Počet nalezených dokumentů: 2212
Publikováno od do

Trvalkové výsadby se zvýšenou autoregulační schopností
Malošíková, Ester; Matiska, Pavel; Ivana, Ivana
2017 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na stínomilné trvalkové záhony založené v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Jedná se o extenzivní podrostové výsadby fungující na principu autoregulace. Cílem práce je přiblížení problematiky a následné vyhodnocení výsadeb z hlediska estetického působení. Rešeršní část je souborem teoretických podkladů a zabývá se obecnou definicí trvalek, jejich historií, morfologií, rozdělením a jejich využitím. Specificky pak obecnou charakteristikou a pěstebními podmínkami dvou skupin: trvalek stínomilných a trvalek slunných stanovišť. Dále se zabývá použitím trvalek ve výsadbách, vybraná kapitola je věnována extenzivním výsadbám (jejich popisu, významu, principu a péči o ně). Druhá, výzkumná část práce je hodnocením již konkrétních trvalkových výsadeb pro stinná stanoviště. Na základě sebraných dat z hodnotitelských listů jsou tyto výsadby hodnoceny a následně porovnány s výsadbami slunných stanovišť. Data z hodnotitelských listů jsou převedena na hodnoty vážených průměrů a ty jsou podkladem pro grafy, ze kterých vychází samotné vyhodnocování a porovnávání. Vizuální hledisko je zaznamenáno díky fotodokumentaci pořizované během celého sledovaného období. This bachelor thesis focuses on extensive perennial plantings for shade, which are situated at Dendrologic garden in Průhonice. These plantings are based on principles of autoregulation. The aim of this work is the theoretical approach to this issue and subsequently the evaluation of these plantings, based on aesthetic appeal, that consists of total effect, effect of colours and the structure of plantings. The theoretical part focuses on general definition of perennials, their history, morphology, classification and their usage. Perennials for shade and perennials for sun are characterized in more details in one chapter. The practical part evaluates specific plantings for shade. The underlays for this evaluation are data collected by one vegetation term. The outcomes of this work are represented by graphs and photodocumentation. Klíčová slova: trvalky; extenzivní výsadby; stínomilné trvalky; stín dostupnost_czu
Trvalkové výsadby se zvýšenou autoregulační schopností

Tato bakalářská práce je zaměřena na stínomilné trvalkové záhony založené v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Jedná se o extenzivní podrostové výsadby fungující na principu autoregulace. Cílem ...

Malošíková, Ester; Matiska, Pavel; Ivana, Ivana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zlatý řez v zahradní architektuře
Černá, Barbora; Buttry, Ivana; Med, Jakub
2017 - český
Bakalářská práce "Zlatý řez v zahradní architektuře" je určena všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Práce nejprve pojednává o estetice, estetických pojmech a filozofii. Popisuje a vysvětluje kompoziční principy a zákonitosti v souvislosti zahradní architektury. Protoţe je kompozice důleţitou částí této práce, jsou zde popsány důleţité termíny s ní spojené, jako například proporcionalita, kontrast, měřítko apod. Vysvětluje základní definice zlatého řezu a definuje jej v rámci algebry a geometrie. Ukazuje souvislost zlatého řezu s Fibonacciho posloupností. Seznamuje s historií zlatého řezu od nejstarších studií po současnost. Pojednává o výskytu zlatého řezu v přírodě, jak u ţivých organismů, tak i v rámci lidského těla. Vysvětluje pouţití zlatého řezu v umění a to při kompozici malířského díla (umístění důleţitých prvků v obraze). Dále práce pojednává o způsobu měření zlatého řezu, kde její součástí je výroba pomůcky pro toto měření, coţ je jedním z hlavních cílů této bakalářské práce. Podrobně popisuje historický vývoj renesanční zahrady, jakoţto období největšího uplatnění zlatého řezu a následně popisuje její charakteristické znaky. Protoţe jsou pro tuto práci důleţité Versailleské zahrady, kde jsem zlatý řez hledala, obsahuje popis renesance ve Francii a poté konkrétně Versailleských zahrad. Poslední kapitola pojednává o dílčím cílu této bakalářské práce, tedy o sérii doporučení k uţití zlatého řezu v souvislosti zahradní architektury. Text je doplněn názornými obrázky a fotografiemi. The bachelor thesis "The Golden Section in Landscape Gardening" is intended for all those from the general public who are interested in the topic. First, the thesis deals with aesthetics, aesthetic concepts and philosophy. It describes and explains the principles and patterns of composition in relation to landscape gardening. As the composition is a significant part of the thesis, it describes important terms related to the topic, such as proportionality, contrast, scale, etc. It explains the fundamental definitions of the golden section and defines it within algebra and geometry. It shows the relationship of the golden section to Fibonacci sequence. It introduces the history of the golden section from the oldest studies up to present. It deals with the occurrence of the golden section in nature, both in living organisms, and within the human body. It explains the use of the golden section in art, more specifically in the composition of the work of art (the location of important elements in the painting). Furthermore, the thesis deals with the golden section measurement method and includes a measurement tool together with instructions for making it. It describes in detail the historical development of the Renaissance garden, as the period of the greatest use of the golden section and subsequently describes its characteristic features. As Versailles gardens, which I was examining for the presence of the golden section, are important for the thesis, it includes an introduction to Renaissance in France, in particular the Versailles gardens. The last chapter deals with one of the aims of the thesis, which is a series of recommendations for the use of the golden section in the context of landscape gardening. The text is supplemented with illustrative images and photographs. Klíčová slova: zlatý řez; zahrada; historie; sadovnická kompozice; proporce dostupnost_czu
Zlatý řez v zahradní architektuře

Bakalářská práce "Zlatý řez v zahradní architektuře" je určena všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Práce nejprve pojednává o estetice, estetických pojmech a filozofii. Popisuje a vysvětluje ...

Černá, Barbora; Buttry, Ivana; Med, Jakub
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistická analýza výsledků výroby a odbytu pekárny Josef BEDŘICH spol. s.r.o.
Klabanová, Kristýna; Prášilová, Marie; Dvořák, Marek
2017 - český
Bakalářská práce Statistická analýza výsledků výroby a odbytu pekárny Josef BEDŘICH spol. s. r. o. se zabývá analýzou výroby a odbytu za období 2005 až 2013. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy spojené s podnikáním malých a středních firem, výrobou, odbytem a hospodařením podniku. Analytická část práce je zaměřená na výpočet a hodnocení výrobních a odbytových ukazatelů firmy Josef BEDŘICH spol. s. r. o., popisuje ukazatele produktivity, výroby, odbytu a finanční analýzy ve sledovaném období včetně analýzy tržeb. Součástí analýzy je zhodnocení výsledků dané firmy za sledované období a na základě těchto zjištění jsou v závěru formulovány výsledky práce a doporučení pro budoucí vývoj firmy na základě výsledků analytické části práce. Bachelor thesis Statistical analysis of the result of the production and marketing of bakery Josef BEDŘICH al. Ltd. analyzes production and sales for the period 2005 - 2013. The theoretical part deals with basic concepts associated with the business of small and medium-sized companies, manufacturing, sales and management company. Analytical part is focused on the calculation and assessment of production and sales indicators of the company Josef BEDŘICH al. s. r. o., describes the characteristics of productivity, production, sales and financial analysis in the period, including an analysis of revenue. The result of the analysis shows evaluation results of the company during the reporting period and on the basis of these findings. In conclusion the results and recommendations for the future development of the company based on the results of the analytical work are formulated. Klíčová slova: Podnik; Výroba; Odbyt; Právnická osoba; Hospodaření; Pekárna dostupnost_czu
Statistická analýza výsledků výroby a odbytu pekárny Josef BEDŘICH spol. s.r.o.

Bakalářská práce Statistická analýza výsledků výroby a odbytu pekárny Josef BEDŘICH spol. s. r. o. se zabývá analýzou výroby a odbytu za období 2005 až 2013. Teoretická část práce se zabývá základními ...

Klabanová, Kristýna; Prášilová, Marie; Dvořák, Marek
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Cestovní ruch zvolené destinace v České republice
Řeřichová, Kristýna; Navrátilová, Miroslava; Hrubcová, Barbora
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problematiky cestovního ruchu v dané destinaci. V tomto případě je práce zaměřena na problematiku mikroregionu Podblanicko. V první části práce jsou obecně popsány základní pojmy cestovního ruchu, jeho vývoj a druhy. Další část práce charakterizuje mikroregion, jeho polohu a jaké jsou zde podmínky pro cestovní ruch. Zaměřuje se také na kulturní a historické památky destinace a poskytuje přehled o ubytovacích a stravovacích zařízeních. Poslední část práce je zaměřena na aktuální situaci v mikroregionu, kdy je prováděna analýza pomocí dotazníkového šetření. Z jeho následného vyhodnocení je předloženo celkové zhodnocení a doporučení, které by mohlo pomoci ke zvýšení návštěvnosti dané destinace. This bachelor thesis analyzes the tourism in the specific destination. In this case, the work is focused on the micro-region Podblanicko. The first part describes general terms regarding the basic concepts of tourism, its evolution and types. Another part characterizes the micro-region, its location and what possibilities it offers for tourism. It also focuses on cultural and historical monuments of the destination and provides an overview of accommodation and eating establishments. The last part of the thesis is focused on the current situation in the micro-region, the analysis is performed by using a survey and its subsequent evaluation provides an overall assessment and recommendations which could help to increase attendance and attractiveness of the destination. Klíčová slova: destinace; cestovní ruch; návštěvník; propagace; pobyt; turistika dostupnost_czu
Cestovní ruch zvolené destinace v České republice

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problematiky cestovního ruchu v dané destinaci. V tomto případě je práce zaměřena na problematiku mikroregionu Podblanicko. V první části práce jsou obecně ...

Řeřichová, Kristýna; Navrátilová, Miroslava; Hrubcová, Barbora
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Odvodnění účelových komunikací
Podroužek, Jakub; Tománek, Jaroslav; Javůrek, Petr
2017 - český
Bakalářská práce Odvodnění účelových komunikací se zabývá problematikou odvodnění lesních a polních cest v katastrálních územích Čerčany, Přestavlky u Čerčan, Soběhrdy, Kozmice, Vranov u Čerčan, Vranovská Lhota a Petroupim. V teoretické části je popsáno rozdělení účelových komunikací. Dále jejich odvodnění, příčiny odvodnění, objekty odvodnění.V praktické části byly využity metody pozorování a měření. Na vybraných úsecích jsou popsány objekty odvodnění a jejich poškození. Na úsecích, kde byly zjištěny závady, jsou navrženy kroky k jejich odstranění. Tím bude zajištěna provozuschopnost lesní dopravní sítě v dané lokalitě i v dalších letech. Bachelor thesis Drainage of private roads deals with a matter of underdrainage of forest and field roads in cadastral areas of Čerčany, Přestavlky u Čerčan. Soběhrdy, Kozmice, Vranov u Čerčan, Vranovská Lhota and Petroupim. Trhouought a theoretical part is described apportionment of private roads. Furthermore theirs drainage, causes of drainage, objects of drainage. Throuought a practical part were used methods of observation and measurment. In specific road sections are described objects of underdrainage and their damage. In specific road sections, where malfunctions were detected, are designed step-by-step directions for their fixing and removing. Therefore, the proper serviceability of the forest road network in the specific area for next years will be provided. Klíčová slova: lesní cesty; polní cesty; odvodnění účelových komunikací; údržba lesních cest; objekty odvodnění dostupnost_czu
Odvodnění účelových komunikací

Bakalářská práce Odvodnění účelových komunikací se zabývá problematikou odvodnění lesních a polních cest v katastrálních územích Čerčany, Přestavlky u Čerčan, Soběhrdy, Kozmice, Vranov u Čerčan, ...

Podroužek, Jakub; Tománek, Jaroslav; Javůrek, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Porovnání druhového spektra podkorního hmyzu na stromových lapácích douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii Mirb./Franco) a smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.)
Trepáč, Matěj; Pešková, Vítězslava; Šenfeld, Petr
2017 - český
Cílem této bakalářské práce bylo pozorování a následné vyhodnocení stromových lapáků douglasky tisolisté, Pseudotsuga menziesii ((Mirbel) Franco, 1950), a smrku ztepilého, Picea abies ((Linnaeus.) H. Karsten, 1753). Práce byla zaměřena na atraktivitu douglasky tisolisté v porovnání se smrkem ztepilým, a to hlavně pro podkorní hmyz. V lokalitě Zelená Bouda bylo dva roky po sobě vyhodnocováno v každém roce 6 párů lapáků výše uvedených dřevin. Vyhodnocování probíhalo v době jarního náletu před vylétnutím dospělých brouků a na každém lapáku byly vyhodnoceny čtyři sekce. Základní metodou bylo kvantitativní porovnání na základně získaných výsledků. Získané výsledky byly zaznamenány přehledně do tabulek a grafů dle jednotlivých let i v meziročním srovnání a následně byly doplněny slovním hodnocením. Výsledky mohou sloužit jako podklad pro rozhodování, zda je vhodné pěstovat douglasku tisolistou v našich podmínkách ve větší míře. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že douglaska tisolistá je méně atraktivní než smrk ztepilý. The aim of this bachelor's work was observation and follow-up evaluation of tree trap of Douglas fir, Pseudotsuga menziesii ((Mirbel) Franco, 1950), and Norway spruce, Picea abies ((Linnaeus.) H. Karsten, 1753). This work was focused on the attractiveness of Douglas fir in comparison with Norway spruce, primarily on bark beetles. Two years in sequence 6 pairs of tree trap above mentioned species were evaluated each year at locality Zelená Bouda. Evaluation were made during period of spring attack, before adult bugs were ready for swarming. Four sections were evaluated at each tree trap. The basic method was quantitative comparison based on results that we obtained during this research. Obtained results were recorded into transparent tables and graphs according to individual year with year-on-year comparison. Written evaluation was following behind. Results can be used as a basis for desicion making if Douglas fir is appropriate for growing in ours conditions in larger scale. So far we can presume from obtained results that Douglas fir is less attractive then Norway spruce. Klíčová slova: podkorní hmyz; douglaska tisolistá; lapák; smrk ztepilý dostupnost_czu
Porovnání druhového spektra podkorního hmyzu na stromových lapácích douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii Mirb./Franco) a smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.)

Cílem této bakalářské práce bylo pozorování a následné vyhodnocení stromových lapáků douglasky tisolisté, Pseudotsuga menziesii ((Mirbel) Franco, 1950), a smrku ztepilého, Picea abies ((Linnaeus.) H. ...

Trepáč, Matěj; Pešková, Vítězslava; Šenfeld, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Korelační analýza mezi rozložením lesních vegetačních stupňů, vybranými klimatologickými parametry a aktuálním stavem porostů v části přírodní lesní oblasti 41 – Hostýnsko-Vsetínské vrchy
Pšenko, Martin; Černý, Tomáš; Ulbrichová, Iva
2017 - český
Hostýnské vrchy patří k velmi navštěvovaným lesům na Moravě. Ať už z důvodu četných chatařských a rekreačních oblastí nebo hojnému výskytu hub, tyto lesy podléhaly velkému antropogennímu vlivu již od jejich vzniku. Proto bylo na území vytvořeno několik chráněných oblastí a přírodních rezervací, které měly za úkol zachovat potenciální přirozenou vegetaci místních porostů a ochranu vzácných druhů zdejší fytomasy a zoomasy. Cílem této práce je ověření příslušného lesního vegetačního stupně na daných zkusných plochách, který byl již historicky z několika hledisek přiřazen. V minulosti bylo totiž přiřazení daného lesního vegetačního stupně výhradně empirickou záležitostí, kdy vědci ještě neměli možnost ověřit si správnost svého úsudku pomocí statistických analýz, jak je tomu v dnešní době. Dané zkusné plochy byly proto vybrány tak, aby co nejlépe charakterizovaly místní poměry, ať už z hlediska druhové skladby porostů nebo celkových klimatických poměrů. Na 20ti zkusných plochách byla nasbírána data o stromových etážích (dle Kraft-Zlatníkovy stupnice), druhové skladbě a stupni vývoje jednotlivých dřevin dle obvodů měřených ve výčetní tloušťce a dle naměřených výšek průměrných jedinců. Jako další data pro celkové vyhodnocení byly použity klimatologické mapy, které za použití softwaru GIS dotváří mozaiku, ze které lze vyčíst, jak moc jsou dané porosty ovlivněny abiotickými činiteli jako je například délka sněhové pokrývky či průměrná teplota vzduchu. Tato data, tvořící komplexní obraz o daných zkusných plochách, byla následně zpracována statistickými softwary, kde na základě použití regresních a mnohorozměrných analýz byly získány výsledky, vypovídající o souvislostech mezi aktuálním stavem lesních porostů a použitými klimatickými hodnotami. Věřím, že tato práce by mohla být vzorem pro ty, kteří nespoléhají na používání analogových lesnických map a připouštějí, že celkové klima na našem území se mění a vyvíjí. Proto je důležité s těmito příčinami počítat ať už při celkovém hospodaření v lesích nebo i jen při ochraně stávajících porostů. Hostýnské mountains are part of the most frequently visited forests in Moravia. Whether because of the numerous cottage and recreational areas with abundant occurrence of fungi, these forests were subject to great anthropogenic influence since its origin. Therefore, it was created on the territory of several protected areas and nature reserves, which were designed to preserve the natural vegetation potential of local vegetation and protection of rare species of local phytomass and zoomass. The goal of this thesis is the verification of the respective forest vegetation zones of the investigated plots, which had been historically assigned in several respects. In the past, namely the allocation of forest vegetation zone was entirely an empirical matter, which scientists have not been able to verify the correctness of his judgment by means of statistical analysis, as is the case nowadays. The plots were therefore selected to characterize best the local conditions, whether in terms of species composition of vegetation or climatic conditions. On the 20 selected plots there were collected data within individual tree layers (based on Kraft-Zlatník scale), species composition and level of development of individual trees by circuits measured at breast height and height measurements according to average individuals. As additional data for the overall evaluation were used climatological maps using GIS software creating a mosaics from which it can be acknowledged how much of the forest stands is affected by abiotic factors such as the length of the snow or the average air temperature. The data assembling the complete image of the plot characteristics were subsequently analysed by regression and multivariete statistical analysis. The obtained results show the context between the actual stage of the forest stands and the used climatic parameters. I believe that this work could be a model for those who do not rely on empiricallly-derived forestry maps and admit that the overall climate in our country is changing and evolving. It is therefore important to consider these causes not only for the purposes of forest management, but also for the protection of existing vegetation. Klíčová slova: Lesní vegetační stupně; potenciální přirozená vegetace; struktura lesního porostu; klimatologie; regrese; korelace; GIS dostupnost_czu
Korelační analýza mezi rozložením lesních vegetačních stupňů, vybranými klimatologickými parametry a aktuálním stavem porostů v části přírodní lesní oblasti 41 – Hostýnsko-Vsetínské vrchy

Hostýnské vrchy patří k velmi navštěvovaným lesům na Moravě. Ať už z důvodu četných chatařských a rekreačních oblastí nebo hojnému výskytu hub, tyto lesy podléhaly velkému antropogennímu vlivu již od ...

Pšenko, Martin; Černý, Tomáš; Ulbrichová, Iva
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zvíře jako prostředek k navázání kontaktu se seniorem s demencí
Novotná, Martina; Svobodová, Ivona; Machová, Kristýna
2017 - český
Práce se zabývá problematikou využití zvířat u seniorů trpících demencí. V současné době dochází k prodlužování života a tím k celosvětovému stárnutí populace. To má za následek vyšší výskyt chronických onemocnění jakým je i demence. Demence s sebou přináší řadu problémů, které omezují život člověka. Postupně sílí až do té míry, kdy se postižený člověk není schopen sám o sebe postarat a je odkázán na pomoc ostatních. Lidé často žijí v domovech pro seniory a jejich léčba zahrnuje také nefarmakologické terapie, přičemž je terapie s využitím zvířat používána stále častěji. Zvířata mají v současném životě člověka velice důležitou roli, a to zejména na emocionální úrovni. Pro mnoho lidí se stala nenahraditelnými společníky a je dokázán jejich vliv na psychické i fyzické zdraví člověka. Právě toho využívají animal-assisted interventions (AAI) ve všech svých podkategoriích. Pro seniory trpící demencí představují zvířata především úlevu od deprese, motivaci a příležitost zapojit se do různých aktivit. Je dokázán vliv zvířat na zlepšení kognitivních funkcí a celkovou kvalitu života seniorů. Nejčastěji se používají psi, dále kočky, koně, drobní savci, ptáci a akvarijní rybičky. Každé zvíře má svá specifika a může být použito v rozdílných situacích, nebo mít odlišný vliv na osoby s demencí. Kontakt se zvířaty probíhá formou návštěvních programů, nebo umístěním zvířat do domovů pro seniory, či přímo k jedinci domů. Při návštěvních programech se nejčastěji využívá terapie a aktivity za pomoci zvířat (AAT a AAA). Vždy je důležité stanovit průběh a cíl každého programu. Protože právě plánování je klíčové pro jejich úspěšnost. This product engages in using animals by the seniors which have the dementia. Our lives are longer and longer and the population all around the world is older in these days. Hand in hand with this situation we can find more chronic diseases for example the dementia. People with the dementia have a lot of problems which limit their lives. This illness grow up step by step and than the man can not také care of himself and he needs the help of other people. Men live in the Houses for seniors and their treatmens includes non-pharmacological therapies still often. The theraphy with the animal sis more using nowadays. The animals are very important in the life of the people, especially in the emotional way of live. They are very good company and we know about their great role in mental and physical health, so it means very often using of animal-assisted interventions (AAI) in all subcategories. For seniors with the dementia the animals means relief from the depression, the motivation and the opportunity to participate in various activities. The animals can help the seniors with their cognitiv functions and all quality of their lives. The dogs, cats, horses, birds and aquarium fishes are the most using for the theraphy. Every animal has own specific qualities and can be using in a different situations or can have an influence to the people with the demetia. The contanct can be in a form of visiting programmes, living animals in the Houses for seniors or ithe the flat of senoirs. The most using for the theraphy and the activities with the help of animals are AAT and AAA. It is very important to give the target of every programme. The planning is the key for the success of this animal using. Klíčová slova: demence; zvířata; senioři; AAI; AAT dostupnost_czu
Zvíře jako prostředek k navázání kontaktu se seniorem s demencí

Práce se zabývá problematikou využití zvířat u seniorů trpících demencí. V současné době dochází k prodlužování života a tím k celosvětovému stárnutí populace. To má za následek vyšší výskyt ...

Novotná, Martina; Svobodová, Ivona; Machová, Kristýna
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Možnosti uplatnění legislativních nástrojů státu k regulaci stavu spárkaté zvěře ve volných honitbách
Burda, Ladislav; Hrib, Michal; Mrkvičková Kořanová, Diana
2017 - český
Zpracované téma se zabývá zkoumáním a vyhodnocováním legislativních možností státu k regulaci stavu spárkaté zvěře ve volných honitbách v právním řádu České republiky uplatňované prostřednictvím orgánů státní správy myslivosti v rámci svých kompetencí ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a porovnáním obdobných institutů v právních předpisech Slovenska, Polska, Německa a Rakouska. Given topic is researching and evaluating legislative options of government for regulation of numbers of clowen hoof in free hunting grounds within legal regulations of Czech Republic exercised by bodies of government game management within own competencies in the sense of Act No.449/2001 Sb., on Game Management as subsequently amended and comparison with similar institutes in national regulation of Slovakia, Poland, Germany and Austria. Klíčová slova: právní předpisy v myslivosti; plány chovu a lovu; státní správa myslivosti dostupnost_czu
Možnosti uplatnění legislativních nástrojů státu k regulaci stavu spárkaté zvěře ve volných honitbách

Zpracované téma se zabývá zkoumáním a vyhodnocováním legislativních možností státu k regulaci stavu spárkaté zvěře ve volných honitbách v právním řádu České republiky uplatňované prostřednictvím ...

Burda, Ladislav; Hrib, Michal; Mrkvičková Kořanová, Diana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Reinventarizace dřevin v Libosadu v areálu ČZU v Praze a vytvoření digitalizované mapy tohoto areálu
Rezková, Kristýna; Kunt, Miroslav; Prokeš, Radek
2017 - český
Tato bakalářská práce má dvě části. V literární rešerži se zabývá rozborem různých nenahraditelných úloh zeleně v městském prostředí, specifiky její výsadby a péče, typizací vegetačních ploch v sídlech a v neposlední řadě důležitostí její právní ochrany. Druhá část rešerže je věnována Libosadu v kampusu České zemědělské univerzity. Jsou zde popsány geologické, geomorfologické, pedologické a klimatické podmínky lokality a historie vzniku Libosadu. Také je zde popsána metodika profesora Machovce z roku 1982, která byla použita ke sběru inventarizačních dat v Libosadu ČZU. Praktická část se zabývá samotnou reinventarizací dřevin a trvalkových záhonů v Libosadu ČZU. Práce byla založena na již proběhlých inventarizacích v předchozích letech. Metodikou prof. Machovce z roku 1982 bylo provedeno měření všech listnatých stromů, keřů, jehličnatých dřevin a trvalek. Veškeré údaje byly zaznamenány do inventarizačních tabulek a všechny jednotky byly zakresleny do souboru v programu Auto CAD. Výstupem byly tři výkresy: mapa Libosadu se zákresem rostlin s přiřazeným speciálním kódem každé jednotce, inventarizační mapa s grafickým znázorněním sadovnické hodnoty a průmětu koruny a orientační mapa Libosadu. Dále byla provedena fotodokumentace, která byla následně vložena do interaktivní tabulky na veřejně přístupném webu mapserver. V Libosadu bylo zaměřeno celkem 2045 jednotek rostlin ze 78 čeledí. Nalezneme zde 137 kusů listnatých stromů v 23 rodech, 643 jednotek listnatých keřů v 83 rodech, 867 kusů jehličnatých dřevin v 23 rodech a 398 jednotek trvalek a travin ve 109 rodech. Mezi listnatými stromy je nejpočetnějším rodem Acer s 34 kusy, z listnatých keřů je to rod Rosa s 54 jednotkami a jehličnanům jednoznačně vévodí rod Pinus se 164 jednotkami. Vzhledem k juvenilnímu stadiu v převážné části sbírky je libosad ve velmi dobrém stavu s převládající sadovnickou hodnotou III. třídy (1188 jednotek), následováno II. třídou 319 jednotek), IV. třídou (82 kusů) a I. třídou (52 kusů). This bachelor degree work consists of two parts. Its literary research deals with the analysis of various irreplaceable tasks of green vegetation in urban environment, specific features of planting greenery and taking care of it, typifying of green areas in settled places and, last but not least, the importance of its legal protection. The following part of the research deals with Libosad in the campus of the Czech University of Agriculture in Prague. It describes the geological, geomorphological, pedological and climatic conditions of the site and the history of the birth of Libosad. It also describes the methodology by Professor Machovec which was used for data gathering in the Libosad park of the Czech University of Agriculture. The practical part of the work deals with re-inventory of woody plants and perennials in the Libosad of the CUA. The work was based on inventories which had been realized in previous years. The methodology by Professor Machovec was used to take the measurements of deciduous trees, bushes, coniferous woody plants and perennials. All the data were registered in inventory tables and all items were recorded in the file of CAD programme. The data output provides three documents: the map of Libosad with all the plants recorded in it and equipped with a special code for each item, an inventory map with graphic representation of the items´ value in landscape gardening and treetops´ projections, and the map of landmarks of Libosad. All the research was also documented by photos which were later inserted into an interactive table on the web mapserver with public access. The flora of Libosad includes 2,045 items in 78 families. The total of 137 deciduous trees (23 genera), 643 items of deciduous bushes (83 genera), 863 items of coniferous woody plants (23 genera) and 398 perennials and grasses (109 genera) can be found in the place. The most numerous genus among deciduous trees is the Acer with 34 items, deciduous bushes are represented by the genus Rosa with 54 items, number one among coniferous trees and bushes being the genus Pinus (164 items). Owing to the juvenile stage of the major part of the collection, the condition of the park is very good. The majority of items are of class III value in landscape gardening (1188 items), followed by class II (319 items), class IV (82 items) and class I (52 items). Klíčová slova: inventarizace dřevin; digitalizace; Libosad; metodika podle Machovce; arboretum; zelená infrastruktura dostupnost_czu
Reinventarizace dřevin v Libosadu v areálu ČZU v Praze a vytvoření digitalizované mapy tohoto areálu

Tato bakalářská práce má dvě části. V literární rešerži se zabývá rozborem různých nenahraditelných úloh zeleně v městském prostředí, specifiky její výsadby a péče, typizací vegetačních ploch v ...

Rezková, Kristýna; Kunt, Miroslav; Prokeš, Radek
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze