Počet nalezených dokumentů: 280056
Publikováno od do

Analýza narativních schopností u dětí s Aspergerovým syndromem
Raichlová, Kateřina; Nováková Schöffelová, Miroslava; Jonáš, Juraj
2024 - český
Klíčová slova: Aspergerův syndrom; autismus; dítě; emoce; komunikace; narativ; jazyk; řeč; vývoj; Asperger syndrome; autism; communication; child; development; emotions; language narrative; speech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza narativních schopností u dětí s Aspergerovým syndromem

Raichlová, Kateřina; Nováková Schöffelová, Miroslava; Jonáš, Juraj
Univerzita Karlova, 2024

Feminismus perspektivou mužů z Facebookové skupiny Everyday Patriarchy Bullshit
Jakubíčková, Lenka; Pavlík, Petr; Čada, Karel
2024 - český
Klíčová slova: feminismus; muži; gender; genderové stereotypy; feminism; men; gender; gender stereotypes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Feminismus perspektivou mužů z Facebookové skupiny Everyday Patriarchy Bullshit

Jakubíčková, Lenka; Pavlík, Petr; Čada, Karel
Univerzita Karlova, 2024

Zlo u sériového vraha podle Nietzscheho
Kuncová, Adéla; Novák, Aleš; Vodička, Marek
2024 - český
Klíčová slova: zlo; zločin; vůle k moci; sériový vrah; nadčlověk; evil; crime; will to power; serial killer; superman Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zlo u sériového vraha podle Nietzscheho

Kuncová, Adéla; Novák, Aleš; Vodička, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Vliv multimodální chemosenzorické edukace na čichové schopnosti a význam přisuzovaný čichovému vnímání u dětí mladšího školního věku
Marková, Magdaléna; Martinec Nováková, Lenka; Málková, Gabriela
2024 - český
Klíčová slova: čich; čichová metakognice; čichové schopnosti; čichový trénink; chemické smysly; identifikace pachů; interindividuální rozdíly; kognitivní vývoj; percepční učení; sémantická paměť; všímavost vůči pachům; zkušenost; chemical senses; cognitive development; experience; individual differences; odour awareness; odour identification; olfaction; olfactory abilities; olfactory metacognition; perceptual learning; semantic memory; smell training Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv multimodální chemosenzorické edukace na čichové schopnosti a význam přisuzovaný čichovému vnímání u dětí mladšího školního věku

Marková, Magdaléna; Martinec Nováková, Lenka; Málková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2024

Otázka vlivu barev na spotřebitelské chování v kontextu jejich percepce a symboliky
Jelen, Vojtěch; Hájek, Václav; Řehořová, Irena
2024 - český
Klíčová slova: barvy; marketing; symbolika barev; asociace barev; percepce; vztah barev; barevné působení; colours; marketing; colour symbolism; colour association; perception; colour relationships; colour effect Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Otázka vlivu barev na spotřebitelské chování v kontextu jejich percepce a symboliky

Jelen, Vojtěch; Hájek, Václav; Řehořová, Irena
Univerzita Karlova, 2024

Úvaha nad elementární povahou literárního jazyka a literárního diskurzu: Jsou tyto pojmy teoretickým konstruktem, nebo skutečným výrazem invence?
Frances, František; Češka, Jakub; Petříková, Klára
2024 - český
Klíčová slova: Poezie; literatura; literární jazyk; básnický jazyk; účelový jazyk; běžná mluva; beletrie; literární věda; poetika; narace; lingvistika; výpověď; promluva; diskurz; teorie; strukturalismus; poststrukturalismus; postmoderna; text; rukopis; psaní; Poetry; literature; literary language; poetic language; purposeful language; colloquial speech; fiction; literary science; poetics; narrative; linguistics; statement; speech; discourse; theory; structuralism; poststructuralism; postmodernism; text; manuscript,writing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úvaha nad elementární povahou literárního jazyka a literárního diskurzu: Jsou tyto pojmy teoretickým konstruktem, nebo skutečným výrazem invence?

Frances, František; Češka, Jakub; Petříková, Klára
Univerzita Karlova, 2024

Vzestupy a pády Benešova u Prahy 1918-1948
Rajdl, Jakub; Pětová, Marie; Tourek, Jiří
2024 - český
Klíčová slova: Benešov u Prahy - městská zástavba - architektura - urbanismus - 1918-1948; Benešov u Prahy - urban development - architecture - urbanism - 1918-1948 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vzestupy a pády Benešova u Prahy 1918-1948

Rajdl, Jakub; Pětová, Marie; Tourek, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Současná sociální politika hlavního města Prahy vůči Romům, její podoby a cíle
Peterková, Kornélie; Hajská, Markéta; Ort, Jan
2024 - český
The present bachelor thesis focuses on the structure of policies towards Roma within the capital city of Prague. It tries to describe and map its forms, including all relevant actors, activities and subsidy titles. Policies on the territory of the HMP are mainly implemented by the HMP Municipality, municipal districts and non-profit organisations, which are the focus of the paper. Roma in the Czech Republic are discriminated against in social, cultural and political spheres. Through a basic analysis of strategic documents, the form of subsidy titles, the structure of support and interviews with the actors concerned, this thesis seeks to answer to what extent policies towards Roma address these types of exclusion. The thesis aims to investigate what are the objectives of policies towards Roma in the capital city of Prague. It highlights that a significant part of these initiatives focuses only on Roma individuals who are at risk of social exclusion and are implemented through social policy. On the contrary, it neglects the political and cultural exclusion of Roma from the public space. Within the policy structure, the thesis attempts to seek a Roma perspective. It tries to answer the question to what extent Roma participation in the policy system is possible and realistic. Keywords: Roma, social... Předkládaná bakalářská práce se věnuje struktuře politik směrem k Romům na území hlavního města Prahy. Snaží se popsat a zmapovat její podoby, včetně všech relevantních aktérů, činností a vypisovaných dotačních titulů. Politiky na území HMP realizují zejména Magistrát HMP, městské části a neziskové organizace, kterým se práce blíže věnuje. Romové v České republice jsou diskriminovaní v sociální, kulturní a politické oblasti. Tato práce se snaží skrze základní analýzu strategických dokumentů, dotačních titulů, struktur podpory a rozhovorů s dotčenými aktéry zodpovědět, do jaké míry se politiky vůči Romům věnují těmto typům vyloučení. Práce usiluje o zjištění, jaké jsou cíle politik vůči Romům v hlavním městě Praze. Poukazuje na to, že velká část aktivit směřuje pouze k Romům, kteří se nacházejí v ohrožení sociálním vyloučením a realizují se skrze sociální politiku. Naopak přehlíží politické a kulturní vyloučení Romů z veřejného prostoru. V rámci struktury politik se práce pokouší hledat romskou perspektivu. Snaží se zodpovědět otázku do jaké míry je participace Romů v systému politik možná a reálná. Klíčová slova: Romové, sociální politika, integrace, participace, regionální politika, městské části, Praha, dotace Klíčová slova: Romové|sociální politika|integrace|participace|regionální politika|městské části|Praha|dotace; Roma|social politics|integration|participation|regional policy|municipal districts|Prague|grants Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Současná sociální politika hlavního města Prahy vůči Romům, její podoby a cíle

The present bachelor thesis focuses on the structure of policies towards Roma within the capital city of Prague. It tries to describe and map its forms, including all relevant actors, activities and ...

Peterková, Kornélie; Hajská, Markéta; Ort, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Romové v Turecku - případ Sulukule
Gabčová, Lucie; Kaas, Filip; Koláček, Jakub
2024 - český
The thesis focuses on the events in Istanbul's Sulukule quarter, which began in 2005, when the authorities ruling in Istanbul approved the revitalization project of Istanbul's Sulukule quarter in Fatih district. The oldest Roma quarter in Istanbul, dedicated to the local Roma according to legends already by Sultan Mehmed II. for helping in the conquest of the city, was a famous place where many went for music, dancing and entertainment. As a result of the revitalization project, several hundred families lost their homes and luxury houses were built on this place instead. The goal of the work is to map this project from its beginnings to 2010, to focus on how local residents were dealt with and what their options were to defend themselves against the project. The work places the project in Sulukul in the context of the phenomenon of kentsel dönüşüm, which is taking place throughout Turkey and which aims to revitalize residential areas, among other things, due to the impending earthquakes. However, this project mainly affects zones where investments do not flow in the long term and are inhabited by less well-off social groups that cannot effectively resist revitalization. The work will outline the history of the Roma community in Turkey and in Sulukule. The main contribution of the work will be the... Práce se zaměřuje na události v istanbulské čtvrti Sulukule, které začaly roku 2005, kdy autority vládnoucí v Istanbulu schválily projekt revitalizace istanbulské čtvrti Sulukule v okresu Fatih. Nejstarší romská čtvrť v Istanbulu, věnovaná místním Romům dle legend již sultánem Mehmedem II. za pomoc při dobytí města, byla vyhlášeným místem, kam mnozí chodili za hudbou, tancem a zábavou. V důsledku revitalizačního projektu přišlo o své domovy několik set rodin a místo toho se na tomto místě postavily luxusní domy. Cílem práce je zmapovat tento projekt od jeho počátků po rok 2010, zaměřit se na to jak bylo jednáno s místními obyvateli a jaké byly jejich možnosti se projektu bránit. Práce zasadí projekt v Sulukule do kontextu jevu kentsel dönüşüm, který probíhá v celém Turecku a který má za cíl revitalizovat obytné zóny mimo jiné i kvůli hrozícím zemětřesením. Tento projekt ovšem zasahuje převážně zóny, do kterých dlouhodobě neproudí investice a jsou obývané méně majetnými společenskými skupinami, které nedokáží klást revitalizaci efektivní odpor. Práce nastíní historii romské komunity v Turecku a v Sulukule. Hlavním přínosem práce bude vznik systematické případové studie gentrifikačního projektu ve čtvrti Sulukule analyzované na základě zpráv, které vycházely v médiích, a rozbor toho, jak byla... Klíčová slova: Romové v Turecku|Sulukule|kentsel dönüşüm|práva Romů|gentrifikace; Roma in Turkey|Sulukule|kentsel dönüşüm|Roma rights|gentrification Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Romové v Turecku - případ Sulukule

The thesis focuses on the events in Istanbul's Sulukule quarter, which began in 2005, when the authorities ruling in Istanbul approved the revitalization project of Istanbul's Sulukule quarter in ...

Gabčová, Lucie; Kaas, Filip; Koláček, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Obraz Osmanské říše a Turecka v českých periodicích Národní listy a Čech v první polovině 20. let 20. století
Šťastník, Michael; Malečková, Jitka; Kaas, Filip
2024 - český
This bachelor՚s thesis explores the portrayal of Turkey in Czech media, specifically in the newspapers Národní listy and Čech between 1922 and 1924. During this period, Turkey underwent significant political and social transformations, transitioning from the demise of the Ottoman Empire to the establishment of the modern Turkish Republic. The aim of this thesis is to examine how these events were reflected in the Czech press. Národní listy with its more liberal orientation and Čech, targeting to a Catholic and conservative readership, offer distinct perspectives on Turkish affairs. The thesis analyzes how these newspapers covered key events such as the Greco-Turkish War, the Lausanne Conference, and Mustafa Kemal՚s political ascent. It also compares the representation of these events in the Czech press with Turkish sources of that period, specifically the book Gazi Mustafa Kemal by Cahit Bürhan. Employing media content analysis, this work systematically examines the content of selected newspapers to identify potential patterns of bias or objectivity. Tato bakalářská práce se zabývá obrazem Turecka v českých médiích, konkrétně v Národních listech a Čechovi v letech 1922 až 1924. V tomto období procházelo Turecko zásadními politickými a společenskými změnami, od zániku Osmanské říše k založení moderní Turecké republiky. Cílem práce je prozkoumat, jak byly tyto události reflektovány v českém tisku. Národní listy s liberálnější orientací a Čech, zaměřený na katolickou a konzervativní čtenářskou základnu, představují rozdílné perspektivy na tureckou problematiku. Práce analyzuje, jak tyto noviny pokrývaly klíčové události, jako byla řecko-turecká válka, Lausannská konference a politický vzestup Mustafy Kemala. Dále porovnává, jak byly tyto události prezentovány v českém tisku oproti dobovým tureckým zdrojům, konkrétně knize Gazi Mustafa Kemal od Cahita Bürhana. Práce používá metodu mediální obsahové analýzy pro systematické zkoumání obsahu vybraných novin a identifikaci možných vzorců zaujatosti či objektivity. Studie také zahrnuje historický kontext Turecka včetně proměny vnímání Turecka od Osmanské říše po moderní stát. Klíčová slova: Turecko|Turci|Mustafa Kemal|Osmanská říše|český tisk; Turkey|Turks|Mustafa Kemal|Ottoman Empire|Czech press Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obraz Osmanské říše a Turecka v českých periodicích Národní listy a Čech v první polovině 20. let 20. století

This bachelor՚s thesis explores the portrayal of Turkey in Czech media, specifically in the newspapers Národní listy and Čech between 1922 and 1924. During this period, Turkey underwent significant ...

Šťastník, Michael; Malečková, Jitka; Kaas, Filip
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze