Počet nalezených dokumentů: 113
Publikováno od do

Změny obsahu a metabolismu cytokininů v rostlinách špenátu vyvolané nadbytkem zinku v půdě
Žižková, E.; Gajdošová, Silvia; Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Száková, J.; Motyka, Václav
2008 - český
V rostlinách špenátu (Spinacia oleracea L.) byly sledovány změny obsahu a metabolismu cytokininů (CK) způsobené zvýšenou koncentrací zinku v půdě. Aplikace stupňované dávky zinku do půdy (250, 500, 750 mg.g-1) vedla k progresivnímu nárůstu (1,7- až 3,3krát) obsahu endogenních CK v listech. Tento nárůst byl způsoben především akumulací inaktivních a zásobních forem CK (N- a O-glukosidů) a doprovázen zvýšenou aktivitou cytokininoxidázy/dehydrogenázy (CKX) jako hlavního enzymu katalyzujícícho degradaci CK, a to zejména na nejvyšší dávce zinku (750 mg . kg-1 zeminy) . Na této dávce zinku byly zjištěny nejvyšší koncentrace endogenních CK u kontrolních i stresovaných rostlin v prvním a posledním odběru, tj. při vývoji velmi mladých listů a těsně před nástupem nebo během kvetení. Aktivita CKX byla u všech odběrů vyšší u stresovaných rostlin než u kontrol a dosáhla maxima při posledním odběru ošetřených rostlin. Changes in endogenous cytokinin (CK) contents and metabolism in spinach (Spinacia oleracea L.) responding to excessive amounts of zinc in soil were studied. Application of three zinc rates in soil (250, 500, 750 mg.kg-1) resulted in a progressive (1.7- to 3.3-times) increase of endogenous CKs in spinach leaves. This increase was predominantly due to accumulation of inactive and storage CK forms (N- and O-glucosides) and was accompanied with an enhanced activity of cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKX), the key CK degradative enzyme, especially on the highest zinc rate (750 mg.kg-1 soil). On this rate, maximum endogenous CK concentrations in both control and stressed plants were found at the first and the last samplings, i.e. in the course of very young leaf development and just before or during flowering. The CKX activity of stressed plants exceeded that of controls during the whole development and reached the maxima at the last sampling of treated plants. Klíčová slova: cytokinins; plant metabolism; zinc Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Změny obsahu a metabolismu cytokininů v rostlinách špenátu vyvolané nadbytkem zinku v půdě

V rostlinách špenátu (Spinacia oleracea L.) byly sledovány změny obsahu a metabolismu cytokininů (CK) způsobené zvýšenou koncentrací zinku v půdě. Aplikace stupňované dávky zinku do půdy (250, 500, ...

Žižková, E.; Gajdošová, Silvia; Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Száková, J.; Motyka, Václav
Ústav experimentální botaniky, 2008

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI FYTOREMEDIAČNÍCH METOD
Soudek, Petr; Petrová, Šárka; Podlipná, Radka; Fialová, Zuzana; Malá, J.; Benešová, Dagmar; Kočí, V.; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
2008 - český
Fytoremediační metody jsou v současnosti velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím sanačních technologií. Tyto metody využívají schopností rostlin a mikroorganismů extrahovat a v případě organických sloučenin degradovat xenobiotika. Schopnost rostlin účastnit se těchto detoxifikačních reakcí je závislá nejen na schopnosti přijímat xenobiotika a enzymatickém aparátu dotyčných rostlinných druhů, ale také na toxicitě akumulovaného kontaminantu a toxicitě potenciálních produktů. Phytoremediation methods are very dynamically booming segment of remediation technologies in present time. These methods used plants and microorganisms for extraction, and in case of organics for degradation, of xenobiotics. Ability of plants involved in these detoxification reactions is depend not only on ability to uptake of xenobiotics and on enzymatic aparatus of tested plant species, but also on toxicity of accumulated contaminant and on toxicity of potential byproducts. Klíčová slova: phytoremediation; toxicity; xenobiotics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
HODNOCENÍ ÚČINNOSTI FYTOREMEDIAČNÍCH METOD

Fytoremediační metody jsou v současnosti velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím sanačních technologií. Tyto metody využívají schopností rostlin a mikroorganismů extrahovat a v případě organických ...

Soudek, Petr; Petrová, Šárka; Podlipná, Radka; Fialová, Zuzana; Malá, J.; Benešová, Dagmar; Kočí, V.; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2008

Vliv hnojení dusíkem na obsah volných aminokyselin v rostlině
Neuberg, M.; Pavlík, Milan; Balík, J.; Kaliszová, R.; Pavlíková, D.
2008 - český
Účinky rozdílných systémů hnojení, především CULTAN (dlouhodobý řízený příjem výživy amonným dusíkem) na obsah hladiny vybraných aminokyselin (alanin, glycin, serin, asparagin a glutamin) byly zkoumány v této studii. Jako rostlinný model byla použita kukuřice (Zea mays L.; hybrid Rivaldo) a hladiny obsahů aminokyselin byly měřeny GC-MS. Byly nalezeny významné rozdíly v obsahu některých aminokyselin. Koncentrace alaninu a glutaminu byla vyšší v hnojené variantě s DAMem 390 ve srovnání s ošetřenou variantou dusičnanem amonným. The effect of different fertilization systems, especially CULTAN (Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition), on levels of selected amino acids (alanine, glycine, serine, asparagine and glutamine) was investigated in this study. As modeling plant was used maize (Zea mays L.; hybrid Rivaldo) and levels of amino acid were measured by GC-MS. We found significant difference in the levels of certain amino acids. Concentration of alanine and glutamine was higher by treatment with urea ammonium nitrate solution (DAM 390) compared with individuals treated by ammonium nitrate. Klíčová slova: fertilization; CULTAN; GC-MS analyse; metabolism; amino acids; nitrogen; enviromental codnitions Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vliv hnojení dusíkem na obsah volných aminokyselin v rostlině

Účinky rozdílných systémů hnojení, především CULTAN (dlouhodobý řízený příjem výživy amonným dusíkem) na obsah hladiny vybraných aminokyselin (alanin, glycin, serin, asparagin a glutamin) byly ...

Neuberg, M.; Pavlík, Milan; Balík, J.; Kaliszová, R.; Pavlíková, D.
Ústav experimentální botaniky, 2008

Vliv hnojení systémem CULTAN na obsah sterolů v nadzemní biomase kukuřice
Pavlík, Milan; Pavlíková, D.; Balík, J.; Najmanová, J.
2008 - český
Výsledky analýz volného β-sitosterolu ukazují jeho rostoucí koncentraci po injektování roztoku hnojiva DAM390 v porovnání s hnojivem dusičnanem ammonným. Koncentrace volného β-sitosterolu v rostlinách rostoucí na variantě ošetřené hnojivem DAM byly zvýšeny více než o 100% během 13 dní po aplikaci hnojiva. Naše výsledky potvrdily vliv podmínek prostředí na změny v obsahu a složení sterolů a úlohu sterolů při regulaci membrán v důsledku měnících se podmínek růstu rostlin. The results of free β-sitosterol analyses showed its increasing concentration after injected UAN application in contrast to ammonium nitrate (AN) treatments. The concentrations of free β-sitosterol in plants growing on urea ammonium nitrate solution (UAN) treatments were increased more than 100% during 13 days after fertilizer application. Our results confirmed that sterol interconversions are controlled by environmental conditions and they are involved in the regulation of membrane properties in response to changing growth conditions. Klíčová slova: Zea mays; sterols; nitrogen nutrition; HPLC analyse Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vliv hnojení systémem CULTAN na obsah sterolů v nadzemní biomase kukuřice

Výsledky analýz volného β-sitosterolu ukazují jeho rostoucí koncentraci po injektování roztoku hnojiva DAM390 v porovnání s hnojivem dusičnanem ammonným. Koncentrace volného β-sitosterolu v rostlinách ...

Pavlík, Milan; Pavlíková, D.; Balík, J.; Najmanová, J.
Ústav experimentální botaniky, 2008

Brambor s transgenem pro fúzní protein SPI2::GFP
Navrátil, Oldřich; Kludkiewicz, Barbara; Vinokurov, Konstantin; Horáčková, V.; Sehnal, František
2008 - český
Šlechtění rostlin stojí na prahu nového období, jehož horizonty určuje přechod od zkoumání podmíněnosti biologických procesů jednotlivými geny ke globálnímu výzkumu role genomu a proteomu v determinaci biologických procesů. Obecným cílem výzkumného centra je využít možností, které poskytují funkční genomika a proteomika, k získání nových poznatků a šlechtitelského materiálu v oblastech zvyšování kvality produktů plodinám vlastních, zlepšování agronomických parametrů a změny specifických vlastností zemědělských plodin významných jak v České republice, tak v oblasti celé střední Evropy. Výzkum bude zaměřen na zvyšování (i) kvality zrna pšenice a ječmene, semen hrachu a hlíz bramboru, (ii) rezistence bramboru a hrachu vůči škůdcům a chorobám a (iii) příjmu těžkých kovů a rezistence k nim u lnu pro fytoremediační procesy. Plant breeding is facing a new era, the horizons of which are determined by transition from studies of the role of individual genes in biological processes to global search for the role of genome and proteome in determination of biological processes. Thegeneral aim of the center is to utilize the potential of the functional genomics and proteomics to obtain novel information and breeding material to increase the quality of agricultural products, specifically, to improve the agronomic parameters and modifying specific properties of crop plants important not just in the Czech Republic, but also in Central Europe in general. Research will focus on increasing of (i) quality of wheat and barley corn, pea seeds and potato tubers, (ii) potato and pea resistance to pests and pathogenes, and (iii) heavy metal uptake and resistance in flux for phytoremediation. Klíčová slova: functional genomics and proteomics; plant breeding; phytoremediation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Brambor s transgenem pro fúzní protein SPI2::GFP

Šlechtění rostlin stojí na prahu nového období, jehož horizonty určuje přechod od zkoumání podmíněnosti biologických procesů jednotlivými geny ke globálnímu výzkumu role genomu a proteomu v ...

Navrátil, Oldřich; Kludkiewicz, Barbara; Vinokurov, Konstantin; Horáčková, V.; Sehnal, František
Ústav experimentální botaniky, 2008

Production of polyclonal antibodies against recombinant potato virus X coat protein
Čeřovská, Noemi; Plchová, Helena; Moravec, Tomáš; Filigarová, Marie; Dědič, P.
2008 - anglický
The gene encoding the coat protein (CP) of Potato virus X was cloned into expression vector pMPM-4A Omega. PVX CP was expressed in Escherichia coli and was used for raising rabbit polyclonal antibodies. For immunization we purified CP fractions from bacterial lysate either by simple fractionation or by excision from SDS gel. The obtained sera and antibodies were tested for the detection of PVX in laboratory hosts Nicotiana tabacum, cv. Petit Havana SR 1 and N.benthamiana and in various cultivars of natural host Solanum tuberosum by ELISA as well as by Western blots. The antibodies were specific for PVX and are usable for the detection of the broad isolates spectrum of the Potato virus X by ELISA and Western blot. Gen kódující obalový protein (CP) X viru bramboru (PVX) byl klónován v expresním vektoru pMPM-4AΩ . PVX CP byl exprimován v Escherichia coli a byl použit pro produkci králičích polyklonálních protilátek.Získaná antiséra a protilátky byly testovány na přítomnost PVX v hostitelských rostlinách Nicotiana tabacum cv. Petit Havana SR 1 a N. benthamiana a v různých kultivarech přírodního hostitele Solanum tuberosum Protilátky byly specifické pro PVX a použitelné pro detekci širokého spektra izolátů PVX při použití metody IPTA ELISA a Western blotu. Klíčová slova: polyclonal antibodies; recombinant coat protein; Y potato virus Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Production of polyclonal antibodies against recombinant potato virus X coat protein

The gene encoding the coat protein (CP) of Potato virus X was cloned into expression vector pMPM-4A Omega. PVX CP was expressed in Escherichia coli and was used for raising rabbit polyclonal ...

Čeřovská, Noemi; Plchová, Helena; Moravec, Tomáš; Filigarová, Marie; Dědič, P.
Ústav experimentální botaniky, 2008

Studium obranných mechanismů cukrovky podílejících se na rezistenci proti patogenům a škůdcům
Grigová, Vendula; Burketová, Lenka
2007 - český
Rostliny jsou schopny se proti napadení patogenů bránit vlastními obrannými mechanismy, které zahrnují jak konstitutivní, tak indukované strukturální, ale především biochemické změny. Důležitým obranným mechanismem je systémově získaná rezistence (SAR). Cílem bylo využít již dosažených výsledků a porovnat obranné reakce cukrovky proti původci rizománie (BNYVV) a jeho přenašeči Polymyxa betae s reakcí na napadení háďátkem řepným a s reakcí na ošetření chemickými a biologickými induktory rezistence. Bylo prokázáno, že se v rámci obranných mechanismů cukrovky po napadení patogenem a škůdcem a po ošetření induktorem BTH indukuje stejné spektrum hydrolytických PR-proteinů (bazická -1,3-glukanasa II.třídy: Glu2, bazická chitinasa IV.třídy: Ch4, kyselá chitinasa III.třídy: SE2, bazická chitinasa II.třídy: Ch2), síla indukce však závisí na konkrétním agens. Zvýšená akumulace glukanasy byla imunohistologicky detekována v pletivech cukrovky jak po infekci patogenem/škůdcem, tak i po ošetření induktorem BTH. The plants dispose their own defence mechanisms against pathogen attack, which include both constitutive and induced structural changes, but mainly biochemical changes. SAR (Systemic Acquired Resistance) is an important defence mechanism. The objective was to compare defence reactions of sugar beet against the causal agent of rhizomania, i.e. BNYVV and its vector Polymyxa betae, with sugar beet reaction after soil nematode attack and with reaction to treatment with chemical and biological inductors of resistance. We have shown that the same spectrum of hydrolytic PR-proteins (basic -1,3-glucanase (Glu2), basic class IV chitinase (Ch4), acidic class III chitinase (SE2), basic class II chitinase (Ch2)) is induced both after pathogen/pest attack and after BTH inductor treatment; nevertheless, the intensity of induction is related to a particular agent. Increased accumulation of glucanase was detected immunohistologically in sugar beet tissues both after pathogen/pest attack and after BTH inductor treatment. Klíčová slova: Rhizomania of sugarbeet; BNYVV; Beta vulgaris; Polymyxa betae; Heterodera schachtii; defence mechanisms Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Studium obranných mechanismů cukrovky podílejících se na rezistenci proti patogenům a škůdcům

Rostliny jsou schopny se proti napadení patogenů bránit vlastními obrannými mechanismy, které zahrnují jak konstitutivní, tak indukované strukturální, ale především biochemické změny. Důležitým ...

Grigová, Vendula; Burketová, Lenka
Ústav experimentální botaniky, 2007

Induktory a elicitory systémově získané rezistence řepky olejky vůči Leptosphaeria
Šašek, Vladimír; Burketová, Lenka
2006 - český
Systémově získaná rezistence (SAR) je jedním z důmyslných mechanismů, které rostliny využívají v obraně proti patogenům, ale i škůdcům. Při napadení patogenem se v celé rostlině, tj. i v neinfikovaných částech, aktivují obranné mechanismy, což zapříčiní vyšší odolnost proti následným napadením. To je pro rostliny velmi výhodné, protože tak ušetří mnoho energie v porovnání s obranými prostředky, které jsou aktivní neustále. Přestože SAR byla popsána téměř před půl stoletím, patřičné pozornosti se jí dostalo až nedávno. Pro její širší využití v ochraně rostlin je však nutné popsat její mechanismus na molekulární úrovni a dále odlišnosti při různých interakcích hostitel – patogen. Systemic acquired resistance (SAR) is one of the sophisticated mechanisms used by plants to defend themselves against pathogen attacks and herbivorous insects. It is based on the activation of defense mechanisms in uninfected parts of the plant. As a result the entire plant is more resistant to a secondary infection. That is very advantageous for the plant because it is too costly to have defense responses switched on all the time. Although this phenomenon was described almost fifty years ago, it received no serious attention until past decade. To use SAR widespread in integrated pest management it is necessary to describe it on molecular level and show its differences in various host-pathogen interactions. Klíčová slova: oilseed rape; Leptosphaeria maculans; SAR Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Induktory a elicitory systémově získané rezistence řepky olejky vůči Leptosphaeria

Systémově získaná rezistence (SAR) je jedním z důmyslných mechanismů, které rostliny využívají v obraně proti patogenům, ale i škůdcům. Při napadení patogenem se v celé rostlině, tj. i v ...

Šašek, Vladimír; Burketová, Lenka
Ústav experimentální botaniky, 2006

Chromosome-based approaches for physical mapping in wheat
Šafář, Jan; Bartoš, Jan; Šimková, Hana; Doleželová, Marie; Janda, Jaroslav; Kovářová, Pavlína; Suchánková, Pavla; Doležel, Jaroslav
2005 - anglický
Klíčová slova: Physical map; chromosome; wheat Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Chromosome-based approaches for physical mapping in wheat

Šafář, Jan; Bartoš, Jan; Šimková, Hana; Doleželová, Marie; Janda, Jaroslav; Kovářová, Pavlína; Suchánková, Pavla; Doležel, Jaroslav
Ústav experimentální botaniky, 2005

Different interactions between cytokinins and abscisic acid
Pospíšilová, Jana; Baťková, Petra; Vágner, Martin; Malbeck, Jiří; Trávníčková, Alena
2005 - anglický
Klíčová slova: abscisic acid; N6-benzyladenine Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Different interactions between cytokinins and abscisic acid

Pospíšilová, Jana; Baťková, Petra; Vágner, Martin; Malbeck, Jiří; Trávníčková, Alena
Ústav experimentální botaniky, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze