Počet nalezených dokumentů: 338
Publikováno od do

Pflanzennamen im frühneuhochdeutschen Kräuterbuch von Hieronymus Bock
PLUHAŘOVÁ, Veronika; SPÁČILOVÁ, Libuše; OPLETALOVÁ, Veronika
2018 - německý
Bakalářská práce se zabývá pojmenováním rostlin v Bylináři německého lékaře a průkopníka botanického názvosloví Hieronyma Bocka (1498-1554), a to na základě přepisu jeho díla z roku 1630. Teoretická část je věnována především vývoji odborné německé prózy v období středověku a raného novověku. Praktická část je založena na lingvistické analýze Bylináře, kde je v rámci korpusu sestaveného z 389 názvů rostlin podrobněji zkoumána slovotvorba a sémantická motivovanost názvů. Cílem práce je provedení zmíněné lingvistické analýzy názvů a zvýšení všeobecného povědomí o Hieronymu Bockovi a jeho díle. The bachelor diploma thesis concerns with the analysis of plant names in the Herbal written by the German physician and pioneer of botanical nomenclature Hieronymus Bock (1498-1554), namely with its later version from the year 1630. The theoretical part is focused mostly on the history of the German technical vocabulary and its development during the Middle Ages and the early modern period. The practical part consists of the linguistic analysis of the Herbal. Using a corpus of 389 plant names, their word-formation and semantic motivation is analyzed. The purpose of the thesis is to linguistically analyze the plant names as well as to raise awareness of Hieronymus Bock and his work. Klíčová slova: Hieronymus Bock; plant names; semantic motivation; herbal; technical vocabulary Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Pflanzennamen im frühneuhochdeutschen Kräuterbuch von Hieronymus Bock

Bakalářská práce se zabývá pojmenováním rostlin v Bylináři německého lékaře a průkopníka botanického názvosloví Hieronyma Bocka (1498-1554), a to na základě přepisu jeho díla z roku 1630. Teoretická ...

PLUHAŘOVÁ, Veronika; SPÁČILOVÁ, Libuše; OPLETALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Der Thronfolger Franz Ferdinand d'Este als literarische Figur in der deutschmährischen und deutschtböhmischen Literatur
RYČOVSKÁ, Barbora; HORŇÁČEK, Milan; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma díly moravské a české německy psané literatury, která pojednávají o rakouském následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi d'Este: románem Následník trůnu od Ludwiga Windera a románem Apis a Este od Bruno Brehma. Cílem práce je charakteristika a srovnání postavy Františka Ferdinanda v obou románech. Kromě toho se práce věnuje také shrnutí obou děl a porovnání v nich vylíčeného sarajevského atentátu. This bachelor thesis examines two novels about the Archduke Franz Ferdinand d'Este, heir presumptive to the Austrian throne, by Moravian and Bohemian German authors The Heir to the Throne (Der Thronfolger) by Ludwig Winder and Apis and Este (Apis und Este) by Bruno Brehm. The aim of the thesis is to characterize and compare the personality of Franz Ferdinand as depicted in the aforesaid novels. In addition to this, it summarizes both novels and sets side by side the respective descriptions of the Sarajevo Assassination. Klíčová slova: The Heir to the Throne; Apis and Este; Bruno Brehm; Ludwig Winder; Franz Ferdinand d'Este; Sarajevo; assassination; Austria-Hungary; 1914. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Der Thronfolger Franz Ferdinand d'Este als literarische Figur in der deutschmährischen und deutschtböhmischen Literatur

Tato bakalářská práce se zabývá dvěma díly moravské a české německy psané literatury, která pojednávají o rakouském následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi d'Este: románem Následník trůnu od Ludwiga ...

RYČOVSKÁ, Barbora; HORŇÁČEK, Milan; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Die Bearbeitung des Themas des Zweiten Weltkrieges im Werk der österreichischen Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger (Zwei Wochen im Mai, 1981; Maikäfer, flieg!, 1973)
RICHTEROVÁ, Dajana; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; PODLECKI, Jonas Peter
2018 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou knih Zwei Wochen im Mai (1981) a Maikäfer, flieg! (1973) rakouské autorky dětské literatury Christiny Nöstlinger v kontextu druhé světové války. Práce se věnuje období druhé světové války na rakouském území, životu a dílu autorky Christiny Nöstlinger a také analyzuje obě knihy s důrazem na druhou světovou válku, což je také cílem práce. Zvlášť podrobně jsou zpracovány životní podmínky postav na konci druhé světové války a také tři roky po ní, kdy se děj knih odehrává. This bachelor diploma thesis concerns with the analysis of books Zwei Wochen im Mai (1981) and Maikäfer, flieg! (1973) of the Austrian children literature author Christine Nöstlinger in the context of second World War. The thesis describes the second World War in Austria, the life and work of the author Christine Nöstlinger and also both books with emphasis on the second World War. This is also the purpose of the thesis itself. Especially in detail are described the living conditions of the figures at the end of the second World War and also three years after the war, which is when the plot takes place. Klíčová slova: Nöstlinger; Zwei Wochen im Mai; Maikäfer flieg!; Second World War; Austria Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Die Bearbeitung des Themas des Zweiten Weltkrieges im Werk der österreichischen Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger (Zwei Wochen im Mai, 1981; Maikäfer, flieg!, 1973)

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou knih Zwei Wochen im Mai (1981) a Maikäfer, flieg! (1973) rakouské autorky dětské literatury Christiny Nöstlinger v kontextu druhé světové války. Práce se ...

RICHTEROVÁ, Dajana; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; PODLECKI, Jonas Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Z webu do tisku
DANIOVÁ, Renata; ZMĚLÍK, Richard; MACHALA, Lubomír
2018 - německý
Diplomová práce se zabývá literaturou, jenž byla původně napsaná na webových stránkách a následně vytištěna. Představuje hlavní možnosti, které jsou amatérskými autory v dnešní době využívány a zkoumá jednotlivé knihy, hlavně z hlediska komparace k originálnímu textu. Práce se zaměřuje na internetovou tvorbu, která ovlivnila českou literaturu. Poukazuje na to, proč je tento způsob tvorby v dnešní době velmi oblíbený. This thesis focuses on books originating from posts shared on internet which were printed. It presents the main possibilities that are used by amateur authors and researches books, mainly from the point of view of comparison with the original text. The work focuses on books on the internet, which influendec Czech literature. The work points out why this method of production is very popular. Klíčová slova: blog book; web; Facebook; blog; book in internet; internet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Z webu do tisku

Diplomová práce se zabývá literaturou, jenž byla původně napsaná na webových stránkách a následně vytištěna. Představuje hlavní možnosti, které jsou amatérskými autory v dnešní době využívány a zkoumá ...

DANIOVÁ, Renata; ZMĚLÍK, Richard; MACHALA, Lubomír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Romantik in den Niederlanden. Der Einfluss zwischen den Niederlanden und Deutschland.
POLEDNÍKOVÁ, Michaela; FIALOVÁ, Ingeborg; KRAPPMANN, Jörg
2018 - německý
Práce představuje literaturu v období romantismu v Nizozemí. V rámci této práce se soustředím na elementy romantické literatury v dílech Dřevěná Klára a Rekrut, obě napsána nizozemským autorem Hendrikem Conscience. Obě knihy obsahují charakteristické znaky této epochy. Elementy, které zkoumám v nizozemské literatuře, poté porovnávám s podobou německé literatury. The thesis presents the literature in the era of romanticism in the Netherlands, within this thesis I focus on elements romantic literature in two books Wooden Clara and The Recruit, both written by Dutch author Hendrick Conscience. Both books contain characteristic signs of this era. The elements, which I research in the literature, I compare afterwards with a form of German literature. Klíčová slova: romantic literature; Netherlands; Germany; Hendrik Conscience; Wooden Clara; The Recruit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Romantik in den Niederlanden. Der Einfluss zwischen den Niederlanden und Deutschland.

Práce představuje literaturu v období romantismu v Nizozemí. V rámci této práce se soustředím na elementy romantické literatury v dílech Dřevěná Klára a Rekrut, obě napsána nizozemským autorem ...

POLEDNÍKOVÁ, Michaela; FIALOVÁ, Ingeborg; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Moje rodné město a jeho německá minulost
HORHOLOVÁ, Markéta; DÖMISCHOVÁ, Ivona; KUBICA, Jan
2018 - německý
Hlavním cílem práce je celkový přehled historie města Aš v různých časových etapách. Práce navazuje na významné osobnosti Ašska, které k městu mají nějaký vztah. To je také vyhodnoceno na základě vlastních zkušeností s rozhovory se dvěma významnými osobnostmi. Práce je doplněna obrazovým materiálem. This seminar work´s main goal is general overview of the history of the Aš town in and during the different time periods. The work follows on to important personalities, who have a certain relationship to this town. This is also evaluted based on personal experience and interviews with two of important personalities. The work is completed with photographic materiál. Klíčová slova: Aš; history; settlement; ThirtyYears´War; buildings; schools; World War; personalities; interviews; monuments; Adler; Hais Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Moje rodné město a jeho německá minulost

Hlavním cílem práce je celkový přehled historie města Aš v různých časových etapách. Práce navazuje na významné osobnosti Ašska, které k městu mají nějaký vztah. To je také vyhodnoceno na základě ...

HORHOLOVÁ, Markéta; DÖMISCHOVÁ, Ivona; KUBICA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Některé problémy filosofie Emanuela Rádla
NOVÁKOVÁ, Anna; ZIMA, Petr; HUBÁLEK, Tomáš
2018 - německý
Bakalářská práce se zabývá životem Emanuela Rádla. Je zaměřena na pojetí jeho biologie a filosofie. Následně aplikuji nekteré jeho myšlenky do školní výuky. This bachleor thesis is following up the life of Emanuel Rádl. It focuses on his conception of biology and philosophy, Considering tjis conception I apply samo f this thoughts in school education. Klíčová slova: Biology; philosophy; morality; ideas; religion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Některé problémy filosofie Emanuela Rádla

Bakalářská práce se zabývá životem Emanuela Rádla. Je zaměřena na pojetí jeho biologie a filosofie. Následně aplikuji nekteré jeho myšlenky do školní výuky....

NOVÁKOVÁ, Anna; ZIMA, Petr; HUBÁLEK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Thomas Manns Staatsbürgerschaft in Proseč und das Motiv der Liebe in seinem Werk Der Zauberberg
SKÁLOVÁ, Monika; KUBICA, Jan; HRDINOVÁ, Eva
2018 - německý
První část této bakalářské práce se zabývá životem Thomase Manna a přiblížením jeho rodiny. Další částí je období, které Thomas Mann strávil v exilu a zisk jeho státního občanství ve městě Proseč. Závěr je věnován známému dílu Thomase Manna Der Zauberberg, kde se pokouším shrnout klíčové motivy knihy. The first part of this Bachelor thesis deals with life of Thomas Mann and information about his family. Next part is about the period Thomas Mann spent in exile and how he obtained citizenship in the town of Proseč. Conclusion of the thesis is dedicated to famous work of Thomass Mann Der Zauberberg. In this part I strive to summarize the key motifs of the book. Klíčová slova: Thomas Mann; Proseč; Heinrich Mann; Citizenship; Der Zauberberg Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Thomas Manns Staatsbürgerschaft in Proseč und das Motiv der Liebe in seinem Werk Der Zauberberg

První část této bakalářské práce se zabývá životem Thomase Manna a přiblížením jeho rodiny. Další částí je období, které Thomas Mann strávil v exilu a zisk jeho státního občanství ve městě Proseč. ...

SKÁLOVÁ, Monika; KUBICA, Jan; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Fremdwörter in der deutschsprachigen Publizistik
MARKOVÁ, Eliška; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
2018 - německý
Práce se zabývá cizími slovy přejatými do německého jazyka a jejich charakteristikou z různých hledisek. Práce je rozdělena do dvou částí. Výzkum se soustřeďuje na anglicismy vyskytující se v současném německém tisku a na četnost jejich výskytu. This thesis focuses on foreign words that were adopted into German language from other languages and on their characteristics from different points of view. The thesis is divided into two parts. The analysis is focused on Anglicisms in contemporary German Press and on their frequency. Klíčová slova: Loan word; Borrowing; English; German; Anglicism; Journalism; Noun Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Fremdwörter in der deutschsprachigen Publizistik

Práce se zabývá cizími slovy přejatými do německého jazyka a jejich charakteristikou z různých hledisek. Práce je rozdělena do dvou částí. Výzkum se soustřeďuje na anglicismy vyskytující se v ...

MARKOVÁ, Eliška; VOMÁČKOVÁ, Olga; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vzdělávání seniorů - cesta ke kvalitě života ve "třetím věku"
PROTIVOVÁ, Eva; BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2018 - německý
Bakalářská práce pojednává o kvalitě života a o možnostech celoživotního vzdělávání. Shrnuje existující poznatky o stárnutí a stáří, včetně demografických údajů stárnutí populace. Popisuje kvalitu života a její determinanty. Dále zaměřuje pozornost na výběr aktivit ve volném čase a vzdělávání. Poukazuje na důležitost aktivního stáří, rozšiřování obzorů a participaci a úspěšně tím čelit problémům, jako je osamělost a izolovanost. Závěr práce je věnován empirickému průzkumu, jehož cílem je prozkoumat úroveň kvality života v rámci celoživotního vzdělávání. Klíčová slova: stáří, senior, aktivní, volný čas, vzdělávání,kvalita života The bachelor thesis deals with the quality of life and the possibilities of lifelong learning. It summarizes the existing knowledge of aging and aging, including demographics of aging populations. It describes the quality of life and its determinants. It also focuses on the selection of leisure activities and education. It highlights the importance of active aging, expanding horizons and participation, and successfully tackling issues such as loneliness and isolation. The conclusion of the thesis is devoted to the empirical survey, which aims at exploring the level of quality of life in lifelong learning Klíčová slova: senior; active; leisure; education; quality of life Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vzdělávání seniorů - cesta ke kvalitě života ve "třetím věku"

Bakalářská práce pojednává o kvalitě života a o možnostech celoživotního vzdělávání. Shrnuje existující poznatky o stárnutí a stáří, včetně demografických údajů stárnutí populace. Popisuje kvalitu ...

PROTIVOVÁ, Eva; BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze