Počet nalezených dokumentů: 27
Publikováno od do

Péče o dítě do tří let. Tematický rusko - český slovník
Podberetska, Ruslana
2012 - ruský
Diplomová práce obsahuje ruský tematický slovník z oblasti péče o dítě do tří let pro potřeby tlumočníka a taky srovnání ruského a českého lexika z hlediska gramatiky a slovotvorby. Slovník celkem obsahuje přibližně 4400 lexikálních jednotek. Práce je napsána v ruském jazyce, pouze při porovnání ruské a české lexiky jsou uvedeny české ekvivalenty. The thesis consists of the Russian thematic vocabulary from the field of childcare up to three years old for the needs of an interpreter. It also includes a comparison of Russian and Czech lexicon in terms of grammar and word formation. Generally the vocabulary consists of approximately 4400 lexical points. The thesis is written in the Russian language. The Czech equivalents are given only where Czech and Russian lexicon is compared. Klíčová slova: péče o dítě; očkování; dětské nemoci; dětská řeč; těhotenství; porod; ruská deminutiva; hypokoristika; Childcare; vaccination; childhood diseases; baby-talk; pregnancy; childbirth; russian diminutives; hypocorism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Péče o dítě do tří let. Tematický rusko - český slovník

Diplomová práce obsahuje ruský tematický slovník z oblasti péče o dítě do tří let pro potřeby tlumočníka a taky srovnání ruského a českého lexika z hlediska gramatiky a slovotvorby. Slovník celkem ...

Podberetska, Ruslana
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Aktuální slovní zásoba v oblasti obchodů a služeb
Sikorová, Ivana
2012 - ruský
Předmětem bakalářské práce je rozbor aktuální slovní zásoby ruského jazyka v oblasti názvů obchodů a služeb. Práce se skládá ze dvou kapitol, slovníčku použitých termínů a přílohy. První kapitola se zabývá tvořením slov v současném ruském jazyce, obsahuje souhrn základních způsobů derivace v ruštině, přejímání nových výrazů z cizích jazyků, mnohoznačnost slov a výběr frazeologizmů zkoumané oblasti. Druhá kapitola má praktický charakter. V první části jsou analyzovány procesy správného pojmenování obchodu, v další části jsou pak výběrově popisovány názvy dámských, pánských a dětských obchodů. Aktuální slovní zásoba je analyzována z hlediska lingvistického. V závěru druhé kapitoly jsou uvedeny vlivy reklamy na názvy obchodů. The subject of the bachelor work is a current Russian vocabulary parsing in a branch of trade and services name-giving.The work consists of two chapters, an index with used terms and enclosure. The first chapter is about forming words in a temporary Russian language, it contains a basic forms summary of derivation in Russian, adopting new words from foreign languages, word multiple-meaning and phraseological expressions list. The character of the second chapter is practical. The first part deals with a right business name-giving process, in the next part there are described apellations for ladie´s, gentlemen´s and children´s outfitters. Other parts contain a vocabulary which is analysed from the linguistic point of view. In conclusion of the second chapter there is mentioned a publicity impact on shop name-giving. Klíčová slova: aktuálnost; ruský jazyk; slovní zásoba; lingvistika; název; obchod; služby.; vocabulary; lexicon; linguistics; name; trade; service. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Aktuální slovní zásoba v oblasti obchodů a služeb

Předmětem bakalářské práce je rozbor aktuální slovní zásoby ruského jazyka v oblasti názvů obchodů a služeb. Práce se skládá ze dvou kapitol, slovníčku použitých termínů a přílohy. První kapitola se ...

Sikorová, Ivana
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Ruské internetové servery pro děti
Ledvinová, Simona
2012 - ruský
Bakalářská práce "Ruské internetové servery pro děti" se zabývá servery jako takovými. V práci je zmíněno jaký vliv má internet na děti, dále všeobecná kritéria webů, charakteristiky dětských literárních žánrů a také důležitost hry ve vývoji dítěte. Obsahuje přehled ruských serverů pro děti, tyto servery jsou podrobeny jazykové a obsahové analýze. The thesis about Russian websites for children is concerned with server. In the thesis is mentioned which effect has the internet on children, general criteria of websites, the characteristic of children´s literary genres and also the importance of the game in child development. It contains the summary of Russian websites for children, these servers are subjected to language and content analysis. Klíčová slova: Internet; ruský; děti; server; jazyková analýza; obsahová analýza; literární žánr; hra; Internet; Russian; children; server; linguistic analysis; content analysis; literary genre; game Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Ruské internetové servery pro děti

Bakalářská práce "Ruské internetové servery pro děti" se zabývá servery jako takovými. V práci je zmíněno jaký vliv má internet na děti, dále všeobecná kritéria webů, charakteristiky dětských ...

Ledvinová, Simona
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Němci v Povolží (historie a ovlivňování kultur)
Talůžková, Pavla
2012 - ruský
Diplomová práce je věnována Němcům v Povolží. Zahrnuje tři kapitoly. Nejprve jsou chronologicky popisovány kontakty Ruska a Německa, zakládání prvních kolonií v 18. stol., především v Povolží. Pozornost je věnována nejdůležitějším obdobím přesídlenců v Rusku, jako povstání Pugačova, existenci autonomní republiky Němců v Povolží (1924-1941), vysídlování Němců a jejich pozdější rehabilitaci (1964).? Je charakterizována zemědělská činnost, duchovní osvěta kolonistů. Druhá kapitola se podrobně zabývá známou německou kolonií Sarepta,která se nachází v blízkosti Volgogradu. Podrobně je charakterizován rozvoj kolonie, průmysl, kulturní život. Třetí kapitola stručně pojednává o germanizmech v ruštině. Součástí práce je slovníček základních pojmů. Přílohy tvoří chronologická tabulka osídlování Němci území Ruska v 18. století a obrázková příloha. The diploma thesis deals with the topic of Germans settling the region of the Volga River. The thesis is divided into three chapters. In the first chapter the contacts between Russia and Germany and the foundation of the first colonies particularly along the Volga River in the 18th century are chronologically described. The main focus of the chapter is on the most significant events in the lives of the German settlers in Russia like Pugachev?s rebellion, the existence of the independent German republic on the Volga (1924-1941), their expatriation and their later rehabilitation (1964). The colonist?s agricultural activities and their religious education are also described in that part. The second chapter depicts thoroughly the famous German colony called Sarepta that can be found in the proximity of Volgograd. The colony development, its industry and cultural life are portrayed there. The germanisms in Russian are listed and shortly characterized in the third chapter. The thesis includes a list of important terms as well. Klíčová slova: kolonie; Povolží; Stará Sarepta; gerguteři; germanizmy; Německo; colonies; Volga region; Sarepta; germanisms; Germany Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Němci v Povolží (historie a ovlivňování kultur)

Diplomová práce je věnována Němcům v Povolží. Zahrnuje tři kapitoly. Nejprve jsou chronologicky popisovány kontakty Ruska a Německa, zakládání prvních kolonií v 18. stol., především v Povolží. ...

Talůžková, Pavla
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Ruské ikonové malířství
Mašková, Ivana
2012 - ruský
Bakalářská práce "Ruské ikonové malířství" se zabývá charakteristikou ikon, jejich vývojem, stručným popisem několika ikon a vývojem hlavních center ikonového malířství. Také je zde zmíněno několik významných malířů a je zde popsána symbolika ikon. Bachelor's dissertation "Russian icon-painting" is occupies itself with characteristics of icons, their development, brief description of several icons and development of main centers of icon-painting, some of the important icon-painters and symbolism of icons. Klíčová slova: ikona; ikonové malířství; náboženství; Ježíš Kristus; malba; barevná kompozice; styl; symbol; klášter; církev; icon; icon-painting; icon-painter religion; Jesus Christ; painting; color composition; style; monastery; church Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Ruské ikonové malířství

Bakalářská práce "Ruské ikonové malířství" se zabývá charakteristikou ikon, jejich vývojem, stručným popisem několika ikon a vývojem hlavních center ikonového malířství. Také je zde zmíněno několik ...

Mašková, Ivana
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Kognitivní vlastnosti idiomatických spojení s zoonymickým komponentem v ruštině a jejich ekvivalenty v angličtině.
Vlčková, Marija
2012 - ruský
Naše diplomová práce se zabývá kognitivní analýzou frazeologizmů se zoomorfními komponenty v ruštině a angličtině. Současný stav vývojové lingvistiky je charakterizován inovativními přístupy k analýze tradičních jazykovů konceptů a fenoménů ve světle kognitivních aspektů. Kognitivní analýza zahrnuje analýzu aspektů mluveného projevu, různé druhy vědomostních konceptů a koncepční konstrukce verbalizované ve frazeologizmech a ustálených výrazech ruského a anglického jazyka. Kognitivní přístup ve výuce frazeologii předpokládá především sémantickou analýzu lextem, které jsou komponenty frazeologických výrazů. Kognitivní analýza frazeologizmu nejenom odhaluje nominace fenoména, ale vyjadřuje informaci, formující význam frazeologizmu a ustálených spojení. Our diploma research deals with the cognitive analysis of the phraseological units with the zoonymic components in English and Russian languages. Contemporary modern state of developing linguistics is characterized by many approaches of scientists to analyze in new ways traditional language concepts and the phenomena in the light of cognitive aspects. Cognitive analysis adds the analysis of speaking aspects, different kinds of knowledge of the concept and concept reconstructions verbalized by phraseological units, proverbs and sayings to language itself. Cognitive approach to studying phraseological units presupposes first of all semantic analysis of the lexemes which are the components of phraseological units. Cognitive analysis of phraseological units not only reveals the nomination of the phenomenon but expresses the information formed the meaning of phraseological units. Klíčová slova: kognitivní analýza frazeologických jednotek a ustálených spojení; zoomorfní komponenty; vývojová lingvistika; kognitivní analýza; kognitivní přístup; proces frazeologizace; vznik frazeologizmu; frazeologická jednotka; sémantické pole.; the cognitive analysis of the phraseological units; zoonymic components; developing linguistics; cognitive analysis; cognitive approaches; the process of phraseologization; phraseological units; semantic fields. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Kognitivní vlastnosti idiomatických spojení s zoonymickým komponentem v ruštině a jejich ekvivalenty v angličtině.

Naše diplomová práce se zabývá kognitivní analýzou frazeologizmů se zoomorfními komponenty v ruštině a angličtině. Současný stav vývojové lingvistiky je charakterizován inovativními přístupy k analýze ...

Vlčková, Marija
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Vypracování rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry
Kračmerová, Halka
2012 - ruský
Práce je zaměřena na problematiku valentnosti ruských sloves a vytvoření rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry. Součástí práce je i rusko-český valenční slovník sloves, který obsahuje 304 hesel a 709 příkladů. The work focuses on the problematics of the valence of Russian verbs and the creation of the Russian-Czech verb-valence dictionary used in academic texts focusing on the commercial sector. The work also includes the Russian-Czech verb-valence dictionary, which contains 304 entries and 709 examples. Klíčová slova: valentnost; sloveso; ruština; slovník; valence; verb; Russian; dictionary Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vypracování rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry

Práce je zaměřena na problematiku valentnosti ruských sloves a vytvoření rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry. Součástí práce ...

Kračmerová, Halka
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze