Number of found documents: 214
Published from to

Analýza napjatosti násobně nalisovaného spoje realizovaného s lisovací vložkou
Vítek Karel; Minár Matúš; Novotný Ctirad
2018 - Slovak
Cieľom tejto práce je preskúmanie vlastností nalisovaného spoja, ktorý sa skladá z hriadeľa, vložky a objímky pri zaťažení osovým napätím. Vychodzí model bol najprv navrhnutý analyticky, kde sa vychádzalo zo zadaného materiálu a hľadal sa optimálny presah. Následne bol vytvorený model v MKP programe ABAQUS a vý-sledky boli navzájom porovnané. Následne prebehli konštrukčné a materiálové úpravy v ABAQUSE, pri ktorých sa skúmalo ovládanie osového napätia a tlak na stykovej ploche medzi hriadeľom a vložkou.The aim of this work is to examine the properties of a pressed joint, which consists of shaft, insert and sleeve under axial load. The initial model was initially designed analytically, based on the input material and looking for optimal overhauls. Subsequently, the ABAQUS MKP model was created and the results compared to each other. Subsequently, the ABAQUSE structural and material modifications were carried out, examining the axial load control and the pressure on the contact surface between the shaft and the insert. Keywords: Nalisovaná nádoba,nalisovaný spoj,MKP,ABAQUS,silnostenná nádoba,osové napätie,nu-merické výpočty,analytický návrh,konštrukčné úpravy; Pressed vessel,pressed joint,MKP,ABAQUS,force vessel,axial loading,numerical calculati-ons,anatal design,structural modification Available in digital repository of ČVUT.
Analýza napjatosti násobně nalisovaného spoje realizovaného s lisovací vložkou

Cieľom tejto práce je preskúmanie vlastností nalisovaného spoja, ktorý sa skladá z hriadeľa, vložky a objímky pri zaťažení osovým napätím. Vychodzí model bol najprv navrhnutý analyticky, kde sa ...

Vítek Karel; Minár Matúš; Novotný Ctirad
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh a implementace analýzy datových toků pro jazyk Pig v projektu Manta
Valenta Michal; Taňkoš Andrej; Toušek Jiří
2018 - Slovak
Získavanie dátových tokov z dat je veľmi obľúbený pojem v biznis sfére. Pre manažérov a pracovníkov veľkých korporácií, ktorí pracujú s veľkým množstvom informácií príde vhodné mať nástroj, ktorý im vizualizuje dátové zmeny a závislosti dát v nimi používaných technológiách. Nástroj takéhoto typu im umožní pracovať lepšie s dátami a zlepšiť efektivitu. Tvorbou takéhoto nástroja sa zaoberá projekt Manta, ktorý pre svoji zákazníkov poskytuje nástroj Manta Flow. Tento nástroj dokáže vizualizovať dátové toky pre množstvo známych technológií, avšak v momentálnej dobe neponúka podporu pre jazyk Pig Latin. Pig Latin je jazyk, ktorý sa používa v platforme Apache Pig a slúži na vytváranie programov, ktoré analyzujú a spracovávajú dáta. Preto je cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať modul vykonávajúci analýzu a zisk dátových tokov pre Pig Latin programy, ktorý je možné integrovať do nástroja Manta Flow. Tento modul má za úlohu vykonať syntaktickú a sémantickú analýzu kódu, a z jej výsledku generovať dátové toky vo forme grafu. Modul je navrhnutý a implementovaný, tak aby spolupracoval s Manta systémom, čo umožňuje jednoduchú integráciu toho modulu do nástroja Manta Flow. Práca obsahuje popis jazyka Pig Latin, dokumentácie návrhu a implementácie výsledného modulu, a taktiež popis procesu testovania modulu.Getting data flows from data is a very popular concept in the business sphere. For managers and employees of large corporations who are working with a great deal of information, it is a good idea to have a tool that visualizes the data changes and data dependencies in the technologies used. A tool of this type will allow them to better work with data and improve efficiency. The creator of such a tool is Manta project, which provides the tool Manta Flow for its customers. This tool can visualize data flows for a number of well-known technologies, but currently does not offer Pig Latin support. Pig Latin is the language used in the Apache Pig platform to create programs that analyze and process data. Therefore, the aim of this paper is to design and implement a module for analysis and acquisition of data flows from Pig Latin programs that can be integrated into Manta Flow. This module performs syntactic and semantic code analysis and generates graph of data flows from the result. The module is designed and implemented to work with the Manta system, allowing for easy integration of this module into Manta Flow. The work contains a description of Pig Latin, documentation for the design and implementation of the resulting module, as well as a description of the module testing process. Keywords: návrh a implementácia Java modulu,analýza dátových tokov,Pig Latin,Manta,Big Data; design and implementation of Java module,data lineage analysis,Pig Latin,Manta,Big Data Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a implementace analýzy datových toků pro jazyk Pig v projektu Manta

Získavanie dátových tokov z dat je veľmi obľúbený pojem v biznis sfére. Pre manažérov a pracovníkov veľkých korporácií, ktorí pracujú s veľkým množstvom informácií príde vhodné mať nástroj, ktorý im ...

Valenta Michal; Taňkoš Andrej; Toušek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Explorační analýza heterogenních neuroinformatických dat
Klempíř Ondřej; Shala Laura; Steklá Michaela
2018 - Slovak
Kľúčovým predpokladom pre kvalitnú analýzu dát naprieč obormi je dôkladná vizuálna prieskumová analýza (EDA) každého datasetu. Tá však býva i pre veľkú dávku subjektivity v jej postupoch často opomínana. Cieľom tejto práce je implementovať vybrané metódy prieskumovej analýzy v podobe interaktívnej webovej aplikácie určenej na vizualizáciu a exploračnú analýzu dát, nástroj testovať a využiť pri analýze klinického datasetu. Aplikácia zvaná NeuroEDA bola implementovaná pomocou programovacieho jazyka R/frameworku Shiny a testovaná na verejne dostupnom datasete. Pomocou aplikácie bol analyzovaný a v práci následne interpretovaný klinický dataset z Neurologickej kliniky 1. LF UK. Výhodou aplikácie NeuroEDA je, okrem obsiahnutých robustných metód a funkcií pokročilej zhlukovej analýzy (knižnica mClust), jednoduchá rozšíriteľnosť o široký výber balíčkov jayzka R. Aplikáciu je možné využiť ako pomôcku pri výuke prieskumovej analýzy študentov technických i lekárskych zameraní.A key assumption for high-quality data analysis across disciplines is the thorough visual exploratory analysis (EDA) of each dataset. It is also for a great deal of subjectivity in its methods that EDA is often underestimated. The aim of this work is to implement selected methods of exploratory analysis in the form of an interactive web application designed for visual exloratory analysis of data, to test this tool and use it to perform the analysis of the clinical data set. An application called NeuroEDA was implemented using the R programming language/Shiny framework and tested on a publicly available dataset. Using the application, a clinical data set from the Neurological Clinic of the 1st Medical Faculty of Charles University was analyzed and evaluated. The advantage of NeuroEDA is, in addition to the robust regression method and advanced cluster analysis (mClust library), the easy expandability with a wide selection of R packages. The application can be used as a tool for teaching exploratory analysis for technical and medical students. Keywords: exploračná analýza dát,vizualizácia dát,neuroinformatika,analýza biomedicínskych dát,programovací jazyk R/Shiny; exploratory data analysis,data visualisation,neuroinformatics,biomedical data analysis,R/Shiny programming language Available in digital repository of ČVUT.
Explorační analýza heterogenních neuroinformatických dat

Kľúčovým predpokladom pre kvalitnú analýzu dát naprieč obormi je dôkladná vizuálna prieskumová analýza (EDA) každého datasetu. Tá však býva i pre veľkú dávku subjektivity v jej postupoch často ...

Klempíř Ondřej; Shala Laura; Steklá Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dynamické generování a vizualizace planety
Chludil Jiří; Kravec Jaroslav; Richtr Radek
2018 - Slovak
Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou modulárneho systému na procedurálne generovanie detailných planét v reálnom čase a ich renderovaním na zariadeniach s vysokým rozlíšením. Vytvorený prototyp používa OpenGL na renderovanie aj generovania a v spojení s technológiou na distribuované renderovanie Eyescale Equalizer umožňuje súčasné použitie viacerých GPU a PC na renderovanie jednej scény. Najprv sú analyzované algoritmy procedurálneho generovania a spôsoby distribúcii renderovania. Následne je vytvorený návrh systému, z ktorého sa implementoval prototyp, ktorý sa podrobil výkonnostnými testami na video stene s vysokým rozlíšením.The bachelor's thesis deals with design and implementation of modular system for realtime procedular generation of detailed planets and rendering on devices with high resolution. Created prototype use OpenGL for rendering and generation and Eyescale Equalizer for distribion rendering. Equalizer enables applications to use multiple GPU and PC to render same scene. Created prototype is tested on video-wall with hight resolution. Keywords: procedurálne generovanie,3D vizualizácia,C++,OpenGL,paralelne renderovanie; procedural generation,3D visualisation,C++,OpenGL,parallel rendering Available at various departments of the ČVUT.
Dynamické generování a vizualizace planety

Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou modulárneho systému na procedurálne generovanie detailných planét v reálnom čase a ich renderovaním na zariadeniach s vysokým rozlíšením. Vytvorený prototyp používa ...

Chludil Jiří; Kravec Jaroslav; Richtr Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza a implementácia školského systému domácich prác
Prágl Miroslav; Engler Tibor; Kašpar Jiří
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek základných a stredných škôl na webový systém odovzdávania domácich úloh, prieskumom existujúcich riešení tejto problematiky a vývojom prototypu za použitia cloudových technológií. Účelom vývoja prototypovej aplikácie je oboznámenie čitateľa s vývojom pre cloud a s využívaním cloudových prostriedkov v danej problematike.This bachelor thesis deals with the analysis of the requirements of primary and secondary schools on the web system for submission and collection of home assignments, the research of existing solutions and the development of a prototype using cloud technologies. The purpose of prototype application development is to familiarize the reader with cloud development and cloud usage in the given area. Keywords: cloudové úložisko,Microsoft Graph,Office 365,ASP.NET,MVC; cloud storage,Microsoft Graph,Office 365,ASP.NET,MVC Available at various departments of the ČVUT.
Analýza a implementácia školského systému domácich prác

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek základných a stredných škôl na webový systém odovzdávania domácich úloh, prieskumom existujúcich riešení tejto problematiky a vývojom prototypu za ...

Prágl Miroslav; Engler Tibor; Kašpar Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza a nasazení opensource nástroje FreeIPA
Milota Jiří; Le Henrich; Muzikář Zdeněk
2018 - Slovak
Tato praca je zamerana na nasadenie opensource nastroja FreeIPA. Rozobera moznosti nasadenia nastroja FreeIPA v single deployment a v skalovanom deployment. V praci je analyzovana problematika skalovatelnosti, vysokej dostupnosti, logovania, zalohovania a obnovy a zaroven praca ponuka riese- nia tychto problematik. Pretoze je znacna cast prace o konfiguracii, su v nej rozobrane zakladne principy Ansible, co je vhodna technologia poskytujuca jednoduchu automatizaciu a upravy pomocou konfiguracnych suborov. Dalsi ciel prace je analyza moznosti prepojenia s externym poskytovatelom sluzby OpenID Connect, ktora je casto vyuzivana na poskytovanie identit. Vysled- kom prace su funkcne konfiguracie pre spustenie nastroja FreeIPA s vysokou dostupnostou a skalovatelnostou a automatizovane operativne ulohy. Kon- figuracne skripty su jednoducho spravovatelne a spustitelne aj nie odborne znalym uzivatelom.This thesis is focused on the deployment of opensource tool FreeIPA. It ana- lyzes options for deployment of FreeIPA in single deployment and also in multi-master deployment. Problems of scaling, high availability, logging, bac- kup and restore and also their proposed solutions are discussed. Since major part of thesis is about configuration, basic principles of Ansible are described, as this is suitable tool for configuration. Another goal is connecting FreeIPA with an external provider of Open ID Connect service, as this service is widely used for providing identities. The most important outcomes of this thesis are configration scripts for deployment of FreeIPA with high availability, scaling and automating operative tasks. Configuration scripts are easily manageable and can be run without professional knowledge of FreeIPA. Keywords: FreeIPA,nasadenie,identita,autentikacia,autorizacia,An- sible,skalovatelnost,vysoka dostupnost,Open ID Connect; FreeIPA,deployment,identity,authentication,authorization,Ansible,scalability,high availability,Open ID Connect Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a nasazení opensource nástroje FreeIPA

Tato praca je zamerana na nasadenie opensource nastroja FreeIPA. Rozobera moznosti nasadenia nastroja FreeIPA v single deployment a v skalovanom deployment. V praci je analyzovana problematika ...

Milota Jiří; Le Henrich; Muzikář Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Modulární webový rezervační systém pro ordinaci
Suchánek Marek; Hamza Jakub; Halaška Ivan
2018 - Slovak
Cieľom tejto práce je analýza, návrh a implementácia aplikácie, ktorá bude slúžiť ako rezervačný systém na objednávanie pacientov. Aplikácia využíva trojvrstvovú architektúru a je rozdelená do nezávislých modulov podľa funkčnosti. Výstupom je web, ktorý umožňuje užívateľovi rýchlo a efektívne vyhľadať svojho lekára, prípadne ambulanciu a objednať sa na vyšetrenie. Táto aplikácia je napísaná v jazyku C# s využitím ASP.NET MVC Frameworku. Na prácu s databázou je použitý Entity Framework, ktorý je podobne ako ASP.NET produktom firmy Microsoft.The purpose of this thesis is to analyze, design and implement a web application which will serve as a booking system for patients. The application uses a 3-layerd architecture and it is divided into several independent plugins based on their functionalities. Output is a website that allows the user to quickly and efficiently find his doctor or doctor's office and to book an appointment. This application is written in language C#, using the ASP.NET MVC Framework. Entity Framework is used for operations with the database. Both Enity Framework and ASP.NET are products of Microsoft. Keywords: webová aplikácia,databáza,modularita,rezervačný systém,C#,.NET Framework,MVC 5,Razor,Entity Framework,MS SQL,IIS; web application,database,plugins,reservation system,C#,.NET Framework,MVC 5,Razor,Entity Framework,MS SQL,IIS Available in digital repository of ČVUT.
Modulární webový rezervační systém pro ordinaci

Cieľom tejto práce je analýza, návrh a implementácia aplikácie, ktorá bude slúžiť ako rezervačný systém na objednávanie pacientov. Aplikácia využíva trojvrstvovú architektúru a je rozdelená do ...

Suchánek Marek; Hamza Jakub; Halaška Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Komunitní centrum, Komořany
Kraus David; Šmondrková Henrieta; Studený Ján
2018 - Slovak
Bakalárska práca nadväzuje na štúdiu pre bakalársku prácu zo zimného semestru 2017/2018. Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť dom, ktorý slúži ako vybavenie verejného priestoru. Na pozemku boli v rámci štúdie navrhnuté tri objekty- budova kaviarne, knižnice a budova s halou slúžiacou pre kultúrne akcie. Všetky tri funkcie vychádzajú z potrieb obce a nadväzujú na jej urbanistické merítko. V rámci bakalárskej práce bola podrobne riešená budova knižnice. Budova knižnice svojím architektonickým výrazom odkazuje na neďaleký priemyselný areál a svojou výstavbou nenarušuje existujúce a fungujúce komunikácie.The bachelor's thesis proceeds from the study worked up in the winter semester 2017/2018 as a bachelor thesis assignment. The main aim of the project was to design a house - a facility for the public space. Within the study, three buildings were designed on the land site - a coffee house, a library and a building with a multifunctional hall purposed mainly for cultural events. All three functions follow the needs of the community and correspond to the local urbanistic scale. In the framework of this thesis, the building of the library was designed in details. The architecture of the library refers to the nearby industrial area and its construction does not interfere with existing and functioning communications. Keywords: verejný priestor,komunitné centrum,knižnica,dvojpodlažnosť,presvetlenosť; public space,community centre,library,lighting Available in digital repository of ČVUT.
Komunitní centrum, Komořany

Bakalárska práca nadväzuje na štúdiu pre bakalársku prácu zo zimného semestru 2017/2018. Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť dom, ktorý slúži ako vybavenie verejného priestoru. Na pozemku boli v ...

Kraus David; Šmondrková Henrieta; Studený Ján
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kontemplativní centrum, Bélapálfalva, Maďarsko
Stempel Ján; Kender Jakub; Paňák Pavel
2018 - Slovak
Zachování původních základů kláštera vyzvednutím lehké, dřevěné konstrukce na mikropilotách se stalo konceptem celého návrhu. Materiálové a dispoziční řešeni vychází z historie klášterní architektury a zvyků cisterciáckého řádu.The preservation of the original foundations of the monastery by raising up a light, wooden construction on the micro-pilots became the concept of the whole design. Material and layout solutions are based on the history of the monastic architecture and customs of the Cistercian Order. Keywords: zachování,dřevěné,základy,klášter,cisterciáni,mikropiloty; preservation,foundations,monastery,wood,monastic,cistercian Available in digital repository of ČVUT.
Kontemplativní centrum, Bélapálfalva, Maďarsko

Zachování původních základů kláštera vyzvednutím lehké, dřevěné konstrukce na mikropilotách se stalo konceptem celého návrhu. Materiálové a dispoziční řešeni vychází z historie klášterní architektury ...

Stempel Ján; Kender Jakub; Paňák Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Informační systém Strahovské ligy ve stolním tenisu
Buchtela David; Karas Maroš; Bernhauer David
2018 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá riešením neefektíveho organizovania Strahovskej ligy v stolnom tenise. Daný problém som vyriešil vytvorením informačného systému, ktorý uľahčí a zefektívni organizovanie stolnotenisovej ligy. Vytvorené riešenie umožňuje registráciu účastníkov ligy, generovanie zápasov, podľa registrovaných hráčov do turnaja a zapisovanie výsledkov zápasov. Prínosom tejto práce je zlepšenie fungovania stolnotenisovej ligy. Zjednodušiť účastníkom komunikáciu s organizátormi a ďalšími účastníkmi a sprehľadniť aktuálny stav zápasov. Súčasťou práce je finančná analýza.Bachelor thesis deals with the solution of the ineffective organization of Strahov Table Tennis League. I have solved the problem by creating an information system that will make the organization easier and more effective. The created solution allows registration of league participants, generating of matches and writing results of matches. The benefit of this work is to improve the functioning of table tennis league. Make it easier for participants to communicate with organizers and other participants and make the current status of matches more transparent. Part of the thesis is financial analysis. Keywords: informačný systém,Strahovská liga v stolnom tenise,stolný tenis,webová aplikácia,výsledky zápasov,finančná analýza,PHP,Laravel; information system,Strahov Table Tennis League,table tennis,web application,results of matches,financial analysis,PHP,Laravel Available at various departments of the ČVUT.
Informační systém Strahovské ligy ve stolním tenisu

Bakalárska práca sa zaoberá riešením neefektíveho organizovania Strahovskej ligy v stolnom tenise. Daný problém som vyriešil vytvorením informačného systému, ktorý uľahčí a zefektívni organizovanie ...

Buchtela David; Karas Maroš; Bernhauer David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases