Počet nalezených dokumentů: 21819
Publikováno od do

Analýza trhu platebních karet v České republice
Tomčík, Alexandr; Hoffman, Andrej; Fučík, Vojtěch
2017 - český
Tématem bakalářské práce je analýza dostupných dat o trhu platebních karet v ČR v letech 2001-2016. Teoretická část práce se zaměřuje na historii platebních karet a kdy se poprvé dostaly na území České republiky. Dále rozděluje platební karty do několika skupin podle druhu či použité technologie. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se vyvíjel karetní trh, která ze společností Visa nebo MasterCard má hlavní podíl na vydávaných platebních kartách a kvantifikovat parametry bezhotovostních plateb v ČR. Z důvodu podobné rozvinutosti bezkontaktního placení je část práce určena srovnání se Slovenskou republikou. Poslední kapitola představuje současné varianty mobilního placení v několika zemích světa a dostupné možnosti v ČR. The subject of this bachelor thesis is the analysis of availible data on the payment card market in the Czech Republic in years 2001 to 2016. The theoretical part focuses on the history of payment cards and when they first appeared in the territory of the Czech Republic. It further divides payment cards into several groups according to the type or technology used. The purpose of the thesis is to find out how the card market has developed, wheter Visa or MasterCard has the major share of the issued payment cards and to quantify the parameters of non-cash payments in the Czech Republic. Due to the similar level of development of contactless payment in both countries, part of the work is intended to be compared with the Slovak Republic. The last chapter presents current variants of mobile payment in several world countries and available options in the Czech Republic. Klíčová slova: NFC; platební karty; bezkontaktní placení; MasterCard; Visa; mobilní placení; NFC; MasterCard; contactless payment; Visa; payment cards; mobile payment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza trhu platebních karet v České republice

Tématem bakalářské práce je analýza dostupných dat o trhu platebních karet v ČR v letech 2001-2016. Teoretická část práce se zaměřuje na historii platebních karet a kdy se poprvé dostaly na území ...

Tomčík, Alexandr; Hoffman, Andrej; Fučík, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Slanina, Šimon; Teplý, Petr; Fičura, Milan
2017 - český
Prudký rozvoj v oblasti informačních technologií umožňuje praktické využití sofistikovaných metod náročných na výpočetní výkon. Jednou z takových je metoda Monte Carlo, jež se opírá o vygenerování obrovského množství stochastických scénářů a dokáže efektivně řešit problémy nejen v oblastech fyziky a matematiky. Subjekty v bankovním sektoru jsou neustále vystavovány enormnímu množství různých rizik, například výskytu záporné úrokové míry. Na tato rizika je třeba brát zřetel, monitorovat, měřit a řídit je. I metoda Monte Carlo, použitelná v bankovnictví pro měření rizik, má slabiny, které je nutné brát v potaz, a vyžaduje pro svou aplikaci splnění určitých předpokladů. Je důležité správně aproximovat rozdělení pravděpodobnosti a vytvořit dostatečné množství náhodných scénářů, použít spolehlivý generátor náhodných čísel či zohlednit existenční a sekvenční závislosti vstupních dat. V praktické části práce jsem zanalyzoval vývoj sazby London Interbank Offered Rate s tříměsíční splatností vázané na americký dolar v letech 2000 až 2016 a pokusil se pomocí metody Monte Carlo předpovědět její vývoj budoucí. Došel jsem k závěru, že metodu je vhodné používat pro předpověď v kratších časových horizontech, neboť v delších poskytuje na všech hladinách pravděpodobnosti výrazně širší intervaly hodnot, kterých může sazba nabýt. Prostřednictvím stress testu jsem dále zjistil, že mnou uplatněná metoda ve výsledných prognózách příliš nezohledňuje výjimečné krátkodobé šoky. Ani metoda Monte Carlo ani předpověď serveru TRADING ECONOMICS nepředvídají v horizontu končícím rokem 2020 propad sazby LIBOR USD 3M do záporných čísel. A vigorous advancement in the field of information technologies allows practical use of sophisticated, computing power consuming methods. One of these is the Monte Carlo simulations method, which relies on generating an immense number of stochastic scenarios and can effectively solve problems in areas such as physics or mathematics. Entities in the banking sector are constantly exposed to many kinds of risks, for instance the occurrence of negative interest rates. These risks need to be taken into account, monitored, measured and managed. Even the Monte Carlo method, usable in banking for risk measurement, has its weaknesses that need to be considered, and requires certain conditions to be met. It is crucial to correctly approximate the probability distribution and to create a sufficient number of random scenarios, to use a reliable random number generator and to bear in mind any possible sequential dependencies amongst the input data. In the practical part of this work, I analyzed the development of the London Interbank Offered Rate with a three-month maturity based on the US dollar during the years 2000 to 2016 and, using the Monte Carlo method, I tried to predict its future development as well. I came to the conclusion that the method should be used for forecasting in shorter time horizons, considering it provides significantly wider ranges of the rate's possible values at all probability levels while forecasting for longer time horizons. Via stress test, I also found that the method I applied doesn't really reflect rare short-term shocks in the resulting predictions. Neither the Monte Carlo method nor the TRADING ECONOMICS website anticipate the LIBOR USD 3M rate to fall below zero during the time horizon ending in 2020. Klíčová slova: negativní úrokové míry; nejistota; pravděpodobnost; Monte Carlo simulace; bankovní rizika; London Interbank Offered Rate; LIBOR skandál; uncertainty; London Interbank Offered Rate; Monte Carlo simulations; negative interest rates; LIBOR scandal; probability; banking risks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví

Prudký rozvoj v oblasti informačních technologií umožňuje praktické využití sofistikovaných metod náročných na výpočetní výkon. Jednou z takových je metoda Monte Carlo, jež se opírá o vygenerování ...

Slanina, Šimon; Teplý, Petr; Fičura, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Hypoteční produkty a jejich porovnání v České Republice a Rusku
Tkachenko, Evgeniy; Mazáček, David; Radová, Jarmila
2017 - český
Předkládaná bakalářská práce byla zaměřena na téma, které je bezesporu velmi důležité v dnešní době - jedná se o hypoteční trh. V první části bakalářské práce se věnuje teorii hypotečního trhu, jeho klíčovým aspektům a popisu různých typů hypoték. Druhá část bakalářské práce byla již věnována výzkumu hypotečního trhu v České republice a v Rusku s důrazem na hlavní města obou zemí a vzájemného porovnání obou trhů. Cílem dané práce je provedení analýzy hypotečních produktů v České republice a v Rusku, podrobení analýze vývoje úrokových sazeb na daný produkt a rovněž vymezení odlišností mezi produkty mezi oběma státy. Závěrem práce je potom zjištění, že situace na hypotečním trhu je daleko lepší v České republice než v Rusku (v Praze než v Moskvě) - poměr splátky k průměrnému platu, výše úrokové sazby, očekávání inflace a další. jsou nižší nežli v Rusku. Dále se dospělo k závěru, že objem hypotečních úvěrů a úrokové sazby závisí na vývoji místního HDP. This bachelor thesis was focused on a topic that is undoubtedly very important nowadays - it is a mortgage market. The first part of the bachelor thesis is focused on the mortgage market theory, its key aspects and description of several different mortgage types.. The second part of the bachelor thesis was already dedicated to research on mortgage market in the Czech republic and Russia underlying the capital cities of both countries and its comparison. The aim of this thesis is to analyze mortgage products in the Czech Republic and Russia, analyze the development of interest rates for a given product and to define differences between products between the two countries. The work clearly pointed out that the situation in the mortgage market is much better in he Czech Republic than in Russia (resp. in Prague than in Moscow) - the proportion of the payment of average salary, interest rates, or inflation expectations are lower than in Russia. Furthermore, it is concluded that the volume of mortgage loans and interest rates is affected by the local GDP. Klíčová slova: úroková sazba hypoték; nemovitosti; hypoteční trh; hypotéka; mortgage interest rate; mortgage market; Mortgage; real estate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Hypoteční produkty a jejich porovnání v České Republice a Rusku

Předkládaná bakalářská práce byla zaměřena na téma, které je bezesporu velmi důležité v dnešní době - jedná se o hypoteční trh. V první části bakalářské práce se věnuje teorii hypotečního trhu, jeho ...

Tkachenko, Evgeniy; Mazáček, David; Radová, Jarmila
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Financování malých a středních podniků
Haloun, Marek; Dvořák, Petr; Jablonský, Petr
2017 - český
Bakalářské práce se zabývá aktuální problematikou financování malých a středních podniků. První kapitola je zaměřena především na důkladné definování segmentu MSP. Není opomenuta ani analýza vývoje malého a středního podnikání v České republice a srovnání jednotlivých ukazatelů s průměrnými hodnotami Evropské unie. Druhá kapitola bakalářské práce charakterizuje obecné způsoby financování podnikatelské činnosti. Závěr teoretické části se zaobírá charakteristikou bankovních produktů pro financování provozních a investičních potřeb podniku. V praktické části poté postupně dochází k aplikování získaných teoretických znalostí na výrobní podnik A, a na obchodní podnik B. Na základě finančního due diligence jsou dané podniky zanalyzovány a vyhodnoceny. V poslední části bakalářské práce jsou pro zvolené podniky vytvořeny konkrétní modelové situace a na aktuální nabídce úvěrových produktů vybraných bank navržena nejzajímavější možnost financování. The bachelor thesis focuses on current issues regarding financing of small and medium enterprises. The first chapter thoroughly defines the SME segment. There is also an analysis of the development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and the comparison of individual indicators with the average values of the European Union. The second chapter of the bachelor thesis describes the general ways of financing the business activity. The conclusion of the theoretical part deals with the characteristics of banking products for financing the operational and investment needs of the company. In the practical part, the theoretical knowledge is gradually applied to the manufacturing company A and the business enterprise B. Based on financial due diligence, these enterprises are analyzed and evaluated. In the last part of the bachelor thesis, specific model situations are created for selected companies and the best financing option is proposed on the current offer of loan products of selected banks. Klíčová slova: podnikatelský plán; finanční analýza; úroková sazba; provozní a investiční úvěr; MSP; SME; business plan; financial analysis; operational and investment loans; interest rate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Financování malých a středních podniků

Bakalářské práce se zabývá aktuální problematikou financování malých a středních podniků. První kapitola je zaměřena především na důkladné definování segmentu MSP. Není opomenuta ani analýza vývoje ...

Haloun, Marek; Dvořák, Petr; Jablonský, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Fundamentální analýza české koruny
Vejvalka, David; Durčáková, Jaroslava; Mandel, Martin
2017 - český
Tato bakalářská práce je zaměřená na vývoj měnového kurzu české koruny vůči americkému dolaru a euru v letech 1993-2017. Rozebírá se jednak nominální měnový kurz, ale také reálný efektivní měnový kurz a kurz dle teoretického přístupu k determinaci kurzu pomocí parity kupní síly. Rozbor je proveden v kontextu kurzových systémů české koruny, jejichž vývoj je popsán v teoretické části práce. V závěru práce je pomocí ekonometrických modelů testována vzájemná závislost mezi hrubým domácích produktem a nominálním měnovým kurzem. The bachelor thesis is focused on development of exchange rate between Czech crown American dollar and euro respectively during 1993 and 2017. Special attention is paid on nominal exchange rate, real effective exchange rate and purchasing power parity exchange rate. Analysis is done in the context of exchange rate systems, which are described in the theoretical part of the thesis. In the last chapter, there is executed econometric test regarding reciprocal dependency between gross domestic product and nominal exchange rates. Klíčová slova: měnový kurz; kurzový systém; Česká republika; teorie parity kupní síly; exchange rate; exchange rate system; Czech Republic; purchasing power parity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Fundamentální analýza české koruny

Tato bakalářská práce je zaměřená na vývoj měnového kurzu české koruny vůči americkému dolaru a euru v letech 1993-2017. Rozebírá se jednak nominální měnový kurz, ale také reálný efektivní měnový kurz ...

Vejvalka, David; Durčáková, Jaroslava; Mandel, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Faktory ovlivňující hypoteční trh
Mrázek, Michal; Radová, Jarmila; Cibulka, Jakub
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou hypotečních úvěrů. Cílem práce je charakterizovat dopady nové regulace a vybraných makroekonomických faktorů na hypoteční trh. Nejdříve je v práci definován hypoteční úvěr jako takový, včetně důležitých pojmů, které se s danou problematikou pojí. Další část zkoumá dopady nového zákona o spotřebitelském úvěrů na banky a spotřebitele v oblasti hypoték. Následuje část zabývající se doporučeními České národní banky ohledně omezení ukazatelů LTV, DTI a DSTI. Druhá část se zabývá vybranými makroekonomickými faktory a jejich působením na hypoteční trh. Mezi ukazatele patří hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost a úroková sazba hypotečních úvěrů. Vliv ukazatelů je nejdříve zkoumán na počtu a objemu hypotečních úvěrů. V poslední části jsou makroekonomické ukazatele kvantifikovány a jejich vlivy analyzovány pomocí regresní analýzy. This bachelor thesis focuses on current issues regarding mortgage loans. The thesis aims to characterize the impacts of new regulations and selected macroeconomic factors on the mortgage market. The first part defines mortgage loans, including relevant terms connected to the field. Then, the impact of new legislature on banks and consumers in the mortgage business is researched. Furthermore, the thesis focuses on reccomendations of Czech national bank concerning indicators of LTV, DTI and DSTI. The second part characterizes selected macroeconomic factors and their impact on the mortgage market. The selected macroeconomic factors are gross domestic product, inflation, unemployment and interest rates of mortgage loans. Firstly, the impact of these factors is researched on quantity and sum of new mortgage loans. Then, the macroeconomic indicators are quantified and analyzed using regression analysis. Klíčová slova: nezaměstnanost; hrubý domácí produkt; úroková sazba; lineární regrese; regulace; hypoteční úvěr; inflace; mortgage loan; inflation; unemployment; gross domestic product; interest rate; linear regression; regulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Faktory ovlivňující hypoteční trh

Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou hypotečních úvěrů. Cílem práce je charakterizovat dopady nové regulace a vybraných makroekonomických faktorů na hypoteční trh. Nejdříve je ...

Mrázek, Michal; Radová, Jarmila; Cibulka, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

DEVIZOVÉ REZERVY A JEJICH VLIV NA HOSPODAŘENÍ ČNB
Sýkora, Tomáš; Koderová, Jitka; Šíma, Ondřej
2017 - český
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku devizových rezerv, která úzce souvisí s hospodařením centrální banky, a to konkrétně v pojetí České národní banky. Teoretická část nastiňuje obecné pojetí devizových rezerv a také to, jak je v bilanci centrální banky chápat. Dále ukazuje, jaký mají význam v jednotlivých systémech měnových kurzů, které jsou zde blíže popsány a jaký vliv mají na hospodaření centrální banky. Praktická část již ukazuje vývoj devizových rezerv v bilanci České národní banky od roku 1993, tedy od měnové odluky. Česká národní banka nejdříve pomocí pevného měnového kurzu a poté od roku 2013 z důvodu intervenčního závazku naakumulovala ve své bilanci velké množství devizových rezerv. Tím se dostala do otevřené devizové pozice a tato práce analyzuje vztah devizových rezerv a hospodaření České národní banky, které z velké míry závisí na kurzových rozdílech z přecenění právě těchto rezerv. Práce se také zaměřuje na to, jestli je případná ztráta České národní banky z důvodu předpokládané apreciace koruny po opuštění kurzového závazku skutečně problém. This bachelor's thesis focuses on foreign exchange reserves, which are closely related to performance of central bank, namely Czech National Bank. Theoretical part sketches out general concept of foreign exchange reserves and how to understand them in a balance sheet. Additionally, it shows their purpose in foreign exchange rate systems which are more detailed described bellow and what influence they have on performance of national bank. Practical part shows a development of foreign exchange reserves of Czech National Bank since 1993. First, due to fixed foreign exchange rate and then since 2013 due to intervention of Czech National Bank, it accumulated a huge amount of foreign exchange reserves in its balance sheet. That was the cause of open foreign exchange position. The thesis analyses the relation between foreign exchange reserves and performance of Czech National Bank, which hugely depends on revaluation differences of foreign exchange reserves. It also focuses on a dilemma, whether it truly is a problem for Czech National Bank to suffer a loss from expected appreciation of Czech Koruna after leaving the intervention obligation. Klíčová slova: devizové intervence; systémy měnových kurzů; hospodaření ČNB; ztráta centrální banky; devizové rezervy; foreign exchange rate systems; performance of Czech National Bank; loss of central bank; foreign exchange interventions; foreign exchange reserves Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
DEVIZOVÉ REZERVY A JEJICH VLIV NA HOSPODAŘENÍ ČNB

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku devizových rezerv, která úzce souvisí s hospodařením centrální banky, a to konkrétně v pojetí České národní banky. Teoretická část nastiňuje obecné pojetí ...

Sýkora, Tomáš; Koderová, Jitka; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza platebních metod a jejich aplikace v e-shopech
Čermák, Matyáš; Hoffman, Andrej; Janda, Karel
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá platebním stykem, konkrétně platebními metodami, které jsou v současnosti využívány nejen na domácím, ale i zahraničním trhu. Jejím hlavním cílem je tyto metody analyzovat, nastínit hlavní trendy, které ovlivňují jejich další vývoj a aplikovat zjištěné poznatky v oblasti internetových e-shopů. Při zkoumání trendů je kladen důraz na vliv moderních chytrých telefonů na budoucí provedení plateb. The main target of this work is to analyse current payment methods and their use in both domestic and foreign markets. The objective is not only to analyse the methods, but also to try and predict their future trends. Great part of the trend analysis is revolving around contactless mobile payments. All of the above is ultimately apllied in a case study of an imaginary online store. Klíčová slova: platební metody; e-shop; bezhotovostní; payment methods; online store; contactless Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza platebních metod a jejich aplikace v e-shopech

Tato bakalářská práce se zabývá platebním stykem, konkrétně platebními metodami, které jsou v současnosti využívány nejen na domácím, ale i zahraničním trhu. Jejím hlavním cílem je tyto metody ...

Čermák, Matyáš; Hoffman, Andrej; Janda, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza družstevních záložen v ČR
Hynková, Kristýna; Teplý, Petr; Hejdová, Martina
2017 - český
Sektor družstevních záložen v České republice prošel poměrně pestrým vývojem. Po období nestability v 90. letech se situace zdánlivě zlepšila, ovšem krach Unibonu, Metropolitního spořitelního družstva a WPB Capital dokázal, že kampeličky stále představují potenciální nebezpečí pro finanční trh. V roce 2014 byla schválena Novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, jež pravděpodobně bude mít za následek změnu struktury trhu těchto finančních institucí. Od 1. 1. 2018 navíc vejdou v platnost další omezení pro družstevní záložny, týkající se například velikosti bilanční sumy. Vzhledem k faktu, že jejich cílem je v podstatě eliminovat či odstranit tento typ finanční instituce v ČR, lze očekávat pokles subjektů, a to buď následkem transformace v banku, anebo jejich zánikem. Tato bakalářská práce analyzuje současný stav sektoru družstevních záložen a pokouší se nastínit jejich pravděpodobný vývoj s východiskem tří možných scénářů. The sector of credit unions has undergone a remarkable evolution. The situation had seemingly changed after the period of instability in the late 1990's but the bankruptcy of Unibon, Metropolitní spořitelní družstvo and WPB Capital proved that the credit unions still pose a potential threat for financial market. In 2014, a Novel of the Savings and Credit Cooperatives Law, which will probably lead to change of the structure of these financial institutions´ markets, was passed. Furthermore, another limitation on credit unions, related e.g. to their balance sheet total is going to be imposed 1.1.2018. According to the fact that in general they aim to either eliminate or dispose of this type of financial institution, the amount of these subjects is likely to decrease, as a consequence of transformation into a bank or termination of business. This bachelor thesis analyses contemporary condition of the sector of credit unions and intends to predict their presumable development, which leads to three possible eventualities. Klíčová slova: analýza; zánik; transformace; krach; družstevní záložna; analysis; termination; bankruptcy; credit union; transformation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza družstevních záložen v ČR

Sektor družstevních záložen v České republice prošel poměrně pestrým vývojem. Po období nestability v 90. letech se situace zdánlivě zlepšila, ovšem krach Unibonu, Metropolitního spořitelního družstva ...

Hynková, Kristýna; Teplý, Petr; Hejdová, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Pojištění cestovních kanceláří
Coňková, Monika; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá povinným pojištěním záruk pro případ úpadku cestovních kanceláří v podmínkách České republiky. V jednotlivých částech práce jsem popsala vývoj právní úpravy a zhodnotila její současný stav, který jsem vyhodnotila jako ne příliš vyhovující. Pojištění pro případ úpadku CK jsem zařadila do klasifikace obecného pojištění a popsala všechny jeho části: pojistná smlouva, doba, částka atd. V jedné kapitole jsem se zabývala pouze pojišťovnami, které nabízejí tento pojistný produkt a rozdělila jsem trh pojištění záruky pro případ úpadku CK dle jednotlivých pojišťoven. Z důvodu stávajících problémů v tomto pojištění, jsem přesvědčena o nutnosti další podstatné novelizace zákona č. 159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který upravuje tuto problematiku. This bachelor thesis deals with compulsory insurance of guarantees in case of bankruptcy of travel agencies in the Czech Republic. In the individual parts of the thesis I described the development of legal regulations and evaluated its current state, which I assessed as not very satisfactory. I classified insurance in the case of bankruptcy as the general insurance and described all its parts - insurance contract, policy period, capital sum, etc. In one chapter I dealt solely with the insurance companies offering this insurance product, when I sorted out the insurance market by the individual insurance companies offering the insurance against bankruptcy of travel agencies. Due to the current problems with this type of insurance, I am convinced that further substantial amendment of Act No. 159/1999 Coll. As amended, is necessary. Klíčová slova: pojištění záruky pro případ úpadku; cestovní kancelář; bankovní záruka; guarantee insurance in case of tour operator bankruptcy; tour operatour; surety bond Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Pojištění cestovních kanceláří

Tato bakalářská práce se zabývá povinným pojištěním záruk pro případ úpadku cestovních kanceláří v podmínkách České republiky. V jednotlivých částech práce jsem popsala vývoj právní úpravy ...

Coňková, Monika; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze