Počet nalezených dokumentů: 5364
Publikováno od do

Vývoj reklamy v ČR po roce 1989
Beneš, Michal; Průšová, Petra
2005 - český
Klíčová slova: reklamní agentury; Inzerce; marketingová komunikace; reklama a propagace; Sociálně psychologické analýzy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj reklamy v ČR po roce 1989

Beneš, Michal; Průšová, Petra
Univerzita Karlova, 2005

Role umění ve zvládání zátěžových situací a udržování duševní pohody
Jandíková, Veronika; Junková, Vendula
2005 - český
Klíčová slova: Arteterapie; psychohygiena; Psychoterapie; umění psychologie; náročné situace; stres (psychologie); duševní zdraví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Role umění ve zvládání zátěžových situací a udržování duševní pohody

Jandíková, Veronika; Junková, Vendula
Univerzita Karlova, 2005

Programy pomoci Evropských společenství s důrazem na jejich využití v České republice
Sedláková, Petra,; Marková, Jana
2005 - český
Tato práce se zabývá vznikem a fungováním strukturální politiky Evropské unie. Zvláště je zaměřena na strukturální politiku v souvislosti s Českou republikou. Nejdříve mapuje pozici České republiky jako kandidátské země a její možnosti čerpat prostředky z předvstupních fondů Evropské unie, poté uvádí případovou studii projektu uskutečněného ve Středočeském kraji v rámci programu Phare 2001 a v poslední části věnované České republice se zaměřuje na identifikaci oblastí, do kterých by měla pomoc ze strukturálních fondů směřovat. Na závěr práce jsou uvedeny návrhy rozpočtu pro plánovací období 2007-2013 a jejich vliv na strukturální politiku Evropské unie. This study describes the establishment and functioning of the structural policy of the European Union. It is mainly focused on the structural policy and its implementation in the Czech Republic. At first it shows the position of the Czech Republic as a candidate country and its opportunities to draw from the Pre-accession Aid Programmes. The next part contains a case study of a Phare 2001 project and the last part dedicated to the Czech Republic comprises the identification of the areas to which the means should be aimed to. The last part of the study contains a few published suggestions for the Financial Perspective 2007-2013 and their influence of the structural policy of the European Union. Klíčová slova: Evropská unie; Kraj středočeský; Phare; strukturální politika; Práce bakalářské; případové studie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Programy pomoci Evropských společenství s důrazem na jejich využití v České republice

Tato práce se zabývá vznikem a fungováním strukturální politiky Evropské unie. Zvláště je zaměřena na strukturální politiku v souvislosti s Českou republikou. Nejdříve mapuje pozici České republiky ...

Sedláková, Petra,; Marková, Jana
Univerzita Karlova, 2005

Pojetí člověka jako společenské bytosti v teoriích Axela Honnetha a Nancy Fraser
Kubišová, Zuzana; Hrubec, Marek
2005 - český
Klíčová slova: Člověk; sociologické teorie; Společnost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pojetí člověka jako společenské bytosti v teoriích Axela Honnetha a Nancy Fraser

Kubišová, Zuzana; Hrubec, Marek
Univerzita Karlova, 2005

Profese řídícího letového provozu a její specifika
Walter, Michal,; Štikar, Jiří
2005 - český
K napsání této práce mě přivedla skutečnost, že od roku 2001 pracuji ve funkci podnikového psychologa Řízení letového provozu ČR, s.p. Jak je patrné z názvu podniku, k hlavním úkolům patří zajistit bezpečný a plynulý letový provoz nad územím České republiky. K tomuto účelu zaměstnává podnik řídící letového provozu (řlp), kteřílé jsou vycvičeni/y k tomu, aby tyto úkoly zvládli/y. V náplni práce podnikového psychologa je mj. výběr budoucích řídících letového provozu do kurzů, ve kterých lze získat licenci pro řízení letového provozu. Dále pak patří k mým povinnostem vzdělávání v oblasti působení lidského činitele v řízení letového provozu a psychologické poradenství pro zaměstnance. V rámci mezinárodní spolupráce jsem členem pracovních skupin, které jsou koordinovány organizací EUROCONTROL. Tato organizace sdružuje 35 evropských států a jejím cílem je bezpečný provoz nad územím členských států. Tyto pracovní skupiny jsou zaměřeny na zvládání stresu (CISM - Critical Incident Stress Management) a výběr řídících letového provozu (FEAST - First European Air traffic controller Selection Test). Problematika stresu spojeného s výkonem profese mě zaujala asi před pěti lety, kdy jsem vytvořil antistresový program, který jsem prezentoval v rámci vzdělávání dospělých v různých podnicích a institucích. Po nástupu do ŘLP jsem své znalosti ještě prohloubil a rozšířil. V rámci plnění pracovních úkolů jsem měl možnost seznámit se s metodikou EUROCONTROL, která nabízí řešení problematiky zvládání stresu v souvislosti s kritickými událostmi (CISM). Jedná se o metodiku, která je mezinárodně uznávaná a ověřená praxí nejen v oblasti řízení letového provozu, ale i v jiných zátěžových profesích (hasiči, policisté, záchranáři). Klíčová slova: letecká doprava; vedoucí pracovníci; Psychologie práce; Stres; empirické výzkumy; stres (psychologie) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Profese řídícího letového provozu a její specifika

K napsání této práce mě přivedla skutečnost, že od roku 2001 pracuji ve funkci podnikového psychologa Řízení letového provozu ČR, s.p. Jak je patrné z názvu podniku, k hlavním úkolům patří zajistit ...

Walter, Michal,; Štikar, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Odměňování jako forma motivace zaměstnanců
Láchová, Helena; Kocianová, Renata
2005 - český
Toto téma jsem si zvolila především proto, že mě zajímalo, jaké možnosti motivovat své zaměstnance pomocí odměňování zaměstnavatelé mají. Cílem této práce je teoretické shrnutí problematiky pracovní motivace a odměňování v organizacích, jejich propojení a společné vazby v procesu řízení pracovního výkonu. V závěrečné kapitole je teoretické shrnutí doplněno praktickým šetřením v oblasti platových a mzdových struktur.Kvalifikovaní, spokojení a dobře motivovaní pracovníci jsou v dnešní době velkým přínosem pro každou organizaci. Motivace prostřednictvím odměňování, ať hmotného, nebo nehmotného, pomáhá organizacím udržovat a zkvalitňovat svou pracovní sílu, a tím získávat konkurenční výhodu na trhu práce. Fungující systémy odměňování jsou pro organizace důležitou podmínkou úspěchu a nástrojem, který jim napomáhá překonávat společenské i organizační změny. Klíčová slova: Motivace; Odměny; personální management; Zaměstnanci Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Odměňování jako forma motivace zaměstnanců

Toto téma jsem si zvolila především proto, že mě zajímalo, jaké možnosti motivovat své zaměstnance pomocí odměňování zaměstnavatelé mají. Cílem této práce je teoretické shrnutí problematiky pracovní ...

Láchová, Helena; Kocianová, Renata
Univerzita Karlova, 2005

Osobní rozvoj
Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav
2005 - český
Tématem mé bakalářské práce je osobní rozvoj. Pod tímto souslovím si lze představit nejrůznější obsah. Někdo pod ním rozumí celkový duševní rozvoj jedince, rozvoj charakteru, postojů, vnímání, emoční a morální vývoj ústící v proces jeho celkového "zrání" prožíváním, učením a získáváním životních zkušeností. Je to projev celého člověka podávaný jím, jeho pohledem "zevnitř", jak se prezentuje směrem k vnějšímu světu svým chováním, jednáním a smýšlením. Zahrnuje osobu a její projevy jako jedinečné bytosti - osobnosti. Zároveň takto pojatý pohled na rozvoj také reflektuje, jak se všechny podněty projevují zpět do nitra člověka, působí na jeho psychiku a vytváří tak nekonečnou spirálu neustálých stimulů a reakcí ve všech životních situacích. V této nejširší souvislosti mluvíme pak většinou o osobnostním rozvoji (rozvoji osobnosti). Klíčová slova: Organizace a řízení; Rozvoj osobnosti; Vzdělávání dospělých Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Osobní rozvoj

Tématem mé bakalářské práce je osobní rozvoj. Pod tímto souslovím si lze představit nejrůznější obsah. Někdo pod ním rozumí celkový duševní rozvoj jedince, rozvoj charakteru, postojů, vnímání, emoční ...

Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2005

Profesní vzdělávání středního zdravotnického personálu
Jungová-Feiklová, Lucie; Reichl, Jiří
2005 - český
Klíčová slova: personální management; empirické výzkumy; odborné vzdělávání; zdravotní sestry; Zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Profesní vzdělávání středního zdravotnického personálu

Jungová-Feiklová, Lucie; Reichl, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Hodnocení a odměňování zdravotních sester pracujících na oddělení anesteziologicko-resuscitační péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici
Cermanová, Pavla; Hradcová, Dana
2005 - český
Klíčová slova: motivace; Diplomové práce FHS KŘS; Odměňování pracovníků; Řízení lidských zdrojů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení a odměňování zdravotních sester pracujících na oddělení anesteziologicko-resuscitační péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici

Cermanová, Pavla; Hradcová, Dana
Univerzita Karlova, 2005

Adaptační proces zdravotních sester na hemodialyzačním oddělení Strahov
Křemenová, Eva; Hradcová, Dana
2005 - český
Klíčová slova: Řízení lidských zdrojů; Adaptační proces; Diplomové práce FHS KŘS; zaměstnanci Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Adaptační proces zdravotních sester na hemodialyzačním oddělení Strahov

Křemenová, Eva; Hradcová, Dana
Univerzita Karlova, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze