Počet nalezených dokumentů: 7854
Publikováno od do

Motivace v předmětech odborné výuky
Svoboda Emanuel; Kopecká Miloslava; Dobrovská Dana
2019 - český
Bakalářská práce s názvem ,,Motivace v předmětech odborné výuky“ se zabývá problematikou motivace učení, a to konkrétně motivací k učení v odborných předmětech na střední škole. V teoretické části jsou stručně vymezeny základní pojmy související s tématem práce, zmíněny nejznámější teorie motivace a jejich představitelé. Především je věnovaná pozornost způsobu, jak sledovat aktuální motivaci a možnostem, jakým způsobem motivaci rozvíjet. V praktické části jsou uvedeny informace o zkoumání motivaci k učení a na základě výsledku výzkumu je navržena vyučovací jednotka, která respektuje zjištěné informace o motivování.Bachelor thesis entitled ,,Motivation in vocational training subjects" deals with a topic of motivation for studying, and it especially motivation for studying at vocational training schools. In theoretical part, there are briefly delimited basic terms connected to a topic of the thesis, there are the most well known theories of motivation mentioned as well as their authors. The main focus is given to the way how to monitor a current motivation and possible ways of enhancing it. In practical part we explore a motivation to studying and based on a research results we suggest a teaching unit which respects gained information regarding motivating. Klíčová slova: Motiv,motivace,vnitřní motivace,vnější motivace,osobnost,zájem,potřeby,výukové metody,výuka odborných předmětů,střední škola,učení,motivační strategie; Motive,motivation,internal,outside motivation,personality,interest,needs,teaching methods,vocational training,high school,studying,motivation strategies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Motivace v předmětech odborné výuky

Bakalářská práce s názvem ,,Motivace v předmětech odborné výuky“ se zabývá problematikou motivace učení, a to konkrétně motivací k učení v odborných předmětech na střední škole. V teoretické části ...

Svoboda Emanuel; Kopecká Miloslava; Dobrovská Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Sociálně komunikační dovednosti učitele a jejich vliv na vztah žáků k předmětu
Lorenzová Jitka; Erben Miroslav; Vališová Alena
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá sociálně komunikačními dovednosti učitele v pedagogickém procesu. Teoretická část obsahuje vymezení klíčových pojmů a dále analýzu souvislosti komunikačních dovedností učitele a vztahu žáků k vyučovanému předmětu. V praktické části je proveden dotazníkový průzkum, který zjišťuje názory studentů středních škol na to, zda komunikační dovednosti učitele ovlivňují jejich vztah k vyučovanému předmětu. Výstupem práce jsou výsledky průzkumu a soubor doporučení pro pedagogickou praxi.The topic of this bachelor´s thesis is social communication skills of the teacher in the pedagogical process. The theoretical part contents the definitions of key term and the analysis of the realtion between teacher's communication skills and a relationship of the pupil to the subject being taught. In the practical part, a questionnaire survey is conducted. Survey is focused on the views of the high school students on if the communication skills of the teacher influences their relation to the subject. The output of the thesis are the results of the survey and the set of recommendations for pedagogical practice. Klíčová slova: učitel,komunikace,sociálně komunikační dovednost,výukový předmět,žák,vztah k předmětu,motivace,dotazník,průzkum; teacher,communication,social communication skills,teaching subject,pupil,motivation,questionnaire,survey,relation to subject Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Sociálně komunikační dovednosti učitele a jejich vliv na vztah žáků k předmětu

Tato bakalářská práce se zabývá sociálně komunikačními dovednosti učitele v pedagogickém procesu. Teoretická část obsahuje vymezení klíčových pojmů a dále analýzu souvislosti komunikačních dovedností ...

Lorenzová Jitka; Erben Miroslav; Vališová Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Informační systém pro podporu setkávání komunity Taizé.
Podloucký Martin; Jakl Tomáš; Trlifajová Kateřina
2019 - český
Cílem této práce je analýza, návrh a implementace druhé části webové aplikace pro podporu celoevropského komunitního setkání. Tato druhá část rozšiřuje aplikaci o správu uživatelů, oprávnění, hromadné dopravy a ubytování.This work analyzes, design and implements a second part of a web application for support of Europe-wide community meetings. The second part of the application supports management of users, permissions, public transport and accommodation. Klíčová slova: 2m3,Komunitní Evropské setkánií,komunita Taizé; 2m3,Community European meeting,Taizé community Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Informační systém pro podporu setkávání komunity Taizé.

Cílem této práce je analýza, návrh a implementace druhé části webové aplikace pro podporu celoevropského komunitního setkání. Tato druhá část rozšiřuje aplikaci o správu uživatelů, oprávnění, hromadné ...

Podloucký Martin; Jakl Tomáš; Trlifajová Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Přístup k výuce výtvarné výchovy na gymnáziích
Mynaříková Lenka; Švec Janišová Tereza; Jirkovská Blanka
2019 - český
Ve své bakalářské práci se zabývám tématem přístupu k výuce výtvarné výchovy na gymnáziích. Cílem mé práce je zjistit, jak se dívají studenti gymnázií na výuku výtvarné výchovy a v čem vidí její hlavní problémové prvky, na tomto základě pak navrhnout možné zlepšení, co se týče atraktivity předmětu a jeho přínosu pro studenty. Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část za-hrnuje rešerše relevantních odborných zdrojů, v empirické části jsem po vytýčení problémových okruhů sestavila dotazník pro vybranou skupinu žáků a pedagogů gymnázií, následně dotazníkové šetření vyhodnotila a zformulovala závěry. Svou práci bych ráda poskytla učitelům výtvarné výchovy na gymnáziích (předně tam kde probíhalo dotazníkové šetření), kterým by mohla posloužit jako podnět ke zlepšení, co se týče atraktivity předmětu a jeho přínosu pro studenty.This bachelor thesis deals with an approach to art education at grammar schools. The aim of the thesis is to find out how students of grammar schools look at art education courses, what are the main problem issues and to suggest possible im-provements of attractiveness of the subject and its benefit for students. The bachelor thesis is divided into theoretical and empirical parts. The theoretical part includes the search of relevant sources. In the empirical part, after a problem was stated, a questionnaire was prepared for a selected group of pupils and teachers of grammar schools, then the questionnaire survey was evaluated and the conclu-sions was formulated. I would like to offer my work to teachers of art education at grammar schools (especially to those ones that the questionnaire was performed), which could serve as a stimulus to improve the attractiveness of the subject and its benefit for students. Klíčová slova: Výtvarná výchova,gymnázia,pojetí výuky,výtvarná činnost,dějiny umění,atraktivita; Art education,grammar schools,concept of teaching,artistic activity,history of art,attractiveness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Přístup k výuce výtvarné výchovy na gymnáziích

Ve své bakalářské práci se zabývám tématem přístupu k výuce výtvarné výchovy na gymnáziích. Cílem mé práce je zjistit, jak se dívají studenti gymnázií na výuku výtvarné výchovy a v čem vidí její ...

Mynaříková Lenka; Švec Janišová Tereza; Jirkovská Blanka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Integrace Revizního procesu do Google Docs
Bařinka Lukáš; Friedrich Tadeáš; Jirkovský Vojtěch
2019 - český
Tato práce řeší současny proces tvorby a úpravy webovych stránek FIT ČVUT v Praze a to především schvalovací části toho procesu. Cílem práce je tento proces zefektivnit. Tohoto cíle práce dosahuje analyzou procesu, jednotlivych rolí, problémů, požadavků a technologií s ním souvisejících a následnym návrhem a implementací doplňku do těchto technologií. Jedná se zejména integraci revizního procesu do cloudovych služeb Google Docs a Trello. Doplněk je implementován v jazyku Google Apps Script v prostředí Google Docs odkud je propojen s dalšími webovymi službami, jako je Trello, Google Sheets, Firebase a další.This thesis elaborates current process of creation and editing the website of FIT CTU in Prague. Primarily it deals with revisions of the creation and editing. Main goal of the thesis is to make the process more efficient. This goal is achieved by proper analysis of the process, its roles, issues, requirements and related technologies. That is followed by design and implementation of Google Docs addon. The addon is implemented in Google Apps Script programming language and it is connected with other web services like Trello, Google Sheets, Firebase and more. Klíčová slova: doplněk do Google Docs,efektivita tvorby obsahu webu,efektivitarevizí obsahu webu,web FIT ČVUT,G Suite,Google Docs,Trello,cloudové služby,Google Apps Script; integration to Google Docs,effective web content creation,effectiveweb content revision,FIT CTU website,G Suite,Google Docs,Trello,cloud services,Google Apps Script Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Integrace Revizního procesu do Google Docs

Tato práce řeší současny proces tvorby a úpravy webovych stránek FIT ČVUT v Praze a to především schvalovací části toho procesu. Cílem práce je tento proces zefektivnit. Tohoto cíle práce dosahuje ...

Bařinka Lukáš; Friedrich Tadeáš; Jirkovský Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Syndrom vyhoření u vedoucích v dětských dobrovolnických organizacích
Lorenzová Jitka; Sobolová Kristýna; Vobořilová Jarmila
2019 - český
Cílem práce je zjistit, zda se objevuje syndrom vyhoření u vedoucích dobrovolnických organizací pracujících s dětmi (konkrétně bude zjišťováno u organizace Junák - český skaut, z. s.) a zda jsou s problematikou syndromu vyhoření seznámeni. Bakalářská práce je teoreticko - empirická, první část obsahuje analýzu současné odborné literatury v oblasti syndromu vyhoření a představení specifik dobrovolnické práce. V druhé části je použita metodologie smíšeného výzkumu - kombinace dotazníku syndromu vyhoření a kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů s ohroženými vedoucími. V rámci teoretické části je popsán pojem jako syndrom vyhoření, jak vzniká, jeho příčiny a důsledky. Zároveň je uvedeno, jak syndromu vyhoření předcházet, základní psychohygienické techniky a představena konkrétní dobrovolnická organizace Junák - český skaut, z. s. V praktické části je proveden výzkum pomocí nestandardizovaného anonymního dotazníku s minimálním počtem 50 respondentů. Kritériem výběru respondentů je jejich vedoucí pozice v neziskových organizacích pracující s mládeží (převážně organizace Junák - český skaut, z. s.). Následně získané odpovědi jsou vyhodnoceny, je sledována korelace s pohlavím, délkou jejich dobrovolnické činnosti a funkcí v organizaci.The aim of the thesis is to find out whether the burnout syndrome occurs in coun-selors of volunteer organizations working with children (specifically, surveyed in Junák - Czech Scout organization) and whether the counselors are familiar with the burnout syndrome phenomenon. This bachelor thesis is both theoretical and empirical: the first part contains state-of-the-art literature review in the area of burnout syndrome and a brief introduction to the specifics of volunteer work. The second part uses mixed research methodology - a combination of a burnout syndrome test and qualitative semi-structured interviews with endangered counselors. The theoretical part describes terms such as burnout syndrome, its genesis, causes and consequences. Moreover, we present how to prevent the burnout syndrome, the basic techniques of psychic hygiene and we provide a description of the Junák - Czech scout volunteer organization. In the practical part, a research is carried out using a non-standardized anonymous questionnaire with at least 50 respondents. The criterion for the selection of respondents was their leading position in non-profit organizations working with youth (mostly, Junák - Czech Scout organization). Subsequent responses are evaluated, and correlations with gender, length of their volunteer activity and organization functions are found. Klíčová slova: Dobrovolnická nezisková organizace,Junák – český skaut,z. s.,stres,syndrom vyhoření; Volunteer Nonprofit Organization,Junák - Czech Scout,Stress,Burnout Syndrome Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Syndrom vyhoření u vedoucích v dětských dobrovolnických organizacích

Cílem práce je zjistit, zda se objevuje syndrom vyhoření u vedoucích dobrovolnických organizací pracujících s dětmi (konkrétně bude zjišťováno u organizace Junák - český skaut, z. s.) a zda jsou s ...

Lorenzová Jitka; Sobolová Kristýna; Vobořilová Jarmila
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh vrtule pro nízká Reynoldsova čísla
Klesa Jan; Lipš Ondřej; Žižkovský Nikola
2019 - český
Cílem této bakalářské práce je navrhnout vrtuli pro nízká Reynoldsova čísla, pomocí metody popsané v 70. letech 20. století E. E. Larrabeem. Úvodní část práce se věnuje krátkému popisu různých variant vrtulí. Obecně jsou zmíněny i některé typy motorů, používajících se v praxi k jejich pohonu. Poté následuje teoretický rozbor návrhových metod vrtulí a aerodynamických teorií s nimi spojenými. Další částí je popis metody návrhu vrtule podle E. E. Larrabeeho a následná implementace této metody do programu Matlab, ve kterém budou provedeny veškeré výpočty pro několik variant vstupních parametrů. Práci završí výběr optimální varianty a následná tvorba modelu a výkresu vrtulového listu.The aim of this bachelor thesis is to design a propeller for low Reynolds numbers using the method described in the 1970s by E. E. Larrabee. The first part of the thesis deals with a short overview of propellers. In general, some types of engines are also mentioned, which are used in practice to drive them. Then follows a theoretical analysis of propeller design methods and aerodynamic theories associated with them. Another part is a description of E. E. Larrabee´s propeller design method and subsequent implementation of this method in the Matlab program, where all calculations will be performed for several variants of input parameters. The work completes the selection of the optimal variant and the subsequent creation of the model and drawing of the propeller blade. Klíčová slova: návrh vrtule,E. E. Larrabee,účinnost,minimální indukovaná ztráta; propeller design,E. E. Larrabee,efficiency,minimum induced loss Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh vrtule pro nízká Reynoldsova čísla

Cílem této bakalářské práce je navrhnout vrtuli pro nízká Reynoldsova čísla, pomocí metody popsané v 70. letech 20. století E. E. Larrabeem. Úvodní část práce se věnuje krátkému popisu různých variant ...

Klesa Jan; Lipš Ondřej; Žižkovský Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nástroj pro hromadnou správu síťových zařízení
Mlejnek Jiří; Merta Lukáš; Rybola Zdeněk
2019 - český
Tato práce se zabývá možností konfigurace více síťových prvků s využitím responzivního webového uživatelského rozhraní, které je použitelné na všech zařízeních. Zaměřuje se na správu uživatelských účtů a konfiguraci síťového rozhraní na prvcích se systémem RouterOS, k nimž se aplikace připojuje pomocí API nebo protokolu SSH.This thesis deals with configuration of multiple network devices and includes responsive web interface to target many devices. Its main focus is on user and interface management of RouterOS powered systems. To each device connects via API or SSH protocol. Klíčová slova: webová aplikace,NMS,hromadná správa zařízení,konfigurace síťových prvků,bezpečnost,SNMP,SSH,API; web application,NMS,bulk device management,network device configuration,security,SNMP,SSH,API Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Nástroj pro hromadnou správu síťových zařízení

Tato práce se zabývá možností konfigurace více síťových prvků s využitím responzivního webového uživatelského rozhraní, které je použitelné na všech zařízeních. Zaměřuje se na správu uživatelských ...

Mlejnek Jiří; Merta Lukáš; Rybola Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Webový informační systém pro asistenci rekreačním lodím
Jirkovský Vojtěch; Veverková Markéta; Kadlec Tomáš
2019 - český
Cílem této bakalářské práce je implementace nové verze již existujícího webového informačního systému Code0. Tento systém je používán francouzskou společností Marine Assistance, jež se specializuje na asistenci rekreačním lodím. Výstupem je webová aplikace, nová verze tohoto informačního systému, implementovaná v PHP frameworku Symfony. Hlavním přínosem této práce je fakt, že nově implementovaný informační systém je, na rozdíl od jeho staré verze, rozšiřitelný o nové funkce a zároveň má intuitivnější uživatelské rozhraní.The main goal of this Bachelor thesis is to implement a new version of an existing web information system called Code0. This system is used by Marine Assistance, which is a French company specialised in boating assistance. The output of this thesis is a new web information system written in Symfony PHP framework. The main benefit of the thesis is the fact that the newly implemented information system can, contrary to the former version, be extended by new functions, and it has a more intuitive user interface. Klíčová slova: informační systém,webová aplikace,asistence rekreačním lodím,Symfony framework,PHP; information system,web application,boating assistance,Symfony framework,PHP Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Webový informační systém pro asistenci rekreačním lodím

Cílem této bakalářské práce je implementace nové verze již existujícího webového informačního systému Code0. Tento systém je používán francouzskou společností Marine Assistance, jež se specializuje na ...

Jirkovský Vojtěch; Veverková Markéta; Kadlec Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Léková encyklopedie 2
Klímek Jakub; Růžička Jiří; Špaček Petr
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem druhé verze webové aplikace Léková encyklopedie, která zobrazuje informace o léčivých přípravcích, účinných látkách a jejich vlastnostech. Práce se věnuje celému procesu vývoje aplikace od analýzy po testování. Identifikuje problémy a nedostatky první verze aplikace a přináší jejich řešení. Těmito nedostatky jsou hlavně nevhodně použitý framework a neoptimalizovaná práce s lékovými daty z RDF databáze. Dále se věnuje funkcím, které by aplikace měla mít, aby ulehčila život jak běžným uživatelům, tak expertům z oblasti zdravotnictví, zejména pak funkci vyhledávání informací o lécích, zobrazování těchto dat a zaznamenávání medikace a následné upozorňování na ni. Data, nad nimiž je aplikace postavena, byla již serializována z RDF databáze do JSON-LD souborů. Ty jsou uloženy v databázi Apache CouchDB. Pro fulltextové vyhledávání je použita platforma Apache Solr a jako webový server slouží technologie OpenResty(r). Pro upozorňování na medikaci je použito prohlížečové rozšíření. V závěru se práce věnuje zhodnocení výsledků vývoje aplikace.This bachelor thesis is about development of the second version of the application Drug encyclopedia, which displays information about medicinal products, active ingredients and its properties. The thesis is covering the whole process of development of application from analysis to testing. It identifies problems of the first version of application and brings its solutions. Those problems are mostly badly chosen framework for development and not optimized work with drug data from RDF database. The thesis is also devoted to functions, that the application should have, so it will make life easier for both common users and experts in healthcare could. Especially it resolves problem of data searching, data displaying and how appliaction should give users notification for the medication. Data on top of which the app is based are already serialized from RDF database to JSON-LD files. Those are saved in Apache CouchDB. For full text searching is used platform Apache Solr and as web server is used technology OpenResty(r). For medication notifications is used browser extension. At the end the thesis sums up the results of the second version of Drug encyclopedia development. Klíčová slova: Webová aplikace,léky,návrh,uživatelské účty,JavaScript,React,Redux,Apache Solr,Apache CouchDB; Web application,drugs,design,user accounts,JavaScript,Re-act,Apache Solr,Apache CouchDB Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Léková encyklopedie 2

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem druhé verze webové aplikace Léková encyklopedie, která zobrazuje informace o léčivých přípravcích, účinných látkách a jejich vlastnostech. Práce se věnuje ...

Klímek Jakub; Růžička Jiří; Špaček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze