Počet nalezených dokumentů: 684
Publikováno od do

Brettonwoodský mezinárodní měnový systém: Příčiny a dopad zániku
Zbranek, Přemysl; Bell, Gregory Jason; Mikeska, Martin
2014 - anglický
Tato práce pojednává o identifikaci příčin vzniku a zániku Brettonwoodského mezinárodního měnového systému. Dvacáté století bylo tou nejbouřlivější dobou pro finanční trhy. Po konci Druhé Světové Války bylo hlavní prioritou vytvoření životaschopného systému pro rozvoj mezinárodního obchodu. Brettonwoodská konference takový systém vytvořila v roce 1944 a stanovila tak směr budoucího vývoje finančních trhů. Po více než 20ti letech činnosti byl Brettonwoodský systém v roce 1971, jako následek Nixonova Šoku, rozpuštěn. Tato práce se zabývá skutečnostmi předcházejícími vznik Brettonwoodského systému, následnou činností MMF a hlavními příčinami skonu Brettonwoodského systému. Klíčová slova: Bretton Woods; Mezinárodní Měnový Fond; Směnný kurz; Monetární politika; Zlatý Standard; Platební Bilance; Devizový trh; International Monetary Fund; Exchange Rate; Monetary Policy; Gold Standard; Balance of Payments; Foreign exchange market Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Brettonwoodský mezinárodní měnový systém: Příčiny a dopad zániku

Tato práce pojednává o identifikaci příčin vzniku a zániku Brettonwoodského mezinárodního měnového systému. Dvacáté století bylo tou nejbouřlivější dobou pro finanční trhy. Po konci Druhé Světové ...

Zbranek, Přemysl; Bell, Gregory Jason; Mikeska, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

A Cosmetics Marketing Case Study: Targeting Teenagers through Social Media
Haba Carcamo, Michaela; Pilík, Michal; Kašpárková, Barbora
2014 - anglický
Tato bakalářská práce pojednává o vlivu sociálních sítí na dospívající ve spojitosti s kosmetickými výrobky. Také se zaměříme na chování dospívajících při koupi a na úhel pohledu kosmetických guru. Klíčová slova: e-marketing; internet; sociální sítě; dospívající; kosmetické výrobky; kosmetičtí guru; E-marketing; Internet; social networks; teenagers; beauty products; beauty gurus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
A Cosmetics Marketing Case Study: Targeting Teenagers through Social Media

Tato bakalářská práce pojednává o vlivu sociálních sítí na dospívající ve spojitosti s kosmetickými výrobky. Také se zaměříme na chování dospívajících při koupi a na úhel pohledu kosmetických guru.

Haba Carcamo, Michaela; Pilík, Michal; Kašpárková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Amerikanizace Kalifornie před začátkem Občanské války
Březinová, Tereza; Bell, Gregory Jason; Lukášová, Jana
2014 - anglický
Předmětem této bakalářské práce je zdůraznit důležitost anexe Kalifornie Spojenými státy americkými. Připojením Kalifornie došlo k ucelení USA a propojení východního pobřeží se západním, což ze Spojených států učinilo světovou velmoc. Krátce po podepsání smlouvy v Guadalupe Hidalgo vypukla v Kalifornii zlatá horečka, která zapříčinila následný příliv imigrace právě do Kalifornie. S přesunem obyvatelstva je spojena jak výstavba transkontinentální železnice a naplnění Manifestu Destiny, tak přeměna krajiny, obyvatelstva, způsobu vlády i ekonomiky západu. Bez připojení Kalifornie, by pravděpodobně státy Unie nevyhrály občanskou válku a historie Ameriky by nabrala zcela jiný směr. Klíčová slova: anexe; Kalifornie; Texas; Manifest Destiny; mexicko-americká válka; Mexiko; smlouva z Guadalupe Hidalgo; prezident Polk; hranice; spor; zlatá horečka; transkontinentální železnice; Bear Flag Revolt; občanská válka; annexation; California; Mexican-American War; Mexico; Treaty of Guadalupe Hidalgo; President James K. Polk; borders; conflict; Gold Rush; transcontinental railroad; Civil War Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Amerikanizace Kalifornie před začátkem Občanské války

Předmětem této bakalářské práce je zdůraznit důležitost anexe Kalifornie Spojenými státy americkými. Připojením Kalifornie došlo k ucelení USA a propojení východního pobřeží se západním, což ze ...

Březinová, Tereza; Bell, Gregory Jason; Lukášová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Návrhy na rozvoj Aktivity Parku Kyčerka v kontextu s cestovním ruchem Velkých Karlovic
Bartošová, Tereza; Macháček, Jiří; Hrušecká, Denisa
2014 - anglický
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Návrhy na rozvoj Aktivity Parku Kyčerka v kontextu s cestovním ruchem Velkých Karlovic. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů a problematikou cestovního ruchu, regionálního rozvoje a kulturního dědictví. Praktická část je věnována socioekonomické analýze obce Velké Karlovice, SWOT analýze Aktivity Parku Kyčerka, ale především dotazníkovému šetření, na jehož základě byly definovány návrhy pro rozvoj celého resortu. Klíčová slova: socioekonomická analýza; dotazníkové šetření; návrhy na rozvoj Aktivity Parku Kyčerka; kulturní dědictví Valašska; socio-economic analysis; survey; proposals for development of Aktivity Park Kyčerka; cultural heritage of Moravian Wallachia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Návrhy na rozvoj Aktivity Parku Kyčerka v kontextu s cestovním ruchem Velkých Karlovic

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Návrhy na rozvoj Aktivity Parku Kyčerka v kontextu s cestovním ruchem Velkých Karlovic. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...

Bartošová, Tereza; Macháček, Jiří; Hrušecká, Denisa
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

A Competitor Analysis for an Emerging Café in Zlín, Czech Republic
Bujoková, Pavlína; Blažková, Barbora; Papadaki, Šárka
2014 - anglický
Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu konkurenčního prostředí kaváren ve Zlíně. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na zpracování teoretických poznatků z oblasti ekonomie a marketingu. Následně vysvětluje pojmy konkurence, SWOT analýza, Porterův model pěti sil a marketingový mix. Praktická část je zaměřena na analýzu dvou kaváren ve Zlíně, srovnání jejich konkurenčních výhod s požadavky zákazníků. Závěr práce pojednává o možnosti vzniku nové kavárny ve Zlíně. Klíčová slova: konkurence; podnikatelské prostředí; konkurenční výhoda; marketingová strategie; SWOT analýza; marketingový mix; competition; business environment; competitive advantage; marketing strategy; SWOT analysis; marketing mix Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
A Competitor Analysis for an Emerging Café in Zlín, Czech Republic

Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu konkurenčního prostředí kaváren ve Zlíně. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na zpracování ...

Bujoková, Pavlína; Blažková, Barbora; Papadaki, Šárka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Fifty Years of Affirmative Action in the United States: An Appraisal
Holasová, Kristýna; Bell, Gregory Jason; Trušník, Roman
2014 - anglický
Bakalářská práce popisuje vývoj afirmativní akce od doby jejího založení až po současnost. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje afirmativní akce, kromě toho také zjistit, zda by tento program měl stále pokračovat či naopak být zrušen. Na základě hlavních evidencí bylo zjištěno, že afirmativní akce je zastaralá a měla by být nahrazena novými předpisy. Zatímco se afirmativní akce v zaměstnání ukázala jako prospěšná s mnoha pozitivními ohlasy, ve vzdělávání tomu bylo naopak. Na základě evidencí bylo zjištěno, že by bylo lepší, kdyby afirmativní akce pro vzdělání byla zrušena, protože spíše ubližuje, než pomáhá. Klíčová slova: Nejvyšší soud Spojených států amerických; Lyndon B. Johnson; afirmativní akce; zaměstnání; vzdělání; menšiny; ženy; diskriminace; rasa; pohlaví; the United States Supreme Court; affirmative action; employment; education; minorities; women; discrimination; race; gender Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Fifty Years of Affirmative Action in the United States: An Appraisal

Bakalářská práce popisuje vývoj afirmativní akce od doby jejího založení až po současnost. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje afirmativní akce, kromě toho také zjistit, zda by tento ...

Holasová, Kristýna; Bell, Gregory Jason; Trušník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Passivization of Verbo-nominal Structures in English
Minaříková, Marcela; Machová, Dagmar; Emonds, Joseph E.
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá pasivizací verbonominálních vazeb v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu že verbonominální vazby obsahují dva předměty, umožňují dvě pasívní konstrukce. Pomocí Britského národního korpusu a Korpusu současné americké angličtiny zkoumá výskyt jednotlivých druhů pasívů a na základě výsledků konstatuje, jaká kritéria možnost dvojího pasívu ovlivňují či naopak. Závěr práce je věnován srovnání mezi britskou a americkou angličtinou a porovnání s jinými studiemi. Klíčová slova: předmět; pasivizace; vnitřní pasív; vnější pasív; dvojí pasív; verbonominální vazba; sloveso; podstatné jméno; object; passivization; inner passive; outer passive; double passive; verbo-nominal structure; verb; noun Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Passivization of Verbo-nominal Structures in English

Tato bakalářská práce se zabývá pasivizací verbonominálních vazeb v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu že verbonominální vazby obsahují dva předměty, umožňují dvě pasívní konstrukce. Pomocí Britského ...

Minaříková, Marcela; Machová, Dagmar; Emonds, Joseph E.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Motivace pracovníků a dobrovolníků v neziskové organizaci Iniciativa Dokořán
Szelongová, Radka; Kressová, Petra; Kubíčková, Martina
2014 - anglický
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou motivace jak v pracovním prostředí, konkrétně v neziskových organizacích, tak i motivací obecně. Jsou zde popsány a porovnány některé z nejvýznamnějších teorií motivace. Dále také teoretická část zkoumá otázku náležitostí správného fungování neziskové organizace. Praktická část aplikuje do praxe poznatky popsané v teoretické části a zkoumá motivaci pracovníků v neziskové organizaci Iniciativa Dokořán. Popisuje také použité metody kvalitativního průzkumu, který byl na neziskové organizaci proveden., jeho výsledky a doporučení pro organizaci, jak motivaci pracovníků zvýšit. Klíčová slova: motivace; nezisková organizace; potřeby; management; motivation; non-profit organization; needs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Motivace pracovníků a dobrovolníků v neziskové organizaci Iniciativa Dokořán

Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou motivace jak v pracovním prostředí, konkrétně v neziskových organizacích, tak i motivací obecně. Jsou zde popsány a porovnány některé z ...

Szelongová, Radka; Kressová, Petra; Kubíčková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Heisenberg: An American Hero?
Tuček, Martin; Bell, Gregory Jason; Vinklárek, Petr
2014 - anglický
Walter White, hlavní postava amerického televizního seriálu Breaking Bad, jenž byl vysílán v letech 2008 až 2013, je nedoceněný středoškolský učitel s politováníhodným životem. Jeho manželka neplánovaně otěhotněla, jeho syn má mozkovou obrnu a celkově rodinu trápí existenční potíže. Jako by toho nebylo málo, hlavnímu hrdinovi je diagnostikovaná nevyléčitelná forma rakoviny a má před sebou nanejvýš dva roky života. Walter nemá co ztratit a aby dostal rodinu z bídy, rozhodne se vstoupit do světa organizovaného zločinu, kde pod pseudonymem Heisenberg vyrábí metamfetamin. Aby zajistil peníze pro svoji rodinu, riskuje Walter všechno a není nic co by ho svedlo z jeho cesty. Skutky, které vykonal během posledních let jeho života nebyly vždy jednoznačné a zcela ospravedlnitelné. Cílem této práce je zjistit, zda Walter White může být vnímán jako hrdina, jenž si splnil americký sen. Klíčová slova: Breaking Bad; televizní seriál; Walter White; Heisenberg; americký sen; hrdinství; Joseph Campbell; metamfetamin; TV show; American dream; heroism; methamphetamine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Heisenberg: An American Hero?

Walter White, hlavní postava amerického televizního seriálu Breaking Bad, jenž byl vysílán v letech 2008 až 2013, je nedoceněný středoškolský učitel s politováníhodným životem. Jeho manželka ...

Tuček, Martin; Bell, Gregory Jason; Vinklárek, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire
Tvrdá, Silvie; Nemčoková, Katarína; Vinklárek, Petr
2014 - anglický
Bakalářská práce se zabývá tématem analýzy překladu vlastních jmen vyskytujících se v knižních sériích Píseň ledu a ohně amerického autora George Raymond Richard Martina. Jména, která jsou sémanticky bohatá, vytváří pro různé lidi různé představy. Hlavním účelem této práce je analyzovat vybraná jména navržená autorem a také kulturně specifické metody a strategie užité při jejich překladu do českého jazyka. Bakalářská práce zkoumá zachování ekvivalentního efektu na americké i české čtenáře a zabývá se problematickými aspekty týkající se přístupu domestikace. Klíčová slova: překlad; vlastní jména; kulturně specifické prvky; fantasy; domestikace; postavy; translation; proper names; culture-specific items; domestication; characters Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire

Bakalářská práce se zabývá tématem analýzy překladu vlastních jmen vyskytujících se v knižních sériích Píseň ledu a ohně amerického autora George Raymond Richard Martina. Jména, která jsou sémanticky ...

Tvrdá, Silvie; Nemčoková, Katarína; Vinklárek, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze