Počet nalezených dokumentů: 348
Publikováno od do

Toxic effect of fluorescence pigment on zebra fish (Danio rerio)
Poštulková, E.; Mareš, J.; Halačka, Karel; Kopp, R.
2016 - anglický
The aim of the study was to determine the toxic effects of organic pigments Alizarin Red S and Alizarin Complexone on zebra fish (Danio rerio). For short-term acute toxicity tests on zebra fish concentration of 150; 300 and 600 mg/L were chosen for both dyes. Toxic effect of dyes was observed even in the variant with 10 g/L of sodium chloride. Addition of sodium chloride increases the deposition of dyes in the bone structures of the fish. LC50 values were analyzed graphically by using probit analysis. There was no mortality during the acute toxicity test with Alizarin Red S even at the highest concentration. Toxicity value (72hLC50) for zebra fish with a combination of Alizarin Red S + 10 g/L of sodium chloride is 546.42 mg/L. Mortality for Alizarin Complexone was 100% in 24 hours at\nconcentrations of 300 and 600 mg/L, with concentrations of 150 mg/L there was no mortality. In Alizarin Complexone supplemented with 10 g/L of sodium chloride was 100% mortality at all\nconcentrations up to 72 hours. Klíčová slova: Alizarin Red S; Alizarin Complexone; LC50; fish; marking Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Toxic effect of fluorescence pigment on zebra fish (Danio rerio)

The aim of the study was to determine the toxic effects of organic pigments Alizarin Red S and Alizarin Complexone on zebra fish (Danio rerio). For short-term acute toxicity tests on zebra fish ...

Poštulková, E.; Mareš, J.; Halačka, Karel; Kopp, R.
Ústav biologie obratlovců, 2016

Zdrojový materiál pro produkci lososovitých ryb v ČR – minulost a současnost. Dotazník - chovná praxe v ČR
Mendel, Jan
2016 - český
Pro zjištění současného stavu byl připraven dotazník s 17 otázkami mapujícími okruhy: kontrola a znalost chované linie, nástin používaných reprodukčních technologií a alternativních geneticky vylepšovaných technik, znak a typ prováděna selekce, typ používané šlechtitelské metody, znalost a míra používání genetických nástrojů, informovanost o nejnovějších chovných programech v zahraničí. To determine the present state a questionnaire was prepared with 17 questions mapping the following topics: control and knowledge of the lineage bred, outline of the reproduction technologies and alternative genetically improved techniques used, sign and type of the selection made, type of the breeding method involved, knowledge and degree of utilization of genetic tools, knowledge of the latest breeding programs used abroad. Klíčová slova: genetic tools; breeding practice; Salmonidae Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Zdrojový materiál pro produkci lososovitých ryb v ČR – minulost a současnost. Dotazník - chovná praxe v ČR

Pro zjištění současného stavu byl připraven dotazník s 17 otázkami mapujícími okruhy: kontrola a znalost chované linie, nástin používaných reprodukčních technologií a alternativních geneticky ...

Mendel, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2016

Kontrolovaný chov - přínos genetiky pro účely chovu lososovitých ryb
Mendel, Jan
2016 - český
Byl učiněn stručný přehled praktického využití genetiky v oblastech: identifikace linií, druhů a hybridů, využití genomické informace v chovných programech a selekčních procedurách, sex determinace, vyhledávání významných QTL. There was made a short survey of practical utilization of genetics in the following spheres: identification of lineages, species and hybrids, utilization of genomic information in breeding programs and selection procedures, sex determination, searching for important QTLs. Klíčová slova: genetics; breeding programs; selection; Salmonidae Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Kontrolovaný chov - přínos genetiky pro účely chovu lososovitých ryb

Byl učiněn stručný přehled praktického využití genetiky v oblastech: identifikace linií, druhů a hybridů, využití genomické informace v chovných programech a selekčních procedurách, sex determinace, ...

Mendel, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2016

Hodnocení rybářského využití koupacích vod v povodí řeky Moravy s ohledem na možné interakce s vývojem kvality vody
Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel
2015 - český
S použitím dostupných údajů o rybářském managementu na celkem 24 koupacích vodách v povodí řeky Moravy bylo provedeno vyhodnocení jeho možného vztahu ke kvalitě vody pro koupání, prezentované na webových stránkách krajských hygienických stanic. Na lokalitách, které jsou rybářskými revíry, je patrný vztah mezi podílem dravých ryb vyjádřeným v biomase vysazovaných i ulovených ryb (F/C index) a zařazením příslušné lokality do jedné z pěti kategorií vhodnosti vody ke koupání (od vody vhodné ke koupání až po vodu ke koupání nebezpečnou). Průměrné hodnoty F/C indexu v úlovcích, jakožto nejvhodnějším kritériu, činily 17,8 pro vody vhodné ke koupání a 21,5 pro vody vhodné ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Je tedy zřejmé, že kvalita vody s ohledem na její vhodnost ke koupání reflektuje v jistém rozsahu základní charakteristiku rybářského managementu, vyjádřenou zastoupením dravých ryb. V produkčních rybnících, zařazených mezi koupací vody není tento trend tak zjevný. The evaluation of possible relationship between fisheries management and water quality in bathing sites in the Morava River catchment area, as presented on public web pages www.koupacivody. cz, was performed on an example of 24 evaluated waterbodies. On the sites, which belong to the angling grounds, an obvious relationship between the proportion of predatory fish biomass in fish yields (F/C index) and bathing quality of appropriate sites was recorded. Mean F/C values in fish catches, as the most appropriate criterion, amounted to 17.8 and 21.5 in bathing suitable water and bathing suitable water with deteriorated sensory properties, \nrespectively. It seems apparent that the bathing water quality reflects in certain extent the principal characteristics of fisheries management. In carp farming ponds, incorporated legally among bathing sites, this tendency was not so obvious and it seems that not even the intensity of supplementary feeding was the main reason limiting the suitability for bathing. Klíčová slova: fisheries management; bathing sites; angling ground; fishpond; F/C index Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Hodnocení rybářského využití koupacích vod v povodí řeky Moravy s ohledem na možné interakce s vývojem kvality vody

S použitím dostupných údajů o rybářském managementu na celkem 24 koupacích vodách v povodí řeky Moravy bylo provedeno vyhodnocení jeho možného vztahu ke kvalitě vody pro koupání, prezentované na ...

Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2015

Populace sekavců na území České republiky
Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Mendel, Jan
2014 - český
There are currently ongoing molecular genetic analysis specifies the characteristics of loachs in our territory. Monitored are individual populations in terms of their reproductive success and degree of threat. Significant are especially findings remains of the possible genome of C. taenia and C. tanaitica in some populations, whose presence will have to be clarified. Klíčová slova: loachs; Czech Republic Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Populace sekavců na území České republiky

There are currently ongoing molecular genetic analysis specifies the characteristics of loachs in our territory. Monitored are individual populations in terms of their reproductive success and degree ...

Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Mendel, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2014

Mezidruhové a sezónní změny ve struktuře pokožky hybridních jedinců karasa stříbřitého (Carassius gibelio) a kapra obecného (Cyprinus carpio)
Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš
2014 - český
Morphology of epidermis Carassius gibelio and Cyprinus carpio shows specific differences in dependence on both sexual activity (reduction epidermal thickness in spawning period) and given species (epidermal thickness and prevalance of single types of secretory cells). Epidermis of hybrids shows similar seasonal changes as parental species, its structure was similar to epidermis of C. carpio. Klíčová slova: Carassius gibelio; Cyprinus carpio Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Mezidruhové a sezónní změny ve struktuře pokožky hybridních jedinců karasa stříbřitého (Carassius gibelio) a kapra obecného (Cyprinus carpio)

Morphology of epidermis Carassius gibelio and Cyprinus carpio shows specific differences in dependence on both sexual activity (reduction epidermal thickness in spawning period) and given species ...

Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš
Ústav biologie obratlovců, 2014

Růst značkované násady kapra obecného (Cyprinus carpio) ve vybraných údolních nádržích v povodí řeky Moravy
Prokeš, Miroslav; Baruš, Vlastimil; Habán, V.; Mareš, J.; Peňáz, Milan; Halačka, Karel; Krejčí, R.; Vetešník, Lukáš
2014 - český
The project monitoring the growth of tagged two-season-old common carp (K2) being stocked into the selected reservoirs managed by the Moravian Angler Association was initiated in 2001 in the reservoir of Nové Mlýny. Few other reservoirs, namely the Dalešická, Brněnská, Vranovská and Letovická, were then also studied in course of the following period up today. The altitude of investigated reservoirs ranges 171-382 m a.s.l., the flooded area of water bodies 104-1600 hectares. The stocking series in every of reservoirs were performed in the course of subsequent five years and two thousands of tagged carps (K2) were always yearly stocked in every of reservoirs. In total, 50 335 (17.61 inds per hectare) tagged carps have been stocked and 1361 individuals (0.48 inds per hectare) were recaptured and reported by the anglers. The mean recapture rate of tagged fish reached thus 2.70 % (1.02 - 4.74 %). A significant negative relationship was also ascertained of altitude (in m a.s.l.) and growth indices. The maximum growth rate was found in the Novomlýnská reservoir (mean annual weight increment 1725 g). Gradually lower weight increments were found out in the Vranovská reservoir (1064 - 1200 g), Dalešická R. (1050 g), Brněnská R. (1070 g) and Letovická R. (630 g). A similar sequence existed also in growth of other parameters studied, i.e. total length (TL), specific growth rate (SGR), and weight condition expressed by means of the Fulton condition factor (FCF). On the basis of these results, some new, more convenient, rules were suggested for stocking of common carp. Klíčová slova: common carp Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Růst značkované násady kapra obecného (Cyprinus carpio) ve vybraných údolních nádržích v povodí řeky Moravy

The project monitoring the growth of tagged two-season-old common carp (K2) being stocked into the selected reservoirs managed by the Moravian Angler Association was initiated in 2001 in the reservoir ...

Prokeš, Miroslav; Baruš, Vlastimil; Habán, V.; Mareš, J.; Peňáz, Milan; Halačka, Karel; Krejčí, R.; Vetešník, Lukáš
Ústav biologie obratlovců, 2014

Aplikace genetických metod k určování původu jelenovitých a existence výskytu medzidruhové hybridizace
Krojerová-Prokešová, Jarmila; Barančeková, Miroslava; Koubek, Petr
2014 - český
Mezidruhová hybridizaci mezi nepůvodním jelenem sika a původním jelenem lesním představuje v České republice vážný problém, i když o její existenci se dlouho pochybovalo. Hlavní příčinou nedůvěry v existenci kříženců byl zejména fakt, že až donedávna neexistovala žádná zcela spolehlivá metoda jejich detekce. Aplikování molekulárně-genetických metod, především využití mikrosatelitových markerů, by nám mělo pomoci určit celkový podíl hybridních jedinců v populaci a stanovit příslušná opatření k jejich eliminaci. Právě využití molekulární genetiky totiž umožňuje odhalit i hybridní jedince dalších generací, kteří již navenek nenesou žádné fenotypové znaky po předcházejícím mezidruhovém křížení. Hybridization between native red deer and non-native sika deer is a real threat in the Czech Republic, even though its existence has been questioned for a long time. The main cause of hybrids’ non-acceptance has been the fact that no reliable methods of their detection exist until recently. However, the application of modern molecular-genetic methods, mainly the analyses of microsatellite loci polymorphism, helps us to detect the proportion of hybrid individuals in wild populations and to establish necessary management measures for their elimination. Most importantly, the usage of molecular-genetic methods enables to detect hybrid individuals of next generations that bear no visible phenotypic signs of previous hybridisation. Klíčová slova: red deer; sika deer; cross-breeding; inter-specific hybridization; Czech Republic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Aplikace genetických metod k určování původu jelenovitých a existence výskytu medzidruhové hybridizace

Mezidruhová hybridizaci mezi nepůvodním jelenem sika a původním jelenem lesním představuje v České republice vážný problém, i když o její existenci se dlouho pochybovalo. Hlavní příčinou nedůvěry v ...

Krojerová-Prokešová, Jarmila; Barančeková, Miroslava; Koubek, Petr
Ústav biologie obratlovců, 2014

Vzpomínka na prof. Ing. Vlastimila Baruše, DrSc
Peňáz, Milan; Spurný, P.; Prokeš, Miroslav
2014 - český
Klíčová slova: Obituary Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Vzpomínka na prof. Ing. Vlastimila Baruše, DrSc

Peňáz, Milan; Spurný, P.; Prokeš, Miroslav
Ústav biologie obratlovců, 2014

Struktura zooplanktonu v potravě cejna velkého (Abramis brama) v průběhu biomanipulace
Zapletal, T.; Špaček, J.; Jurajda, Pavel; Všetičková, Lucie
2014 - český
The structure of zooplankton in diet of common bream (Abramis brama) was analysed in the Hamry water supply reservoir during the period 2011-2014. Fish were captured by gill netting, beach seining and electrofishing in the littoral part of reservoir. Minimum twenty specimens of each size group were taken for analysis on each sampling occasion. Zooplankton in the diet of adult bream SL 210-315 mm and subadult SL 124-186 mm made recedent proportion. Juvenile bream (0+) SL 18-51 mm consumed zooplankton only. Daphnia galeata was dominant there. We found that decrease of cladoceran communities in the water supply reservoir might to cohere (related) with this specific feeding activity of bream's fry and the feeding competition of bream's and perch's fry in it's habitats. Klíčová slova: common bream; biomanipulation Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Struktura zooplanktonu v potravě cejna velkého (Abramis brama) v průběhu biomanipulace

The structure of zooplankton in diet of common bream (Abramis brama) was analysed in the Hamry water supply reservoir during the period 2011-2014. Fish were captured by gill netting, beach seining and ...

Zapletal, T.; Špaček, J.; Jurajda, Pavel; Všetičková, Lucie
Ústav biologie obratlovců, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze