Počet nalezených dokumentů: 16774
Publikováno od do

Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji
Pfeifferová, Tereza
2023 - český
Pfeifferová, T. Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Teoretická část se zabývá základními pojmy a souvislostmi v oblasti migrace a zaměstnávání zahraničních pracovníků. Analytická část je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována volně dostupná sekundární data. V druhé části je proveden vlastní kvalitativní výzkum, který obsahuje polostrukturované rozhovory se zaměstnavateli a zaměstnanci. Na základě rozhovorů jsou identifikovány nejdůležitější poznatky a problémy, které souvisí se zaměstnáváním cizinců v sektoru výroby. V závěru jsou formulována doporučení, která přispějí ke zlepšení situace v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Na závěr jsou diskutovány nejdůležitější poznatky a limity práce. Pfeifferová, T. Migrants in the manufacturing sector in the South Moravian region. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The bachelor thesis deals with the employment of foreign workers in the manufacturing sector in the South Moravian region. The theoretical part deals with basic concepts and contexts in the field of migration and employment of foreign workers. The analytical part is divided into two parts. In the first part, freely available secondary data are processed. In the second part, an own qualitative research is carried out, which includes semi-structured interviews with employers and employees. On the basis of interviews, the most important findings and problems related to the employment of foreigners in the manufacturing sector are identified. In conclusion, recommendations are formulated that will contribute to improving the situation in the field of employment of foreign workers in the manufacturing sector in the South Moravian region. In the end, the most important findings and limits of the work are discussed. Klíčová slova: cizinec; Jihomoravský kraj; migrace; migrant; sektor výroby; trh práce; zahraniční pracovník; foreign worker; foreigner; labour market; manufacturing sector; migration; South Moravian region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji

Pfeifferová, T. Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zahraničních pracovníků v sektoru ...

Pfeifferová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Znalosti žáků z první předlékařské pomoci na střední odborné škole
Vávrová, Jitka
2023 - český
Bakalářská práce je zaměřena na znalosti žáků z předlékařské první pomoci. Teo-retická část přibližuje historii vzniku první pomoci, její členění a obecné postupy první pomoci u vybraných stavů poranění. Empirická část je vypracována na zá-kladě didaktického testu. Cílem je zmapování teoretických znalostí žáků, na nej-menované střední odborné škole v rámci Jihomoravského kraje, z laické první pomoci. Na základě výsledků jsou zpracovány grafy, celkové shrnutí i závěr s doporučením pro pedagogickou praxi. The bachelor's thesis is focused on students' knowledge of pre-medical first aid. The theoretical part provides an overview of the history of first aid, its division and general first aid procedures for selected types of injuries. The empirical part is de-veloped on the basis of a didactic test. The aim is to map the theoretical know-ledge of pupils, at the unnamed secondary vocational school within the South Mo-ravian region, from lay first aid. Based on the results, graphs, an overall summary, and a conclusion with recommendations for pedagogical practice are prepared. Klíčová slova: předlékařská první pomoc; teoretické znalosti; zraněný; injured; pre-medical first aid; theoretical knowledge Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Znalosti žáků z první předlékařské pomoci na střední odborné škole

Bakalářská práce je zaměřena na znalosti žáků z předlékařské první pomoci. Teo-retická část přibližuje historii vzniku první pomoci, její členění a obecné postupy první pomoci u vybraných stavů ...

Vávrová, Jitka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aspekty produkce jatečných prasat
Hodanová, Natálie
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá aspekty produkce jatečných prasat. V úvodní části je bakalářská práce zaměřena na produkci jatečných prasat v Česku a ve světě. V hlavní části je zaměřena na produkční vlastnosti a popis jednotlivých kategorií prasat. Dále je popisována klasifikace a zpeněžování jatečných prasat v České republice. V poslední části se bakalářská práce věnuje aktuální úrovni produkce vepřového masa v České republice. This bachelor thesis deals with aspects of the production of slaughter pigs. The introductory part focuses on the production of slaughter pigs in the Czech Republic and around the world. The main part discusses the production characteristic and describes individual categories of pigs. Furthermore, the thesis deals with classifying and monetization of slaughter pigs in the Czech Republic. The last part of the thesis is dedicated to the current pork production level in the Czech Republic. Klíčová slova: chov prasat; klasifikace; produkce prasat; technologie; classification; pig breeding; pig production; technology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Aspekty produkce jatečných prasat

Bakalářská práce se zabývá aspekty produkce jatečných prasat. V úvodní části je bakalářská práce zaměřena na produkci jatečných prasat v Česku a ve světě. V hlavní části je zaměřena na produkční ...

Hodanová, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Faktory ovlivňující výkon sportovce na sportovním gymnáziu
Purčová, Lenka
2023 - český
Bakalářská práce je zaměřena na studenty sportovních gymnázií, kteří se vrcholově věnují nějakému sportu. Jsou zde zmíněny nejčastější faktory, které především negativně ovlivňují vývoj a výkonnost sportovce. Do těchto faktorů byl zařazen například stres, nevhodné chování trenéra, motivace a problémy, týkající se příjmu potravy. Praktická část vychází z rozhovorů, které byly vedeny se studenty sportovního gymnázia. Je zaměřena především na faktory, které negativně ovlivňovali respondenty při studiu a zároveň při sportu, kterému se vrcholově věnovali. The bachelor's thesis is aimed at students of sports gymnasiums who are highly engaged in a sport. It highlights the most common factors that have a primarily negative impact on an athlete's development and performance, such as stress, inappropriate coaching behaviour, lack of motivation, and issues related to nutrition. The practical part of the thesis is based on interviews conducted with sports gymnasium students. It mainly focuses on the factors that negatively affected the respondents during their studies and their pursuit of top-level performance in their chosen sport. Klíčová slova: chování trenéra; individuální vzdělávací plán; motivace; poruchy přijmu potravy u sportovců; sportovní gymnázia; stres; athlete influencing factors; coaching behavior; eating disorder in athletes; motivational factors; personalized education plan; sports gymnasium; stress Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Faktory ovlivňující výkon sportovce na sportovním gymnáziu

Bakalářská práce je zaměřena na studenty sportovních gymnázií, kteří se vrcholově věnují nějakému sportu. Jsou zde zmíněny nejčastější faktory, které především negativně ovlivňují vývoj a výkonnost ...

Purčová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Smart cities ve Skandinávii
Matoušková, Nikola
2023 - český
Implementace smart řešení a moderních technologií jsou v současnosti čím dál používanější formou budování měst a městských služeb. V Evropě se nachází velké množství chytrých měst a měst využívajících některé z jejich forem. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou budování smart cities ve Skandinávii, konkrétně v předních chytrých městech – Kodaň, Oslo a Stockholm. První část práce je věnována charakteristice filozofie a principů chytrých měst a smart oblastí environment, technologie, living a doprava. Další část práce obsahuje popis států vybraného území. Případová města jsou následně na základě literární rešerše analyzována ve vybraných smart oblastech. V závěrečné fázi jsou výsledky porovnány a některé z pozitivních faktorů jsou doporučeny dalším městům, jak ve světě, tak v České republice. The implementation of smart solutions and modern technologies are nowadays an increasingly used form of building cities and urban services. There are a large number of smart cities and towns in Europe using some form of smart city solutions. This bachelor thesis analyses the building of smart cities in Scandinavia, specifically in the leading smart cities Copenhagen, Oslo and Stockholm. The first part of the thesis is devoted to the characteristics of the philosophy and principles of smart cities and the smart areas of environment, technology, living and transport. The next part of the thesis contains a description of the countries of the selected territory. The case cities are then analysed in the selected smart areas based on a literature search. In the final stage, the results are compared and some of the positive factors are recommended to other cities, both in the world and in the Czech Republic. Klíčová slova: Kodaň; Oslo; smart city; Stockholm; technologie; udržitelnost; Copenhagen; energy; sustainability; technology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Smart cities ve Skandinávii

Implementace smart řešení a moderních technologií jsou v současnosti čím dál používanější formou budování měst a městských služeb. V Evropě se nachází velké množství chytrých měst a měst využívajících ...

Matoušková, Nikola
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Škůdci krmných substrátů - druhové složení, význam a možnosti likvidace
Hustá, Valérie
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá škůdci krmných substrátů. Literární rešerše popisuje nejvýznamnější škůdce, jejich vliv v zemědělství a potravinářství a dále metody likvidace s důrazem na další využití substrátu. Popisuje zejména nechemické metody, které nemají negativní dopad na nezávadnost krmiv, potravin a životní prostředí. Další část popisuje vliv nízkých teplot užívaných jako fyzikální metoda dezinsekce na životní projevy hmyzu a roztočů. Praktická část zkoumá vliv nízkých teplot 0 °C, 3 °C a 6 °C v kombinaci s intervaly působení 5 minut, 10 minut a 20 minut na příjem krmiva, přírůstek hmotnosti a konverzi krmiva u jednoho z nejběžnějších škůdců potemníka moučného (Tenebrio molitor). Výsledky pokusu dokazují zvyšující se příjem krmiva se snižující se teplotou a rostoucím intervalem působení, což poukazuje na hrozbu nesprávného použití nízkých teplot k likvidaci škůdců, které může škůdce stimulovat k vyššímu příjmu krmiva a způsobit tak vyšší škody. This bachelor thesis examines pests of feed stuff. The literary research describes the most important pests, the extent of their influence in agriculture, food industry and methods of pest control with an emphasis on further use of the substrate. This work focuses on non-chemical methods which do not have a negative impact on the safety of feed stuff, food and the environment. The next part describes the effect of low temperatures as physical method of disruption on the life manifestations of insects and mites. To test this, one of the most common pests, Tenebrio molitor, were exposed to different low temperatures (0 °C, 3 °C, and 6 °C) for durations of 5 min, 10 min and 20 min. The feed intake, weight gain and feed conversion were measured. The results show decreasing temperature and increasing expose interval increased the feed intake. This experiment indicates that low temperature do not eliminate pests or mitigate damages but can stimulate pests to take more feed stuff resulting in more damage and losses. Klíčová slova: dezinsekce; nízké teploty; příjem krmiva; škůdci; Tenebrio molitor; disinsection; feed intake; low temperatures; pests Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Škůdci krmných substrátů - druhové složení, význam a možnosti likvidace

Bakalářská práce se zabývá škůdci krmných substrátů. Literární rešerše popisuje nejvýznamnější škůdce, jejich vliv v zemědělství a potravinářství a dále metody likvidace s důrazem na další využití ...

Hustá, Valérie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Systém pre zber a vizualizáciu údajov zo zariadení sieťovej infraštruktúry
Siroťák, Ondrej
2023 - slovenský
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro sběr, ukládání a vizualizaci dat ze síťových zařízení na Mendelově univerzitě v Brně. Úvodní část se zabývá problematikou monitorování síťových zařízení. V další části práce jsou analyzovány dostupné monitorovací systémy, které slouží jako podklad pro návrh navrhovaného řešení. V závěru práce je demonstrována implementace a testování navrženého systému. This bachelor thesis focuses on the design and implementation of a system for collecting, storing and visualizing data from network devices at Mendel University in Brno. The introductory part deals with the issue of monitoring network devices. In the next part of the thesis, available monitoring systems are analyzed, which serve as a basis for the design of the proposed solution. At the end of the thesis, the implementation and testing of the proposed system is demonstrated. Klíčová slova: Grafana; InfluxDB; monitorování sítě; sběr dat; Telegraf; vizualizace; data collection; network monitoring; visualization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Systém pre zber a vizualizáciu údajov zo zariadení sieťovej infraštruktúry

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro sběr, ukládání a vizualizaci dat ze síťových zařízení na Mendelově univerzitě v Brně. Úvodní část se zabývá problematikou ...

Siroťák, Ondrej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Možnosti kontinuálního nasazování software v Seznam.cz
Owczarzy, Michal
2023 - český
Tato práce se zabývá možnostmi kontinuálního nasazení software ve společnosti Seznam.cz. V práci jsou popsány kontejnerové technologie jako Docker nebo Kubernetes. Dále v této práci jsou popsány možnosti kontinuálního nasazení software jako jsou A/B testování, canary release, rolling upgrade, nebo blue/green deployment. Následně tato práce zahrnuje výběr jedné z těchto metod a také výběr platformy a nástroje pro její implementaci. This thesis deals with the possibilities of continuous software deployment in the company Seznam.cz. The thesis describes container technologies such as Docker or Kubernetes. Furthermore, this thesis describes the possibilities of continuous software deployment such as A/B testing, canary release, rolling upgrade, or blue/green deployment. Subsequently, this thesis includes the selection of one of these methods as well as the selection of a platform and tool for its implementation. Klíčová slova: Canary-Release; Istio; Kubernetes; Seznam.cz Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Možnosti kontinuálního nasazování software v Seznam.cz

Tato práce se zabývá možnostmi kontinuálního nasazení software ve společnosti Seznam.cz. V práci jsou popsány kontejnerové technologie jako Docker nebo Kubernetes. Dále v této práci jsou popsány ...

Owczarzy, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti v Polsku
Kliková, Veronika
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá tématem nezaměstnanosti na polském trhu práce. Cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují míru nezaměstnanosti a dlouhodobou míru nezaměstnanosti v Polsku. Výběr proměnných použitých v empirické části je v souladu s ekonomickou teorií. Empirická část je postavena na vícerozměrné regresní analýze a oba vytvořené modely jsou použity pro popis vztahu mezi závisle proměnnými a regresory. Statisticky významné proměnné u prvního modelu jsou výdaje na APZ, výdaje na PPZ, růst HDP a EPL index a u druhého modelu jsou statisticky významné proměnné minimální mzda, výdaje na APZ a růst HDP. V rámci empirické části jsou popsány regionální disparity míry nezaměstnanosti na trhu práce v Polsku. This bachelor’s thesis deals with the topic of unemployment in the Polish labour market. The aim is to identify factors that influence the unemployment rate and the long-term unemployment rate in Poland. The choice of variables used in the empirical part is consistent with the economic theory. The empirical part is based on multivariate regression analysis, and both models are created to describe the relationship between dependent variables and regressors. In the first model, the statistically significant variables are ALMPs and PLMPs expenditures, GDP growth and EPL index, and in the second model, the statistically significant variables are minimum wage, ALMPs expenditures and GDP growth. In the empirical part, regional disparities of the unemployment rate in the labour force market in Poland are described. Klíčová slova: míra nezaměstnanosti; Polsko; regionální rozdíly; trh práce; vícerozměrná regresní analýza; labour market; multivariate regression analysis; Poland; regional differences; unemployment rate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti v Polsku

Tato bakalářská práce se zabývá tématem nezaměstnanosti na polském trhu práce. Cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují míru nezaměstnanosti a dlouhodobou míru nezaměstnanosti v Polsku. Výběr ...

Kliková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Porovnání výnosu a kvality zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé v konvenčním a ekologickém způsobu pěstování
Voňková, Terezie
2023 - český
V rámci této bakalářské práce bylo cílem porovnat výnos a kvalitu zrna u osmi odrůd pšenice ozimé pěstovaných v konvenčním a ekologickém způsobu pěstování. Pokus byl proveden na Polní pokusné stanici v Žabčicích, která je součástí Školního zemědělského podniku v Žabčicích. Pro pokusy byly vybrány odrůdy Genius, Butterfly, LG Orlice, Illusion, Pirueta, Mercedes, LG Absalon a RGT Telemark. Jedná se o odrůdy registrované pro konvenční zemědělství, které se ověřují pro vhodnost použití v ekologických provozech. Pro účely této práce byly použity dva pokusy, které byly založeny na stejném pozemku s totožnou předplodinou, kterou byla vojtěška setá (Medicago sativa). V ekologickém pokusu byla dodržena všechna pravidla pro ekologické zemědělství. Stanovení základních parametrů pekařské jakosti bylo provedeno na Šlechtitelské stanici RAGT Czech s.r.o. v Branišovicích. Tato práce porovnává výsledné hodnoty výnosu, hmotnosti tisíce zrn, obsahu bílkovin v sušině, Zelenyho sedimentačního testu, čísla poklesu a obsahu mokrého lepku. Výnos většiny odrůd v konvenčním způsobu pěstování byl vyšší než v ekologickém. Průměrný výnos konvenčního pokusu byl vyšší o 0,56 t·ha-1 než průměrný výnos ekologického pokusu. Rozdíl hmotnosti tisíce zrn a všech zkoušených kvalitativních parametrů vyšel stejně jako v případě výnosu. Konvenční pokus vykazoval vyšší průměrné hodnoty všech parametrů než pokus ekologický. Průměrná hmotnost tisíce zrn byla u konvenčního pokusu o 0,5 g vyšší než u ekologického. U Zelenyho sedimentačního testu byly průměrné hodnoty konvenčního pokusu než ekologického pokusu o 2,5 ml. Konvenční pokus měl o 0,6 % vyšší obsahu bílkovin v sušině. Konvenční pokus měl číslo poklesu o 26 s vyšší než pokus ekologický. Obsah mokrého lepku byl vyšší u konvenčního pokusu o 0,7 %. Celkově tak lze konvenční pokus měl vyšší výnos i kvalitu ve všech aspektech než pokus ekologický. This bachelor thesis aimed to compare the yield and grain quality of eight varieties of winter wheat grown using conventional and organic cultivation practice. The experiment was conducted at the Field Experimental Station in Žabčice, and the varieties included Genius, Butterfly, LG Orlice, Illusion, Pirueta, Mercedes, LG Absalon, and RGT Telemark. All these varieties were registered for conventional farming and are tested for suitability for organic farming. Two experiments were established in the same field with the same fore crop of alfalfa (Medicago sativa). The organic experiment was grown in accordance with eco-farming regulations. The basic parameters for baking quality were determined at the Breeding Station RAGT Czech s.r.o. in Branišovice. This thesis compares results of yield, thousand seed weight, protein concentration in dry matter, Zeleny sediment test, falling number amount and wet gluten content. Yield of most of varieties was higher in the conventional experiment than in the organic experiment. The average yield of the conventional experiment was 0,56 t·ha-1 higher than the average yield of the organic experiment. The difference of thousand seed weight and all of tested parametres of quality ended same as in yield comparison. The conventional experiment was 0,5 g higher in thousand seed weight than the organic experiment. In Zeleny sediment test was results of conventional experiment 2,5 ml higher than in the organic experiment. The conventional experiment had 0,6 % higher protein concentration in dry matter. The conventional experiment had 26 s higher falling number than the organic experiment. The wet gluten content was 0,7 % higher in conventional experiment than in organic experiment. Overall the conventional experiment had higher yield and better quality in all aspects than the organic experiment. Klíčová slova: ekologické zemědělství; kvalitativní znaky pšenice; pekařská jakost; Triticum aestivum (L.); výnos pšenice ozimé; baking quality; organic farming; wheat quality; winter wheat yield Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Porovnání výnosu a kvality zrna u vybraných odrůd pšenice ozimé v konvenčním a ekologickém způsobu pěstování

V rámci této bakalářské práce bylo cílem porovnat výnos a kvalitu zrna u osmi odrůd pšenice ozimé pěstovaných v konvenčním a ekologickém způsobu pěstování. Pokus byl proveden na Polní pokusné stanici ...

Voňková, Terezie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze