Počet nalezených dokumentů: 25244
Publikováno od do

Využití digitálních technologií ve výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
RAJNOCHOVÁ, Dominika
2024 - český
Tato práce se zabývá využitím digitálních technologií ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základních škol v České republice. Teoretická část práce se zabývá vymezením pojmu digitální technologie, využitím interaktivních pomůcek, aplikací a nástrojů v hodinách anglického jazyka. Vlivem na rozvoj řečových schopností a výhodami a nevýhodami jejich využívání ve výuce. Praktická část práce představuje dva dotazníky, určené pro učitele a žáky základních škol. Následně se praktická část zaměřuje na aktivity s využitím digitálních technologií, přípravu do hodin s využitím digitálních technologií a na dopad digitálních technologií na výkonnost učitelů a žáků v hodinách anglického jazyka. This thesis deals with the use of digital technologies in English classes at lowersecondary schools in the Czech Republic. The theoretical part concerns the definition of the digital technologies, the use of interactive aid, applications, and tools in English classes. Its impact on pupil's language ability and benefits and disadvantages of the use of digital technologies in education. The practical part introduces two questionnaires aimed at teachers and pupils of lower-secondary schools. It also deals with the activities with the use of digital technologies, class preparation with the help of digital technologies, and its impact on teacher's and pupil's performance in English classes. Klíčová slova: Digitální technologie; školství; anglický jazyk; hodiny angličtiny; Digital technologies; education; english classes; english language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Využití digitálních technologií ve výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

Tato práce se zabývá využitím digitálních technologií ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základních škol v České republice. Teoretická část práce se zabývá vymezením pojmu digitální ...

RAJNOCHOVÁ, Dominika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Pohled na roli sociálních pracovníků působících v oblasti služeb pro lidi s postižením prostřednictvím tematických koláží
NIDETZKÁ, Markéta
2024 - český
Bakalářská práce se věnuje roli sociálních pracovníků působících v oblasti sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením. V teoretické části je pojednáno o sociální práci, o roli a osobnosti sociálního pracovníka i o tématech motivace a emocí, jak obecně, tak v kontextu profese. Spolu s tématy prevence a duševní hygieny jsou také zmíněna rizika a úskalí spojená s profesí sociálního pracovníka. Pro zasazení tématu práce do kontextu se teoretická část také krátce věnuje problematice lidí s postižením a práci s nimi. Konečně je také přiblížena arteterapeutická technika koláže. Praktická část práce analyzuje uvědomované a neuvědomované motivy a emoce zapojených sociálních pracovníků pracujících s lidmi s postižením, a to prostřednictvím tematických koláží a polostrukturovaných rozhovorů. Na základě symbolické interpretace koláží se podařilo najít obsahy, které se v různé míře lišily od sdělení v rozhovorech. The bachelor's thesis deals with the role of social workers working in the field of social services for people with disabilities. The theoretical part discusses social work, the role and personality of a social worker, as well as the topics of motivation and emotions, both in general and in the context of the profession. Together with the topics of prevention and mental hygiene, the risks and pitfalls associated with the profession of a social worker are also mentioned. To put the topic of the thesis into context, the theoretical part also briefly deals with the issue of people with disabilities and working with them. Finally, the art therapy technique of collage is also introduced. The practical part analyzes the conscious and unconscious motives and emotions of participating social workers working with people with disabilities, through thematic collages and semi-structured interviews. Based on the symbolic interpretation of the collages, it was possible to find contents that differed to varying degrees from the messages in the interviews. Klíčová slova: sociální pracovník; role; profese; emoce; motivace; lidé s postižením; koláž; arteterapie; social worker; role; profession; emotions; motivation; people with disabilities; collage; art therapy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pohled na roli sociálních pracovníků působících v oblasti služeb pro lidi s postižením prostřednictvím tematických koláží

Bakalářská práce se věnuje roli sociálních pracovníků působících v oblasti sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením. V teoretické části je pojednáno o sociální práci, o roli a osobnosti ...

NIDETZKÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Možnosti využití arteterapie při práci se vztahem k vlastnímu tělu
KŘÍHOVÁ, Johana
2023 - český
Tématem této práce je prozkoumání možností využití arteterapie při práci se vztahem k vlastnímu tělu. V teoretické části práce je popsán konstrukt vztah k vlastnímu tělu (body image) a výsledky dosavadních výzkumů, které propojují body image s arteterapií. Za účelem zkoumání možností využití arteterapie při práci se vztahem k vlastnímu tělu byl veden výtvarný kurz se zaměřením na vztah k vlastnímu tělu, jehož průběh je v práci detailně přiblížen. Součástí popisu průběhu kurzu je i odůvodnění výběru výtvarných technik a témat. S každým z účastníků byl po skončení kurzu veden individuální rozhovor. Artefakty 2 účastníků byly zpracovány kazuistickou formou s cílem přiblížit možné proměny ve vztahu k vlastnímu tělu, ke kterým došlo v průběhu kurzu. V práci je diskutována vhodnost jednotlivých technik a témat pro práci se vztahem k vlastnímu tělu. The theme of this thesis is to explore the possibilities of using art therapy when working with body image. The theoretical part of the thesis describes the construct of body image and the results of previous research that link body image with art therapy. In order to explore the possibilities of using art therapy in body image work, an art course was conducted with a focus on body image. The course is described in detail in the thesis.The reasons for the choice of art techniques and themes is part of the description of the course. Each participant was interviewed individually after the course. The artefacts of two participants were described in a case study form in order to present the possible transformations in body image that occurred during the course. The appropriateness of each technique and theme for body image work is discussed in the thesis. Klíčová slova: arteterapie; projektivně intervenční arteterapie; vztah k vlastnímu tělu; art therapy; projective intervention art therapy; body image Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Možnosti využití arteterapie při práci se vztahem k vlastnímu tělu

Tématem této práce je prozkoumání možností využití arteterapie při práci se vztahem k vlastnímu tělu. V teoretické části práce je popsán konstrukt vztah k vlastnímu tělu (body image) a výsledky ...

KŘÍHOVÁ, Johana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Práce se sny v arteterapii jako cesta k sebepoznání
CHOCHOLOVÁ, Barbora
2023 - český
Cílem této bakalářské práce je představit možné využití snové práce v arteterapii s důrazem na její potenciál vedoucí k hlubšímu sebepoznání a lepší orientaci v životě člověka. Sleduje, jakým způsobem umožňuje výtvarné ztvárnění snu pochopení či rozšíření jeho obsahu a odkazu na důležitá osobní témata. Teoretická část této práce pojednává o snu z hlediska historického i současného chápání, seznamuje s terapeutickými přístupy ke snové práci v pojetí některých autorů, zmiňuje základní pojmy používané při analytické práci se sny a dále se věnuje práci se sny přímo v arteterapii, včetně postupů projektivně-intervenční arteterapie, ze kterých je vycházeno v následující praktické části. V té jsou představeny výtvarné artefakty účastníků této studie reflektující jejich vybrané sny. Praktická část se zaměřuje především na analýzu těchto artefaktů a nabízí možný způsob, jak výtvarně a interpretačně pracovat se snovými obrazy a jejich symbolikou. The aim of this Bachelor thesis is to present the possible use of dream work in art therapy. The emphasis is on its potential leading to deeper self-knowledge and better orientation in human life. It observes how the artistic representation of a dream enables the understanding or expansion of its content and reference to important personal topics. The theoretical part of this study deals with the dream from the perspective of historical and contemporary understanding. It introduces therapeutic approaches to dream work in the view of some authors. It also mentions the basic terms used in analytical work with dreams and further deals with working with dreams directly in art therapy. It includes procedures of projective-interventional art therapy, on which the following practical part is based. This part presents art artifacts of the participants of this study reflecting their dreams. The practical part focuses primarily on the analysis of these artifacts and offers a possible way to creatively and interpretatively work with dream images and their symbolism. Klíčová slova: sen; arteterapie; symbol; nevědomí; výtvarná tvorba; dream; art therapy; symbol; unconscious; art Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Práce se sny v arteterapii jako cesta k sebepoznání

Cílem této bakalářské práce je představit možné využití snové práce v arteterapii s důrazem na její potenciál vedoucí k hlubšímu sebepoznání a lepší orientaci v životě člověka. Sleduje, jakým způsobem ...

CHOCHOLOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Výtvarné zpracování tématu Loutkové divadlo u lidí se závislostí na návykových látkách
JANDOVÁ, Zuzana Vlasta
2023 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na výtvarné ztvárnění arteterapeutického tématu Loutkové divadlo lidmi se závislostí na návykových látkách léčících se v terapeutické komunitě. Společně s prezentací tématu Loutkové divadlo si klade za cíl poskytnout oporu pro interpretaci tématu Loutkové divadlo v rámci projektivně-intervenčního přístupu v arteterapii. Zabývá se tématy závislosti a loutkového divadla, která pak vyústí do podkapitoly pojednávající o Loutkovém divadle z hlediska arteterapie. Závislost je rozebírána z hlediska její definice, forem či příčin. Konkrétně jsou zmíněny typy drog a jejich účinky a léčba závislosti v ČR se zřetelem k terapeutickým komunitám, přičemž je zde přiblížena i role arteterapie v léčbě. Část o loutkovém divadlu pak pojednává o vzniku a funkci divadla a loutek a o jejich konstrukčních typech. Vše zmíněné tvoří podklad pro uchopení tématu Loutkové divadlo v intencích projektivně-intervenční arteterapie, které dokládá artefakty získanými během výzkumného šetření a analyzuje je s cílem definovat znaky opakující se v rámci tvorby lidí se závislostí. The bachelor´s thesis focuses on the artistic rendering of the art therapy theme Puppet Theatre by people with substance use disorder who are being treated in a therapeutic community. While presenting the topic of the Puppet Theatre, the work aims to provide support for the interpretation of the Puppet Theatre theme within the projective-intervention approach in art therapy. It deals with the topics of addiction and puppet theatre, which then leads to a sub-chapter dealing with puppet theatre from the perspective of art therapy. The addiction is analyzed from the point of view of its definition, forms or causes. We mention in particular the types of drugs, their impact and the treatment of addiction in the Czech Republic with regard to therapeutic communities, while the role of art therapy in treatment is introduced as well. The section about puppet theatre discusses theatre and puppets origins and purpose including their construction types. All of the aforementioned forms the basis for the Puppet Theatre in the intentions of projective-interventional art therapy, documents it by the artefacts obtained during the research investigation and analyses in to define features recurring in the work of people with addiction. Klíčová slova: arteterapie; závislost; loutkové divadlo; art therapy; dependency; Puppet Theatre Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Výtvarné zpracování tématu Loutkové divadlo u lidí se závislostí na návykových látkách

Bakalářská práce se zaměřuje na výtvarné ztvárnění arteterapeutického tématu Loutkové divadlo lidmi se závislostí na návykových látkách léčících se v terapeutické komunitě. Společně s prezentací ...

JANDOVÁ, Zuzana Vlasta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Do přírody se skřítkem Jáchymáčkem - opora pro environmentální výchovu v předškolním vzdělávání
VÍTOVÁ, Lenka
2023 - český
Bakalářská práce je zaměřena na environmentální výchovu v mateřské škole. Environmentální aktivity, obsažené v bakalářské práci, si kladou za cíl propojení mateřské školy s okolní přírodou a také vytváření kladného vztahu dětí k přírodě. V bakalářské práci jsou vymezeny pojmy vztahující se k environmentální výchově a jejímu obsahu při rámcově vzdělávacím programu. Autorka v bakalářské práci zmiňuje mimo jiné i vliv prostředí na dítě, které s environmentální výchovou úzce souvisí. Upozorňuje tak na benefity, které děti pobytem v přírodě a terénní výukou získávají. V praktické části bakalářské práce jsou obsaženy tematické celky společně s konkrétními aktivitami vytvořenými autorkou pro klinickou mateřskou školu a její blízké okolí. Navržené aktivity jsou určeny pro lokality: rybník Vajgar, okolní luční a polní ekosystémy, Jindrova naučná stezka, Slavíkův les, školní zahrada a zahrada SOU. Následně jsou tyto celky a aktivity evaluovány. Bachelors thesis is focused on environmental education in kindergarten. Environmental activities contained in this thesis aids for connection between nature and preschooling as well as building-up positive attitude to nature it self amongts children. Bachelor thesis further defines tems related to environmental studies and koncept with in educational framework program. The Author among others things also mentioning the influence of environment on children which is closely related to environmental studies. Than points out on benefits children gains while Theky being educated in nature. The practical part contains thematic units together with specific activities created by the author those are designed for clinical kindergarten and its nearest surroundings such as Vajgar pond, meadow and field ecosystems Jindra´s leasing travil, Slavik forest, kindergarten garden and garden that belong to secondary school. Those units and activities are than evaluated. Klíčová slova: dítě předškolního věku; environmentální výchova; terénní výuka; příroda; child of preschool age; environmental education; fieldteaching; nature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Do přírody se skřítkem Jáchymáčkem - opora pro environmentální výchovu v předškolním vzdělávání

Bakalářská práce je zaměřena na environmentální výchovu v mateřské škole. Environmentální aktivity, obsažené v bakalářské práci, si kladou za cíl propojení mateřské školy s okolní přírodou a také ...

VÍTOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Styly řešení konfliktů u učitelů v kontextu rysové úzkostnosti a sebehodnocení
ĎURICOVÁ, Jana
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou stylů řešení konfliktů v kontextu rysové úzkostnosti a sebehodnocení u učitelů. Styly řešení konfliktů lze označit za reakce na určité situace nebo specifické vzorce chování v konfliktních situacích. Rysová úzkostnost se v literatuře definuje jako rys osobnosti s tendencí k pocitům obav a tísně a větší tendencí k úzkostným reakcím. Na sebehodnocení většina autorů nahlíží jako na představu emočního vztahu k sobě. Teoretická část práce se věnuje obsahům zmíněných konstruktů. Praktická část popisuje styly řešení konfliktů u učitelů směrem k žákům, rodičům žáků a kolegům. Dále zjišťuje, zda má pohlaví, délka praxe, rysová úzkostnost a sebehodnocení vliv na výběr stylů řešení konfliktů. Výzkumu se účastnilo 147 učitelů, vybraných prostým náhodným výběrem, kterým byla v online podobě administrována baterie sebeposuzujících dotazníků ROCI-II, STAI X-2 a RSES. Výsledky výzkumu ukazují, že učitelé volí nejčastěji integrující a kompromisní styl při řešení konfliktů se žáky, rodiči žáků a kolegy. Nejméně užívají vyhýbavý a dominantní styl. Pohlaví, ani délka praxe nemají vliv na výběr stylů řešení konfliktů. Mezi rysovou úzkostností a vyhýbavým stylem při řešení konfliktů je pozitivní vztah r = 0,280. Kombinace nízkého sebehodnocení a vysoké úzkostnosti zvyšuje pravděpodobnost preference vyhýbavého stylu při řešení konfliktů. Statisticky významně se jeví právě sebehodnocení, nikoli však samotná úzkostnost, při predikci vyhýbavého stylu v konfliktních situacích. The bachelor thesis focuses on the issue of conflict resolution styles in the context of trait anxiety and self-eteem in teachers. Conflict resolution styles can be described as reactions to certain situations or specific patterns of behaviour in conflict situations. Trait anxiety is defined in the literature as a personality trait with a tendency toward feelings of worry and distress and a greater tendency toward anxious reactions. Self-esteem is viewed by most authors as a representation of the emotional relationship with oneself. The theoretical part of the thesis is devoted to the contents of the mentioned constructs. The practical part describes teachers' conflict resolution styles towards pupils, parents of pupils and colleagues. It also investigates whether gender, length of experience, trait anxiety, and self-esteem influence the choice of conflict resolution styles. The research involved 147 teachers, selected by simple random sampling, who were administered a battery of self-assessment questionnaires, the ROCI-II, STAI X-2 and RSES, in an online format. The results of the research show teachers most often choose an integrative and compromising style when dealing with conflicts with pupils, parents of pupils and colleagues. They use the avoidant and dominating style the least. Neither gender nor length of experience has an effect on the choice of conflict resolution styles. There is a positive relationship between trait anxiety and avoidance conflict resolution style r = 0.280. The combination of low self-esteem and high anxiety increases the probability of preferring an avoidant style in conflict resolution. It is self-esteem, but not anxiety alone, that appears statistically significant in predicting avoidant style in conflict situations. Klíčová slova: Styly řešení konfliktů; rysová úzkostnost; sebehodnocení; učitelé; Conflict resolution styles; trait anxiety; self-esteem; teachers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Styly řešení konfliktů u učitelů v kontextu rysové úzkostnosti a sebehodnocení

Bakalářská práce se zabývá problematikou stylů řešení konfliktů v kontextu rysové úzkostnosti a sebehodnocení u učitelů. Styly řešení konfliktů lze označit za reakce na určité situace nebo specifické ...

ĎURICOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Fixace dusíku v půdách malých lesních povodí v České republice
MICHALČÁKOVÁ, Petra
2023 - český
Tato bakalářská práce sjednocuje informace týkající se fixace dusíku v půdě. Detailněji se věnuje biologické nesymbiotické fixaci (fixaci volně žijících organismů) se zaměřením na půdy jehličnatých lesů a zabývá se faktory, které ovlivňují její rychlost. Experimentální část spočívá ve stanovení rychlosti nesymbiotické fixace v půdách odebraných v rámci monitoringu čtrnácti malých lesních povodí v Čechách. Rychlost fixace byla měřena metodou inkorporace 15N2, která byla doplněna stanovením kvantity bakteriálního nifH genu kódujícího jeden z proteinů enzymu nitrogenázy. This bachelor thesis summarises the information about nitrogen fixation with an emphasis on the biological non-symbiotic (free-living organisms) fixation in soil of temperate coniferous forests and it also discusses critical factors, which have an impact on the fixation efficiency. The experimental part evaluates the potential rate of non-symbiotic nitrogen fixation in soil samples from fourteen temperate forest catchments in the Czech Republic. The 15N2-incorporation method was used, complemented by the determination of the quantity of the bacterial nifH gene, which encodes one of the nitrogenase's proteins. Klíčová slova: fixace dusíku; nesymbiotická fixace dusíku; půda; volná půda; jehličnaté lesy; rychlost fixace; inkorporace 15N2; nifH; qPCR; nitrogen fixation; non-symbiotic nitrogen fixation; free-living nitrogen fixation; cryptic fixation; soil; bulk soil; temperate coniferous forests; 15N2 incorporation; nifH; qPCR Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Fixace dusíku v půdách malých lesních povodí v České republice

Tato bakalářská práce sjednocuje informace týkající se fixace dusíku v půdě. Detailněji se věnuje biologické nesymbiotické fixaci (fixaci volně žijících organismů) se zaměřením na půdy jehličnatých ...

MICHALČÁKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Koevoluce genů a jazyků - kritická rešerše
VODIČKOVÁ, Klára
2023 - český
V této bakalářské práci shrnuji studie, které využívají fylogenetické nebo populačně-genetické metody ke studiu koevoluce nebo korelace mezi geny a jazyky v různých oblastech světa a v různých prostorových měřítcích. Nejprve popisuji teoretické základy studia koevoluce genů a jazyků a důvody, proč očekávám shodu mezi populační historií a jazykovou historií nebo její nedostatek. Dále přezkoumám publikované studie, data a metody, které používají, a jejich výsledky. Nakonec diskutuji omezení dat a metod používaných k odhalení koevoluce nebo korelace mezi geny a jazyky. In this bachelor's thesis, I review studies that utilize phylogenetic or population-genetic methods to study coevolution or correlation between genes and languages in different regions of the world and at different spatial scales. First, I describe the theoretical foundations of the study of gene-language coevolution and the reasons for expecting correspondence between population history and language history or lack thereof. Next, I review published studies, the data and methods they use, and their results. Finally, I discuss the limitations of the data and methods used to uncover coevolution or correlation between genes and languages. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Koevoluce genů a jazyků - kritická rešerše

V této bakalářské práci shrnuji studie, které využívají fylogenetické nebo populačně-genetické metody ke studiu koevoluce nebo korelace mezi geny a jazyky v různých oblastech světa a v různých ...

VODIČKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Vliv dostupnosti živin na mykorhizní symbiózu lučních rostlin
PECKOVÁ, Tereza
2023 - český
Arbuskulární mykorhizní symbióza se vyskytuje u většiny cévnatých rostlin. Jedním z faktorů, které ovlivňují její projevy, je dostupnost živin v půdě. Tato práce zkoumá, jak množství fosforu a dusíku v půdě ovlivňuje kolonizaci a společenstvo arbuskulárních mykorhizních hub (AMF) a fine root endophytes (FE) u jednoděložných a dvouděložných rostlin. Zvýšená dostupnost fosforu vedla k nižší kolonizaci AMF a FE, zejména u jednoděložných rostlin. Přidání dusíku znamenalo větší kolonizaci FE a dominanci jediného taxonu ve společenstvu AMF. Nejnižší úroveň kolonizace a největší taxonomická diverzita byly zjištěny u rostlin hnojených oběma živinami. Arbuscular mycorrhizal symbiosis occurs in most of the vascular plants. One of the factors influencing expression of a symbiosis is the availability of nutrients in soil. This thesis explores how different levels of phosphorus and nitrogen affect the colonisation and community of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and fine root endophytes (FE) in monocotyledonous and dicotyledonous plants. Increased phosphorus availability resulted in lower AMF and FE colonisation, especially in monocotyledonous plants. Nitrogen addition to soil resulted in greater FE colonisation and dominance of a single taxon in the AMF community. The lowest levels of colonisation and the greatest taxonomic diversity were found in plants fertilised with both nutrients. Klíčová slova: arbuskulární mykorhizní symbióza; fine root endophytes; dostupnost živin; Arbuscular mycorrhizal symbiosis; fine root endophytes; nutrient availability Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vliv dostupnosti živin na mykorhizní symbiózu lučních rostlin

Arbuskulární mykorhizní symbióza se vyskytuje u většiny cévnatých rostlin. Jedním z faktorů, které ovlivňují její projevy, je dostupnost živin v půdě. Tato práce zkoumá, jak množství fosforu a dusíku ...

PECKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze