Počet nalezených dokumentů: 12127
Publikováno od do

Knihovny bezpečnostních funkcí Java SE
Bobek, Pavel; Dulík, Tomáš; Vařacha, Pavel
2015 - český
Práce se zabývá studiem knihoven z balíčku java.security. Zaměřuje se na přístup těchto knihoven k úložištím certifikátů X.509. Popisuje přístup těchto knihoven k systémovým úložištím na nejrozšířenějších operačních systémech. Nastiňuje postup při podepisování aplikací. Součástí práce je naprogramovaná aplikace typu applet, která demonstruje prostudované technologie. Klíčová slova: kryptografie; asymetrická kryptografie; certifikát; certifikační autorita; veřejný klíč; soukromý klíč; Java; applet; podepisování kódu; cryptography; public-key cryptography; certificate; certificate authority; public key; private key; code signing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Knihovny bezpečnostních funkcí Java SE

Práce se zabývá studiem knihoven z balíčku java.security. Zaměřuje se na přístup těchto knihoven k úložištím certifikátů X.509. Popisuje přístup těchto knihoven k systémovým úložištím na ...

Bobek, Pavel; Dulík, Tomáš; Vařacha, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Světelná tabule pro zobrazení skóre řízená mikropočítačem
Matějíček, Filip; Dolinay, Jan; Dostálek, Petr
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá návrhem světelné tabule pro zobrazování skóre při fotbalových zápasech. Práce pojednává o technickém a elektronickém návrhu světelné tabule, která se skládá ze dvou sedmi-segmentových displejů a informace o poločase. Dále obsahuje návrh a kód programu pro řídicí jednotku tabule, která je řízena pomocí elektronické desky Arduino, ve které je osazen mikropočítač Atmel. Oba displeje jsou ovládány pomocí dálkového ovládání. Klíčová slova: Světelná tabule; sedmi-segmentový displej; řídící jednotka; Arduino; Atmel; dálkové ovládání; Scoreboard; seven-segments display; control unit; remote control Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Světelná tabule pro zobrazení skóre řízená mikropočítačem

Bakalářská práce se zabývá návrhem světelné tabule pro zobrazování skóre při fotbalových zápasech. Práce pojednává o technickém a elektronickém návrhu světelné tabule, která se skládá ze dvou ...

Matějíček, Filip; Dolinay, Jan; Dostálek, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Webová prezentace antikvariátu
Bernatík, Martin; Krčmář, Miloš; Pospíšilík, Martin
2015 - český
Cílem bakalářské práce je vytvořit webovou prezentaci nově vznikajícího antikvariátu. Součástí návrhu je katalog knih včetně nákupního košíku a přihlašovacího prostředí pro zákazníky. Z hlediska správy je zde správcovský systém pro majitele obchodu, který umožňuje bez znalosti webových technologií upravovat obsah stránek, zahrnující editování katalogu, a také vyřizování objednávek od zákazníků. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé technologie, které byly použity při tvorbě prezentace. Praktická část se zabývá popisem konkrétní realizace antikvariátu. Klíčová slova: dynamická webová prezentace; antikvariát; PHP; MySQL; dynamic web presentation; second-hand bookshop Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Webová prezentace antikvariátu

Cílem bakalářské práce je vytvořit webovou prezentaci nově vznikajícího antikvariátu. Součástí návrhu je katalog knih včetně nákupního košíku a přihlašovacího prostředí pro zákazníky. Z hlediska ...

Bernatík, Martin; Krčmář, Miloš; Pospíšilík, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Systém pro vzdálené řízení otopných soustav rodinného domu
Kadleček, Jaroslav; Bližňák, Michal; Dulík, Tomáš
2015 - český
Tématem této práce je vytvoření systému pro vzdálené řízení otopných soustav rodinného domu. Důraz je kladen na jednoduché uživatelské rozhraní a bezpečnost celého systému z pohledu odolnosti proti náhodným poruchám a proti neoprávněným přístupům. V teoretické části byla provedena analýza stávajících dostupných řešení na trhu splňující daná kritéria a byla zvolena vhodná varianta. V praktické části byl proveden návrh zapojení komponent zvoleného řešení, analýza a návrh programového vybavení. Byla provedena implementace embedded řídícího panelu s dotykovým displejem, veřejné API rozhraní a responsivní webové uživatelské rozhraní pro vzdálený přístup. V závěru byla provedena analýza odolnosti proti bezpečnostním rizikům a poruchám. Výsledkem práce bylo vytvo-ření komfortního ovládacího panelu pro otopné soustavy, které uživatel může ovládat jak na panelu přímo v domě, tak na dálku z www klienta. Klíčová slova: Otopná soustava; PLC; vzdálené ovládání; uživatelské rozhraní; distribuované řízení; .NET; Heating System; Remote Control; User Interface; Distributed Control Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Systém pro vzdálené řízení otopných soustav rodinného domu

Tématem této práce je vytvoření systému pro vzdálené řízení otopných soustav rodinného domu. Důraz je kladen na jednoduché uživatelské rozhraní a bezpečnost celého systému z pohledu odolnosti proti ...

Kadleček, Jaroslav; Bližňák, Michal; Dulík, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Aplikace pro kryptoanalýzu substitučních šifer
Šůstal, Ondřej; Šenkeřík, Roman; Malaník, David
2015 - český
Bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře se substitučními šiframi a s možnostmi jejich kryptoanalýzy. Úvod teoretické části je věnován vysvětlení základních pojmů a uve-dení do problematiky substitučních šifer. Dále jsou charakterizovány hlavní metody kryp-toanalýzy substitučních šifer a popsány možnosti využití těchto metod u jednotlivých šifer. Praktická část je věnována popisu aplikace z pohledu uživatele a nastínění postupu luštění jednotlivých šifer pomocí této aplikace. Klíčová slova: kryptologie; kryptoanalýza; substituční šifra; frekvenční analýza; cryptology; cryptanalysis; substitution cipher; frequency analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Aplikace pro kryptoanalýzu substitučních šifer

Bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře se substitučními šiframi a s možnostmi jejich kryptoanalýzy. Úvod teoretické části je věnován vysvětlení základních pojmů a uve-dení do problematiky ...

Šůstal, Ondřej; Šenkeřík, Roman; Malaník, David
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza konkurenčního prostředí pro off-road pneumatiky firmy Mitas, a.s. na českém trhu
Vyoral, Dominik; Špaňhel, Karel; Kubíčková, Miloslava
2015 - český
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenčního prostředí pro off-road pneumatiky ve firmě Mitas, a. s. se zaměřením na český trh. Cílem této práce je provést analýzu hlavních výrobců off-road pneumatik a na jejím základě stanovit pozici firmy Mitas, a. s. v konkurenčním prostředí. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, týkající se konkurence a konkurenčního prostředí. V praktické části je představena firma Mitas, a. s. včetně vybraných konkurentů. Dále jsou provedeny jednotlivé analýzy, na jejichž základě byla zjištěna pozice firmy na českém trhu ve srovnání s konkurencí. Na závěr práce jsou vypracovány návrhy a doporučení ke zlepšení stávající pozice firmy Mitas, a. s. na českém trhu. Klíčová slova: Konkurence; konkurenční prostředí; SWOT analýza; Porterův model pěti konkurenčních sil; Competition; competitive environment; SWOT analysis; Porter's five forces model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza konkurenčního prostředí pro off-road pneumatiky firmy Mitas, a.s. na českém trhu

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenčního prostředí pro off-road pneumatiky ve firmě Mitas, a. s. se zaměřením na český trh. Cílem této práce je provést analýzu hlavních výrobců off-road ...

Vyoral, Dominik; Špaňhel, Karel; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Posouzení kalkulačního systému ve firmě XY
Bahulová, Monika; Kratochvil, Pavel; Šilhánová, Jana
2015 - český
Cílem bakalářské práce je provést analýzu nákladů podniku, analýzu nákladů divize plochého těsnění, analýzu stávajícího kalkulačního systému a následně posoudit a navrhnout optimalizaci kalkulačního systému. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy manažerského účetnictví např. náklady, kalkulační techniky, kalkulační vzorce a kalkulační metody. V praktické části je představena firma XY, její celkové náklady a náklady na ploché těsnění, současný kalkulační systém a v závěru bakalářské práce je navržen nový kalkulační vzorec, podrobnější rozčlenění nákladů a návrhy na zvýšení zisku. Klíčová slova: Analýza nákladů; přímé náklady; nepřímé náklady; variabilní náklady; fixní náklady; kalkulační vzorec; analýza kalkulačního systému; Analysis of Costs; Direct Costs; Indirect Costs; Variable Costs; Fixed Costs; Calculation Formula; Analysis of Costing System Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Posouzení kalkulačního systému ve firmě XY

Cílem bakalářské práce je provést analýzu nákladů podniku, analýzu nákladů divize plochého těsnění, analýzu stávajícího kalkulačního systému a následně posoudit a navrhnout optimalizaci ...

Bahulová, Monika; Kratochvil, Pavel; Šilhánová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Tvorba vybraných vnitropodnikových směrnic dle aktuální legislativy ve firmě KAMARo
Dobrovská, Martina; Šilhánová, Jana; Heczková, Eva
2015 - český
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vybraných vnitropodnikových směrnic ve firmě KAMARo. Tato problematika je řešena z důvodu rozsáhlých změn legislativy v posledních letech. Kvůli těmto výrazným změnám dosavadní směrnice firmy ztratily vypovídající schopnost a musely být zrušeny. Teoretická část je zaměřená na popis náležitostí, které směrnice musí obsahovat. Dále jsou zde popsány jejich funkce a způsob zpracování. V praktické části je nejprve popsána firma a její historie a v druhé části jsou podrobně zpracovány vybrané vnitropodnikové směrnice a popsána jejich aplikace ve firmě. Klíčová slova: vnitropodnikové směrnice; zákony; účetnictví; legislativa; podnikatel; internal guidelines; laws; accounting; legislation; entrepreneur Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Tvorba vybraných vnitropodnikových směrnic dle aktuální legislativy ve firmě KAMARo

Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vybraných vnitropodnikových směrnic ve firmě KAMARo. Tato problematika je řešena z důvodu rozsáhlých změn legislativy v posledních letech. Kvůli těmto ...

Dobrovská, Martina; Šilhánová, Jana; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza výdajů Ústavu technologie potravin FT UTB ve Zlíně za rok 2014
Hanáčíková, Zuzana; Buňka, František; Šedová, Hana
2015 - český
Cílem bakalářské práce je analýza výdajů Ústavu technologie potravin Fakulty technologické UTB ve Zlíně za rok 2014. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou uvedeny informace o veřejném sektoru, o veřejných financích a o rozpočtu veřejné vysoké školy. V části praktické je zpracován přehled o toku finančních prostředků ústavu dle tzv. hlavní činnosti ústavu, jednotlivých projektů, dle studentů doktorského studijního programu a také přehled o toku ostatních finančních prostředků ústavu. Byla zjištěna výše přímých výdajů vynaložených na výuku jednotlivých studijních předmětů a na základě zjištěných informací byly určeny finanční limity pro jednotlivé studijní předměty. Klíčová slova: Finanční analýza; výdaje; veřejný sektor; veřejná vysoká škola; studijní předmět; Fakulta technologická; financial analysis; expenditure; public sector; public high school; subject of study; Faculty of a technology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza výdajů Ústavu technologie potravin FT UTB ve Zlíně za rok 2014

Cílem bakalářské práce je analýza výdajů Ústavu technologie potravin Fakulty technologické UTB ve Zlíně za rok 2014. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické ...

Hanáčíková, Zuzana; Buňka, František; Šedová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Optimalizace vybraných položek materiálových zásob
Hlušek, Pavel; Machalová, Marie; Vránová, Šárka
2015 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve společnosti Altech, spol. s r.o. Bánov. Cílem bakalářské práce je najít vhodnější možnosti nákupu vybraných položek, hledat vhodného dodavatele pro spolupráci. V teoretické části jsou představeny používané metody v logistických procesech, rozdělení a řízení zásob, skladování a jejich evidence. V praktické části je představen podnik, jeho struktura, informační systém. Dále je analyzován skutečný stav opatřování zásob, včetně určení objednacích množství, skladovacích zásob a logistických cest. Zhodnocení získaných informací povede k návrhu na snížení materiálových nákladů vybraných položek nákupního sortimentu na základě optimálního řízení zásob. Klíčová slova: Logistika; zásoby; skladování; nákupní proces; dodavatel; Logistics; stock; storage; purchase process; supplier Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Optimalizace vybraných položek materiálových zásob

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve společnosti Altech, spol. s r.o. Bánov. Cílem bakalářské práce je najít vhodnější možnosti nákupu vybraných položek, hledat vhodného ...

Hlušek, Pavel; Machalová, Marie; Vránová, Šárka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze