Počet nalezených dokumentů: 441
Publikováno od do

Problematika karcinomu čípku, zdravotně sociální dopady onemocnění
MÜLLEROVÁ, Jana
2008 - anglický
Cílem bakalářské práce vypracované na toto téma bylo zmonitorovat systém prevence a terapie prekanceróz i karcinomu hrdla děložního, včetně zdravotně sociálních dopadů tohoto onemocnění v populaci českých žen. Výzkumný soubor tvořily ženy žijící v Jihočeském, Středočeském a Pražském kraji, které podstoupily komplexní léčbu karcinomu hrdla děložního. Výzkumná část bakalářské práce byla zpracována pomocí metody dotazování a techniky sběru dat anonymním dotazníkem. Z výzkumu překvapivě vyplývá, že většina žen docházela před onemocněním pravidelně na gynekologické prohlídky a přesto onemocněly. Nebylo tedy možné touto formou prevence u nich vzniku onemocnění zabránit. O riziku onemocnění karcinomem vnitřního genitálu nemají ženy dostatek informací a to ani od svého gynekologa. K největší zátěži v souvislosti s tímto onemocněním dochází v průběhu léčby a to v oblasti somatické a psychické. Vliv léčby na psychiku žen a to v negativním smyslu byl potvrzen u poloviny dotázaných. Více než polovina žen , které absolvovaly léčbu karcinomu nepracuje. Současně bylo zjištěno, že v důsledku onemocnění dochází k negativnímu ovlivnění intimního života s partnerem avšak k rozpadu partnerských vztahů nedochází. Z výsledků vyplývá, že je nutné prověřit a zlepšit kvalitu interpretace kolposkopického a cytologického vyšetření na úrovni základních ambulancí. Nejlepší prevencí v současnosti jak předcházet tomuto onemocnění se zdá být plánované očkování. Je nutné zlepšit informovanost v oblasti této problematiky, nejlépe již v rámci sexuální výchovy dívek na základních školách a následně v rámci preventivních návštěv v gynekologických ambulancích. Psychickou zátěž v průběhu léčby je možné ovlivnit zajištěním psychologické pomoci již během terapie v nemocnicích na základě spolupráce lékařů s psychology. Dřívější návrat pacientek do pracovního procesu by mohl být dosažen zapojením pacientek do procesu ucelené rehabilitace. Karcinom děložního čípku je onemocnění vážné a mělo by být v zájmu naší společnosti zdokonalit a zlepšit systém informovanosti a prevence. The objective of the bachelor thesis focused on this topic was monitoring of the system of prevention and therapy of precanceroses and cervical cancer, including the medicosocial impacts of the disease in a population of Czech women. The studied cohort consisted of women living in the South Bohemian region, Central Bohemia and Prague who underwent the complex treatment of cervical cancer. The experimental part of the thesis was performed using questioning strategy along with data collection using an anonymous questionnaire. Surprisingly, the research implies that most of the women became ill with cervical cancer despite undergoing the gynecological examinations regularly before disease onset. Thus, this prophylactic method was unable to prevent them from the disease development. The amount of information regarding the risk of internal genital cancer is insufficient, even if provided by a gynecologist. The strongest distress associated to the disease was represented by the course of treatment itself, both in somatic and psychic sphere. In half of the cases, the negative impact of treatment on the psyche of the women was confirmed. More than half of the women that underwent the treatment do not work. At the same time, it was revealed that the consequences of the disease have negative effects on intimate life with the partner, however, the partnerships didn{\crq}t break up. The results imply that it is necessary to evaluate and improve the interpretation quality of colposcopic and cytologic examinations at the level of local ambulances. At the moment, the planned vaccination seems to be the best measure in prevention of the disease. It is necessary to promote the level of awareness about the issue, preferably within the framework for sexual health education of girls in the primary schools and consequently during the preventive visits in gynecological ambulances. Based on physician {--} psychologist cooperation, the psychological distress in the course of treatment can be managed by providing psychological counseling already during the hospital treatment. The earlier return of the patient to work can be achieved by integrating the patients into the complex rehabilitation process. Cervical carcinoma represents a serious illness and it should be in the interest of our society to improve and perfect the system of its awareness and prevention. Klíčová slova: prevence; screening; zhoubné onemocnění hrdla děložního Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Problematika karcinomu čípku, zdravotně sociální dopady onemocnění

Cílem bakalářské práce vypracované na toto téma bylo zmonitorovat systém prevence a terapie prekanceróz i karcinomu hrdla děložního, včetně zdravotně sociálních dopadů tohoto onemocnění v populaci ...

MÜLLEROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Biochemické laboratorní metody diagnostikující poškození srdečního svalu
KOPŘIVOVÁ, Olga
2008 - český
Anotace (abstrakt): Velmi dynamicky se rozvíjející součástí klinické biochemie jsou v posledních letech biomarkery diagnostikující srdeční poškození. Zavádění nových biomarkerů srdečního poškození je velmi rychlé, většinou jsou zaváděny do praxe bez širších klinických a analytických zkušeností. Během několika málo let jsou to nové metody stanovení myoglobinu, stanovení troponinů (cTnI, cTnT), CK-MB mass koncentrace, BNP a další. Snahou klinických biochemiků a kardiologů je postihnout pomocí kardiomarkerů všechny etapy a stupně poškození myokardu u akutních koronárních syndromů. Tato vyšetření mění zásadně pohled na diagnostiku, určení prognózy a terapie u akutních koronárních syndromů. Ve své práci jsem zpracovala retrospektivní analýzu dat pacientů prezentovaných na interní ambulanci s bolestmi na hrudi. Byla analyzována hodnota ukazatelů poškození myokardu a jejich dynamika z pohledu definitivní diagnózy. Vlastní analýzu jsem prováděla na OKB Nemocnice Písek, a.s. Cílem práce bylo postihnou význam jednotlivých markerů srdečního poškození a zjistit zad vyšetřovaný soubor markerů na OKB Nemocnice Písek, a.s. je dostačující pro správnou a rychlou diagnostiku akutního infarktu myokardu. V rámci této práce jsem posuzovala zda panel kardiálních markerů neobsahuje nadbytečné metody. Na OKB Nemocnice Písek, a.s.je zaveden do panelu markerů srdečního poškození: myoglobin, troponin I, CK-MB mass a marker srdečního selhání BNP. Vzorcích 56 pacientů jsem analyzovala přítomnost výše zmíněných markerů srdečního poškození a srdečního selhání. Vyšetřovány byly pouze markery, které naordinoval ošetřující lékař. V souboru 56 pacientů, kteří byli vyšetřováni s bolestmi na hrudi, prokázaly naměřené hodnoty troponinů infarkt myokardu u 16 pacientů, hodnoty CK-MB mass u 16 pacientů, myoglobinu 12 pacientů. V kontrolním souboru 22 pacientů s bolestmi na hrudi byly naměřeny hraniční hodnoty troponinu I u 3 pacientů bez zvýšení dalších markerů srdečního poškození. U 2 pacientů byla vysoká hodnota tropopninu I u neischemického poškození srdce (akutní perikarditida), což odpová údajům v odborné literatuře. Práce ukazuje, že hladina troponinu I odráží relativně přesně srdeční poškození, troponin I je dostatečně kardiospecifický, ale není dostatečně časným markerem. Pro časný záchyt akutního infarktu myokardu je důležité stanovení myoglobinu, který je detekovatelný do 2 hodin od začátku potíží, ale není dostatečně kardiospecifický. Průběh elevační vlny CK-MB mass kopíruje průběh elevační vlny troponinu I a proto se vyšetření tohoto markeru jeví jako nadbytečné při současném vyšetřování troponinu I a myoglobinu k průkazu poškození srdečního svalu. Anotace (abstract) Biomarkers diagnosing myocardial damages have recently been a very dynamically developing part of clinical biochemistry. Implementing of new biomarkers is very prompt; they are mostly implemented into practice without wider clinical and analytical experience. During a few years these are new methods to determine myoglobin, troponins (cTnI, cTnT), CK-MB mass, BNP etc. The effort of clinical biochemists and cardiologists is to cover all phases and levels of myocardial damage in acute coronary syndromes by means of cardio markers. These investigations are dramatically changing the view of diagnosis, determination of prognosis and therapy in acute coronary syndromes. In my thesis I covered retrospective data analysis in patients with the pain in the chest, presented at an inpatient clinic. The value of myocardial damage indicators and their dynamism was analysed from the definitive diagnosis point of view. I performed my own analysis at OKB Nemocnice Písek, a.s. (Hospital Písek, Inc.). The aim of my thesis was to cover the significance of particular myocardial damage markers and find out if investigated set of markers is sufficient for correct and prompt diagnosis of acute myocardial infarction. In terms of this thesis I tried to find out if the panel of cardiac markers contains excess values. In OKB Písek, a.s. the panel of myocardial damage markers includes: myoglobin, troponin I, CK-MB mass and the marker of heart failure BNP. In the samples of fifty-six patients I analysed the presence of the above mentioned markers of myocardial damage and heart failure. I examined only the markers which were determined by a physician. In the group of investigated patients with chest pain, measured values of troponins proved myocardial infarction in sixteen patients, values of CK-MB mass in sixteen patients and values of myoglobin in twelve patients. In the control group of twenty patients with chest pain the boundary values of troponin I were measured in two patients, without the increase of other myocardial damage markers. High value of troponin I was measured in two patients in non-ischemic myocardial damage (acute pericarditis), which agrees with data in scientific literature. The thesis shows that the level of troponin I reflects myocardial damage relatively accurately; troponin I is sufficiently cardio specific but is not a sufficiently early marker. For early management of acute myocardial infection it is important to determine myoglobin, which is detectable within two hours since the beginning of troubles but is not sufficiently cardio specific. The course of CK-MB mass elevation wave copies the course of troponin I elevation wave. That is why the investigation of this marker appears to be excessivet at current investigation of troponin I and myoglobin to prove myocardial damage, which is in agreement with scientific association recommendations. Klíčová slova: Kardiomarkery; Troponin I; Myoglobin; CK-MB mass; Akutní koronární syndrom; Akutní infarkt myokardu; Cardiomarkers; Troponin I; Myoglobin; CK-MB mass; Acute coronary syndrome; Acute myocardial infarction Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Biochemické laboratorní metody diagnostikující poškození srdečního svalu

Anotace (abstrakt): Velmi dynamicky se rozvíjející součástí klinické biochemie jsou v posledních letech biomarkery diagnostikující srdeční poškození. Zavádění nových biomarkerů srdečního poškození je ...

KOPŘIVOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Sociální prostředí jako faktor ovlivňujicí informovanost o těhotenství a porodu
MIKOVÁ, Radka
2008 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu sociálního prostředí na informovanost o těhotenství a porodu. Primárním cílem práce je zmapovat poptávku po informacích, jejich dostupnost a nejvíce užívané zdroje. Dalším cílem je zjištěné údaje dále zanalyzovat z pohledu věku, vzdělání a rodinného stavu. Výsledky výzkumu ukázaly významný vliv sociálního prostředí na informovanost o těhotenství a porodu. Prokázala se závislost věku, vzdělání a rodinného stavu na úroveň informovanosti. Informace související s narozením dítěte jsou velmi dobře dostupné, na čemž mají velký podíl i média, která výrazně vyvažují omezenou poptávku po informacích u určitých věkových a vzdělanostních kategorií. This bachelor work investigates the problems of influence of social environment on the awareness of pregnancy and birth. The primary aim of this work is to map out the demand for information, its availability and the most commonly used resources of information. The next aim is to analyse the obtained data from the perspective of age, education and marital status. The results of the research showed a significant influence of social environment on awareness of pregnancy and birth. The relationship of age, education and marital status on the level of awareness has been proven. Information related to child birth is greatly available. This is to a great extent also thanks to media that balance out the limited demand for information in certain age and education categories. Klíčová slova: sociální prostředí; informace o těhotenství; informace o porodu; informace o sociálních dávkách; věk; vzdělání; rodinný stav; social environment; awareness of pregnancy; awareness of birth; awareness of social benefits; age; education; marital status Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Sociální prostředí jako faktor ovlivňujicí informovanost o těhotenství a porodu

Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu sociálního prostředí na informovanost o těhotenství a porodu. Primárním cílem práce je zmapovat poptávku po informacích, jejich dostupnost a nejvíce ...

MIKOVÁ, Radka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Selfmonitoring mladistvých s diabetes mellitus 1. typu
KORELOVÁ, Andrea
2008 - český
Diabetes mellitus 1. typu je chronické, celoživotní onemocnění. Čím mladší dítě postihne, tím vážněji naruší jeho dětství. Přináší s sebou řadu změn, znamená ztrátu svobody a nezávislosti. Dospívání je u diabetika obdobím zhoršené kompenzace diabetu ve srovnání s obdobím před i po dospívání. Jedním z nejdůležitějších úkolů je proto pravidelný selfmonitoring. Ten je důležitý pro celkovou kompenzaci diabetu i klinické výsledky léčby. Jedná se o proces měření a monitorování vlastní glykémie nebo ketolátek v krvi, odpadu cukru a ketolátek v moči samotným pacientem. Umožňuje diabetikovi, aby se samostatně rozhodoval a orientoval ve svém onemocnění a dosáhl léčebných cílů. Rodičům mladých diabetiků pomáhá získat jistotu při péči o diabetes. Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou vlastního onemocnění a selfmonitoringu. Cílem praktické části bylo zmapovat subjektivní náhled mladistvých diabetiků 1. typu na selfmonitoring a jejich úroveň samostatnosti při něm. Na základě vytčeného cíle byly stanoveny hypotézy, že mladiství diabetici vnímají selfmonitoring jako nepříjemný a nezvládají ho zcela samostatně. Tyto hypotézy se v provedeném výzkumu nepotvrdily. V práci byl využit kvantitativní výzkum, metoda dotazování. Technikou výzkumu byl zvolen dotazník, předložený mladistvým diabetikům ve věku 13{--}18 let. K dotazníku byl zároveň přiložen dopis rodičům, který vyžadoval písemný souhlas s provedením výzkumu u jejich mladistvého potomka. Type 1 diabetes mellitus is a chronic, lifelong disease. The younger the patient, the more seriously the disease affects his (her) childhood. The disease brings about a lot of changes, it involves the loss of freedom and independence. Diabetes makes the normal troubles of adolescence even more difficult. Adolescence is a hard stage of life for patients with the type 1 diabetes mellitus because it is a period when the compensation of diabetes is more difficult than in the previous and following stages of life. Regular self-monitoring is one of the crucial tasks. The selfmonitoring is important for the overall compensation of diabetes and also for the clinical results of treatment. Self-monitoring is the process of monitoring and measurement of one´s own glycemia and ketones in blood and sugar and ketones in urine. It enables the diabetic patient a better orientation in the disease and a certain level of independence. Self-monitoring helps parents gain confidence in cure of their children suffering from diabetes. The theoretical part of my thesis deals with the questions of the type 1 diabetes mellitus and the method of self-monitoring. The objective of the practical part was to survey the subjective view of adolescents with the type 1 diabetes mellitus on self-monitoring and the level of their self-reliance. I set hypotheses suggesting that adolescents perceive self-monitoring to be uncomfortable and cannot cope with the procedures independently. These hypotheses were not confirmed in my research. To get relevant data, I used the questionnaire method. I handed out questionnaires to young patients with diabetes aged 13{--}18 years. A letter for patients´ parents asking for their written consent with the research was attached to the questionnaire. Klíčová slova: Diabetes mellitus 1. typu; Glykémie; Inzulin; Mladiství; Selfmonitoring; Type 1 Diabetes Mellitus; Glycaemia; Insulin; Adolescence; Self-monitoring Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Selfmonitoring mladistvých s diabetes mellitus 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu je chronické, celoživotní onemocnění. Čím mladší dítě postihne, tím vážněji naruší jeho dětství. Přináší s sebou řadu změn, znamená ztrátu svobody a nezávislosti. ...

KORELOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Problematika směrování psychiatrických pacientů zdravotnickou záchrannou službou a alternativní možnosti
PETRŮ, Michal
2008 - český
Ošetřování, směrování, transport a umisťování psychiatrických pacientů patří k těm nejproblémovějším z hlediska práce zdravotnických záchranných služeb (ZZS). Nabídka cílových zařízení je totiž omezená. Psychiatrická diagnostika patří k tomu nejobtížnějšímu, s čím se posádky ve své práci setkávají. Výhoda z možnosti osobního kontaktu s blízkými pacienta je limitována tím, že tým pracuje v časové tísni s plným vědomím toho, že není možné neúnosně prodlužovat trvání výjezdu, neboť zablokování týmu by mohlo poškodit další pacienty v tísni. Neindikované odeslání do psychiatrické léčebny může pacienta společensky poškodit. Opomenout odbornou psychiatrickou intervenci u indikovaného pacienta může naopak způsobit jeho smrt (deprese, suicidální tendence). Cílem této práce je posouzení potenciálu využití komunitní péče o psychiatrické pacienty v rámci ZZS a navržení případné možnosti jejich alternativního umístění v rámci prevence labellingu. Dále pak zhodnocení postojů pracovníků ZZS k psychiatrickým pacientům a úrovně jejich znalostí o komunitní péči. Jako srovnávací skupina byli zvoleni studenti oborů Zdravotnický záchranář. Práce byla zpracována formou kvantitativního výzkumu, dotazníkovou technikou. Potenciál využití komunitní péče v rámci ZZS je malý, ale existuje. Poznámky respondentů o potřebě Krizového týmu při podpoře příbuzných při náhlých úmrtích (především dětí) jsou velmi inspirující. Některé výstupy z výzkumu jsou překvapením (zejména nízká negativita postojů k psychiatrickým pacientům). Přínos této práce shledávám především v možnosti uvedení dílčích poznatků do praxe ZZS a možnost jejich využití v dalším výzkumu této problematiky (např. potenciál využití telefonické krizové pomoci zdravotnickým operačním střediskem, krizového kontaktního centra posádkou ZZS). Treatment, direction, transport and placing psychiatric patients in hospitals have been proved as the most problematic activity of Emergency Medical Service (EMS). The range of health facilities is limited. Psychiatric cases belong to the most difficult diagnoses which ambulance crew can meet. Even if they can profit from the attendance of a patient family members they work under time pressure and cannot prolong the treatment of the patient as there can be other casualties in emergency. Non-indicated admission to mental hospital can harm the patient. On the other hand, omitting professional psychiatric intervention of indicated patient can cause his death (depression, suicidal tendency). The aim of this work consists in the analysis of community care for psychiatric patients within EMS compared to its potential and suggestions of possible ways in their alternative placing in the framework of labelling prevention. The attitude of EMS staff to psychiatric patients and their knowledge of community treatment were under observation. The students of a study course of Paramedic were chosen as a reference group. The thesis is based on quantitative study, via questionnaire technique. The potential of community treatment use within EMS is low but it exists. Respondent comments on the necessity of helpline teams which could assist relatives in case of sudden death (especially children) were inspiring. Some research outputs are surprising, e.g. hardly any negative attitude to psychiatric patients. Valuable asset of this work lies in the fact that all findings can be implemented into EMS and can also be used in further research into this problematics, e.g. how much the emergency dispatch uses helpline system or how often an ambulance crew contacts crisis centers. Klíčová slova: Etiketizační teorie; Komunitní péče; Psychiatrická rehabilitace; Sociologie duševních nemocí; Zdravotnická záchranná služba; Labelling theory; Community care; Psychiatric rehabilitation; Sociology of mental disorder; Emergency medical service Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Problematika směrování psychiatrických pacientů zdravotnickou záchrannou službou a alternativní možnosti

Ošetřování, směrování, transport a umisťování psychiatrických pacientů patří k těm nejproblémovějším z hlediska práce zdravotnických záchranných služeb (ZZS). Nabídka cílových zařízení je totiž ...

PETRŮ, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Hodnocení Domova pro seniory Tučapy jeho klienty (po změně legislativy)
AUGUSTINOVÁ, Hana
2008 - český
Abstrakt Systém sociálních služeb pro seniory je soubor aktivit, které mohou pomoci seniorům v jejich nepříznivé životní situace. Příčinami této situace může být věk, zdravotní stav nebo krizová sociální situace. Zákon o sociálních službách č. 108/2006, platný od 01/01/07, posouvá Českou republiku na vyšší úroveň v poskytování sociálních služeb. Hlavní změny se týkají koncepce sociálních služeb, typu sociálních služeb a rozšíření poskytovatelů, kteří mohou sociální služby nabízet a provozovat a za jakých podmínek. Změněna byla rovněž výše příspěvku poskytovaného příslušné potřebné osobě, zvlášť výrazně se změnil systém distribuce tohoto příspěvku. Zaměřila jsem se v rámci své práce na prozkoumání praktického vlivu a dopadu těchto legislativních změn, tj. nového zákona, na každodenní život domova pro seniory a na zdravotní a sociální služby seniorům poskytované Poskytovatel tohoto typu sociálních služeb, tj. Domov pro seniory v Tučapech, byl v provozu již před zmíněnými legislativními změnami, a tak jsem měla příležitost porovnat situace a také monitorovat legislativní dopad na domov pro seniory v období jednoročního fungování (účinnosti) zákona. Zjistila jsem, že zákon i po svém krátkém působení zlepšil kvalitu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb a přístup sociálních a zdravotnických pracovníků k jejich klientům. Změnil a převedl vztah seniora a sociálního zařízení (v našem případě domova pro seniory) na smluvní úroveň {--} partnerskou rovinu. Za dobu působnosti zákona, kterou jsem zkoumala, se také upravila a zlepšila kooperace mezi správními orgány a orgány sociálních služeb, což umožňuje pružnější reakce při vyřizování žádostí o sociální a zdravotní služby a zároveň postupné vytváření kvalitní informační sítě v této oblasti. Abstract Evaluation of the Home for Seniors in Tučapy by its clients (after the change of legislation) The system of social services for elderly people is a set of activities that can help mitigate their unfavourable life situations. The causes of these situations can be related to their age, health state or difficult social position. The Act on Social Services no. 108/2006 effective from 01/01/07 moves the Czech Republic onto a higher level in the sphere of social services. The novelties in connection with the Act on Social services influence the following aspects of social services: the conception of social services, the types of offered services, the enlargement of the segment of social services providers and the conditions and rules obligatory for the providers. The allowances with which the persons in need are provided have also been changed, considering mainly the system of allowances distribution. In the thesis I concentrated on the observation of the practical influence and impact of the mentioned changes on the operation and daily activities in theHome, on social and health services offered to the seniors. The Home for Seniors had already functioned before the mentioned judicial changes so I had an opportunity to compare the previous status with the new situation and I could monitor the impact of the Act for one year after the beginning of its legal force. During the period of observation I could prove that the quality of health and social services had considerably improved. I found a significant change in the employees approach to their clients, obviously connected with the fact that a contractual base has been established and each client signs a contract with the Home for Seniors management. In the following period I also noticed an improvement of cooperation among social and health institutions and the state. Recently, social demands have been processed more flexibly, and a social and health services information network has been established. Klíčová slova: Domov pro seniory Legislativa Senior Stáří; Home for Seniors Legislation Senior Old Age Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Hodnocení Domova pro seniory Tučapy jeho klienty (po změně legislativy)

Abstrakt Systém sociálních služeb pro seniory je soubor aktivit, které mohou pomoci seniorům v jejich nepříznivé životní situace. Příčinami této situace může být věk, zdravotní stav nebo krizová ...

AUGUSTINOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Proočkovanost dospělých proti klíšťové meningoencefalitidě v Českých Budějovicích
VOBORSKÁ, Eliška
2008 - český
Tato bakalářská práce si kladla za cíl zmapovat proočkovanost proti klíšťové encefalitidě dospělých obyvatel jednoho z měst v ohnisku nákazy, tedy v Českých Budějovicích. Klíšťová encefalitida je velice zákeřné a nebezpečné neurodegenerativní onemocnění. Často se zpočátku projevuje pouze nenápadnými chřipkovými příznaky. Přenáší se buď nakaženým klíštětem, a nebo požitím produktů z nepasterizovaného mléka nakažených zvířat (kozy,ovce). Lidé, žijící v oblastech s vyšším zastoupením klíšťat infikovaných některou z jimi přenášených chorob (klíšťová encefalitida, lymeská borelióza, ehrlichióza) by měli věnovat velkou pozornost prevenci. V případě klíšťové encefalitidy jako jediné z klíšťaty přenášených nemocí je možné očkování. Očkování se doporučuje v zimních měsících, kdy klíšťata nejsou aktivní. Toto opatření se dělá v chladném ročním období proto, aby již na jaře, kdy klíšťata začínají být aktivní, mělo tělo dostatečné množství protilátek proti klíšťové encefalitidě. V teplých měsících je možné zrychlené schéma očkování proto, aby se protilátky vytvořily rychleji. jejich přetrvávání je však poněkud kratší. Mé zkoumání bylo prováděno pomocí dotazníků, předkládaných metodou náhodného výběru, dospělým obyvatelům Českých Budějovic. Formou zpracování byla metoda kvantitativního výzkumu. Posléze byly dotazníky zpracovány formou deskriptivní studie. Celkový počet vrácených dotazníků činil 541 (77 %). Největší zastoupení měla generace do 29 let (68 %), kde je proočkovanost nejvyšší (56 %). Tedy celkové rozložení očkovaných k neočkovaným činí 49 % k 51 %. Naopak nejnižší proočkovanost je v generací 70 a více letých, kde je očkovaný 1 respondent z 18, tedy 5,5 % z celkového počtu. U žen, které zaujímaly 76 % zkoumaného vzorku, proočkovanost činní 53 % a u mužů, kteří zaujímali 24 %, očkovaní činili 35 %. Dalším z cílů práce bylo zmonitorovat postoje obyvatel města k tomuto očkování. Zjistili jsme, že u neočkovaných obyvatel se jako důvod nejčastěji objevil názor, že očkování není potřeba (43 %), finance (20 %) a dále následují různé důvody, jejichž společným jmenovatelem je lenost. U očkovaných obyvatel se nejčastěji objevoval jako důvod strach z nákazy (51 %) a za ním následuje přesvědčení jinou osobou (24 %). Na třetím místě je pobyt v rizikovém prostředí (18 %). The aim of this thesis was to map vaccination rate against tick-borne encephalitis in adults in the town of České Budějovice, the town in the focus of infection. Tick-borne encephalitis is a very malign and dangerous neurodegenerative disease. At the beginning there appear only inconspicuous flu-like symptoms. It is transmitted either by infected ticks or by eating products made from non-pasteurized milk of infected animals (goats, sheep). People living in areas with higher occurrence of ticks infected by one of the diseases (tick-borne encephalitis, borreliosis, ehrlichiois) should pay attention to prevention. In case of tick-borne encephalitis vaccination is possible. It is recommended during winter months, when ticks are not active. This precaution is done in cold weather so that in spring when ticks are active, the body has sufficient amount of antibodies against tick-borne encephalitis. During warm months it is possible to apply accelerated scheme of vaccination so that the body produces antibodies quicker, however, their survival is rather shorter. My research was carried out by means of questionnaires which were filled in by the group of randomly chosen inhabitants of České Budějovice. The form of processing was the method of quantitative research. The questionnaires were processed by the form of descriptive study. Total number of returned questionnaires was 541 (77%). The generation until 29 (68%) had the highest distribution; this age category has the highest vaccination rate (56%). The total proportion of vaccinated against non-vaccinated is 49% to 51 %. On the contrary, the lowest vaccination rate is in generations of 70 years old and older people, where 1 of 18 is vaccinated (5.5 %). In women, who created 76 % of examined sample, the vaccination rate makes up 53 % and in men, who took 24 %, there were 35 % vaccinated. The next aim of my thesis was to monitor attitudes of inhabitants to vaccination. We found out that in non-vaccinated inhabitants the main reason was opinion that vaccination is not necessary (43 %), the next was finance (20%) and further some other reasons, for example laziness. In vaccinated inhabitants the most common reason was the fear of infection and further persuasion by another person (24 %). The third place is occupied by the stay in risky environment (18 %). Klíčová slova: klíště; klíšťová encefalitida; očkování; ohnisko nákazy; prevence; tick-borne encefalitis; vaccination; prevention; tick; focus of infection Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Proočkovanost dospělých proti klíšťové meningoencefalitidě v Českých Budějovicích

Tato bakalářská práce si kladla za cíl zmapovat proočkovanost proti klíšťové encefalitidě dospělých obyvatel jednoho z měst v ohnisku nákazy, tedy v Českých Budějovicích. Klíšťová encefalitida je ...

VOBORSKÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Trestná činnost související s užíváním nelegálních drog
NOVÁK, Martin
2008 - český
Bakalářská práce se zabývá tématem, trestná činnost související s užíváním nelegálních drog. Motivem pro volbu tohoto tématu bylo to, že drogy jsou součástí naší společnosti. Užívání drog a s tím spojená kriminalita je celospolečenským problémem. Díky geografickému uspořádání naší republiky v Evropě a po pádu železné opony po roce 1989 se naše republika za relativně krátkou dobu stala plně hodnotnou tranzitní zemí pro všechny druhy drog, ale bohužel i zemí cílovou. Došlo k prudkému nárůstu v užívání drog a trestné činnosti Cílem práce je zjistit, popsat a zhodnotit celkovou kriminalitu na území hl. m. Prahy za období let 2005 {--} 2007. Dále zjistit jaký podíl mají na této kriminalitě osoby s drogovou závislostí. Byly stanoveny hypotézy : H 1. Trestná činnost osob s drogovou závislostí je převážně majetkového charakteru. H 2. Většina pachatelů trestné činnosti s drogovou závislostí je mužského pohlaví. H 3. Pachatelé s drogovou závislostí užívají nejvíce drogu pervitin. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je věnována vývoji drogové scény v ČR, trestné činnosti spojené s užíváním drog, odhalování, vyšetřování a trestně právním postihům trestné činnosti na úseku drog. V této části bylo čerpáno z odborné literatury. V empirické části je využita technika sekundární analýzy statistických údajů Policejního prezidia České republiky za roky 2005 {--} 2007 a byl proveden kvantitativní výzkum, metoda dotazování, sběr dat technikou dotazníku. Výzkum obsahuje tabulky a grafy, ve kterých jsou vyhodnoceny získané výsledky. Vyhodnocením výsledků se potvrdily všechny stanovené hypotézy. Cíl této práce byl splněn. In my thesis I deal with illegal drug use leading to criminality. Drug abuse has been a debated issue recently because drugs are omnipresent in our society. Illegal drug use has been a serious problem worldwide. Due to its geographical location, shortly after 1989 and after the fall of the Iron Curtain the Czech Republic has become both a transit and a destination country for all sorts of drugs within a short time. The objective of my thesis is to examine, describe and analyse the overall criminality in the Prague area in 2005 {--} 2007. The other concern of my research was to determine the drug addicts´ contribution in proportion to the overall criminality. I set three hypotheses: H I : The most common drug addicts´criminal activity is theft. H II : Most drug addicted criminal offenders are male. H III : The most common drug being abused is pervitin. The thesis is divided into two parts {--} theoretical and practical. In the theoretical part the development of the drug scene in the Czech Republic and crimes committed by drug addicts are described. I also give information on detection, investigation and criminal sanctions in criminality caused by drug addicts. I gathered the data from specialist literature. In the practical part I used the technique of the secondary statistical data analysis. I analysed the statistical data from 2005 {--} 2007 obtained from the Police of the Czech Republic Headquarters. The research was conducted by the quantitative questionnaire method and the data obtained were analysed. The data were put into charts and diagrams. All the hypotheses suggested were confirmed. The objective of my thesis was accomplished. Klíčová slova: droga; kriminalita; pachatel; služba kriminální policie a vyšetřování; toxikoman; trestný čin; drug; criminality; offender; office of criminal policy and investigation; addict criminal act Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Trestná činnost související s užíváním nelegálních drog

Bakalářská práce se zabývá tématem, trestná činnost související s užíváním nelegálních drog. Motivem pro volbu tohoto tématu bylo to, že drogy jsou součástí naší společnosti. Užívání drog a s tím ...

NOVÁK, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Využití sociálních a zdravotních služeb u lidí s roztroušenou sklerózou
KAŠPAROVÁ, Eva
2008 - český
Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, kdy dochází jak k demyelinizaci nervových vláken, tak k jejich přímé ztrátě. Roztroušená skleróza je nejčastější neurologickou příčinou chronické disability u mladých dospělých. Není známa účinná léčba této nemoci. Aktivitu roztroušené sklerózy lze pouze omezit nebo zastavit nově dostupnými léky a jejich kombinacemi. Významným přínosem pro usnadnění života lidí s roztroušenou sklerózou jsou sociální a zdravotní služby. Zdravotní služby mají význam nejen léčebný, ale i podpůrný, protože se snaží zlepšit nebo udržet fyzický stav a působí i na psychiku člověka. Zajištění potřebných sociálních služeb začíná nabývat na významu s postupující nemocí, když člověk přestane zvládat aktivity všedního dne. Cílem práce bylo vypracovat návrh doporučení vhodných zdravotních a sociálních služeb pro osoby s roztroušenou sklerózou. Dále pak zjistit, které z těchto služeb jsou nemocnými lidmi využívány. Hypotéza práce zněla: Některé typy sociálních služeb pro lidi s roztroušenou sklerózou nejsou kvantitativně zajištěny na rozdíl od zdravotních služeb. V práci byl použit kvantitativní výzkum, metoda dotazování, technika dotazník. Dotazníky byly určeny pro dospělé osoby s roztroušenou sklerózou ve vybraných organizacích Roska na území České republiky. Ve výzkumu se objevily problémy nedostatečné informovanosti o sociálních službách a nevyužívání příspěvku na péči na sociální služby. Z výzkumu naopak vyplynulo, že zdravotní služby jsou využívány. Domnívám se, že hypotéza byla potvrzena. Přínos bakalářské práce shledávám v tom, že byl vypracován návrh doporučení vhodných zdravotních a sociálních služeb pro osoby s roztroušenou sklerózou. Tento návrh by mohl po doplnění místních kontaktů sloužit jako informační brožura, která by byla k dispozici lidem s roztroušenou sklerózou. Multiple sclerosis cerebrospinal is a chronic inflammatory disease of the central nervous system which leads to demyelination of nerve fibres or to their direct loss. Multiple sclerosis is the most common neurological cause of chronic disability in young adults. There is no known effective cure for this disease. It is only possible to reduce the progression rate of the disease by recently available medication and their combinations. Social and health services bring significant benefit to life of people with multiple sclerosis. Health services are important not only for medical treatment but also for support because they try to improve or preserve physical condition and affect also mental condition. Social services become more important as the disease progresses when people are no longer able to cope with routine everyday activities. The objective of my thesis was to suggest suitable health and social services for people with multiple sclerosis. Furthermore, to find out which of these services are used by ill people. The hypothesis of the thesis was: Some types of social services for people with multiple sclerosis are not quantitatively provided unlike health services. In my thesis I used quantitative research, interviewing and the questionnaire method. Questionnaires were filled in by adults with multiple sclerosis in selected organisations {\clqq}Roska`` in the Czech republic. During the research I discovered problems with insufficient awareness of social services and not using contributions and allowances for social services. On the contrary, the results of the research imply that health services are being used. I assume that the hypothesis was confirmed. I find the contribution of the thesis in the fact that I suggested recommendations for suitable health and social services for people with multiple sclerosis. After completion of local contacts, this suggestion could be used as an informative brochure which would be available to people with multiple sclerosis. Klíčová slova: myelin; roztroušená skleróza; sociální služba; zdravotní péče; myelin; multiple sclerosis; social service; health service Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Využití sociálních a zdravotních služeb u lidí s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, kdy dochází jak k demyelinizaci nervových vláken, tak k jejich přímé ztrátě. Roztroušená skleróza je ...

KAŠPAROVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Volnočasové aktivity romských dětí na Prachaticku.
PETRŮ, Libuše
2008 - český
Romská populace je v současnosti silně znevýhodněná. Romské děti často provozují činnosti živelně a propadají patologickým závislostem. Úkolem současné společnosti je těmto je{$\neg$}vům zamezit, nabídnout dětem kvalitní využívaní volného času. Efektivní využívání volného času by mělo být nezbytnou součástí života všech dětí. Projekty volnočasových aktivit pozitivně působí na integraci romských dětí. Současně jsou nástrojem prevence sociálně-patologických jevů ve společnosti. Cílem práce je zmapovat na Prachaticku docházku romských dětí v projektech volnočasových aktivit pro děti většinové společnosti a v projektech určených pro romské děti. U organizátorů zájmových útvarů zjistit náplň volnočasových aktivit dětí většinové společnosti a aktivit určených pro romské děti. Z výsledků vyplývá, že romské děti dochází do kroužků pro děti většinové společnosti pravidelně. Romské děti využívají i nabídky volnočasových aktivit určených výhradně pro ně. Ze srovnání vyplývá, že náplň odpovídá svým zaměřením potřebám skupin, kterým je určena. Náplň kroužků pro romské děti je vhodně zaměřena na zájmy tohoto etnika. Zástupci romského etnika spolupracují při tvorbě náplně volnočasových aktivit určených romským dětem. Nicméně existují rezervy v této spolupráci. Organizátoři by uvítali větší aktivitu romských rodičů. Dále neexistuje konkrétní zástupce romského etnika ochotný tuto problematiku s organizátory řešit. Závěry této práce lze využít při komunitním plánování daného regionu. Výsledky výzkumu mohou být přínosné organizacím poskytujícím služby Romům. Na zjištěné poznatky lze navázat v dalším výzkumu problematiky romských dětí, které se neúčastní žádných volnočasových aktivit a výzkumu rezerv spolupráce romských rodin při tvorbě náplně volnočasových aktivit určených přímo romským dětem. The Romany population is extremely disadvantaged nowadays. Romany children often pursue spontaneous activities and are vulnerable to pathological dependencies. It is a challenge for the majority community to prevent them from such activities and to offer Romany children quality leisure time activities. Spending leisure time effectively should be an obvious part of our children{\crq}s life. Leisure time projects have a favorable impact on the integration of Romany children. They are also means for social-pathological phenomena prevention in society. The aim of my thesis was to survey the attendance of Romany children at leisure time projects for children of majority community and their attendance at leisure time projects focused on Romany children. The research was conducted in the Prachatice area. I questioned providers of leisure time activities to find out about leisure time activities organized for Romany children and those organized for children of majority community. The results of my research show that Romany children attend regularly leisure time activities organized for children of majority community. Romany children also attend leisure time activities focused especially on their ethnic group. The comparison shows that activities offered for both groups of children are appropriate and welcome by all children. Romany representatives cooperate at program development focused on Romany children. But there is still a lot to improve in this cooperation. Greater activity of Romany parents will be welcomed. There is no Romany representative willing to get involved in organizing Romany children activities together with those who organize activities for children of majority community. The conclusions of my thesis may be used in a regional community planning. The organization providing services for Romany children may benefit from the results of my research. My research may be followed by another research, focused on Romany children who do not take part in any organized activities and whose parents do not cooperate with the organizers. Klíčová slova: integrace; Romové; socializace; školní děti; volnočasové aktivity; Integration; Romany; socialization; schoolchildren; the active leisure activities Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Volnočasové aktivity romských dětí na Prachaticku.

Romská populace je v současnosti silně znevýhodněná. Romské děti často provozují činnosti živelně a propadají patologickým závislostem. Úkolem současné společnosti je těmto je{$\neg$}vům zamezit, ...

PETRŮ, Libuše
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze