Počet nalezených dokumentů: 8899
Publikováno od do

Příčiny, aktéři, průběh a dopady vnitrostátního konfliktu v etiopské Tigraji
2022 -
Tato bakalářská práce se věnuje analýze vnitrostátního konfliktu v etiopském regionu Tigraj. Ozbrojený konflikt sužuje tuto oblast již od roku 2020. Nicméně konfliktní prostředí Etiopii trápí již dlouhé desítky let. Násilí od listopadu 2020 stále přetrvává a konec je v nedohlednu. Pro svou brutalitu se konflikt vysloužil pozornost mezinárodního prostředí. Jak název napovídá, práce se zaobírá příčinami, aktéry, průběhem a dopady. Příčiny nejsou jen novodobé, ale sahají do hlubší minulosti. Touha po větší míře autonomie regionu Tigraj každým rokem roste a nedůvěra se vůči federální vládě prohlubuje. Mezi primární aktéry konfliktu patří TPLF a federální vláda Etiopie. Dále se práce zaměřuje na důležité milníky ozbrojeného konfliktu a poté na dopady. Konflikt ovlivňuje bezpečnost civilního obyvatelstva, ekonomiku, politickou situace i samotnou existenci právního státu. Pro kompletní analýzu je klíčové seznámit se se všemi těmito aspekty. Klíčová slova: etiopie; tigraj; africký roh; vnitrostátní konflikt; občanská válka; federace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Příčiny, aktéři, průběh a dopady vnitrostátního konfliktu v etiopské Tigraji

Tato bakalářská práce se věnuje analýze vnitrostátního konfliktu v etiopském regionu Tigraj. Ozbrojený konflikt sužuje tuto oblast již od roku 2020. Nicméně konfliktní prostředí Etiopii trápí již ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Evropská unie v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021
2022 -
Téma Evropská unie výrazně rezonuje českou politickou scénou, má své místo ve volebních programech jednotlivých stran, často zaznívá jako téma v televizních debatách a ovlivňuje průběh a podobu volebních kampaní. Postoj stran k evropské integraci je něčím, co strany názorově rozděluje v jejich volebních kampaních. Tato bakalářská práce zkoumá roli Evropské unie v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Na danou problematiku nahlíží jako na možnou potenciální konfliktní linii vytvářenou mezi politickými stranami, což směřuje ke konečnému přiblížení konkrétních postojů vybraných politických aktérů. Nejen politických stran, ale také jejich lídrů. Klíčová slova: evropská unie; volební kampaň; volby; evropská integrace; české politické strany; sociální sítě; volby do poslanecké sněmovny v roce 2021; euroskepticismus; europeanismus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Evropská unie v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021

Téma Evropská unie výrazně rezonuje českou politickou scénou, má své místo ve volebních programech jednotlivých stran, často zaznívá jako téma v televizních debatách a ovlivňuje průběh a podobu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Analýza šíření fakenews a desinformací ve vztahu k pandemii Covid v českém kontextu optikou teorií propagandy
2022 -
Práce je zaměřena na problematiku propagandy a dezinformací, které jsou šířeny internetovými médii. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou část. V teoretické části je představen pojem propaganda včetně jeho typologie, a dále pojem dezinformace a dezinformační weby. V analytické části jsou analyzovány články vybraných médií za pomoci kritérií propagandy a dezinformací. Cílem práce je na základě analýzy určit, zda vybraná média využívají propagandu a šíří dezinformace. Klíčová slova: propaganda; dezinformace; analýza; internetová média; ac24; důležité 24; parlamentní listy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Analýza šíření fakenews a desinformací ve vztahu k pandemii Covid v českém kontextu optikou teorií propagandy

Práce je zaměřena na problematiku propagandy a dezinformací, které jsou šířeny internetovými médii. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou část. V teoretické části je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Koncepce role a hodnoty zahraniční politiky České republiky v evropském kontextu
2022 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na teorii rolí v mezinárodních vztazích. V první části teoretické části práce je popis pojmů, který se týkají teorie rolí, mezi tyto pojmy patří koncepce národní role, identita státu, vnitřní a vnější očekávání a popis rolí. V praktické části práce jsou tyto pojmy převzaty na příklad ČR. Cílem práce bylo představit koncept národní role ČR v evropském kontextu v letech 2015 - 2020 a představit roli nebo sadu rolí, kterou ČR v evropském kontextu měla. Analýzou jsou projevy předních zahraničněpolitických aktérů ČR jako prezident ČR, premiér a ministr zahraničí ČR. Podle jejich výroků za sledované období jsou určeny role, které ČR měla v rámci evropského kontextu v letech 2015 - 2020. Klíčová slova: teorie rolí; identita státu; předpis role; vnitřní a vnější očekávání; koncepce národní role; zahraničněpolitické projevy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Koncepce role a hodnoty zahraniční politiky České republiky v evropském kontextu

Tato bakalářská práce je zaměřena na teorii rolí v mezinárodních vztazích. V první části teoretické části práce je popis pojmů, který se týkají teorie rolí, mezi tyto pojmy patří koncepce národní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Analýza vybrané sociální sítě a její využití v marketingové komunikaci
2022 -
Tato bakalářská práce se zabývá online marketingovou komunikací značek na Instagramu prostřednictvím influencerů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracován úvod k probírané problematice, který zahrnuje definování základních termínů z oblasti marketingu, marketingové komunikace a sociálních médií. Následně jsou představeny nejvyužívanější sociální sítě se zaměřením na Instagram, definován obsahový marketing, a nakonec je podrobně rozebrán influencer marketing. Praktická část zkoumá vztah mezi influencery na Instagramu a uživateli této sociální sítě. Na základě výsledků z provedeného šetření jsou vyvozeny závěry a navržena doporučení pro úspěšnější využívání influencer marketingu na sociální síti Instagram. Klíčová slova: marketing; marketingová komunikace; komunikační mix; sociální sítě; instagram; influencer marketing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Analýza vybrané sociální sítě a její využití v marketingové komunikaci

Tato bakalářská práce se zabývá online marketingovou komunikací značek na Instagramu prostřednictvím influencerů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracován ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Vliv koronavirové krize na oblast lázeňství
2022 -
Bakalářská práce se zabývá vlivem pandemie COVID-19 na oblast lázeňství, a tedy především na společnost Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. a jejich zaměstnance. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení problematiky z oblasti lázeňství a z oblasti koronavirusů, následně také propojení těchto dvou oblastí. Cílem této práce je zanalyzovat situaci ve výše zmíněné společnosti a poskytnout čtenářům přehled o dopadu pandemie na oblast lázeňství. V této práci je podrobně rozebrán hospodářský výsledek společnosti za tři uplynulá období, je tedy porovnáván stav před pandemií k roku 2019 a stav během pandemie 2020 a 2021. Pomocí dotazníkového šetření je zkoumáno, jakým způsobem pandemie zasáhla do výkonu práce zaměstnancům společnosti a jestli je nějakým způsobem omezila. Klíčová slova: koronavirus; lázeňství; analýza společnosti; dopad pandemie na zaměstnance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vliv koronavirové krize na oblast lázeňství

Bakalářská práce se zabývá vlivem pandemie COVID-19 na oblast lázeňství, a tedy především na společnost Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. a jejich zaměstnance. Teoretická část je zaměřena na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Interní komunikace ve vybrané neziskové organizaci
2022 -
Bakalářská práce je zaměřena na interní komunikaci ve vybrané neziskové organizaci. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na komunikaci jako proces dorozumívání a na interní komunikaci. V této části byly vysvětleny základní pojmy. V praktické části byla představena vybraná nezisková organizace, ve které proběhla analýza interní komunikace. Data potřebná k analýze a zhodnocení stávající úrovně interní komunikace byla získána empirickým šetřením za pomoci dotazníku. Získaná data byla podkladem pro návrh opatření pro zlepšení interní komunikace organizace. Klíčová slova: komunikace; interní komunikace; nástroje komunikace; neziskové organizace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Interní komunikace ve vybrané neziskové organizaci

Bakalářská práce je zaměřena na interní komunikaci ve vybrané neziskové organizaci. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na komunikaci jako proces ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Současné problémy na trhu práce ve vybraném regionu.
2022 -
Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice vstupu absolventů na trh práce v Plzeňském kraji. Jelikož je okruh absolventů velice rozsáhlý, je bakalářská práce detailně zaměřena na studenty a bývalé absolventy oboru Elektrotechnika Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni. První kapitola se zabývá definicí a rozborem trhu práce a rovnováhou, ke které na trhu práce dochází. Druhá kapitola pojednává o nezaměstnanosti a je zaměřena na jednotlivé formy nezaměstnanosti, faktory, které ovlivňují přirozenou míru nezaměstnanosti a také pozitivní a negativní dopady související s nezaměstnaností. Ve třetí kapitole je rozebrána státní politika zaměstnanosti, jednotlivá institucionální zabezpečení. V této kapitole je kladen důraz na rozbor jednotlivých možných příspěvků na zaměstnávání absolventů. Čtvrtá, praktická část, představuje vybranou střední školu a analyzuje výsledky získané pomocí metody výzkumu - dotazníkové šetření. V této části se nachází také profil studenta, zhodnocené výsledky v případě absolventa vybrané střední školy a následně představený návrh vedoucí ke zlepšení postavení absolventů na trhu práce. Klíčová slova: trh práce; nezaměstnanost; absolvent střední průmyslové školy elektrotechnické; student střední průmyslové školy elektrotechnické; plzeňský kraj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Současné problémy na trhu práce ve vybraném regionu.

Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice vstupu absolventů na trh práce v Plzeňském kraji. Jelikož je okruh absolventů velice rozsáhlý, je bakalářská práce detailně zaměřena na studenty a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Komparace tréninkových programů speciální přípravy na ME v cyklistickém stíhacím závodu družstev
2022 -
Bakalářská práce porovnává tréninkové programy speciální přípravy českého národního týmu z let 2011, 2012, 2013 a 2014 před vrcholnou akcí a jejich vliv na konečný výsledek. Výsledek stíhacího závodu družstev můžeme snadno kvantifikovat výsledným časem, za který družstvo ujede 4 km s pevným startem. Cílem práce je analýza tréninkových programů a jejich porovnání. Vhodnost tréninkového programu hodnotím výkony získanými danou přípravou. Zjištění získaných další analýzou a komparací tréninkových programů jsem využil k návrhu doporučení pro vhodný tréninkový program na stíhací závod družstev. Tréninkový program je diferenciován tréninkovým objemem, intenzitou a také prostředky využitými k přípravě. Tedy příprava na silničním kole nebo na dráhovém kole na dráze. Tyto parametry vyhodnocuji při analýze tréninkových záznamů z let 2011-2014. V teoretické části se věnuji historii a vývoji dráhové cyklistiky a stíhacího závodu družstev. Také zmiňuji pravidla stíhacího závodu družstev a další aspekty stíhacího závodu družstev. Velmi důležitou kapitolou pro pochopení rozdělení tréninkových intenzit v tréninku je Tréninkové zóny v cyklistice a energetické krytí pohybových aktivit. Použité rozdělení tréninkových zón I1-I6 je pro tuto práci zvoleno z metodických důvodů. Toto rozdělení se dlouhodobě využívá v metodice cyklistického tréninku v ČR, a tak bude možné výsledky této práce zasadit do konceptu metodologie ČSC. Metodická část popisuje výzkumný soubor a zpracování dat pro analýzu a komparaci tréninkových programů. Tréninkové cykly jsou dlouhé 45 dní včetně dne soutěže. Výsledky této práce díky využití tabulek a grafů, do kterých jsem zpracoval tréninkové deníky a digitální záznamy, vyhodnocují parametry (čas strávený ve složkách tréninku, počet tréninkových jednotek v přípravě, čas strávený v intenzitách, počet intervalů v daných intenzitách) rozlišující tréninkové programy let 2011-2014. Při porovnání těchto 45 dní dlouhých mezocyklů využívám také výsledné a průběžné časy ze závodních jízd posledního dne cyklu pro kontrolu vlivu tréninkových programů na získaný výsledek. Protože není dostupný žádný tréninkový program k přípravě na stíhací závod družstev, rozhodl jsem se, že využiji záznamy z let minulých a jejich analýzou zjistím, z jakého důvodu byl výkon na soutěži kvalitní nebo naopak nepovedený. Vyhodnocením získaných dat a grafů jsem zpracoval řadu doporučení pro vytvoření tréninkového programu na stíhací závod družstev. Klíčová slova: cyklistika; dráhová cyklistika; stíhací závod družstev; tréninkový program; sportovní trénink Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Komparace tréninkových programů speciální přípravy na ME v cyklistickém stíhacím závodu družstev

Bakalářská práce porovnává tréninkové programy speciální přípravy českého národního týmu z let 2011, 2012, 2013 a 2014 před vrcholnou akcí a jejich vliv na konečný výsledek. Výsledek stíhacího závodu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Motoricko- funkční příprava pro požární sport
2022 -
Bakalářská práce se zabývá motoricko-funkční přípravou pro požární sport, konkrétněji pro jednu z nejatraktivnějších disciplín požární útok. Zaměřuje se na rozvoj pohybových schopností, které pomohou ovlivnit pohybové dovednosti amatérským sportovcům vykonávající požární útok. Na základě vybraných schopností a to síly, rychlosti a koordinace, které jsou nejvíce zastoupeny v tomto sportu, je vytvořená metodika cvičení, která obsahuje podrobný popis jednotlivých cviků. Cviky jsou vhodné pro muže i ženy od 15. do 39 let. Klíčová slova: motoricko-funkční příprava; požární sport; požární útok; pohybové schopnosti; pohybové dovednosti; metodika cvičení. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Motoricko- funkční příprava pro požární sport

Bakalářská práce se zabývá motoricko-funkční přípravou pro požární sport, konkrétněji pro jednu z nejatraktivnějších disciplín požární útok. Zaměřuje se na rozvoj pohybových schopností, které pomohou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze