Počet nalezených dokumentů: 11690
Publikováno od do

Stanovení radionuklidové čistoty vybraných medicinálních nuklidů pomocí extrakční chromatografie na papíře.
Kozempel Ján; Klaudia Bátorová; Seifert Daniel
2020 -
Táto práca sa zameriava na separácie vybraných medicinálnych rádionuklidov za účelom stanovenia rádionuklidovej čistoty, pomocou diglykolamidov impregnovaných na chromatografickom papieri. Teoretická časť je venovaná základným princípom separácie pomocou chromatografie na papieri, využitiu diglykolamidov a popisu vybraných rádionuklidov, menovite 68Ge a 68Ga. V experimentálnej časti je pozornosť venovaná príprave chromatografických papierov a ich následné využitie pri separačných experimentoch. Boli pripravené chromatografické papiere impregnované dvoma diglykolamidmi TODGA a iso-TODGA, ktoré boli využité na separáciu rovnovážnej zmesi 68Ge/68Ga v rôznych mobilných fázach, následne boli vyhodnotené pomocou TLC scenru. Bola nájdená vhodná metóda na stanovenie rádionuklidovej čistoty 68Ga.The thesis focuses on separation of selected medicinal nuclides to determine the radionuclidic purity. As a separation method diglycolamides impregnated on chromatographic paper was chosen. The theoretical part is devoted to the basic principles of paper chromatography separation, use of diglyolamides and description of selected radionuclides, namelly 68Ge and 68Ga . The experimental part is focused on preparation of chromatographic papers and their application in separation experiments. Chromatographic papers were impregnated with two diglycolamides TODGA and iso-TODGA and used for separation of mixture 68Ge/68Ga in different mobile phases. Separation experiments were evaluated with help of TLC scanner. It was found, that prepared paper was suitable for Germanium and Gallium separation and the method for radionuclidic purity determination of 68Ga was found. Klíčová slova: extrakčná chromatografia na papieri; diglykolamidy; rádionuklidová čistota; 68Ge; 68Ga; TODGA; iso-TODGA; extraction paper chromatography; diglycolamides; radionuclidic purity; 68Ge; 68Ga; TODGA; iso-TODGA Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Stanovení radionuklidové čistoty vybraných medicinálních nuklidů pomocí extrakční chromatografie na papíře.

Táto práca sa zameriava na separácie vybraných medicinálnych rádionuklidov za účelom stanovenia rádionuklidovej čistoty, pomocou diglykolamidov impregnovaných na chromatografickom papieri. Teoretická ...

Kozempel Ján; Klaudia Bátorová; Seifert Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Chemické metody detekce singletového kyslíku
Pelikánová Iveta Terezie; Kristýna Havlinová; Vyšín Luděk
2020 -
Teoretická cást této práce predstavuje rešerši zamerenou na obecné poznatky o singletovém kyslíku. Zminuje jeho charakteristiku, princip vzniku fotosenzibilizacními reakcemi a využití, zvlášte ve forme fotodynamické a rentgenem buzené fotodynamické terapie. Cást je rovnež zamerena na fotosenzibilizátory využitelné pro produkci singletového kyslíku. Zvláštní pozornost je venována metodám detekce, predevším absorpcním sondám. Experimentální cást je venována studiu jodidové absorpcní sondy a 9,10-antracendiyl-bis(methylen)dimalonové kyseliny (ABDA) v roztocích s bengálskou cervení a to pri ozarování viditelným svetlem, nebo rentgenovým zárením.The theoretical part of this work is comprised of a review focused on general knowledge of singlet oxygen. The work mentions its characteristics, principles of its production by photosensitized reactions and its uses, especially in the form of photodynamic therapy and X-ray induced photodynamic therapy. One part is also dedicated to photosensitizers which can be used to produce singlet oxygen. Special attention is given to the means of detection, especially to absorption probes. The experimental part is dedicated to the study of iodide absorption probe and of 9,10anthracenediyl-bis(methylene)dimalonic acid (ABDA) in solutions with rose bengal, irradiated with visible light or X-rays. Klíčová slova: singletový kyslík; detekce; absorpcní sondy; bengálská cerven; singlet oxygen; detection; absorption probes; rose bengal Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Chemické metody detekce singletového kyslíku

Teoretická cást této práce predstavuje rešerši zamerenou na obecné poznatky o singletovém kyslíku. Zminuje jeho charakteristiku, princip vzniku fotosenzibilizacními reakcemi a využití, zvlášte ve ...

Pelikánová Iveta Terezie; Kristýna Havlinová; Vyšín Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Měření anizotropního toku na experimentu ALICE
Křížková Gajdošová Katarína; Daniel Mihatsch; Tomášik Boris
2020 -
Kvark-gluonové plasma je stav hmoty, v němž jsou kvarky a gluony téměř volné. Takový stav vzniká v jádro-jaderných srážkách na urychlovačích částic. Jedním ze způsobů, jak plasma můžeme zkoumat, je měření anizotropního toku parametrizovaného koeficienty vn, které kvantifikují preferované směry produkce částic. Tato práce shrnuje dosavadní výsledky měření v této oblasti v jádro-jaderných srážkách, především pak na experimentu ALICE na LHC. Dále se zabývá srážkami v malých systémech, kde se kolektivní chování dříve neočekávalo. Výsledky měření z posledních let však naznačují jeho přítomnost. Poslední část je zaměřena na ilustrativní analýzu dat ze srážek p+p generovaných programem Pythia.Quark-gluon plasma is a state of matter, in which quarks and gluons are quasi-free. This state of matter is created in heavy-ion collisions in particle accelerators. One of the probes of plasma is anisotropic flow measurements parametrized by coefficients vn, which quantify preferred directions of particle yield. This bachelor thesis summarizes current results in this field in heavy-ion collisions, especially from the ALICE experiment at the LHC. Furthermore, the collisions of small systems, in which no collective behavior is expected, are investigated. However, the results from recent years indicate collective behavior. Last chapter is focused on illustrative data analysis from p+p collisions generated by the Pythia. Klíčová slova: kvark-gluonové plasma; měření anizotropního toku; srážky malých systému; ALICE; LHC; quark-gluon plasma; anisotropic flow measurements; small systems collisions; ALICE; LHC Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Měření anizotropního toku na experimentu ALICE

Kvark-gluonové plasma je stav hmoty, v němž jsou kvarky a gluony téměř volné. Takový stav vzniká v jádro-jaderných srážkách na urychlovačích částic. Jedním ze způsobů, jak plasma můžeme zkoumat, je ...

Křížková Gajdošová Katarína; Daniel Mihatsch; Tomášik Boris
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Jádro-jaderné srážky
Bielčík Jaroslav; Ondřej Lomický; Křelina Michal
2020 -
Jádro-jaderné srážky vedou k zformování nového skupenství hmoty – kvark-gluonového plazmatu. Fázový přechod z hadronové fáze do kvark-gluonového plazmatu je cílem současného intenzivního zkoumání. Jedno z míst, kde se vědci tímto problémem zabývají, je Brookhavenská národní laboratoř. Tento stav hmoty má neobvyklé vlastnosti. Ukázalo se, že jaderná hmota vzniklá v periferních srážkách dosahuje velké vířivosti. K jejímu měření jsou využívány Λ a ¯Λ částice, které jsou citlivé na hodnotu vířivosti. Tato práce diskutuje tuto problematiku včetně dalších jevů týkajících se jádro-jaderných srážek. Dále se práce zabývá analýzou srážek Au-Au s energií 14,6 GeV na detektoru STAR. Cílem analýzy bylo rekonstruovat částice Λ a ¯Λ a prozkoumat různé metody prokládání jejich hmotnostního spektra.Heavy-ion collisions lead to formation of a new state of matter – the quark-gluon plasma. The phase transition from hadronic phase to the quark-gluon plasma is the goal of current intensive research. Brookhaven National Laboratory is one of the places where scientists are dealing with this problem. This state of matter has unusual properties. It was shown that the nuclear matter created in peripheral collisions has a strong vortical structure. Λ and ¯Λ particles are used to measure this phenomenon because they are sensitive to vorticity value. This thesis discusses these issues and describes some other phenomena related to heavy-ion collisions. It also deals with the analysis of Au-Au collisions at 14.6 GeV originating from experiment STAR. The goal of this analysis was a reconstruction of Λ a ¯Λ particles and an exploration of different methods of fitting their mass spectra. Klíčová slova: STAR; srážky jader; kvark-gluonové plazma; QCD fázový diagram; polarizace lambda baryonu; STAR; collisions of nuclei; quark-gluon plasma; QCD phase diagram; lambda baryon polarization Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Jádro-jaderné srážky

Jádro-jaderné srážky vedou k zformování nového skupenství hmoty – kvark-gluonového plazmatu. Fázový přechod z hadronové fáze do kvark-gluonového plazmatu je cílem současného intenzivního zkoumání. ...

Bielčík Jaroslav; Ondřej Lomický; Křelina Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Aplikace femtoskopie ve srážkách těžkých iontů
Tomášik Boris; Jakub Štěrba; Chaloupka Petr
2020 -
Při srážkách těžkých iontů vzniká velmi horká hmota, která při dostatečně vysoké hustotě energie může přejít do stavu kvark-gluonového plazmatu. Jelikož je energie na počátku srážky nerovnoměrně rozdělena, dochází k anizotropickému vývoji hmoty. Pro dobrý popis a předpovědi chování této hmoty je třeba podrobného modelu, k jehož zdokonalování je nutné porovnávat výsledky z namodelovaných dat s výsledky experimentů. Jedněmi z pozorovatelných veličin umožňujících popis fireballu jsou korelační poloměry. Tyto veličiny dávají informaci o rozměrech fireballu v čase jeho rozpadu a nepřímo (přes jejich závislost na hybnosti) o jeho expanzi v okamžiku vymrznutí. V experimentu HADES se sice nedosahuje energií a teplot potřebných ke vzniku kvark-gluonového plazmatu, ale produkuje se hmota ve stavu zvýšené teploty, která je stejně tak adekvátní k systematickému studiu jaderné hmoty při vysokých teplotách. V této práci jsou používány simulované události srážek Au+Au při sqrt(sNN) = 2,4 GeV z UrQMD a z těchto událostí jsou analyzovány pionové korelační funkce.In heavy-ion collisions a hot and dense matter is created, which, if sufficient energy density is reached, can pass into the state of quark-gluon plasma. Due to uneven distribution of energy in collision, anisotropic evolution of the matter is noticeable. For the right description and meaningful predictions of behaviour of the matter, there is a need for accurate model, the results of which should be compared to experimental data for its further improvement. Some of the observables describing the fireball are correlation radii. These observables are giving us a piece of information about the size of the fireball at the point of its decay and indirectly (via the dependence of momentum) another piece of information about its expansion at the point of the freeze-out. There is not enough energy and temperature reached in the HADES experiment, but the matter in state of increased temperature is produced. This matter is equally adequate for systematic studies of nuclear matter in the state of high temperature. In this bachelor thesis simulated events of Au+Au collisions at sqrt(sNN) = 2.4 GeV from UrQMD are used and pion correlation functions are analyzed. Klíčová slova: anizotropie; experiment HADES; korelační poloměry; kvark-gluonové plazma; srážky těžkých iontů; anizotropy; correlation radii; experiment HADES; heavy-ion collisions; quark-gluon plasma Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Aplikace femtoskopie ve srážkách těžkých iontů

Při srážkách těžkých iontů vzniká velmi horká hmota, která při dostatečně vysoké hustotě energie může přejít do stavu kvark-gluonového plazmatu. Jelikož je energie na počátku srážky nerovnoměrně ...

Tomášik Boris; Jakub Štěrba; Chaloupka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studium produkce c-kvarků v jetech
Bielčíková Jana; Jitka Mrázková; Křížková Gajdošová Katarína
2020 -
Studium jetů představuje jednu z klíčových pozorovatelných ve vysokoenergetických proton-protonových srážkách, kde testuje naše znalosti kvantové chromodynamiky. V jádro-jaderných srážkách pak jety hrají zásadní roli jako tzv. tvrdá sonda při studiu vlastností kvark-gluonového plazmatu. Tato práce je zaměřena konkrétně na jety, které pochází z c kvarků. Obsahem práce je také úvod do studia srážek těžkých iontů a přehled současných jetových algoritmů. V rámci praktické části práce byla analyzována data ze srážek Au+Au při energii √(s_NN )=200 GeV na nukleon-nukleonový pár v těžišťovém systému, která byla naměřena experimentem STAR v roce 2014.The study of jet production in high-energy proton-proton collisions provides important tests for Quantum-Chromodynamics calculations. Jets also play a crucial role in nucleus-nucleus collisions where they serve as hard probes, which are used to study the properties of the Quark-Gluon Plasma. This thesis focuses on jets that originate from c quarks and a brief introduction into heavy-ion collisions and jet algorithms is provided. Data collected in Au+Au collisions in the STAR experiment at the center of mass energy per nucleon pair √(s_NN )=200 GeV in 2014 were analyzed. Klíčová slova: kvark-gluonové plazma; c kvarky; jetové algoritmy; produkce jetů; Quark-Gluon Plasma; charm quarks; jet algorithms; jet production Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Studium produkce c-kvarků v jetech

Studium jetů představuje jednu z klíčových pozorovatelných ve vysokoenergetických proton-protonových srážkách, kde testuje naše znalosti kvantové chromodynamiky. V jádro-jaderných srážkách pak jety ...

Bielčíková Jana; Jitka Mrázková; Křížková Gajdošová Katarína
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studium inkluzivní produkce jetů v jádro-jaderných srážkách
Bielčíková Jana; Josef Bobek; Broz Michal
2020 -
Jádro-jaderné srážky jsou nástrojem jak vytvořit a zkoumat extrémní stav hmoty, který byl v prvních mikrosekundách od stvoření našeho vesmíru velkým třeskem. Tento stav hmoty se nazývá kvark-gluonové plazma (QGP). Jedním ze způsobů, jak zkoumat QGP, jsou tvrdé sondy. Jednou z tvrdých sond je právě jet. Jety jsou kolimované spršky částic, které jednak nesou informace o procesu v moment srážky, ale pak i o samotném QGP. V této práci je provedena analýza dat z urychlovače RHIC naměřených kolaborací STAR. Konkrétně se jedná o Au+Au srážky s těžišťovou energií na nukleon-nukleonový pár \sqrt{s_{NN}}=200 GeV. Tato práce se snaží zjistit tzv. trigger faktor pro data naměřená pomocí HT triggeru v elektromagnetickém kalorimetru BEMC experimentu STAR vůči datům z tzv. minimálně biasovaných Au+Au srážek.Heavy-ion collision is a way how to create and study the extreme state of matter which was the state of our Universe first few microseconds after the Big Bang. This state of matter is called Quark-Gluon Plasma (QGP). One possible way how to study QGP is to study hard probes. One of hard probes is jet. Jet is a collimated shower of particles and carries not only information about processes in moment of the collision but also about the QGP itself. In this thesis data from RHIC measured by the STAR collaboration is analysed. In particular, data from Au+Au collisions at the center of mass energy per nucleon pair \sqrt{s}=200 GeV are analyzed. This thesis is devoted to determination of the trigger bias factor for data recorded using the HT trigger in the electromagnetic calorimeter BEMC of the STAR experiment relatively to the so called minimum-bias Au+Au collisions. Klíčová slova: QGP; jet; STAR experiment; jetové rekonstrukční algoritmy; QGP; jet; STAR experiment; jet reconstruction algorithms Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Studium inkluzivní produkce jetů v jádro-jaderných srážkách

Jádro-jaderné srážky jsou nástrojem jak vytvořit a zkoumat extrémní stav hmoty, který byl v prvních mikrosekundách od stvoření našeho vesmíru velkým třeskem. Tento stav hmoty se nazývá kvark-gluonové ...

Bielčíková Jana; Josef Bobek; Broz Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studium radiační odolnosti monolitických křemíkových detektorů
Marčišovský Michal; Václav Trličík; Mikeštíková Marcela
2020 -
Podrobná znalost radiačního prostředí na orbitě Země je dnes, vlivem rapidního růstu počtu satelitů, více žádoucí než kdy dřív. Jedním z nejlepších nástrojů pro zmapování tohoto prostředí a sledování dynamických procesů v něm jsou segmentované polovodičové detektory. Jejich výhodou oproti jiným typům detektorů jsou jejich unikátní vlastnosti, mezi které patří například kompaktní rozměry, spolehlivost, schopnost téměř okamžité detekce nabitých částic, malá spotřeba a velký dynamický rozsah. Cílem této práce je změřit radiační odolnost dvou monolitických pixelových detektorů vyvinutých ve 180 nm SoI technologii na FJFI, ČVUT, ozařovaných zdrojem gama fotonů 60Co s celkovou absorbovanou dávkou záření 38,2 kGy. Proměřoval se vliv absorbované dávky na voltampérovou charakteristiku tranzistorových testovacích struktur, velikost temného proudu, velikost prahového napětí a celkovou energetickou spotřebu detektorů.Detailed knowledge of the space radiation environment in Earth orbit is nowadays more desirable than ever before, due to increase in number of satellite launches and expansion of cosmic activities. Currently the best tools for radiation mapping and for monitoring of dynamic processes in this environment are segmented semiconductor detectors because of their unique properties such as small dimensions, reliability, almost instantaneous detection of ionizing particles, low energy consumption and large dynamic range. Goal of this thesis is to measure the radiation tolerance of two monolithic pixel detectors developed with 180 nm SoI technology in FNSPE, CTU. Both were irradiated by gamma photons using 60Co source with total dose of 38,2 kGy. Measured properties were IV characteristics of transistor test structures, dark current, threshold voltage and power consumption, all as a function of total ionizing dose. Klíčová slova: radiační odolnost; 60Co; monolitický pixelový detektor; radiation tolerance; 60Co; monolithic pixel detector Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Studium radiační odolnosti monolitických křemíkových detektorů

Podrobná znalost radiačního prostředí na orbitě Země je dnes, vlivem rapidního růstu počtu satelitů, více žádoucí než kdy dřív. Jedním z nejlepších nástrojů pro zmapování tohoto prostředí a sledování ...

Marčišovský Michal; Václav Trličík; Mikeštíková Marcela
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv modifikací modelů hadronických interakcí na vlastnosti spršek kosmického záření
Vícha Jakub; Nikolas Denner; Novotný Vladimír
2020 -
Interpretace dat získaných z detektorů kosmického záření ultra-vysokých energií závisí na simulacích spršek kosmického záření. K těmto simulacím lze užít hybridní simulační program CONEX, který kombinuje Monte Carlo simulace s řešením kaskádních rovnic. Monte Carlo simulace jsou prováděny pomocí modelů hadronických interakcí. Tyto modely jsou vytvořeny na základě dat získaných z urychlovačů a jsou extrapolovány do energií relevantních pro vysokoenergetické kosmické záření. Tato práce se zabývá sledováním chování simulovaných vlastností spršek kosmického záření iniciovaných protony a železy při modifikacích několika parametrů implementovaných v modelech hadronických interakcí. Chování daných závislostí je rovněž porovnáno v rámci různých modelů hadronických interakcí.Interpretation of data obtained from detectors of ultra-high energy cosmic rays depends on simulations of cosmic-ray air showers. To run these simulations, one can use a hybrid simulation program CONEX, which combines Monte Carlo simulations with solutions of cascade equations. Monte Carlo simulations are performed via hadronic interaction models. These models are based on accelerator data and extrapolated to energies relevant to high-energy cosmic rays. This work studies the dependence of properties of simulated air shower properties for showers initiated by protons and iron nuclei on modifications of several parameters implemented in hadronic interaction models. The behaviour of these dependences is also compared within different hadronic interaction models. Klíčová slova: spršky kosmického záření; simulační program CONEX; modely hadronických interakcí; cosmic ray air showers; simulation program CONEX; hadronic interaction models Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Vliv modifikací modelů hadronických interakcí na vlastnosti spršek kosmického záření

Interpretace dat získaných z detektorů kosmického záření ultra-vysokých energií závisí na simulacích spršek kosmického záření. K těmto simulacím lze užít hybridní simulační program CONEX, který ...

Vícha Jakub; Nikolas Denner; Novotný Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studium studené jaderné hmoty pomocí půvabných hadronů
Bielčík Jaroslav; Michal Svoboda; Federič Pavol
2020 -
Při ultra-relativistických srážkách těžkých jader na urychlovačích částic RHIC v USA a LHC ve Švýcarsku může vznikat stav hmoty nazvaný kvark-gluonové plazma, ve kterém se nacházejí částečně volné kvarky a gluony. Stejným stavem si prošel Vesmír krátce po Velkém třesku a očekáváme jej i v jádrech neutronových hvězd. Kvark-gluonové plazma nemůžeme studovat přímo, nýbrž využíváme jeho projevy jako zhášení výtrysků nebo eliptický tok. Pro popis kvark-gluonového plazmatu vznikajícího ve srážkách těžkých iontů je nutné pochopit tzv. efekty studené jaderné hmoty způsobené samotnými srážejícími se jádry. K jejich zkoumání nám slouží srážky proton/deuteron+jádro. Dobrou sondou pro studium kvark-gluonového plazmatu a efektů studené jaderné hmoty jsou těžké kvarky, které vznikají v raném procesu srážky. V této práci je provedena analýza $D^0$ mezonů ze srážek proton+zlato při energii $\sqrt{s_{\rm NN}}$ = 200 GeV z RHIC naměřených detektorem STAR v roce 2015.State of matter called quark-gluon plasma can be created in ultra-relativistic heavy ion collisions at particle accelerators RHIC in the USA and LHC in Switzerland. This matter is formed of semi-free quarks and gluons and was present in the Universe shortly after The Big Bang and is expected in the centres of neutron stars. Quark-gluon plasma can not be observed directly, so we use its properties such as jet quenching or elliptic flow. For the description of quark-gluon plasma created in heavy ion collisions, it is nessesary to understand so called cold nuclear matter effects caused by presence of the colliding nuclei. Collisions of proton/deuteron+gold are used to study these effects. Heavy quarks created in the earliest stages of a collision make an useful probe of quark-gluon plasma. An analysis of $D^0$ meson from proton+gold collisions at $\sqrt{s_{\rm NN}}$ = 200 GeV measured by STAR detector at RHIC is descibed in this work. Klíčová slova: kvark-gluonové plazma; efekty studené jaderné hmoty; $D$ mezon; experiment STAR; RHIC; quark-gluon plasma; cold nuclear matter effects; $D$ meson; STAR; RHIC Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Studium studené jaderné hmoty pomocí půvabných hadronů

Při ultra-relativistických srážkách těžkých jader na urychlovačích částic RHIC v USA a LHC ve Švýcarsku může vznikat stav hmoty nazvaný kvark-gluonové plazma, ve kterém se nacházejí částečně volné ...

Bielčík Jaroslav; Michal Svoboda; Federič Pavol
České vysoké učení technické v Praze, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze