Počet nalezených dokumentů: 15198
Publikováno od do

Aplikace pro kryptoanalýzu substitučních šifer
Šůstal, Ondřej; Šenkeřík, Roman; Malaník, David
2015 - český
Bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře se substitučními šiframi a s možnostmi jejich kryptoanalýzy. Úvod teoretické části je věnován vysvětlení základních pojmů a uve-dení do problematiky substitučních šifer. Dále jsou charakterizovány hlavní metody kryp-toanalýzy substitučních šifer a popsány možnosti využití těchto metod u jednotlivých šifer. Praktická část je věnována popisu aplikace z pohledu uživatele a nastínění postupu luštění jednotlivých šifer pomocí této aplikace. Klíčová slova: kryptologie; kryptoanalýza; substituční šifra; frekvenční analýza; cryptology; cryptanalysis; substitution cipher; frequency analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Aplikace pro kryptoanalýzu substitučních šifer

Bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře se substitučními šiframi a s možnostmi jejich kryptoanalýzy. Úvod teoretické části je věnován vysvětlení základních pojmů a uve-dení do problematiky ...

Šůstal, Ondřej; Šenkeřík, Roman; Malaník, David
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza konkurenčního prostředí pro off-road pneumatiky firmy Mitas, a.s. na českém trhu
Vyoral, Dominik; Špaňhel, Karel; Kubíčková, Miloslava
2015 - český
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenčního prostředí pro off-road pneumatiky ve firmě Mitas, a. s. se zaměřením na český trh. Cílem této práce je provést analýzu hlavních výrobců off-road pneumatik a na jejím základě stanovit pozici firmy Mitas, a. s. v konkurenčním prostředí. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, týkající se konkurence a konkurenčního prostředí. V praktické části je představena firma Mitas, a. s. včetně vybraných konkurentů. Dále jsou provedeny jednotlivé analýzy, na jejichž základě byla zjištěna pozice firmy na českém trhu ve srovnání s konkurencí. Na závěr práce jsou vypracovány návrhy a doporučení ke zlepšení stávající pozice firmy Mitas, a. s. na českém trhu. Klíčová slova: Konkurence; konkurenční prostředí; SWOT analýza; Porterův model pěti konkurenčních sil; Competition; competitive environment; SWOT analysis; Porter's five forces model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza konkurenčního prostředí pro off-road pneumatiky firmy Mitas, a.s. na českém trhu

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenčního prostředí pro off-road pneumatiky ve firmě Mitas, a. s. se zaměřením na český trh. Cílem této práce je provést analýzu hlavních výrobců off-road ...

Vyoral, Dominik; Špaňhel, Karel; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Posouzení kalkulačního systému ve firmě XY
Bahulová, Monika; Kratochvil, Pavel; Šilhánová, Jana
2015 - český
Cílem bakalářské práce je provést analýzu nákladů podniku, analýzu nákladů divize plochého těsnění, analýzu stávajícího kalkulačního systému a následně posoudit a navrhnout optimalizaci kalkulačního systému. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy manažerského účetnictví např. náklady, kalkulační techniky, kalkulační vzorce a kalkulační metody. V praktické části je představena firma XY, její celkové náklady a náklady na ploché těsnění, současný kalkulační systém a v závěru bakalářské práce je navržen nový kalkulační vzorec, podrobnější rozčlenění nákladů a návrhy na zvýšení zisku. Klíčová slova: Analýza nákladů; přímé náklady; nepřímé náklady; variabilní náklady; fixní náklady; kalkulační vzorec; analýza kalkulačního systému; Analysis of Costs; Direct Costs; Indirect Costs; Variable Costs; Fixed Costs; Calculation Formula; Analysis of Costing System Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Posouzení kalkulačního systému ve firmě XY

Cílem bakalářské práce je provést analýzu nákladů podniku, analýzu nákladů divize plochého těsnění, analýzu stávajícího kalkulačního systému a následně posoudit a navrhnout optimalizaci ...

Bahulová, Monika; Kratochvil, Pavel; Šilhánová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Tvorba vybraných vnitropodnikových směrnic dle aktuální legislativy ve firmě KAMARo
Dobrovská, Martina; Šilhánová, Jana; Heczková, Eva
2015 - český
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vybraných vnitropodnikových směrnic ve firmě KAMARo. Tato problematika je řešena z důvodu rozsáhlých změn legislativy v posledních letech. Kvůli těmto výrazným změnám dosavadní směrnice firmy ztratily vypovídající schopnost a musely být zrušeny. Teoretická část je zaměřená na popis náležitostí, které směrnice musí obsahovat. Dále jsou zde popsány jejich funkce a způsob zpracování. V praktické části je nejprve popsána firma a její historie a v druhé části jsou podrobně zpracovány vybrané vnitropodnikové směrnice a popsána jejich aplikace ve firmě. Klíčová slova: vnitropodnikové směrnice; zákony; účetnictví; legislativa; podnikatel; internal guidelines; laws; accounting; legislation; entrepreneur Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Tvorba vybraných vnitropodnikových směrnic dle aktuální legislativy ve firmě KAMARo

Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vybraných vnitropodnikových směrnic ve firmě KAMARo. Tato problematika je řešena z důvodu rozsáhlých změn legislativy v posledních letech. Kvůli těmto ...

Dobrovská, Martina; Šilhánová, Jana; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza výdajů Ústavu technologie potravin FT UTB ve Zlíně za rok 2014
Hanáčíková, Zuzana; Buňka, František; Šedová, Hana
2015 - český
Cílem bakalářské práce je analýza výdajů Ústavu technologie potravin Fakulty technologické UTB ve Zlíně za rok 2014. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou uvedeny informace o veřejném sektoru, o veřejných financích a o rozpočtu veřejné vysoké školy. V části praktické je zpracován přehled o toku finančních prostředků ústavu dle tzv. hlavní činnosti ústavu, jednotlivých projektů, dle studentů doktorského studijního programu a také přehled o toku ostatních finančních prostředků ústavu. Byla zjištěna výše přímých výdajů vynaložených na výuku jednotlivých studijních předmětů a na základě zjištěných informací byly určeny finanční limity pro jednotlivé studijní předměty. Klíčová slova: Finanční analýza; výdaje; veřejný sektor; veřejná vysoká škola; studijní předmět; Fakulta technologická; financial analysis; expenditure; public sector; public high school; subject of study; Faculty of a technology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza výdajů Ústavu technologie potravin FT UTB ve Zlíně za rok 2014

Cílem bakalářské práce je analýza výdajů Ústavu technologie potravin Fakulty technologické UTB ve Zlíně za rok 2014. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické ...

Hanáčíková, Zuzana; Buňka, František; Šedová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Optimalizace vybraných položek materiálových zásob
Hlušek, Pavel; Machalová, Marie; Vránová, Šárka
2015 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve společnosti Altech, spol. s r.o. Bánov. Cílem bakalářské práce je najít vhodnější možnosti nákupu vybraných položek, hledat vhodného dodavatele pro spolupráci. V teoretické části jsou představeny používané metody v logistických procesech, rozdělení a řízení zásob, skladování a jejich evidence. V praktické části je představen podnik, jeho struktura, informační systém. Dále je analyzován skutečný stav opatřování zásob, včetně určení objednacích množství, skladovacích zásob a logistických cest. Zhodnocení získaných informací povede k návrhu na snížení materiálových nákladů vybraných položek nákupního sortimentu na základě optimálního řízení zásob. Klíčová slova: Logistika; zásoby; skladování; nákupní proces; dodavatel; Logistics; stock; storage; purchase process; supplier Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Optimalizace vybraných položek materiálových zásob

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve společnosti Altech, spol. s r.o. Bánov. Cílem bakalářské práce je najít vhodnější možnosti nákupu vybraných položek, hledat vhodného ...

Hlušek, Pavel; Machalová, Marie; Vránová, Šárka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Financování investičního záměru pohřební služby
Jandalová, Nicole; Brázdil, Jan; Brázdilová, Petra
2015 - český
Předmětem této bakalářské práce bude analýza efektivnosti investičního záměru pohřební služby s následným výběrem vhodného zdroje jeho financování. V teoretické části práce bude zpracována literární rešerše problematiky financování investičního záměru. Pozornost bude zaměřena především na investice, na investiční rozhodování, na rizika spojená s investováním a na popis hlavních metod hodnocení efektivnosti investic. V závěru teoretické části budou uvedeny možnosti financování dané investice. V praktické části bakalářské práce bude představen podnik, včetně jeho investičního záměru. Různými metodami bude vyhodnocena efektivnost investice. V neposlední řadě bude navržen a doporučen optimální způsob jeho financování. Klíčová slova: investice; efektivnost investic; financování investic; financování dlouhodobého majetku; pohřební služby; investments; efficiency of investment; financing of investment; financing of fixed assets; funeral services Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Financování investičního záměru pohřební služby

Předmětem této bakalářské práce bude analýza efektivnosti investičního záměru pohřební služby s následným výběrem vhodného zdroje jeho financování. V teoretické části práce bude zpracována literární ...

Jandalová, Nicole; Brázdil, Jan; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zhodnocení finanční situace společnosti XY, s.r.o. pomocí finanční analýzy
Jurová, Radka; Jarošová, Ivana; Brázdilová, Petra
2015 - český
Ve své bakalářské práci řeším problematiku týkající se zhodnocení finančního zdraví společnosti zabývající se pokládáním podlah XY, s. r. o. za pomocí poměrových ukazatelů za poslední 4 roky. Cílem této práce je navrhnout určitá opatření pro zlepšení současné finanční situace podniku. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá úlohou finanční analýzy a podrobně se věnuje jejím metodám a konkrétním ukazatelům. V praktické části je provedena vlastní finanční analýza, ve které je posouzeno a následně vyhodnoceno finanční zdraví firmy. Nakonec jsou navržena doporučení ke zlepšení finanční situace. Podnik pak může získané informace aplikovat a zefektivnit tak svou činnost. Klíčová slova: finanční analýza; ukazatele finanční analýzy; aktiva; pasiva; dlouhodobý majetek; oběžný majetek; vlastní kapitál; cizí kapitál; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; financial analysis; indicators of financial analysis; assets; debts; fixed assets; current assets; shareholders capital; foreign capital; balance; profit and loss statement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Zhodnocení finanční situace společnosti XY, s.r.o. pomocí finanční analýzy

Ve své bakalářské práci řeším problematiku týkající se zhodnocení finančního zdraví společnosti zabývající se pokládáním podlah XY, s. r. o. za pomocí poměrových ukazatelů za poslední 4 roky. Cílem ...

Jurová, Radka; Jarošová, Ivana; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, s.r.o.
Kupková, Pavla; Leznová, Hana; Vránová, Šárka
2015 - český
Cílem této bakalářská práce je posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, spol. s r. o. a možná doporučení pro zlepšení efektivity práce s pohledávkami v budoucnu. V teoretické části práce je na základě odborné literatury nejprve charakterizován oběžný majetek. Poté následuje popis pohledávek, jejich zajištění a v neposlední řadě také analýza. Praktická část práce je věnována charakteristice vybrané společnosti, včetně její historie, SWOT analýzy a organizační struktury. Dále se praktická část věnuje analýze pohledávek společnosti. Konkrétně je zde provedena horizontální, vertikální analýza a dále také analýza aktivity a likvidity. Na závěr jsou navrženy možné způsoby zlepšení řízení pohledávek, které by firmě umožnily s pohledávkami nakládat efektivněji. Klíčová slova: Pohledávky; HOBES; analýza pohledávek; zajištění pohledávek; odběratelé; Receivables; Receivable analysis; securing receivables; receivable insurance; purchasers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, s.r.o.

Cílem této bakalářská práce je posouzení stavu pohledávek ve společnosti HOBES, spol. s r. o. a možná doporučení pro zlepšení efektivity práce s pohledávkami v budoucnu. V teoretické části práce je na ...

Kupková, Pavla; Leznová, Hana; Vránová, Šárka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Problematika ekonomické situace Základní školy Vsetín, Sychrov 97
Šerá, Iveta; Molek, Michal; Brázdilová, Petra
2015 - český
Tato bakalářská práce se zabývá popisem organizační struktury a finanční analýzou příspěvkové organizace Základní školy Vsetín, Sychrov 97. Práce je zpracována na základě účetních výkazů za období 20102014 a člení se na dvě části. V teoretické části je popsán neziskový sektor, příspěvková organizace a její fondy a metody finanční analýzy. Praktická část se zabývá charakteristikou sledované organizace. Dále je zde pomocí jednotlivých ukazatelů finanční analýzy zkoumána problematika ekonomické situace vybrané instituce. Dle těchto výsledků je navrhnuto řešení, jak má tato škola lépe hospodařit se svými peněžními prostředky. Klíčová slova: Neziskový sektor; příspěvková organizace; základní školy; finanční analýza; Non-profit sector; allowance organization; elementary school; financial analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Problematika ekonomické situace Základní školy Vsetín, Sychrov 97

Tato bakalářská práce se zabývá popisem organizační struktury a finanční analýzou příspěvkové organizace Základní školy Vsetín, Sychrov 97. Práce je zpracována na základě účetních výkazů za období ...

Šerá, Iveta; Molek, Michal; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze