Počet nalezených dokumentů: 48
Publikováno od do

Šetření úvěrových podmínek bank duben 2013
Česká národní banka
2013 - český
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Čtvrté kolo šetření, jehož výsledky shrnuje tento dokument, časově pokrývá vývoj uvedených aspektů úvěrového trhu z pohledu bank v prvním čtvrtletí 2013 a očekávání bank v těchto oblastech pro druhé čtvrtletí 2013. Šetření se zúčastnilo 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. The fourth round of the survey, the results of which are summarised in this document, covers the evolution of the above aspects of the credit market from banks’ perspective in 2013 Q1 and banks’ expectations in these areas for 2013 Q2. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey. Klíčová slova: banky; úvěry; finanční trh; průzkumy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Šetření úvěrových podmínek bank duben 2013

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2013

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou
Česká národní banka
2013 - český
A nalýz y stupně ekonomické sladěnosti Če ské republiky s eurozónou 2013 hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti z hlediska dlouhodobých ekonomických trendů, střednědobého vývoje ekonomické aktivity, strukturální podobnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny a schopnosti ekonomiky tlumit asymetrické šoky a pružně se jim přizpůsobovat. Účelem analýz je zhodnotit vývoj jednotlivých ukazatelů sladěnosti v čase a ve srovnání s vybranými zeměmi. Srovnávané země jsou buď již nyní členy eurozóny (Německo, Portugalsko, Ra kousko, Slovensko a Slovinsko), nebo na toto členství do budoucna aspirují (Maďarsko, Polsko). The analyses of the Cze ch econom y’s alignment with the euro area in 2013 assess the current state of economic alignment in terms of long - term economic trends, the medium - term evolution of economic activity, the structural si milarity of the Czech economy to the euro area economy, and the economy’s ability to absorb and adjust flexibly to asymmetric shocks. These analyses are aimed at assessing the evolution of the alignment indicators over time and in comparison with selected countries. The se countries either are euro area members already (A ustria, Germany, Portugal, Slovakia and Slovenia) or aspire to such membership (Hungary and Poland). Klíčová slova: monetární politika; Evropská unie; hospodářské unie; měna Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou

A nalýz y stupně ekonomické sladěnosti Če ské republiky s eurozónou 2013 hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti z hlediska dlouhodobých ekonomických trendů, střednědobého vývoje ekonomické ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2013

Šetření úvěrových podmínek bank leden 2013
Česká národní banka
2013 - český
Čtvrtletní šetření ČNB o úvěrových podmínkách zachycuje vnímání bank ohledně úvěrových standardů, podmínek při schvalování úvěrů a poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností včetně hlavních ovlivňujících faktorů. Třetí kolo šetření, jehož výsledky shrnuje tento dokument, časově pokrývá uplynulý vývoj výše uvedených aspektů úvěrového trhu z pohledu bank za čtvrté čtvrtletí 2012 a očekávání bank v těchto oblastech pro první čtvrtletí 2013. Třetí kolo šetření bylo provedeno na začátku listopadu a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají více než 90% podíl na bankovním úvěrovém trhu. The quarterly CNB survey of credit terms and conditions (Bank Lending Survey) captures banks’ perceptions about credit standards, terms and conditions for approving loans, and non-financial corporations’ and households’ demand for loans, including the main underlying factors. The third round of the survey, the results of which are summarised in this document, covers the evolution of the above aspects of the credit market from banks’ perspective in 2012 Q4 and banks’ expectations in these areas for 2013 Q1. The third round was conducted at the end of November. Eighteen banks, accounting for more than 90% of the bank credit market, took part in the survey. Klíčová slova: financial market; banks; bank loans; survey; finanční trh; průzkumy; banky; úvěry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Šetření úvěrových podmínek bank leden 2013

Čtvrtletní šetření ČNB o úvěrových podmínkách zachycuje vnímání bank ohledně úvěrových standardů, podmínek při schvalování úvěrů a poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností včetně ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2013

Šetření úvěrových podmínek bank říjen 2013
Česká národní banka
2013 - český
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky šestého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj podmínek ve třetím čtvrtletí 2013 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro čtvrté čtvrtletí 2013. Šetření se zúčastnilo 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the sixth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2013 Q3 and their expectations in these areas for 2013 Q4. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey Klíčová slova: bank loans; banks; financial market; survey; banky; úvěry; průzkumy; finanční trh Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Šetření úvěrových podmínek bank říjen 2013

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2013

Data retention v (nejen) policejní praxi
Iuridicum Remedium; Vobořil, Jan
2012 - český
Tato studie navazuje na studii zpracovanou v roce 2010 pod názvem „Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty? Studie praxe poskytovatelů internetových a telekomunikačních služeb (ISP)“, která se věnovala problematice nakládání s osobními údaji ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací včetně jejich praxe při poskytování provozních a lokalizačních údajů. Na rozdíl od této dřívější studie, která se zaměřila hlavně na praxi u poskytovatelů služeb elektronických komunikací, se zde zaměříme na praxi při využívání provozních a lokalizačních údajů na straně oprávněných orgánů, zejména Policie ČR. Klíčová slova: data retention; provozní a lokalizační údaje; ochrana soukromí; data retention; privacy; policie; komunikace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Data retention v (nejen) policejní praxi

Tato studie navazuje na studii zpracovanou v roce 2010 pod názvem „Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty? Studie praxe poskytovatelů internetových a telekomunikačních služeb (ISP)“, ...

Iuridicum Remedium; Vobořil, Jan
Iuridicum Remedium, o.s., 2012

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2012
Česká národní banka
2012 - český
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2012 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně z roku 2007 a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti z hlediska dlouhodobých ekonomických trendů, střednědobého vývoje ekonomické aktivity, strukturální podobnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny a schopnosti ekonomiky tlumit asymetrické šoky a pružně se jim přizpůsobovat. Klíčová slova: European Union; economic integration; fiscal policy; European integration; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2012

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2012 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně z roku 2007 a hodnotí současný stav ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2012

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2011
Česká národní banka
2011 - český
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2011 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti z hlediska dlouhodobých ekonomických trendů, střednědobého vývoje ekonomické aktivity, strukturální podobnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny a schopnosti ekonomiky tlumit asymetrické šoky a pružně se jim přizpůsobovat. Analýza má dvě části „Cyklická a strukturální sladěnost“ a „Přizpůsobovací mechanismy“. Klíčová slova: European union; European integration; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; ekonomická integrace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2011

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2011 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2011

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2010
Česká národní banka
2010 - český
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2010 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti a pružnosti v jednotlivých oblastech. Výjimkou je vývoj fiskálních proměnných, kde je hodnocen i výhled do budoucnosti, který je však do jisté míry současným stavem předurčen. Obsah tohoto souboru analýz navazuje na stejnojmenné dokumenty publikované ČNB v předchozích letech. Letošní dokument obsahuje nad rámec obvyklého textu také dva boxy. První z nich se podrobně věnuje aktuálnímu tématu fiskální krize v zemích eurozóny a nastiňuje možné implikace pro přijetí eura v České republice. Druhý box popisuje poslední poznatky České národní banky o úrokovém kanálu transmise měnové politiky v České republice a zhodnocení vlivu globální finanční a ekonomické krize na jeho fungování. Klíčová slova: European union; European integration; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2010

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2010 je zpracován v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně a hodnotí současný stav ekonomické ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2010

Efektivní koordinace národních pozic: základ úspěchu ČR v EU
Hokovský, Radko; Lebeda, Václav
2010 - český
Efektivní koordinace pozic České republiky na národní úrovni je základním předpokladem pro úspěšné hájení jak dlouhodo- bých, tak krátkodobých národních zájmů. Evropské záležitosti již nepředstavují zahraničně-politickou agendu, ale agendu vnitřní – záběr politik EU je natolik široký, že rozhodování na úrovni EU je třeba vnímat jako evropské patro domácí politiky. Lisabonská smlouva dále rozšířila počet oblastí, ve kterých se rozhoduje kvalifikovanou většinou. O to větší tlak vzniká na připravenost jednotlivých členských států během vyjednáva- cí fáze legislativního procesu a nutnost pro zástupce jednot- livých resortů hovořit na půdě EU jedním hlasem. Základem úspěšného vyjednávání na evropské půdě je mnohem více než doposud soulad pozic zainteresovaných resortů, jejich účinné propojení při vyjednávání horizontálních záležitostí zasahu- jících do agendy více ministerstev, ale také sdílená „institu- cionální paměť“ a ucelený přehled o vývoji agend EU a jejich vzájemných souvislostech: jednotlivé politiky EU jsou stále více propojeny a žádají si proto přístup napříč resorty, s nut- ností stanovovat horizontální priority na úrovni státu, nikoli izolovaně na úrovni jednotlivých ministerstev. Lisabonská smlouva zároveň oddělila projednávání všeobec- ných záležitostí v rámci Rady EU od záležitostí zahraničních. Tato změna by pro větší efektivitu prosazování národních po- zic měla mít za důsledek i vnitrostátní oddělení agendy. Ko- ordinace národních pozic by proto měla být svěřena úřadu funkčně i materiálně oddělenému od stávajících ministerstev, zejména pak od ministerstva zahraničních věcí. Cílem tohoto policy paperu je navrhnout konkrétní změny v současném institucionálním nastavení koordinace pozic České republiky v rámci EU, zejména v kontextu EU fungující podle Lisabonské smlouvy. Hlavním návrhem je výrazné posílení role samostatného od- boru pro evropské záležitosti podléhajícího vicepremiérovi pro evropské záležitosti (varianta I), či přímo předsedovi vlá- dy (varianta II). Úřad pro evropské záležitosti, jenž by měl for- mu samostatného ministerstva (varianta I) nebo sekretariátu pro evropské záležitosti (varianta II) musí mít trvale zajištěnu finanční i personální autonomii jak na stávajících resortech, tak na úřadu vlády. Musí být rovněž nezávislý na politické konjunktuře. Druhá sada návrhů se týká zkvalitnění práce Parlamentu Čes- ké republiky, především pak Poslanecké sněmovny, a většího zapojení zákonodárců do projednávání legislativy na úrovni EU. Klíčové je v tomto ohledu zejména posílení role Výboru pro evropské záležitosti, jehož členy by měly být ex officio místopředsedové výborů PSP relevantních z hlediska kompe- tencí EU. Klíčová slova: think-tank; Evropské hodnoty; Česká republika; Evropská rada; Lisabonská smlouva; regionální rozvoj; aktivita; Evropská unie; politika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Efektivní koordinace národních pozic: základ úspěchu ČR v EU

Efektivní koordinace pozic České republiky na národní úrovni je základním předpokladem pro úspěšné hájení jak dlouhodo- bých, tak krátkodobých národních zájmů. Evropské záležitosti již nepředstavují ...

Hokovský, Radko; Lebeda, Václav
Evropské hodnoty o.s., 2010

Finanční rámec po roce 2013 na startovní čáře
Falathová,Alena
2009 - český
Postupující proces globalizace klade před Evropskou unii nové politické, hospodářské a bezpečností výzvy. Nutnost reagovat na tyto nové výzvy posouvá původní smysl evropské integrace - poválečné snahy zajit mírové spolužití dříve nepřátelských evropských států a posílit hospodářství skrze svobodné konkurenční prostředí jednotného trhu. Novým smyslem evropského integračního procesu je zachovat silné postavení a konkurenceschopnost členských zemí Evropské unie v prostředí postupně se liberalizujícího mezinárodního obchodu a s tím spojeného růstu nových ekonomických mocností. Klíčová slova: think-tank; Evropské hodnoty; policy paper; finanční rámec; Evropská unie; politika; ekonomie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Finanční rámec po roce 2013 na startovní čáře

Postupující proces globalizace klade před Evropskou unii nové politické, hospodářské a bezpečností výzvy. Nutnost reagovat na tyto nové výzvy posouvá původní smysl evropské integrace - poválečné snahy ...

Falathová,Alena
Evropské hodnoty o.s., 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze