Počet nalezených dokumentů: 7194
Publikováno od do

Komparace strategií online politického marketingu za účelem fundraisingu prezidentských kampaní Barracka Obamy v letech 2008 a 2012
Kreml, Karel
2015 - český
Tato práce řeší otázku metod a nástrojů politického marketingu, které byly užity pro první a druhou kampaň Baracka Obamy v prezidentských volbách v letech 2008 a 2012. Práce z tohoto hlediska tyto kampaně porovnává. Cílem je zjistit, zda byly nástroje a metody jiné, případně užité jinak, a pokud ano, jak. V první části popisujeme nástroje a metody online fundraisingu v obecné rovině, poté vysvětlujeme pět základních fundraisingových strategií podle fundraisingového specialisty Mala Warwicka. V druhé části analyzujeme první a druhou prezidentskou kampaň Baracka Obamy na základě marketingových metod a nástrojů užitých Warwickem ve svých strategiích. V závěru porovnáváme všechny nástroje a metody mezi sebou. This thesis deals with a question of political marketing tools and methods, which were used for fundraising of the first and the second campaign of Barack Obama, for presidential elections in 2008 and 2012. Our work also compares both campaigns. The aim is to find out if the tools and methods were different or were used differently, and if so, we ask "how". In the first part we describe online fundraising tools and methods in general, and then we explain five basic fundraising strategies according to fundraising specialist Mal Warwick. In the second part we analyze the first and the second presidential campaign of Barack Obama based on marketing tools and methods used by Warwick in his strategies. In conclusion we compare all tools and methods with each other. Klíčová slova: online politický marketing; fundraising; prezidentská volební kampaň; spojené státy americké; barack obama; marketingové metody a nástroje; internet; financování volební kampaně; online political marketing; fundraising; presidential election campaign in; united states of america; barack obama; marketing methods and tools; internet; funding election campaigns Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Komparace strategií online politického marketingu za účelem fundraisingu prezidentských kampaní Barracka Obamy v letech 2008 a 2012

Tato práce řeší otázku metod a nástrojů politického marketingu, které byly užity pro první a druhou kampaň Baracka Obamy v prezidentských volbách v letech 2008 a 2012. Práce z tohoto hlediska tyto ...

Kreml, Karel
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Totalitní ideologie ve filmových dystopiích. Komparativní případová studie
Faltejsek, Daniel
2015 - český
Cílem předložené bakalářské práce bylo identifikovat možnosti rezistence ve filmových dystopiích prostřednictvím analýzy a následné komparace. První část práce je teoretická a jsou v ní vysvětleny základní pojmy jako utopie, dystopie, ideologie nebo totalitarismus. Vynechána není ani kapitola zabývající se filmovými dystopiemi. Druhá část je praktická a zabývá se analýzou vybraných filmových dystopií. Nashromážděná data jsou pak následně podrobena vzájemné komparaci. The aim of this bachelor thesis was to identify the possibilities of resistance in film dystopias through analysis and subsequent comparison. The first part is theoretical and there are explained basic concepts such as utopia, dystopia, ideology and totalitarianism. Omitted is not even a chapter about the film dystopias. The second part is practical and it deals with the analysis of selected film dystopias. The collected data are subsequently subjected to comparison. Klíčová slova: dystopie; utopie; antiutopie; totalitarismus; filmové dystopie; totalitní ideologie; ideologie; film; dystopia; utopia; anti-utopia; totalitarianism; film dystopias; totalitarian ideology; ideology; movie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Totalitní ideologie ve filmových dystopiích. Komparativní případová studie

Cílem předložené bakalářské práce bylo identifikovat možnosti rezistence ve filmových dystopiích prostřednictvím analýzy a následné komparace. První část práce je teoretická a jsou v ní vysvětleny ...

Faltejsek, Daniel
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Austrálie a soft power
Harmašová, Natálie
2015 - český
Práce se zabývá australskou zahraniční politikou od druhé poloviny 20. století do současnosti. Cílem práce je nastínit koncept soft power a prostřednictvím analýzy zahraniční politiky a činnosti specializovaných úřadů zjistit, zdali tento druh moci představuje významný prvek australské zahraniční politiky. Dále se cílem práce jeví určit regiony směřování australské soft power. Závěrečná část práce je věnovaná kultuře, vzdělávání, vědecké spolupráci a rozvojové pomoci jako oblastem, na které se Austrálie zaměřuje za účelem budování pozitivního obrazu na mezinárodním poli. The thesis deals with Australian foreign policy since the second half of the twentieth century. The aim of the Bachelor thesis is to introduce the concept of soft power, analyse Australian foreign policy and activities of specialised agencies and consider whether the concept of soft power is a significant part of Australian foreign policy or not. The aim of the thesis is to determine the target regions of projection of Australian soft power as well. In the final part the results of the analyses suggest that culture, education, scientific cooperation and development aid are the areas on which Australia focuses in the process of building its positive image in the world. Klíčová slova: austrálie; soft power; zahraniční politika; australia; soft power; foreign policy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Austrálie a soft power

Práce se zabývá australskou zahraniční politikou od druhé poloviny 20. století do současnosti. Cílem práce je nastínit koncept soft power a prostřednictvím analýzy zahraniční politiky a činnosti ...

Harmašová, Natálie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Historie německé a české menšinové školy v Plesné
Dyčková, Lucie
2015 - český
Práce je věnována vývoji základní školy v Plesné v průběhu 20. století. Zabývala jsem se německou měšťanskou školou, která v Plesné vznikla sloučením evangelické a katolické školy. Ve třetí kapitole naleznete historii české menšinové školy v Plesné, která zde existovala paralelně s německou měšťanskou školou. Kapitola také nastiňuje složitou situace Čechů v pohraničí. Ve čtvrté kapitole jsem se věnovala vývoji školy po skončení 2. světové války, kdy v Plesné byla obecná škola a měšťanská střední školy, které byly v 50. letech sloučeny v jednu základní školu. Práce se hlavně věnuje historii školy, ale ukazuje i kulturně-politickou situaci v obci. V závěru práce je přepis rozhovoru s bývalými učitelkami, které na škole působily řadu let. The work is dedicated to the development of an elementary school in the fungus in the 20th century. I dealt with the German town school, which was founded in Plesná merger of the Evangelical and Catholic schools. In the third chapter contains the history of the Czech minority schools in Plesná, which existed in parallel with the German town school. The chapter also outlines the difficult situation of the Czechs in the border region. In the fourth chapter is devoted to the development of school after the 2nd World War, when Plesná was an elementary school and middle school council, which were in the 50s merged into one elementary school. The work is essentially devoted to the history of the school, but also shows the political and cultural situation in the village. The conclusion is a transcript of an interview with a former teacher who worked for many years the school. Klíčová slova: menšinová škola; měšťanská škola; obecná škola; program hooverova kuchyně; soutěž "za krásnější chebsko".; minority school council school; elementary school; program hoover kitchen; contest "the beautiful chebsko". Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Historie německé a české menšinové školy v Plesné

Práce je věnována vývoji základní školy v Plesné v průběhu 20. století. Zabývala jsem se německou měšťanskou školou, která v Plesné vznikla sloučením evangelické a katolické školy. Ve třetí kapitole ...

Dyčková, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Ekonomika a financování sportu
Vránková, Monika
2015 - český
Předložená bakalářská práce je zaměřena na financování sportu v České republice. V první části je definován sport z obecného, mikroekonomického i makroekonomického hlediska. Druhá kapitola se věnuje analýze zdrojů, ze kterých je sport financován. Podrobněji je charakterizována podpora ze státního rozpočtu a z příjmů loterijních a sázkových kanceláří. Další část se zabývá financováním sportovní střelby, kde jsou analyzovány příjmy a výdaje Českého střeleckého svazu, Plzeňského krajského sdružení a Sportovně střeleckého klubu Policie Rapid Plzeň. V poslední čtvrté kapitole je zhodnocena daná problematika a jsou zde navrženy vhodné způsoby financování sportu v České republice. Presented bachelor thesis is focused on the system of sport financing in the Czech Republic. In the first part we can find definition of the sport in the general, microeconomics and macroeconomics perspective. The second part is devoted to the analysis of sources, from which the sport is funded. In great detail is characterized support from the state budget and from the incomes of lottery and betting companies. The next part deals with the financing of shooting sport, where are analyzed the incomes and expenses of Czech shooting federation, Pilsen County Association and sport shooting club Police Rapid Pilsen. The final part contains the evaluation of this issue and there are suggested appropriate ways of financing of sport in the Czech Republic. Klíčová slova: sport; financování sportu; sportovní střelba; český střelecký svaz; sport; financing of sport; shooting sport; czech shooting federation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Ekonomika a financování sportu

Předložená bakalářská práce je zaměřena na financování sportu v České republice. V první části je definován sport z obecného, mikroekonomického i makroekonomického hlediska. Druhá kapitola se věnuje ...

Vránková, Monika
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Účetní závěrka a audit vybrané společnosti
Žemličková, Kristýna
2015 - český
Předložená bakalářská práce je zaměřena na účetní závěrku a činnosti související s jejím sestavením. První, teoretická část obsahuje stručný popis účetní uzávěrky a výčet přípravných prací, které jí předcházejí. Následuje podrobná charakteristika účetní závěrky, včetně právních předpisů, rozsahu sestavení a druhů účetní závěrky, přehledu povinných i dobrovolných účetních výkazů, auditu a dalších povinností, souvisejících s účetní závěrkou. Druhá, praktická část se věnuje analýze účetní závěrky ve vybrané společnosti LINDSTRÖM s.r.o., včetně rozboru zprávy nezávislého auditora. Závěr této bakalářské práce obsahuje finanční analýzu základních poměrových ukazatelů a celkové zhodnocení rozboru účetní závěrky, které je doplněné o doporučení a návrhy na zlepšení stávající finanční situace zkoumané společnosti. This bachelor thesis is focused on the financial report and activities related to its preparation. The first, theoretical part provides a brief description of closing the books and a list of preceding preparatory work. There is also a detailed description of the financial report, including legislation, the extent of preparation and types of financial report, review of mandatory and voluntary financial statements, audit and other duties related to the financial report. The second, practical part contains an analysis of the financial report of the selected company LINDSTRÖM s.r.o., including an analysis of the independent auditor's report. At the end of this thesis there is a basic financial analysis and overall evaluation of the analysis of the financial report, which is followed by recommendations and proposals for improving the current financial situation of the selected company. Klíčová slova: účetní závěrka; účetní uzávěrka; audit; finanční analýza; financial report; closing the books; audit; financial analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Účetní závěrka a audit vybrané společnosti

Předložená bakalářská práce je zaměřena na účetní závěrku a činnosti související s jejím sestavením. První, teoretická část obsahuje stručný popis účetní uzávěrky a výčet přípravných prací, které jí ...

Žemličková, Kristýna
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na konkurs
Smékalová, Lucie
2015 - český
Moje bakalářská práce nese název "Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na konkurs". Konkursní řízení je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka, kdy je insolvenčním správcem zpeněžována jeho majetková podstata a získané finanční prostředky jsou následně použity k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. Okamžikem prohlášení konkursu přechází na insolvenčního správce veškerá oprávnění disponovat s dlužníkovým majetkem a insolvenčnímu správci vzniká proto celá řada daňových povinností. Jedná se zejména o podávání daňových přiznání k dani z příjmů, dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, silniční dani či dani z přidané hodnoty. Lhůty a podmínky podávání jsou upraveny insolvenčním zákonem, daňovým řádem či příslušnými právními normami upravujícími jednotlivé daně. My bachelor thesis is named "Tax aspects of insolvency proceedings with a focus on bankruptcy". Bankruptcy proceeding is one way of solving the debtor's bankruptcy, which is liquidating its insolvency administrator of the estate and raised funds are subsequently used to satiry registered creditors. At the moment of declaration of bankruptcy passes to the bankruptcy trustee all the rights to dispose of property of the debtor and emergence many types of tax obligations to the insolvency administrator. These include especially filing tax returns for income tax, tax on immovable property, tax on acquisition immovable property, road tax or value added tax. Terms and Conditions administration are regulated by the Insolvency Act, the Tax Code and the relevant legal standards regulating individual taxes. Klíčová slova: konkurs; insolvenční řízení; insolvenční správce; dlužník; daň; povinnost; bankruptcy; insolvency proceedings; insolvency administrator; debtor; tax; obligation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na konkurs

Moje bakalářská práce nese název "Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na konkurs". Konkursní řízení je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka, kdy je insolvenčním správcem zpeněžována ...

Smékalová, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Bankovní soustava v ČR
Soukupová, Martina
2015 - český
Jako téma jsem si vybrala Bankovní soustavu v ČR. Cílem bylo přiblížit vývoj bankovnictví, přechod z jednostupňové bankovní soustavy na dvoustupňovou, právní úpravu bank a význam mezi centrální bankou ČNB a ostatními bankami, které fungují na českém trhu. V jednotlivých kapitolách jsem se věnovala nejprve historii a přechodu z jednostupňové bankovní soustavy na dvoustupňovou a právní úpravě bank. Dále obchodním bankám, bankovním operacím. Práci uzavírám kapitolou o ČNB. I decided to choose as a topic of my thesis "The banking system in the Czech Republic". The aim of my thesis was to describe the development of banking, the banking system in the Czech Republic, the transition from one level banking system to the two level banking system, the bank law regulation and then the importance and the difference between central bank The Czech National Bank and another banks operate on the Czech market. In the individual chapters I focused on the history and the transition from a one level system to a two level banking system and bank legislation. Then I also focus on commercial banks and banking operations. The thesis is ended by a chapter about The Czech National Bank. Klíčová slova: bankovní soustava; bilance banky; obchodní banky; bankovní operace; centrální banka.; banking system; banking license; commercial banks; banking operations; central bank. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Bankovní soustava v ČR

Jako téma jsem si vybrala Bankovní soustavu v ČR. Cílem bylo přiblížit vývoj bankovnictví, přechod z jednostupňové bankovní soustavy na dvoustupňovou, právní úpravu bank a význam mezi centrální bankou ...

Soukupová, Martina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vliv daní na finanční rozhodování konkrétního podniku
Kourová, Dominika
2015 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na daně České republiky a jejich vliv na finanční rozhodování podniku. Je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První čtyři kapitoly představují teoretické poznatky související s tímto tématem. Je zde charakterizována daňová soustava České republiky, konkrétně popsány daně, které daňovou soustavu tvoří, a následně vlivy daní na finanční rozhodování podniku. V praktické části je nejprve představen podnik PP servis a.s., který ochotně poskytl veškeré podklady pro vypracování této práce. Dále jsou popsány jednotlivé daně, které má společnost povinnost odvádět, co spadá do základu daní, a návrhy jak si společnost může tyto základy optimalizovat. Závěr práce obsahuje zhodnocení vlivů daní na finanční rozhodování společnosti PP servis a.s. a návrhy na opatření do dalších let. This bachelor thesis is focused on taxes in the Czech Republic and their influence on financial decisions of the company. It is divided into six main sections. The first four chapters provide theoretical knowledge related to this topic. The tax system of the Czech Republic is characterized there, specifically the taxes that make up the tax system, and consequently the influences of taxes on corporate financial decisions. In the practical part, the company PP servis a.s., which provided all the materials for the preparation of this thesis, is introduced. The following chapters describe the various taxes that the company has to pay, that fall into the tax base, and there are suggestions on how the company can optimize these tax bases. The conclusion includes evaluation of the influences of taxes on financial decisions of PP servis a.s. and proposals for next steps in the coming years. Klíčová slova: daňová soustava; přímá daň; nepřímá daň; daň z příjmů právnických osob; daň z přidané hodnoty; tax system; direct tax; indirect tax; corporate income tax; value added tax Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vliv daní na finanční rozhodování konkrétního podniku

Tato bakalářská práce je zaměřena na daně České republiky a jejich vliv na finanční rozhodování podniku. Je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První čtyři kapitoly představují teoretické poznatky ...

Kourová, Dominika
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii
Krejčí, Veronika
2015 - český
Práce pojednává o zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii. Je pojednáno o historii daní a jejich úloze v ekonomice, jsou provedeny deskripce základních pojmů z oblasti daní a daňových systémů, které jsou obecně platné. Dále je krátce pojednáno o daňové kvótě v souvislosti s poukázáním na konkrétní ukazatel odlišnosti daňových systémů států EU se zaměřením na přímé daně. Jsou podrobně charakterizovány daňové systémy České Republiky a Velké Británie se zaměřením na zdanění fyzických osob, které spadá mezi přímé daně. Praktické uplatnění poznatků je provedeno na porovnání daňového zatížení a odvodů zaměstnanců a zaměstnavatele ve třech vybraných srovnatelných povoláních a s třemi odlišnými úrovněmi hrubé mzdy odvíjející se od příslušné úrovně průměrné hrubé mzdy v konkrétní komparované ekonomice. Výstupem je formulování rozdílů v daňovém zatížení a odvodů u každé z vybraných úrovní hrubé mzdy a formulace výhod a nevýhod úrovně zdanění a odvodů v českém daňovém systému. Thesis deals with the personal income tax in the Czech Republic and Great Britain. It discusses the history of taxes and their role in the economy, there are performed description of the basic concepts of taxation and tax systems, which are generally applicable. Hereinafter it is briefly discussed tax quota in connectio n with reference to specific differences in tax systems indicators of EU countries focusing on direct taxes. They are characterized in detail the tax systems of the Czech Republic and the United Kin-gdom, with a focus on personal income tax, which falls between direct taxes. Practical application of knowledge is performed on a comparison of tax employees and employers burden in three selected comparable occupations and three different levels of gross wages, evolving from the respective levels of average gross wage in particular compared economy. The output is formulating differences in taxation and levies for each of the selected level of gross wages and formulation advantages and disadvantages levels of taxation and levies in the Czech tax system. Klíčová slova: daňový systém; přímé daně; daň z příjmů fyzických osob; daňová kvóta; tax system; direct taxes; personal income; tax quota Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii

Práce pojednává o zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii. Je pojednáno o historii daní a jejich úloze v ekonomice, jsou provedeny deskripce základních pojmů z oblasti daní ...

Krejčí, Veronika
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze