Počet nalezených dokumentů: 35
Publikováno od do

Krajinně-ekologické‚ vodohospodářské‚ ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe
SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc; Löw, Jiří; Kratký, Michal
2005 - český
Shrnutí výsledků projektu ve sborníku. Klíčová slova: Morava; Labe; Odra; Dunaj; plán územní; GIS; biodiverzita; les lužní; Natura 2000; legislativa; hospodářství vodní; doprava říční; doprava vodní; doprava vodní vnitrozemská; niva říční; řeka; hodnocení ekologické; hodnocení krajinářské; výstavba; ekosystém říční; průplav; kanál plavební; Morava river; Elbe river; Oder river; Danube river; land use plan; GIS; biodiversity; floodplain forest; Natura 2000; legislation; water management; river transport; traffic on water; inland waterways transport; river floodplain; river; ecological evaluation; landscape architecture evaluation; construction; river ecosystem; canal; navigation canal; konstrukce; vodní doprava vnitrozemská; vodní hospodářství; tvorba práva; gis; výstavba Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Krajinně-ekologické‚ vodohospodářské‚ ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe

Shrnutí výsledků projektu ve sborníku.

SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc; Löw, Jiří; Kratký, Michal
Ministerstvo životního prostředí, 2005

Konference krajinotvorných programů. Průhonice 2004
Český svaz ochránců přírody - 01 - 43 ČSOP, Praha; Němec, Jan
2004 - český
CD-ROM obsahuje příspěvky do sborníku ve formátu htm. Obsah sborníku: Převody státní zemědělské půdy pro realizaci krajinotvorných programů. Strukturovaný přístup k řešení erozních a transportních procesů v krajině. RUBIKOVA KOSTKA - východiska, metody a nástroje obecné ochrany přírody. Historická krajina z ptačí perspektivy: archív letecké fotografie Archeologického ústavu AV ČR. Krajinotvorné programy a možnost jejich využití v prevenci před povodněmi a v plánování v oblasti vod. Krajinotvorné programy v oblasti Krkonošského národního parku. Současný stav revitalizace vodních toků v jižních Čechách. Zemědělská politika, agroenvironmentální programy a ochrana přírody. Geologické podklady pro krajinotvorné programy. Zemědělské hospodaření ve velkoplošných zvláště chráněných územích. Vliv očekávaných globálních změn podnebí na vodní ekosystémy. Možnosti statistického vyhodnocení krajinotvorných programů. Využívání podkladových materiálů pro praktickou realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů. Změny přírodního prostředí jako indikátor povodňového rizika. Aplikace ekohydrologického monitoringu při revitalizaci vodních toků. Strom jako svébytný biotop. Klíčová slova: program krajinotvorný; půda zemědělská; eroze; ochrana přírody; krajina historická; ochrana před povodněmi; NP Krkonoše; revitalizace systémů říčních; území chráněné zvláště; ekosystém vodní; změna podnebí; strom; konference; sborník; landscape-forming programme; agricultural land; erosion; nature conservation; historical landscape; flood control; NP Krkonoše Mts.; revitalisation of river systems; specially protected area; water ecosystem; climatic change; tree; conference; proceedings; ochrana krajiny; chráněné krajinné oblasti Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Konference krajinotvorných programů. Průhonice 2004

CD-ROM obsahuje příspěvky do sborníku ve formátu htm. Obsah sborníku: Převody státní zemědělské půdy pro realizaci krajinotvorných programů. Strukturovaný přístup k řešení erozních a transportních ...

Český svaz ochránců přírody - 01 - 43 ČSOP, Praha; Němec, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Vyhodnocení a optimalizace využití dobrovolné ochrany přírody a krajiny na základě analýzy historických i současných zkušeností v ČR a zahraničí i analýzy právního prostředí ČR
Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada, Praha; Ptáček, Ladislav
2004 - český
Sborník byl vydán jako 16. zvláštní vydání časopisu Veronica. Obsahuje příspěvky: Jak dál v dobrovolné ochraně přírody? Historický nástin soukromých snah o ochranu přírody v ČR do roku 1939. Okrašlovací hnutí a Svaz okrašlovací a ochranný. Vývoj hnutí dobrovolných konzervátorů, zpravodajů a strážců přírody na území ČR. TIS - Nezávislé sdružení přátel přírody. Hnutí Brontosaurus do rozdělení. Hnutí Brontosaurus a Asociace po rozdělení. Analýza ČSOP. Dva pohledy na vývoj významných nevládních organizací aktivních v oblasti EVVO po roce 1989. Neziskové organizace v ochraně přírody v ČR. Reflexe mezinárodního úsilí v oblasti ochrany přírody v Československu a ČR. Slovenská republika. Ochrana přírody v Maďarsku. Ochrana přírody v Polsku. Velká Británie. Nizozemsko. Klíčová slova: Nizozemsko; Velká Británie; Maďarsko; Polsko; Slovenská; Česká republika; vývoj historický; hnutí ekologické; organizace ekologická; práce dobrovolná; ochrana krajiny; ochrana přírody; the Netherlands; Great Britain; Hungary; Poland; Slovak Republic; Czech republic; historical evolution; ecological movement; ecological organisation; voluntary work; landscape protection; nature conservation; ochrana krajiny; ochrana životního prostředí Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Vyhodnocení a optimalizace využití dobrovolné ochrany přírody a krajiny na základě analýzy historických i současných zkušeností v ČR a zahraničí i analýzy právního prostředí ČR

Sborník byl vydán jako 16. zvláštní vydání časopisu Veronica. Obsahuje příspěvky: Jak dál v dobrovolné ochraně přírody? Historický nástin soukromých snah o ochranu přírody v ČR do roku 1939. ...

Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada, Praha; Ptáček, Ladislav
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Informace o geneticky modifikovaných organismech
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha; Pazlarová, Jarmila; Demnerová, Kateřina; Kučera, Ladislav; Ovesná, Jaroslava; Káš, Jan
2004 - český
Publikace je záznamem přednášek ze dvou školeních pro inspektory České inspekce životního prostředí, které proběhly na VŠCHT v Praze v roce 2003. Jsou uvedeny přenášky, které přinášejí základní informace o problematice geneticky modifikovaných organismů, včetně metod jejich detekce a stanovení. Klíčová slova: organismus modifikovaný geneticky; kontrola; metoda odběru vzorků; testování; postup kontrolní; genetically modified organism; supervision; sampling technique; testing; control procedure; odběry vzorků Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Informace o geneticky modifikovaných organismech

Publikace je záznamem přednášek ze dvou školeních pro inspektory České inspekce životního prostředí, které proběhly na VŠCHT v Praze v roce 2003. Jsou uvedeny přenášky, které přinášejí základní ...

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha; Pazlarová, Jarmila; Demnerová, Kateřina; Kučera, Ladislav; Ovesná, Jaroslava; Káš, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Projekt Labe IV
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; České vysoké učení technické v Praze‚ Fakulta stavební, Praha; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR; Aquatest, Stavební geologie a.s., Praha; ProGeo Consulting, s.r.o.; Česká geologická služba, Praha; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Přírodovědecká fakulta UK, Praha; Ministerstvo zemědělství, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodní toky a vodohospodářské soustavy; Valenta, Petr; Rudiš, Miroslav; Šanda, Martin; Votrubová, Jana; Sněhota, Michal; Vogel, Tomáš; Císlerová, Milena; Herrmann, Zdeněk; Milický, Martin; Čurda, Stanislav; Jačková, Ivana; Kadlecová, Renáta; Buzek, František; Široká, Z.; Kolářová, J.; Žlábek, V.; Randák, T.; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Bubeníčková, Libuše; Beven, Keith; Kulasová, Alena; Martínková, Marta; Eckhardt, Pavel; Svobodová, Zdena; Stuchlík, Ondřej; Kokeš, Jiří; Hřebík, Štěpán; Havel, Ladislav; Fuksa, Josef K.; Desertová, Blanka; Slavík, Ondřej; Müller, Bohumil; Blažková, Šárka
2003 - český
Sborník obsahuje souhrn všech dílčích úkolů Labe IV za rok 2003: Cíle projektu Labe IV, Použití moderních metod pro monitoring, prognózu vývoje a obnovu volné migrace rybích společenstev, Výzkum složek vodní flóry (fytoplankton a makrofyta) ve vybraných tocích povodí Labe, Biomonitoring říčního ekosystému Labe a dolní Vltavy, Vliv ekologických zátěží na tok Labe, Teorie modelování a monitorování a její využití v praxi, Environmentální indikátory, stanovení priorit a nalýza nákladů a přínosů investic do ŽP, Ekotoxicita znečištění vodního prostředí, Využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí, Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe, Modelování pohybu vody a rozpouštěných látek ve vadózní zóně, Dynamika polutantů v hlavním korytě a údolní nivě českého Labe. Sborník semináře ze dne 13. 1. 2004 Praha, Klub techniků Klíčová slova: povodí Labe; Labe; konference; sborník; projekt Labe; Elbe river basin; Elbe river; workshop; proceedings; Elbe river project; sborníky; vědecká setkání Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Projekt Labe IV

Sborník obsahuje souhrn všech dílčích úkolů Labe IV za rok 2003: Cíle projektu Labe IV, Použití moderních metod pro monitoring, prognózu vývoje a obnovu volné migrace rybích společenstev, Výzkum ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; České vysoké učení technické v Praze‚ Fakulta stavební, Praha; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR; Aquatest, Stavební geologie a.s., Praha; ProGeo Consulting, s.r.o.; Česká geologická služba, Praha; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Přírodovědecká fakulta UK, Praha; Ministerstvo zemědělství, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodní toky a vodohospodářské soustavy; Valenta, Petr; Rudiš, Miroslav; Šanda, Martin; Votrubová, Jana; Sněhota, Michal; Vogel, Tomáš; Císlerová, Milena; Herrmann, Zdeněk; Milický, Martin; Čurda, Stanislav; Jačková, Ivana; Kadlecová, Renáta; Buzek, František; Široká, Z.; Kolářová, J.; Žlábek, V.; Randák, T.; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Bubeníčková, Libuše; Beven, Keith; Kulasová, Alena; Martínková, Marta; Eckhardt, Pavel; Svobodová, Zdena; Stuchlík, Ondřej; Kokeš, Jiří; Hřebík, Štěpán; Havel, Ladislav; Fuksa, Josef K.; Desertová, Blanka; Slavík, Ondřej; Müller, Bohumil; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2003

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze