Počet nalezených dokumentů: 303
Publikováno od do

Metternich - Nobile - Metternich. Patronát jako vztah s proměnlivou konstantou
Petrasová, Taťána
2020 - český
Tento příspěvek zkoumá autorství uměleckého díla jako výsledek patronátu, v němž se sociální kapitál obou účastníků - umělce a objednavatele - proměňuje. Nejprve čerpal Metternich ze symbolického kapitálu italského architekta s římským akademickým školením. Později převážil vztah právě opačný a Nobile posiloval svou pozici zejména díky politickému kapitálu Metternicha. Proměnlivá hodnota patronátu spočívala v nerovnováze, s níž patron nebo umělec zúročovali svůj společenský kapitál - jeden z hlediska reprezentace, druhý z hlediska úspěšnosti na uměleckém trhu. This paper examines the authorship of an artwork as the result of patronage in which the social capital of both participants - the artist and his patron - changes. Initially Metternich drew on the symbolic capital held by the Italian architect, who had studied in Rome. Later the balance of their relationship was reversed. The variable element in this patronage was the imbalance between how the patron and artist benefitted from their social capital - one in terms of representation, and the other in terms of success on the art market. Klíčová slova: architecture; Neo-Classicism; ephemer architecture; park; monuments; Pietro Nobile; Clemens Wenzel Lothar Metternich; Bartolomeo Bongiovanni; Königswart; Kulm; Czech Lands; Austria; 19th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Metternich - Nobile - Metternich. Patronát jako vztah s proměnlivou konstantou

Tento příspěvek zkoumá autorství uměleckého díla jako výsledek patronátu, v němž se sociální kapitál obou účastníků - umělce a objednavatele - proměňuje. Nejprve čerpal Metternich ze symbolického ...

Petrasová, Taťána
Ústav dějin umění, 2020

Richard Moest, autor-falzifikátor Klosterneuburské madony na lvu?
Hlobil, Ivo
2020 - český
Autor rekapituluje průběh dlouhého sporu o autenticitu Klosterneuburské madony na lvu (kolem 1345, Národní galerie v Praze) a přináší nové poznatky o tom, že jde o originální gotické dílo, původně součást jinak nedochovaných chórových lavic některého českého nebo moravského kostela. The paper recapitulates in detail the long debate and the different views on the authenticity of the Klosterneuburg Madonna (National Gallery Prague) as major work of Master of Michle Virgin and Child from around 1345. The paper's author bring new arguments for the carving's authenticity. He believes that the Klosterneuburg Virgin and Child on Lion was originally part of the choir stalls in a church in Moravia or Bohemia. Klíčová slova: gothic art; gothic sculpture; Klosterneuburg Virgin and Child on Lion; Czech Lands; Richard Moest (1841-1906); Master of the Michle Virgin and Child (c. 1330-1345) Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Richard Moest, autor-falzifikátor Klosterneuburské madony na lvu?

Autor rekapituluje průběh dlouhého sporu o autenticitu Klosterneuburské madony na lvu (kolem 1345, Národní galerie v Praze) a přináší nové poznatky o tom, že jde o originální gotické dílo, původně ...

Hlobil, Ivo
Ústav dějin umění, 2020

Literární zdroj nápisové desky Žerotínského paláce v Olomouci
Dolejší, Kateřina
2020 - český
Studie se zabývá monumentální nápisovou deskou z Žerotínského paláce v Olomouci. Desku nechal okolo roku 1597 vytesat moravský zemský hejtman Fridrich st. ze Žerotína. Čtrnáctiřádkový moralizující latinský text je doslovnou citací epigrafu z knihy novolatinského básníka Friedricha Taubmanna Melodaesia sive Epulum Musaeum, vydané poprvé roku 1597. This conference paper deals with Latin inscription on monumental sandstone slab of the Žerotín Palace in Olomouc. The large late Renaissance heraldic slab with ornamental cartouches was ordered around 1597 by the Moravian captain Fridrich the Elder from Žerotín. Fourteen line long moralizing Latin inscription is literal quote from the book Melodaesia sive Epulum Musaeum by neo-Latin poet Friedrich Taubmann from 1597. Klíčová slova: epigraphy; inscription; neo-latin literature; humanism; Žerotín family; Friedrich Taubmann (1565-1613); The Žerotín Palace in Olomouc; Olomouc; Moravia; 16th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Literární zdroj nápisové desky Žerotínského paláce v Olomouci

Studie se zabývá monumentální nápisovou deskou z Žerotínského paláce v Olomouci. Desku nechal okolo roku 1597 vytesat moravský zemský hejtman Fridrich st. ze Žerotína. Čtrnáctiřádkový moralizující ...

Dolejší, Kateřina
Ústav dějin umění, 2020

On sepulchral memory in an epigraphic campaign: The towns of Prague after the events of 1648
Roháček, Jiří
2019 - anglický
The more than four-month successful defense of the Old and New Towns of Prague against Swedish troops in 1648 was relatively small in the context of the Thirty Years' War, but a very important episode for Prague cities and to a large extent for Bohemia. In Prague we can observe the remains of a relevant, originally certainly much richer epigraphic campaign, which has two main directions - the first is connected with thanks to Virgin Mary as protector and intercessor of cities, the second with contextual presentation of improved coats of arm of Old and New Town. Surprising is, however, the absence of a larger sepulchral memorie of 219 fallen defenders. The only preserved monument is the epitaph of Václav Čabelický of Soutice in the Church of Our Lady before Týn. The figural epitaph is known for its rich heraldic and epigraphic accompaniment. This fact raises a number of questions about the position of sepulchral and epigraphic monuments in a collective memory. Klíčová slova: epigraphy; inscription; sepulchral monuments; memory; campaign; Prague; Bohemia; 17th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
On sepulchral memory in an epigraphic campaign: The towns of Prague after the events of 1648

The more than four-month successful defense of the Old and New Towns of Prague against Swedish troops in 1648 was relatively small in the context of the Thirty Years' War, but a very important episode ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2019

Montáž a čas ve vizuální alegorii
Winter, Tomáš
2019 - český
Článek vychází z interpretace obrazu Čas a věčnost od Johna Haberleho. S využitím textů Waltera Benjamina, Craiga Owense, Susan Sontagové, Petera Bürgera and Benjamina Buchloha poukazuje ke specifické povaze vztahu mezi časem a alegorií a ke způsobům vyjádření této skutečnosti. This article is based on an interpretation of the painting Time and Eternity by John Haberle. Using texts by Walter Benjamin, Craig Owens, Susan Sontag, Peter Bürger and Benjamin Buchloh it refers to a specific nature of the relationship between allegory and time and the various modes of this form of expression. Klíčová slova: Haberle John; symbol; allegory; montage Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Montáž a čas ve vizuální alegorii

Článek vychází z interpretace obrazu Čas a věčnost od Johna Haberleho. S využitím textů Waltera Benjamina, Craiga Owense, Susan Sontagové, Petera Bürgera and Benjamina Buchloha poukazuje ke specifické ...

Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2019

Bůh si zakryl tvář. Náboženské odkazy v nenáboženských významech textů v české populární hudbě
Opekar, Aleš
2019 - český
Článek pojednává o posvátné, většinou křesťanské symbolice v textech české populární hudby, jejichž obsah není náboženský. Křesťanské symboly se používají jako běžná slovní zásoba, podobná každodenní řeči. Někdy se vyskytují ve vrstvách sekvencí, jako jsou modlitby za lásku a umění. Někdy jsou použity jako básnické prostředky, které zvyšují estetické působení. Jádrem práce je analýza specifických, vzájemně odlišných přístupů tří českých zpěváků a skladatelů tří generací: Jiřího Suchého, Svatopluka Karáska a Beaty Bocek. Zatímco Suchý pracuje s náboženskou rétorikou jen zřídka, ale s velkým uměleckým efektem, Karáska z ní činí přirozenou součást svých písní, což bylo v jeho době významným rozšířením sociálních a politických témat. Beata Bocek popisuje spirituálně vznešenými slovy světskou realitu, zatímco křesťanskou víru vyjadřuje obyčejným slovníkem z ulice. The paper deals with an abundance of sacred, mostly Christian symbolism in the texts of Czech popular music, whose contents are not religious. Christian symbols are used as a common supply of words, similar to everyday speech, and sometimes they are placed in layers of sequences, such as prayers for love and art. Sometimes they are used as poetic devices that enhance aesthetic effects. The core of the paper is an analysis of specific but mutually different approaches of three Czech singer-songwriters of three generations: Jiří Suchý, Svatopluk Karásek, and Beata Bocek. While Suchý works with religious rhetoric rarely but with great artistic effect, Karásek makes it a natural part of his songs, which in his day was a relevant extension into social and political topics. Beata Bocek’s topics do not match any expected style: she uses common language for singing about sacred matters, and sings about general human matters in soulful language. Klíčová slova: Czech popular music; Christian song and symbolism; prayer as a song; Jiří Suchý; Svatopluk Karásek; Beata Bocek Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Bůh si zakryl tvář. Náboženské odkazy v nenáboženských významech textů v české populární hudbě

Článek pojednává o posvátné, většinou křesťanské symbolice v textech české populární hudby, jejichž obsah není náboženský. Křesťanské symboly se používají jako běžná slovní zásoba, podobná každodenní ...

Opekar, Aleš
Ústav dějin umění, 2019

Filozofie a městský veřejný prostor
Kratochvíl, Petr
2019 - český
Studie rozvíjí ideu městského veřejného prostoru z paradigmatické situace dialogů, které vedl Sókrates na athénské agoře se svými spoluobčany o obecných záležitostech “polis”. Tato příležitost konfrontovat vlastní zkušenost s názory jiných lidí představuje hlubší sociální smysl veřejných prostorů a měla by být chráněn před restrikcemi spojenými s jejich privatizací a komercionalizací. Studie odkazuje na teorie H. Arendtové, J. Habermase a R. Sennetta. The essay develops the idea of urban public space from the paradigmatic situation of dialogues that Socrates conducted on the agora with his fellow citizens about common affairs of “polis”. This opportunity to confront own experiences with those of other people represents the deeper social sense of the public spaces and should be protected against restrictions connected with privatisation, and commodification of urban public space. The essay refers to theories of H. Arendt, J. Habermas and R. Sennett. Klíčová slova: public areas; public space; town Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Filozofie a městský veřejný prostor

Studie rozvíjí ideu městského veřejného prostoru z paradigmatické situace dialogů, které vedl Sókrates na athénské agoře se svými spoluobčany o obecných záležitostech “polis”. Tato příležitost ...

Kratochvíl, Petr
Ústav dějin umění, 2019

Úvodem
Roháček, Jiří
2019 - český
Sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. Tyto pravidelné konference, organizované od r. 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním slova smyslu, s věcným nebo metodickým vztahem ke středoevropskému prostředí. Řada Epigraphica & Sepulcralia je publikačním fórem těchto zasedání od r. 2005. The proceedings of the jubilee 15th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 19 October – 21 October 2016. These regular conferences, organized since 2000 by the Institute of Art History CAS, are focused on sepulchral monuments as material artefacts of sepulchral culture and as works of art in the traditional sense of the word, with a factual or methodological relation to the Central European issues. The series Epigraphica & Sepulcralia has been the publication forum of these sessions since 2005.\n Klíčová slova: proceedings; sepulchral monuments; epigraphy; art history; history; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 15th – 21th centuries Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Úvodem

Sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. Tyto pravidelné konference, organizované od r. 2000 Ústavem dějin ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2019

Fotografie a oka mžik. Několik poznámek k mechanickému záznamu obrazu a reciprocitě světla a času v 19. století
Trnková, Petra
2019 - český
Jedním z klíčových problémů, s níž se potýkali profesionální i amatérští fotografové, přírodovědci a koneckonců i umělci pracující s fotografií v 19. století, byla délka expozice fotografického materiálu. Na několika vybraných příkladech z domácí i zahraniční produkce příspěvek popisuje nejen samu proměnu expoziční doby (její zrychlování i zpomalování) v závislosti na vývoji nových fotografických technologií, ale i její praktické využití, proměnu jejího „ideálu“ a v neposlední řadě i související terminologie. One of the key issues met with by professional and amateur photographers, natural scientists and ultimately even artists working with photography in the 19th century was the length of the exposure. Based on several examples from output both at home and abroad, this article describes not only the changing face of exposure time (both faster and slower) as new photographic technologies developed, but also its practical application, the transformation of its „ideal“ and not least, the associated technology. Klíčová slova: photography; exposure time; a second Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Fotografie a oka mžik. Několik poznámek k mechanickému záznamu obrazu a reciprocitě světla a času v 19. století

Jedním z klíčových problémů, s níž se potýkali profesionální i amatérští fotografové, přírodovědci a koneckonců i umělci pracující s fotografií v 19. století, byla délka expozice fotografického ...

Trnková, Petra
Ústav dějin umění, 2019

Two „alternative“ epigraphic inventory acts and their significance for the study of sepulchral monuments
Roháček, Jiří
2019 - anglický
In 2011, a questionnaire inventory of epigraphic sources in the archives of the Czech Republic was carried out in cooperation with the Department of Archival Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic and the Institute of Art History CAS. The integration of epigraphic and sepulchral monuments into one inventory is based on research practice. The publication is in print. The second inventory undertaking sets itself higher objectives both objectively and methodically. It is an epigraphic database of the Center of Epigraphic and Sepulchral Studies of the Institute of Art History CAS. The added value is consideration of the possibilities of application of digital humanities methods. Klíčová slova: epigraphy; inscription; sepulchral monuments; secondary preservation; inventory; database; archival sources; 21st century; Czech Republic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Two „alternative“ epigraphic inventory acts and their significance for the study of sepulchral monuments

In 2011, a questionnaire inventory of epigraphic sources in the archives of the Czech Republic was carried out in cooperation with the Department of Archival Administration of the Ministry of the ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze