni ze strany vyučujícího. V druhém běhu je vyučující negativní, podceňuje a nemotivuje žáky. Ve třetím běhu žáci běží s rytmickou hudbou. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu vytrvalostní výkon, motivace, psychologie ve sportu, hudba a pohybová činnost. Cílem práce je porovnat výsledky tří absolvovaných běhů pomocí statistických metod. Klíčová slova: motivace; vytrvalostní výkon; vliv hudby; tělesná výchova Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vliv vnějších informací na vytrvalostní výkon žáků 2. stupně ZŠ

Diplomová práce na téma "Vliv vnějších informací na vytrvalostní výkon žáků 2. stupně" zkoumá skupiny žáků jednotlivých ročníků 2. stupně na ZŠ. Každá skupina je testována ve vytrvalostním běhu na 1 ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Komparativní analýza gentrifikace ve vybraných oblastech vnitřního města v Praze a Plzni
2023 -
Tato práce se zabývá problematikou gentrifikace v relativně málo probádaných oblastech vnitřního města Prahy a Plzně. Cílem práce je zjistit, zdali v těchto oblastech aktivně probíhá gentrifikace a zároveň zachytit rozdíly v projevech tohoto procesu mezi těmito městy. Gentrifikace úzce souvisí s revitalizací zanedbané zástavby, proto byl v této práci zvolen stupeň modernizace jako hlavní indikátor potenciální gentrifikace. Hodnocení fyzického prostředí proběhlo na základě terénního průzkumu, při kterém byly pořízeny fotografie jednotlivých budov. Aktuální stav zástavby byl následně porovnán se snímky ze Street View a dle příslušné klasifikace byly budovy rozlišeny na základě jejich vnějšího stavu. Díky tomuto mapování bylo možné určit zastoupení jednotlivých typů v rámci zájmových území. V pražských oblastech se podíl modernizačních typů na celkovém počtu hodnocených budov pohybuje mezi 65 až 68,3 %. V Praze se navíc nacházejí různé stylové kavárny a restaurace, které s gentrifikací souvisí. V Plzni se spíše nacházejí obchody pro běžnou klientelu. Plzeňské oblasti, kromě Roudné, zároveň disponují i nižším stupněm modernizace, který se pohybuje kolem 50 %. Klíčová slova: gentrifikace; praha; plzeň; vnitřní město; post-socialistické město Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Komparativní analýza gentrifikace ve vybraných oblastech vnitřního města v Praze a Plzni

Tato práce se zabývá problematikou gentrifikace v relativně málo probádaných oblastech vnitřního města Prahy a Plzně. Cílem práce je zjistit, zdali v těchto oblastech aktivně probíhá gentrifikace a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Doručování v civilním procesu
2023 -
Tématem této diplomové práce je Doručování v civilním procesu, což je institut, který je v českých právních předpisech velmi rozsáhle upraven. Už jen to svědčí o jeho důležitosti pro civilním řízení. Práci jsem rozdělil na několik kapitol, v nichž se postupně zabývám historií právní úpravy doručování, významem doručování v civilním procesu, způsoby doručování, postupem při doručování, a nakonec doručováním do ciziny. Klíčová slova: doručování; civilní proces; fikce doručení; způsoby doručování; průběh doručování; datové schránky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Doručování v civilním procesu

Tématem této diplomové práce je Doručování v civilním procesu, což je institut, který je v českých právních předpisech velmi rozsáhle upraven. Už jen to svědčí o jeho důležitosti pro civilním řízení. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Rodinný fideikomis šlechty v českých zemích na příkladu svěřenského nástupnictví na bývalých schlikovských panstvích Kopidlno a Staré Hrady
2023 -
Šlechtický rod hrabat Schliků, původem ze západních Čech, začal budovat po 30. leté válce svoji budoucí doménu ve východních Čechách. Nové panství se rozkládalo v okolí Jičína. Centrem panství byly města a statky Kopidlno, Staré Hrady a Vokšice. V roce 1672 v souladu s tehdy běžnými trendy zavedl František Arnošt Schlik na ochranu svého majetku rodinného fideikomisu. Právní institut, který přišel s dynastií Habsburků ze Španělska brzo v Čechách zdomácněl. Jeho podstata spočívala ve vybudování svěřenství pro určitý majetek s nadefinovaným okruhem nástupců. Součástí testamentu byla řada podmínek, které musel držitel fideikomisu plnit (posloupnost v mužské linii, zákaz mesaliance, katolická víra apod.). František Arnošt Schlik ustanovil původně fideikomis pro veškeré statky, ale po jeho smrti půl panství (Vokšice, Bartošov, Jičíněves) z fideikomisu vydělili. Až do zrušení fideikomisu v roce 1924 vedle sebe existovaly dvě panství Kopidlno - Staré Hrady a Vokšice - Jičíněves. V roce 1906 zemřel poslední držitel fideikomisu Ervin Schlik bez potomků. Jeho bratr František žil v nerovnorodém manželství. O nástupnictví se přihlásili vzdálení příbuzní Ungnadové z Weissenwolfu, kteří v soudním procesu nástupnictví ve fideikomisu v roce 1912 získaly. Rod Weissenwolffů vymřel v mužské linii v roce 1917. František Schlik a jeho syn Jindřich Schlik se pokusili opět do nástupnictví přihlásit. V průběhu řízení skončila monarchie a vznikla demokratická republika. V novém řízení začala platit nová pravidla a k vyloučení z nástupnictví ve fideikomisu se již nepřihlíželo. Přesto se Schlikům opakovaně nepodařilo bývalé majetky získat zpět. Práce se soustředí na rozhodovací praxi soudů v období rakousko-uherské monarchie a v období československé republiky. Klíčová slova: šlechta; schlikové; ungnadové z weissenwolffu; fideikomis; kopidlno; staré hrady Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Rodinný fideikomis šlechty v českých zemích na příkladu svěřenského nástupnictví na bývalých schlikovských panstvích Kopidlno a Staré Hrady

Šlechtický rod hrabat Schliků, původem ze západních Čech, začal budovat po 30. leté válce svoji budoucí doménu ve východních Čechách. Nové panství se rozkládalo v okolí Jičína. Centrem panství byly ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Pražský notariát v období První republiky
2023 -
Tato práce se zabývá situací notářství v letech 1918 - 1938, s důrazem na oblast hlavního města Prahy. Zahrnuje tradiční agendu a pojetí notářství ve stručném historickém vývoji, vývoj jednotlivých právních úprav v letech 1850 - 1938, organizaci, vybranou agendu notářské činnosti, působení notářských komor a spolků, činnost a názory dobových představitelů a krátkosti i vzpomínky a zkušenosti vybraných notářů úřadujících v Praze. Klíčová slova: notář; veřejný notariát; státní notářství; řízení; agenda; registrace smluv; notářský zápis; dědictví; právní úpravy; osobnosti; listiny; vývoj; historie; praha; první republika; karel batěk; jaroslav čulík; václav svoboda; rudolf král; anděla kozáková jírová; jaroslav heinitz; alois zmek; právnická jednota; spolek československých notářů; notářské spolky; notářské komory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Pražský notariát v období První republiky

Tato práce se zabývá situací notářství v letech 1918 - 1938, s důrazem na oblast hlavního města Prahy. Zahrnuje tradiční agendu a pojetí notářství ve stručném historickém vývoji, vývoj jednotlivých ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Symbol a symbolika v právu
2023 -
Diplomová práce ve své první kapitole v krátkosti pojednává o symbolech a symbolice v právu a poté se již blíže zaměřuje pouze na oblast heraldiky a její vztah k právní vědě. Druhá kapitola podává ucelený pohled na samotnou oblast heraldiky, tedy její podstatu, původ, vývoj a zásady. V závěru druhé kapitoly je rozebráno dílo středověkého italského právníka Bartola de Saxoferrata Tractatus de Insigniis et Armis, a to ve vztahu k udělení, nabytí a zániku práva na znak. Třetí kapitola se věnuje erbu jako symbolu. Čtvrtá a pátá kapitola popisuje heraldickou výzdobu na vybraných památkách a její vztah k právní symbolice. Závěr práce poukazuje na důležitost heraldiky v historii a nadto se zabývá vztahem mezi heraldikou a českým právním řádem, a to s ohledem na stále platný zákon č. 61/1918 Sb., jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly. Klíčová slova: symbol; symbolika; heraldika; erby; znaky; znamení; právo na znak; heraldická výzdoba Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Symbol a symbolika v právu

Diplomová práce ve své první kapitole v krátkosti pojednává o symbolech a symbolice v právu a poté se již blíže zaměřuje pouze na oblast heraldiky a její vztah k právní vědě. Druhá kapitola podává ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze