Počet nalezených dokumentů: 98
Publikováno od do

Archeologický ústav Kondakova v letech 1938-1945
Jančárková, Julie
2009 - český
Stat‘ja posvjaščena rabote Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova v period 1938-1945 gg., a imenno probleme pereezda instituta v Belgrad, osnovaniju tam otdelenija, sporu pražskogo i belgradskogo otdelenij. V tjaželyje gody Vtoroj mirovoj vojny Institu smog izdat´tri naučnych sbornika, zančitelńo popolnit´ biblioteku, sobranije ikon, sobranie monet i provesti restavraciju ikon. V lekcijach i diskussijach prinjali učastije K. Schwarzenberg, J. Vašica, K. Svoboda, J. Girsa, J. Klecanda, F. Gerke, A. V. Florovskij, S. V. Marakujev, A. D. Grigorjev i dr. The article is devoted to scientific work of Kondakov’s Institute in Prague in the period of 1938–1945. The question is a removal of the Institute to Belgrad and foundation of a filial there, a controversy between Prague’s department and Belgrad’s filial. In the course hard times of WWII the Institute was able to publish 3 collections of scientific articles, to supplement considerable its librery, its collections of icons and coins and to accomplish a restoration of icons. Such scientists as K. Schwarzenberg, J. Vašica, K. Svoboda, J. Girsa, J. Klecanda, F. Gerke, A. V. Florovskij, S. V. Marakujev, A. D. Grigorjev i dr. were partisipants of lections and discusions. Klíčová slova: Kondakov Archaeological Institute; Seminarium Kondakovianum; Kondakov, N. P.; Schwarzenberg, Karl Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Archeologický ústav Kondakova v letech 1938-1945

Stat‘ja posvjaščena rabote Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova v period 1938-1945 gg., a imenno probleme pereezda instituta v Belgrad, osnovaniju tam otdelenija, sporu pražskogo i ...

Jančárková, Julie
Slovanský ústav, 2009

Mozaiky v Apamei - mozaika jako text
Drbal, Vlastimil
2008 - český
Příspěvek se zabývá vybranými mozaikami ze syrské Apameie a načrtává jejich možnou interpretaci v kontextu pozdní antiky. The contribution deals with some mosaics from Apamea in Syria and tries to interpret them in the context of Late Antiquity. Klíčová slova: mosaics; linguistics; Syria Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Mozaiky v Apamei - mozaika jako text

Příspěvek se zabývá vybranými mozaikami ze syrské Apameie a načrtává jejich možnou interpretaci v kontextu pozdní antiky....

Drbal, Vlastimil
Slovanský ústav, 2008

Několik slov úvodem – Vstăpitelni dumi
Černý, Marcel; Grigorov, D.
2008 - český
Klíčová slova: Czech-Bulgarian cultural, literary and economic relations; Czech-Bulgarian reciprocity Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Několik slov úvodem – Vstăpitelni dumi

Černý, Marcel; Grigorov, D.
Slovanský ústav, 2008

Matematik s básnivou duší. Nad bulharistickým dílem Vladislava Šaka (1860-1941)
Černý, Marcel
2008 - český
Studie se zabývá činností matematika, novináře a překladatele Vladislava Šaka (1860-1941) v oblasti česko-bulharských kulturních vztahů. Snaží se syntetizovat znalosti o Šakově bulharistickém přínosu (překládal Ch. Boteva, I. Vazova, K. Christova, E. Bagrjanu, K. Veličkova aj.; napsal mj. sbírku sonetů Pod Vitoší, 1905; Bulharsko-český slovník, 1910-1913; Knihu bulharsko-české konversace, 1913; Česko-bulharský slovník, 1926) na základě dostupné literatury i doposud badatelsky nevyužitých archivních pramenů (např. Šakovy autobiografie, jejíž edice je součástí studie, či jediného rozsáhlejšího souboru jeho korespondence, Šakových listů Adolfu Černému, hlavnímu redaktorovi Slovanského přehledu, do něhož Šak přispíval; částečně pod pseudonymem Martin Prentov). Zcela nově jsou zpracovány Šakovy osobní a pracovní styky s K. Veličkovem. The study puts emphasis on the Czech-Bulgarian cross cultural works of a mathematician, journalist and translator Vladislav Šak (1860-1941). The study aspires to merge knowledge regarding Šak’s bulgarian studies contribution (he has translated Ch. Botev, I. Vazov, K. Christov, E. Bagrjana, K. Veličkov and others; among others he has written set of sonnets "Pod Vitoší", 1905; "Bulharsko-český slovník", 1910-1913; "Kniha bulharsko-české konversace", 1913; "Česko-bulharský slovník", 1926) on the basis of available literature as well as so far unexplored sources (e.g. Šak’s autobiography that has been published within this study, or the only broader correspondence collection, Šak’s letters addressed to Adolf Černy, the main editor of "Slovanský přehled", into which Šak used to regularly contribute partly under the pen-name Martin Prentov). Both Šak’s personal and professional relationships with K. Veličkov have been described for the first time. Klíčová slova: Czech-Bulgarian literary relations; Czech interpreters; Šak, Vladislav, 1860-1941; Černý,Adolf, 1864-1952 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Matematik s básnivou duší. Nad bulharistickým dílem Vladislava Šaka (1860-1941)

Studie se zabývá činností matematika, novináře a překladatele Vladislava Šaka (1860-1941) v oblasti česko-bulharských kulturních vztahů. Snaží se syntetizovat znalosti o Šakově bulharistickém přínosu ...

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2008

K rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii
Čajka, František
2008 - český
Pojednání je věnováno čtyřem rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii. The study evaluates a textological character four manuscipts of the Church Slavonic Life of saint Anastasia. Klíčová slova: hagiography; manuscripts; Old Church Slavonic; Church Slavonic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
K rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii

Pojednání je věnováno čtyřem rukopisným zachováním církevněslovanské legendy o svaté Anastázii....

Čajka, František
Slovanský ústav, 2008

Řecko-staroslověnský index - možnosti a limity
Zábranský, Lukáš
2008 - český
Možnosti a limity Řecko-staroslověnského indexu. Greek-Old Church Slavonic index - possibilities and limitations. Klíčová slova: Greek; Old Church Slavonic; linguistics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Řecko-staroslověnský index - možnosti a limity

Možnosti a limity Řecko-staroslověnského indexu.


Greek-Old Church Slavonic index - possibilities and limitations.

Zábranský, Lukáš
Slovanský ústav, 2008

Ekumenická myšlenka u Františka Dvorníka
Vavřínek, Vladimír
2007 - český
Jedním z ústředních témat vědeckých prací světoznámého byzantologa českého původu Františka Dvorníka byla otázka příčin a vývoje rozkolu mezi západní (katolickou) a východní (ortodoxní) církví. Počátky jejich nedorozumění sledoval už ve svých velkých knihách věnovaných cyrilometodějské misii na Velké Moravě a plně pak svou thesi vyložil ve svém díle o tzv. Fotiovu schismatu. Jeho myšlenky došly plného uznání nejenom v odborném světě, ale i v církvi zejména v souvislosti s II. Vatikánským koncilem. One of the central themes of the scholarly work of the world renowned Byzantinist of Czech origin Professor Francis Dvorník was the question of the causes and development of the rift between the Western (Catholic) and Eastern (Orthodox) Churches. He examined the beginnings of their conflicts already in his first books devoted to the Cyrillo-Methodian mission in Great Moravia and he dealt in full with his thesis in his major work entitled The Schism of Photius. Dvorník’s ideas won recognition not only in the scholarly world but also, in particular in the connection with the Second Vatican Ecumenical Council, in the Catholic Church. Klíčová slova: idea of ecumenicalism; Dvornik, Francis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ekumenická myšlenka u Františka Dvorníka

Jedním z ústředních témat vědeckých prací světoznámého byzantologa českého původu Františka Dvorníka byla otázka příčin a vývoje rozkolu mezi západní (katolickou) a východní (ortodoxní) církví. ...

Vavřínek, Vladimír
Slovanský ústav, 2007

Konkurence pádů pravovalenčního objektového komplementu. Výzkum syntakticko-sémantické problematiky na korpusovém materiálu
Skwarska, Karolína
2007 - český
Článek ukazuje metodologické aspekty práce s korpusovým materiálem při zpracování syntakticko-sémantického tématu. The paper shows the methodological aspects of the work with corpora using examples from them for the syntactical-semantic theme. Klíčová slova: corpus; linguistics; syntactical-semantic theme; methodological aspects Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Konkurence pádů pravovalenčního objektového komplementu. Výzkum syntakticko-sémantické problematiky na korpusovém materiálu

Článek ukazuje metodologické aspekty práce s korpusovým materiálem při zpracování syntakticko-sémantického tématu....

Skwarska, Karolína
Slovanský ústav, 2007

Monolog, dialog nebo polylog? A.Vozněsenskij a G.Sapgir jako součást postmodernistického diskursu ruské literatury
Ulbrechtová, Helena
2007 - český
Studie analyzuje texty Eskiz poemy A. Vozněsenského a poému Stariki G. Sapgira a srovnává paralely v pojetí subjektu a objektu či dekonstrukci kanonických filozofických výroků. The study analyses the texts Eskiz poemy from A. Voznsenski and the poem Stariki of G. Sapgir and compares the parallels in the concept of subject and object or the deconstruction of the canonical philosophical premises. Klíčová slova: Russian postmodern literature Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Monolog, dialog nebo polylog? A.Vozněsenskij a G.Sapgir jako součást postmodernistického diskursu ruské literatury

Studie analyzuje texty Eskiz poemy A. Vozněsenského a poému Stariki G. Sapgira a srovnává paralely v pojetí subjektu a objektu či dekonstrukci kanonických filozofických výroků....

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2007

K staroslověnskému a církevněslovanskému vsemogy
Čajka, František
2007 - český
Studie se zabývá otázkou stratifikace staroslověnského a církevněslovanského lexika. Na materiálu výskytu lexému vsemogy konfrontuje autor statické (resp. genetické) pojetí J. Schaeken a I. Wiehlové s reálným stavem výskytu zmiňovaného lexému v jednotlivých stsl. a csl. rukopisech. The paper deals with the question of stratification of Old Church Slavonic and Church Slavonic vocabulary in time and space. Using the example of the word vsemogy author confront static (i.e. genetic) approach of J. Schaeken and I. Wiehl with facts in individual manuscripts of Old Church Slavonic and Church Slavonic. Klíčová slova: Old Church Slavonic; Church Slavonic; lexikology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
K staroslověnskému a církevněslovanskému vsemogy

Studie se zabývá otázkou stratifikace staroslověnského a církevněslovanského lexika. Na materiálu výskytu lexému vsemogy konfrontuje autor statické (resp. genetické) pojetí J. Schaeken a I. Wiehlové s ...

Čajka, František
Slovanský ústav, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze