Počet nalezených dokumentů: 43
Publikováno od do

Economics and the Heart of High Performance
KALUSOVÁ, Monika; GRYGOVÁ, Bronislava
2008 - anglický
Česká anotace Management firem a různí specialisté se vždy snažili objevit nové způsoby, pomocí kterých by předčily konkurenci a stali se jedničkou na obchodním trhu. V posledních letech však konkurence sílí a stala se doslova bitvou, proto se obvyklé taktiky staly neefektivní. Potřeba nalézt nové způsoby jak uspět přinesla nový trend ve změně obchodních společností na organizace zaměřené na {\clqq}High Performance.`` Tato diplomová práce sleduje způsob řízení těchto organizací zaměřený na zaměstnance, jejich práci a pocity. Nejprve se zabývá významem, který plyne ze změny na takovouto společnost a ze změny postoje ke svým zaměstnancům. Poté zkoumá týmovou práci s pohledem do historie a na přínos do budoucna především v dosažení lepších výsledků a vyšší produktivity skrze spokojenosti zaměstnanců. Na druhou stranu také sleduje negativní efekt, stres, který je často součástí pracovního procesu, a jeho negativa jako jsou zdravotní problémy zaměstnanců a skryté náklady společnosti. Dalšími tématy diplomové práce jsou důvěra, formování týmů, virtuální týmová spolupráce, stress na pracovišti,dobrovolná angažovanost zaměstnanců, atd. Diplomová práce je uzavřena průzkumem provedeným mezi zaměstnanci v ČR. Synopsis Companies{\crq} management and experts have always been exploring new ways how to outrun competition, be more productive and become number one on the market. But the competition became so high that the usual tactics turned out to be inefficient and the need for new strategy emerged in a way of creating high performance organisations. This thesis identifies high performance organizations with the view of management approaches to the workforce. First, it looks at the value of high performance companies and at the change in the attitude towards employees. Second, it explores the power of teamwork with the view to its historical perspectives and its contribution to improved performance, higher productivity and employees{\crq} satisfaction. On the other hand the thesis also looks at the negative effect dragged along with this success, i.e. stress, its health effects and hidden costs. Further topics related to the subject are discussed such as trust, teambuilding, virtual teamwork, stress at workplace, employees{\crq} sense of belonging, etc. The thesis concludes with a research carried out among employees in the Czech Republic. Klíčová slova: high performance; teamwork; motivation; trust; employees{\crq} involvement; virtual teamwork; stress at workplace; sense of belonging; diversity; employees{\crq} satisfaction; vision; goals; productivity; high performance workplace organizations Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Economics and the Heart of High Performance

Česká anotace Management firem a různí specialisté se vždy snažili objevit nové způsoby, pomocí kterých by předčily konkurenci a stali se jedničkou na obchodním trhu. V posledních letech však ...

KALUSOVÁ, Monika; GRYGOVÁ, Bronislava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

China and the European Union - Competition and Cooperation
LUKÁČOVÁ, Hana; GRYGOVÁ, Bronislava
2008 - anglický
Tato diplomová bakalářská práce, která je založena na literárním a internetovém výzkumu, obsahuje témata jako obchodní záležitosti, strategické zájmy Číny, životní prostředí a osvojování vědy a techniky. Veškerá problematika je studována ve vztahu s Evropskou unií. Jsou představeny různé druhy spolupráce a konkurence mezi těmito dvěma světovými velmocemi. V této práci jsou také prozkoumány projekty a plány v různých odvětvích a jsou identifikovány možné nebezpečí, která Čína představuje v blízké budoucnosti. This work represents a body of work based on literature and online research. Main topics such as China{\crq}s trade issues, geopolitics, environment and technology development are studied in relation with the European Union. Various types of cooperation and competition between these two world superpowers are introduced. The work studies projects and plans in different fields and identifies several possible threats in foreseeable future. Klíčová slova: Čína; Evropská unie; import čínských výrobků do EU; nízká kvalita čínského zboží; porušování duševního vlastnictví; strategické zájmy Číny; životní prostředí; spolupráce s EU na výzkumech životního prostředí; produkce oxidu uhličitého; osvojování technologií; 15letý technologický plán; satelitní navigační program Galileo.; China; European Union; China{\crq}s imports to the EU; poor quality of Chinese products; infringement of intellectual property rights; China{\crq}s strategic interests; environmental issue; cooperation with the EU on environmental research; carbon footprint; adopting modern technologies; a 15-year technological plan; satellite navigation programme Galileo. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
China and the European Union - Competition and Cooperation

Tato diplomová bakalářská práce, která je založena na literárním a internetovém výzkumu, obsahuje témata jako obchodní záležitosti, strategické zájmy Číny, životní prostředí a osvojování vědy a ...

LUKÁČOVÁ, Hana; GRYGOVÁ, Bronislava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

NETRADIČNÍ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ SLOUŽÍCÍ K ODSTRANĚNÍ BOLESTÍ ZAD
STRNADOVÁ, Markéta; VAŘEKOVÁ, Renata
2007 - anglický
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou, kde je prezentován současný stav společnosti a její vliv na bolesti zad člověka. Dále jsou vysvětleny příčiny bolestí zad a možnosti jak je odstranit. V části praktické je představen zásobník cviků sloužící k předcházení či odstranění bolestí zad. The thesis is divided into theoretical part in which the style and condition of current population is described. Further the causes of the pain in the back and the ways of getting rid of them are shown. In the practical part is the list of exercises which serves for prevention and relief of the pain in the back. Klíčová slova: Pohyb; kompenzační cvičení; bolesti zad; svalové dysbalance; Pilates; Jóga; Powerjóga; Metoda Ludmily Mojžíšové; Břišní tance.; motion; compensatory exercises; back pain; muscle inbalance; Pilates; Yoga; Power-Yoga; Ludmila Mojžíšová´s method; belly-dance Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
NETRADIČNÍ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ SLOUŽÍCÍ K ODSTRANĚNÍ BOLESTÍ ZAD

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou, kde je prezentován současný stav společnosti a její vliv na bolesti zad člověka. Dále jsou vysvětleny příčiny bolestí zad a možnosti jak je ...

STRNADOVÁ, Markéta; VAŘEKOVÁ, Renata
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ze sociokulturně nestimulujícího prostředí
KOSTELNÍKOVÁ, Julie; HUTYROVÁ, Miluše
2007 - anglický
Tato balakářská práce se zabývá dětmi a mládeží ze sociokulturně nestimulujícího prostředí.Zaměřila jsem se hlavně na romské děti a mládež, kterých se ona problematika hlavně týká. Dále v ní popisuji nízkoprahová zařízení Ponorka - centrum prevence, Denní centrum pro děti a mládež. Zjistila jsem, že tato zařízení jsou nezbytná pro smysluplné trávení volného času, jako prevence patologických jevů ve městě Žďár nad Sázavou, protože se rodiče zmíněným dětem patřičně nevěnují. Rovněž žijí v malých bytech, kde žije větší počet osob, a chybí jim tak potřebné soukromí. Děti a mládež tak mají tendenci trávit většinu volného času mimo domov, a to na ulici. Analýzou hypotézy jsem zjistila, že romské děti a mládež zařízení pro ně určená rádi navštěvují, dúvěřují pracovníkům těchto center, což jim napomáhá rozvoji jejich osobnosti. Rodiče těchto dětí by měli trávit více času se svými dětmi, věnovat se jim, což shledávám za největší problém. This baccalaureate research paper examines children from socio- cultural non-stimulating-enviroment. This paper concentrates in particular on Romans children an teenagers who are affected by this problem the most, Furthermore, my research includes Lower-Prague institution Ponorka - Center of Prevention and Daily Center for CHildren and Teenagers. According to my studies these intitutions are necessary for meaningful use of free time which serves as a prevention of patologic effect in Zdar nad Sazavou, because parents of these children and teenagers are unable orrr do not provide their offsprings with satisfying amount of care and attention. Parents live with their children in small appartments with, in addition, a larger number of people than is appropriate, and as a consequence, they are unable to provide necessary privacy that children and teenagers require. It follows that children and teenagers tend to spend majority of their free time away from home, mostly on the streets. Klíčová slova: Sociokulturně nestimulující prostředí; romské děti a mládež; nízkoprahová zařízení; prevence sociálně patologických jevů.; Social cultural non stimulating enviroment; Roman children and tenagers; Center of Prevention and Daily Center; prevention of pathologic effect. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ze sociokulturně nestimulujícího prostředí

Tato balakářská práce se zabývá dětmi a mládeží ze sociokulturně nestimulujícího prostředí.Zaměřila jsem se hlavně na romské děti a mládež, kterých se ona problematika hlavně týká. Dále v ní popisuji ...

KOSTELNÍKOVÁ, Julie; HUTYROVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Active stabilization of optical power
VÁŇA, Petr; JEŽEK, Miroslav
2007 - anglický
Účelem práce je poskytnout stabilizovaný zdroj optického výkonu. Je diskutován šum ve výkonu spolu s metodou pro porovnání šumů v různých optických zdrojích. Zařízení pro stabilizaci je teoreticky navrženo a experimentálně realizováno. Minimální doba odezvy regulace navrženého zařízení je 188 ms. Navržená stabilizace je schopna potlačit výkyvy ve výkonu v časovém rozsahu jednotek sekund a více. Několik různých laserových zdrojů je stabilizováno a diskutováno. Na závěr je prezentováno možné vylepšení zavedením jednočipového mikropočítače do schematu stabilizace. The aim of this work is to provide a non-fluctuating optical power source. The power noise is discussed together with an efficient method to compare noises of different sources. The power stabilization device is theoretically designed and experimentally realized. The measured minimum regulation response of the proposed stabilization scheme is 188 ms. The stabilization device can suppress fluctuations in the range of seconds and more. The devel-oped device is applied to different laser sources. Finally, the possible improvement is pre-sented by introducing microcontroller to the design. Klíčová slova: stabilizace; regulace; laser; Allanova variance; šum; optický výkon; Linux; C; stabilization; regulation; laser; Allan variance; noise; optical power; Linux; C Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Active stabilization of optical power

Účelem práce je poskytnout stabilizovaný zdroj optického výkonu. Je diskutován šum ve výkonu spolu s metodou pro porovnání šumů v různých optických zdrojích. Zařízení pro stabilizaci je teoreticky ...

VÁŇA, Petr; JEŽEK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Human Security in East Africa
HRČKOVÁ, Nina; NOVÁČEK, Pavel; OPRŠAL, Zdeněk
2007 - anglický
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Human Security in East Africa

HRČKOVÁ, Nina; NOVÁČEK, Pavel; OPRŠAL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Expression of auxin-binding proteins (ABPs) in corn hybrids with differential leaf angle
HUMPLÍK, Jan; FELLNER, Martin; VAN VOLKENBURGH, Elizabeth
2007 - anglický
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Expression of auxin-binding proteins (ABPs) in corn hybrids with differential leaf angle

HUMPLÍK, Jan; FELLNER, Martin; VAN VOLKENBURGH, Elizabeth
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Kvalita života rodin s těžce zdravotně postiženým členem
ZAHUTOVÁ, Tereza
2007 - anglický
Práce je zaměřena na kvalitu života rodiny s těžce zdravotně postiženým členem. Studiem odborné literatury byla zmapována základní problematika teoretického vymezení pojmu a její využití v praxi. Práce zahrnuje rovněž výzkum provedený u rodin s těžce tělesně postiženým členem. This work handles with quality of life of family whose member physically handicapped person is. It uses theory from special literature to define basic theoretical conceptions and is trying to transfer them to be useful in work experience. There is also a search which investigates quality of life of family with physically handicapped member. Klíčová slova: kvalita života; dimenze kvality života; osoba se zdravotním postižením; rodina se zdravotně postiženým členem; life quality; size of life quality; person with physically handicap; family with physically handicapped member Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Kvalita života rodin s těžce zdravotně postiženým členem

Práce je zaměřena na kvalitu života rodiny s těžce zdravotně postiženým členem. Studiem odborné literatury byla zmapována základní problematika teoretického vymezení pojmu a její využití v praxi. ...

ZAHUTOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

The Picture of the City of Ankh-Morpork in Terry Pratchett's Work and the Analysis of Proper Nouns
SVOBODOVÁ, Jitka; PEPRNÍK, Jaroslav; ŘEŘICHA, Václav
2007 - anglický
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
The Picture of the City of Ankh-Morpork in Terry Pratchett's Work and the Analysis of Proper Nouns

SVOBODOVÁ, Jitka; PEPRNÍK, Jaroslav; ŘEŘICHA, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Decoy State Quantum Key Distribution
HALOUZKA, Marek; DUŠEK, Miloslav; GAVENDA, Miroslav
2006 - anglický
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Decoy State Quantum Key Distribution

HALOUZKA, Marek; DUŠEK, Miloslav; GAVENDA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2006

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze