Počet nalezených dokumentů: 73410
Publikováno od do

Náboženská výchova v českých dětských domovech: polyvalence katechismu pro sociálně znevýhodněné děti (případová studie)
Kasíková, Anna; Kolář, Pavel; Bravená, Noemi
2023 - český
Klíčová slova: dětský domov; katecheze; náboženská výchova; náboženská výuka; polyvalence; polyvalentní charakter; sociálně znevýhodněné děti; zájmová činnost; children's home; catechesis; religious education; religious teaching; polyvalence; polyvalent character; socially disadvantaged children; extracurricular activity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Náboženská výchova v českých dětských domovech: polyvalence katechismu pro sociálně znevýhodněné děti (případová studie)

Kasíková, Anna; Kolář, Pavel; Bravená, Noemi
Univerzita Karlova, 2023

Význam školní družiny pro hodnotné trávení volného času žáků I. stupně základní školy
Karpíšková, Michaela; Váňová, Miroslava; Urban, Lukáš
2023 - český
Klíčová slova: Školní družina; mladší školní věk; I. stupeň ZŠ; volný čas; hra; vychovatel; ka; rodina; School club; Younger school age; First stage of primary school; Leisure time; Game; Play; Educator; Club supervisor; Family Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Význam školní družiny pro hodnotné trávení volného času žáků I. stupně základní školy

Karpíšková, Michaela; Váňová, Miroslava; Urban, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

Vývoj turismu ve španělském přímořském městě Roquetas de Mar v Andalusii
Smékalová, Kateřina; Halbich, Marek; Brenišínová, Monika
2023 - český
Klíčová slova: Španělsko; Roquetas de Mar; Andalusie; klady a zápory turismu; přeměna místa; vnímání turismu místními obyvateli; Spain; Roquetas de Mar; Andalusie; the pros and cons of tourism; transformation of place; perception of tourism by local people Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj turismu ve španělském přímořském městě Roquetas de Mar v Andalusii

Smékalová, Kateřina; Halbich, Marek; Brenišínová, Monika
Univerzita Karlova, 2023

Biblické a archeologické doklady přítomnosti Chetitů v Kenaánu
Kolenatá, Anna; Vymětalová Hrabáková, Eva; Beneš, Jiří
2023 - český
The aim of this Bachelor's thesis is to examine material culture attributed to Hittite provenance which was found in today's Israel and as well as to provide an examination of biblical mentions of the sons of Heti or Hittites in the Old Testament. The Hittites and the Hittite empire have received their name partly from their biblical mentions but it is still a remaining question to which extent the ancient nation of Hittites has migrated to and culturally impacted ancient Canaan. The thesis follows the development of archaeological and historical research focused on modern day Turkey, the birthplace of the Hittite empire and modern day Israel, the promised land of Canaan and is set in contemporary scientific discourse. The main body of this work is aimed at dissecting Hittite-attributed material finds from Israel and at providing an analysis of biblical verses relating the presence of Hittites in the land of Cannaan while attempting to come to a stand alone conclusion. The thesis is also accompanied by various photographs and drawings of published archaeological finds. KEYWORDS Canaan; Hittites; biblical archaeology; material culture; biblical text Cílem této bakalářské práce je zkoumat materiální kulturu chetitské provenience, jež byla nalezena v Izraeli a současně poskytnout analýzu biblických zmínek o synech Chéta neboli Chetejcích ve Starém zákoně. Chetité a chetitská říše získali svá pojmenování částečně podle biblických zmínek, je však stávající otázkou, do jaké míry starověký národ Chetitů migroval do Kenaánu a jak jej kulturně ovlivnil. Práce sleduje vývoj archeologického a historického výzkumu zaměřeného na dnešní Turecko, rodiště chetitské říše a dnešní Izrael, zaslíbenou zemi Kenaán a je zasazena do aktuálního vědeckého diskurzu. Hlavní obsah práce se soustředí na rozebrání archeologického materiálu z Izraele přičítaného Chetitům, poskytnutí analýzy biblických veršů týkajících se přítomnosti Chetitů v Kenaánu a má snahu dospět k samostatnému závěru. Práce je též doplněna fotografiemi a kresbami publikovaných archeologických nálezů. KLÍČOVÁ SLOVA Kenaán; Chetité; biblická archeologie; materiální kultura; biblické texty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Biblické a archeologické doklady přítomnosti Chetitů v Kenaánu

The aim of this Bachelor's thesis is to examine material culture attributed to Hittite provenance which was found in today's Israel and as well as to provide an examination of biblical mentions of the ...

Kolenatá, Anna; Vymětalová Hrabáková, Eva; Beneš, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Rizikové chování na internetu se zaměřením na sociální sítě
Šestáková, Michaela; Mottlová, Jana; Urban, Lukáš
2023 - český
Bachelor's thesis deals with the topic of risky behavior on the internet with a focus on social networks. The aim of the thesis is to present the risks that children and adolescents are exposed to in today's time. The bachelor thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part of the thesis describes social networks, explains the basic risks of the online world and focuses on prevention in this area. In the practical part, a quantitative research in the form of a questionnaire survey is conducted with a goal of finding out if education, primarily from parents or school, has a positive impact on the prevention of problematic online behavior. Bakalářská práce se zabývá tématem rizikového chování na internetu se zaměřením na sociální sítě. Cílem práce je přiblížit rizika, kterým jsou děti a dospívající v dnešní době vystaveny. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce popisuje sociální sítě, vymezuje základní rizika online světa a zaměřuje se na prevenci v této oblasti. V praktické části je proveden kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření s cílem zjistit, zda má edukace, primárně od rodičů nebo školy, pozitivní dopad na prevenci problematického chování na internetu a sociálních sítích. Klíčová slova: internet; rizikové chování; sociální sítě; kyberprostor; prevence; edukace; děti a dospívající; internet; risky behavior; social networks; cyberspace; prevention; education; children and adolescents Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rizikové chování na internetu se zaměřením na sociální sítě

Bachelor's thesis deals with the topic of risky behavior on the internet with a focus on social networks. The aim of the thesis is to present the risks that children and adolescents are exposed to in ...

Šestáková, Michaela; Mottlová, Jana; Urban, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

Generace Z a závislostní chování
Prchalová, Klára; Urban, Lukáš; Dvorná, Marie
2023 - český
Klíčová slova: Generace; generace Z; osobnost; identita; socializace; návykové látky; závislostní chování; prevence; Generation; generation Z; personality; identity; socialization; addictive substances and addictive behavior; prevention Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Generace Z a závislostní chování

Prchalová, Klára; Urban, Lukáš; Dvorná, Marie
Univerzita Karlova, 2023

Ošetřovatelská péče o pacienta s chronickým srdečním selháním a jeho edukace
Wichová, Karolína; Neprašová, Eva; Kramešová, Lucie
2023 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ošetřovatelská péče o pacienta s chronickým srdečním selháním a jeho edukace

Wichová, Karolína; Neprašová, Eva; Kramešová, Lucie
Univerzita Karlova, 2023

Informovanost a postoj laické veřejnosti k problematice transplantace a dárcovství orgánů
Abdikarimova, Kamila; Komínek, Tomáš; Bakusová, Tereza
2023 - český
Klíčová slova: selhání orgánu; transplantace; dárcovství orgánů; dárce a příjemce orgánů; transplantační zákon; etika a legislativa; informovanost a postoj veřejnosti; vzdělávání v oblasti transplantace; organ failure; transplantation; organ donation; organ donor and recipient; transplantation law; ethics and legislation; public awareness and attitudes; education in the field of transplantation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informovanost a postoj laické veřejnosti k problematice transplantace a dárcovství orgánů

Abdikarimova, Kamila; Komínek, Tomáš; Bakusová, Tereza
Univerzita Karlova, 2023

Podpora samostatnosti dítěte v Montessori škole
Cahlíková, Dagmar; Mazáčová, Nataša; Pospíšilová, Anna
2023 - český
Klíčová slova: Montessori pedagogika; Maria Montessori; dítě; samostatnost; připravené prostředí; vzdělávání; svoboda; Montessori pedagogy; Maria Montessori; child; independence; prepared environment; education; freedom Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Podpora samostatnosti dítěte v Montessori škole

Cahlíková, Dagmar; Mazáčová, Nataša; Pospíšilová, Anna
Univerzita Karlova, 2023

Intelektuální komfort: akademické prostředí jako výspa intelektuální poctivosti
Slezáček, Jakub; Vik, Dalibor Jiří; Vogel, Jiří
2023 - český
Klíčová slova: Intelektuální komfort; intelektuální poctivost; intelektuální otevřenost; intelektuální odvaha; diskurs; kognitivní zkreslení; svoboda projevu; Intellectual comfort; intellectual honesty; intellectual openness; intellectual courage discourse; cognitive bias; freedom of speech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Intelektuální komfort: akademické prostředí jako výspa intelektuální poctivosti

Slezáček, Jakub; Vik, Dalibor Jiří; Vogel, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze