Number of found documents: 962
Published from to

Manažérske prístupy vedenia zamestnancov v odvetví Výroby lekařskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Myjavcová, Monika
2023 - Slovak
Myjavcová, M. Managerial approaches to the management of employees in the industry of manufacturing medical and dental instruments and supplies. Bachelor's thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The bachelor´s thesis focuses on managerial approaches to the management of employees in the industry of manufacturing medical and dental instruments and supplies. The first half of the thesis describes in the text the management, managers and managerial approaches. The second half is a practical part which is applied to the company in the given industry. Myjavcová, M. Manažerské přístupy vedení zaměstnanců v odvětví Výroby lékařských a dentálních nástrojů a potřeb. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zaměřuje na manažerské přístupy vedení zaměstnanců v odvětví Výroby lékařských a dentálních nástrojů a potřeb. První polovina práce popisuje v textu management, manažery a manažerské přístupy vedení. Druhá polovina je praktická část, která je aplikována na společnost v daném odvětví. Keywords: management; manažerské přístupy; motivace; vedení; zaměstnanci; employees; leadership; managerial approaches; motivation Available in digital repository of Mendel University.
Manažérske prístupy vedenia zamestnancov v odvetví Výroby lekařskych a dentálnych nástrojov a potrieb

Myjavcová, M. Managerial approaches to the management of employees in the industry of manufacturing medical and dental instruments and supplies. Bachelor's thesis. Brno: Mendel University in Brno, ...

Myjavcová, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh sedacieho prvku z eko materiálu
Hanzelová, Terézia
2023 - Slovak
The subject of this bachelor thesis is to design a seating element made of ecological materials for an indoor living space. The seating element is designed to be sustainable and comply with selected technical and safety standards. The theoretical part of the thesis deals with the history of seating furniture and mapping of current eco-design materials. In the practical part of the thesis, the process of designing the seating element is addressed, focusing on its functionality, selected materials, and aesthetic solution. The design is tested using selected eco-material in a 3D chair design through finite element analysis. Tématem bakalářské práce je navrhnout sedací prvek z ekologických materiálů do vnitřního obytného prostoru. Sedací prvek je navržen tak, aby byl udržitelný a vyhovoval vybraným technickým a bezpečnostním normám. Teoretická část práce se zabývá historií sedacího nábytku a mapováním současných eko-designových materiálů. V praktické části práce je řešen proces návrhu sedacího prvku s zaměřením na jeho funkčnost, zvolené materiály a estetické řešení. Návrh je otestován z vybraného eko materiálu na 3D návrhu křesla pomocí analýzy konečných prvků (MKP). Keywords: eko-design; sedací prvek; udržitelný nábytek; eco-design; seating element; sustainable furniture Available in digital repository of Mendel University.
Návrh sedacieho prvku z eko materiálu

The subject of this bachelor thesis is to design a seating element made of ecological materials for an indoor living space. The seating element is designed to be sustainable and comply with selected ...

Hanzelová, Terézia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Lesné požiare v Českej republike a na Slovensku
Kľuchťáková, Katarína
2023 - Slovak
The thesis consists of two parts dealing with the problem of forest fires on the territory of the Czech Republic and Slovakia. The first part is theoretical, based on the available statistical data. It describes a forest fire in our conditions in general, its characteristics and consequences for forest ecosystems. It presents the occurrence and the extent of forest fires over the last decades in both countries, the applied systems of fire protection and the effects of climatic and site conditions on the emergence of forest fires. The most threatened regions are determined and the situation in the Central European countries is compared. The second part focuses on the field research carried out at the Staré Hory fire prone locality in the Veľká Fatra mountains (Slovakia), which was repeatedly affected by forest fires in the past. It characterizes the specific features and the protected natural values of this area that affect the choice of the management and protective measures aimed at forest fire prevention. It defines the circumstances of the emergence of forest fires, describes the state of the fire-affected sites and subsequent development of forest stands after the fires. Using the forestry geoinformation system, it maps the local occurrence of forest fires and brings a proposal of forest management measures applicable in practice for fire prevention in this locality. Práca pozostáva z dvoch častí, ktoré sa zaoberajú problematikou lesných požiarov na území Českej republiky a Slovenska. Prvá je teoretická, získaná z dostupných odborných štatistík. Všeobecne charakterizuje lesný požiar v našich podmienkach a jeho vlastnosti a dopady na lesný ekosystém. Znázorňuje stav početnosti a rozsahu lesných požiarov za posledné desaťročia v oboch krajinách, aplikované systémy požiarnej ochrany, vplyv klimatických a stanovištných pomerov na vznik lesných požiarov. Vymedzuje najviac ohrozené regióny a porovnáva situáciu v rámci krajín strednej Európy. Druhá časť je zameraná na územný prieskum, ktorý prebiehal v ohrozenej lokalite Staré Hory v pohorí Veľkej Fatry (Slovenská republika), ktorá bola v minulosti opakovane zasiahnutá lesnými požiarmi. Charakterizuje špecifiká a chránené prírodné hodnoty v tejto oblasti, ktoré ovplyvňujú voľbu hospodárskych a ochranných opatrení proti predchádzaniu vzniku lesných požiarov. Definuje okolnosti vzniku ničivých udalostí, popisuje stav požiarísk a vývoj lesných porastov po požiaroch. Za pomoci lesníckeho informačného geografického systému mapuje lokálny výskyt požiarov a predkladá návrh opatrení lesného managementu využiteľný v praxi pre predchádzanie vzniku požiarov v tejto lokalite. Keywords: Česká republika; lesní požár Staré Hory; lesní požáry; protipožární opatření; Slovensko; systémy požární ochrany; Czech Republic; fire prevention measures; fire protection systems; forest fires; Slovakia; Staré Hory forest fire Available in digital repository of Mendel University.
Lesné požiare v Českej republike a na Slovensku

The thesis consists of two parts dealing with the problem of forest fires on the territory of the Czech Republic and Slovakia. The first part is theoretical, based on the available statistical data. ...

Kľuchťáková, Katarína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aktuálna problematika zrenia mäsa vo vzťahu k očakávaniam a požiadavkám zo strany spotrebiteľa
Gago, Branislav
2023 - Slovak
This work investigates the effect of aging on meat quality. The research is based on a review of current scientific literature, including studies on biochemical and sensory changes that occur during aging. In particular, i compared the effects of aging on marbling, tenderness, flavor and moisture content. Further, the effects of different aging processes such as dry aging and wet aging were discussed. In addition, the economic and health benefits of aged beef were also investigated. The results showed that aging can have a positive effect on the quality and flavor of the meat, leading to increased tenderness and marbling, as well as improved flavor and juiciness. Additionally, dry aging has been found to be more effective in increasing beef quality compared to wet aging. Finally, the economic and health benefits of ripening were emphasized. Tato práce zkoumá vliv stárnutí na kvalitu masa. Rešerše je založena na přehledu současné vědecké literatury včetně studií o biochemických a senzorických změnách, které se vyskytují během stárnutí. Porovnával jsem zejména účinky zrání na mramorování, jemnost, chuť a obsah vlhkosti. Dále se diskutovalo o účincích různých procesů stárnutí, jako je stárnutí za sucha a stárnutí za mokra. Kromě toho byly zkoumány i ekonomické a zdravotní přínosy vyzrálého hovězího masa. Výsledky ukázaly, že zrání může mít pozitivní vliv na kvalitu a chuť masa, což vede ke zvýšené jemnosti a mramorování, jakož i ke zlepšení chuti a šťavnatosti. Kromě toho bylo zjištěno, že zrání za sucha je účinnější při zvyšování kvality hovězího masa v porovnání se zráním za mokra. Nakonec byly zdůrazněny ekonomické a zdravotní přínosy zrání. Keywords: maso; surovina; zrání; aging; meat; raw material Available in digital repository of Mendel University.
Aktuálna problematika zrenia mäsa vo vzťahu k očakávaniam a požiadavkám zo strany spotrebiteľa

This work investigates the effect of aging on meat quality. The research is based on a review of current scientific literature, including studies on biochemical and sensory changes that occur during ...

Gago, Branislav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vláknité mikromycety (plísně) a jejich biotechnologické využití
Beniačová, Michaela
2023 - Slovak
The bachelor thesis focuses on filamentous micromycetes and their biotechnological utilization. This paper describes the nutrition, morphology, sexual and asexual reproduction of filamentous micromycetes and the optimal conditions for their growth and habitat. Following sections also contain the taxonomic distribution and characteristics of important species along with their short morphological description. The second part of the thesis categorizes and describes biotechnologies, following usage of filamentous micromycetes in the food, agricultural and pharmaceutical industries. Furthermore, this part touches utilization for environmental protection and use of industrially made substances produced by the metabolism of fungi. Bakalářská práce je zaměřena na vláknité mikromycety a jejich biotechnologické využití. Je zde popsána výživa, morfologie, pohlavní a nepohlavní rozmnožování vláknitých mikromycet a jsou uvedeny optimální podmínky pro jejich růst a výskyt. Dále je uvedeno taxonomické rozdělení a charakteristika hlavních rodů spolu se stručným morfologickým popisem. V druhé části bakalářské práce jsou obecně popsány a klasifikovány biotechnologie. Tato část se zabývá především využitím vláknitých mikromycet v potravinářském, zemědělském a farmaceutickém průmyslu. Dále je zde popsáno jejich využití v ochraně životního prostředí a využití průmyslově vyráběných látek produkovaných metabolismem hub. Keywords: antibiotika; biotechnologie; fermentované potraviny; mykoinsekticidy; vláknité mikromycety; vláknité plísně; antibiotics; biotechnology; fermented foods; filamentous micromycetes; filamentous mold; mycoinsecticides Available in digital repository of Mendel University.
Vláknité mikromycety (plísně) a jejich biotechnologické využití

The bachelor thesis focuses on filamentous micromycetes and their biotechnological utilization. This paper describes the nutrition, morphology, sexual and asexual reproduction of filamentous ...

Beniačová, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Webová aplikácia pre efektívnu správu lesa
Kriššák, Juraj
2023 - Slovak
This thesis consists of the development of a geographic information system designed for forest management and efficient staff management. The thesis also includes the design of an artificial intelligence capable of recognizing and measuring the volume of timber from a provided photograph. Tato práce spočívá ve vývoji geografického informačního systému určeného pro správu lesů a efektivní řízení zaměstnanců. Součástí práce je také návrh umělé inteligence schopné rozpoznat a změřit objem dřeva z poskytnuté fotografie. Keywords: informační systém; mapa; umělá inteligence; artificial intelligence; information system; map Available in digital repository of Mendel University.
Webová aplikácia pre efektívnu správu lesa

This thesis consists of the development of a geographic information system designed for forest management and efficient staff management. The thesis also includes the design of an artificial ...

Kriššák, Juraj
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kreatívna ekonomika a meranie kreativity
Holíčková, Angelika
2023 - Slovak
The bachelor thesis deals with the topic of the creative economy and the measurement of creativity. In the theoretical part, the concepts related to the creative economy are first defined, then the ways of measuring the creative economy are presented, primarily through the creativity index 3T. The creativity index consists of 3 areas -talent, technology and tolerance. In the practical part, the creativity index is calculated and modified for the Slovak Republic for the years 2011 and 2021. The results of the creativity index are also compared with other measurements of creativity, and then the creativity of Slovakia and its contributions are evaluated. Bakalářská práce se zabývá tématem kreativní ekonomiky a měřením kreativity. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s kreativní ekonomikou a následně jsou přiblížené taky způsoby měření kreativní ekonomiky, a to především prostřednictvím indexu kreativity. Index kreativity se skládá ze 3 oblastí – talentu, technologie a tolerance. V praktické části je vypočítán index kreativity upraven pro Slovenskou republiku na roky 2011 a 2021. Výsledky indexu kreativity jsou také porovnávány s dalšími měřeními kreativity, dále se pak vyhodnotí kreativita Slovenska a její přínosy. Keywords: index kreativity 3T; kreativita; kreativní ekonomika; měření kreativity; creative economy; creativity; creativity index 3T; measurement of creativity Available in digital repository of Mendel University.
Kreatívna ekonomika a meranie kreativity

The bachelor thesis deals with the topic of the creative economy and the measurement of creativity. In the theoretical part, the concepts related to the creative economy are first defined, then the ...

Holíčková, Angelika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Logistický informačný systém v prepravnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o.
Kizivatová, Ľubomíra
2023 - Slovak
Currently, logistics is considered one of the most dynamically developing industries. The aim of the thesis is to describe and evaluate the logistics information system in the transport company Packeta and to point out the importance of new communication possibilities and trends with the use of software tools for support in the future. The thesis will be divided into two parts. The first part of the thesis will contain the theoretical basis of the issue, such as defining concepts in the field of logistics and transportation, online marketing communication, and the principles of logistics information systems (telematic approach). The second, practical part of the work will focus on the characteristics of the digital e-commerce platform of the company Packeta, on the current information support of its activities, and ways of marketing communication with customers using software tools. In the final part, innovative recommendations and proposals will be formulated, their optimization, through which the transport company Packeta will provide a quality information and communication tool to support planning and decision-making processes to meet the needs of customers. V současnosti je logistika považována za jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejích odvětví. Cílem práce je popsat a zhodnotit logistický informační systém v přepravní společnosti Paketa a poukázat na důležitost nových komunikačních možností a trendů s využitím softwérových nástrojů na podporu v budoucnosti. Práce bude rozdělená do dvou částí. První část bude obsahovat teoretická východiska problematiky, jako například definování pojmů z oblasti logistiky a přepravy, online marketingové komunikace a podstaty logistických informačních systémů (telematický přístup). Druhá, praktická část, bude zaměřena na charakteristiku digitální e-commerce platformy společnosti Packeta, na aktuální informační podporu její činnosti a způsoby marketingové komunikace se zákazníky s využitím softwérových nástrojů. V závěrečné části budou zformulovány inovativní doporučení a návrhy, resp. jejich optimalizace, prostřednictvím kterých přepravní společnost Packeta poskytne kvalitní informační a komunikační nástroj na podporu plánovacích a rozhodovacích procesů pro uspokojení potřeb svých zákazníků. Keywords: digitalizace; ekonomika; informační techologie; komunikační nástroj; logistika; optimalizace; communication tool; digitalization; economy; economics; information technology; logistics; optimization Available in digital repository of Mendel University.
Logistický informačný systém v prepravnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o.

Currently, logistics is considered one of the most dynamically developing industries. The aim of the thesis is to describe and evaluate the logistics information system in the transport company ...

Kizivatová, Ľubomíra
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv kombinace biouhlu a zinečnatých nanočástic na rostliny kukuřice seté kultivovaných v in vitro podmínkách
Szomolaiová, Erika
2023 - Slovak
Combined application of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) and biochar could be a perspective tool for enhancing plant viability and mitigating a large scale of stresses in crops. To investigate effect of different concentrations of ZnO NPs (0, 50, 100 and 1000 mg/L), biochar, and their combination on corn plants (Zea mays L.), in vitro experiment took place. Zinc uptake in form of zinc NPs and possible effect of biochar on zinc uptake and accumulation were determined by atomic absorption spectrometry. A positive correlation between ZnO NPs concentration and zinc content in shoots was identified. There was no significant difference observed in plants treated with biochar. Physiological state of plants was evaluated by spectrophotometric analysis of photosynthetic pigments and secondary metabolites. The most significant effect was observed in content of phenolic compounds that increased with increasing ZnO NPs concentration. On the contrary, presence of biochar resulted in significant decrease (p < 0,05) of polyphenols. Kombinovaná aplikace nanočástic oxidu zinečnatého (ZnO NPs) a biouhlí by mohla být jedním ze slibných nástrojů pro zvýšení životaschopnosti rostlin a zmírnění široké škály stresových faktorů působících na kulturní plodiny. Pro ověření účinku různých koncentrací ZnO NPs (0, 50, 100 a 1000 mg/l), biouhlí i jejich kombinace na rostliny kukuřice seté (Zea mays L.) byl proveden in vitro experiment. Schopnost příjmu zinku rostlinným organismem z formy zinočnatých NPs, stejně jako možný vliv biouhlí na příjem a akumulaci zinku, byla vyhodnocena pomocí atomové absorpční spektrometrie. V tomto experimentu byla zjištěna pozitivní závislost mezi koncentrací ZnO NPs a obsahem zinku v nadzemní části rostlin, přičemž tento vztah nebyl ovlivněn přítomností biouhlí. Fyziologický stav rostlin byl hodnocen pomocí spektrofotometrických analýz stanovení fotosyntetických pigmentů a sekundárních metabolitů. Nejvýraznější vliv aplikace ZnO NPs a biouhlí byl pozorován u obsahu polyfenolických látek, jejichž obsah se zvyšoval přímo úměrně s koncentrací aplikovaných ZnO NPs. Naopak přítomnost biocharu způsobila významné snížení (p < 0,05) obsahu polyfenolických látek. Keywords: AAS; biouhlí; fotosyntetické pigmenty; kukuřice; nanočástice oxidu zinečnatého; sekundární metabolity; stres; toxicita; Zea mays; zinek; ZnO NPs; biochar; corn; photosynthetic pigments; secondary metabolites; stress; toxicity; zinc; zinc oxide nanoparticles Available in digital repository of Mendel University.
Vliv kombinace biouhlu a zinečnatých nanočástic na rostliny kukuřice seté kultivovaných v in vitro podmínkách

Combined application of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) and biochar could be a perspective tool for enhancing plant viability and mitigating a large scale of stresses in crops. To investigate ...

Szomolaiová, Erika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výskyt patogenů a škůdců v porostu máku setého
Gabčíková, Rebeka
2023 - Slovak
This work in its theoretical part deals with the basic characteristics of oilseed poppy cultivation, with a focus on the characterization of pests and diseases. The practical part of the work was conducted in the form of an experiment, which was carried out on the land of the company Agroregión a.s., based in Rajec, Slovakia. The experiment consisted of monitoring pests and diseases and evaluating the abundance of their occurrence in different variants of chemical treatment (control, insecticide, insecticide + fungicide). The occurrence of the black bean aphid (Aphid fabae) was detected among the pests, for which the direct impact of insecticidal treatment on the abundance could not be demonstrated. The occurrence of poppy downy mildew (Peronospora arborescens) was confirmed among the diseases, and the results in the form of the percentage of affected plants proved to be an insufficient measure for the evaluation of the disease progress. However, from the attached photographs, it is apparent that fungicidal protection in this case provided significantly better plant health. Tahle práce ve své teoretické části pojednáva o základních charakteristikách pěstování máku setého (Papaver somniferum) se zaměřením na popis a charakteristiku jednotlivých chorob a škůdců. Praktická část práce byla realizována formou pokusu, který se uskutečnil na pozemku podniku Agroregión a.s., se sídlem v Rajci na území Slovenska. Pokus spočíval v monitoringu chorob a škůdců a hodnocení početnosti ich výskytu v jednotlivých variantách chemického ošetření (kontrola, insekticid, insekticid + fungicid). Ze škůdcu byl potvrzen výskyt Mšice makové (Aphis fabae), při které se nepodařilo přeukázat přímy vliv insekticídniho ošetření na početnost výskytu. Z chorob byl potvrzen výskyt plísne makové (Peronospora arborescens), při sledovaní které se výsledky ve formě početnosti napadení ukázali jako údaj nepostačujíci pro vyhodnocení průběhu choroby. Z přiložených fotografií je však zřejmé, že fungicídni ochrana zabezpečila podstatne lepší zdravotní stav porastu. Keywords: fungicidy; insekticidy; mšice maková; ochrana rostlin; plíseň maková; black bean aphid; downy mildew of poppy; fungicides; insecticides; plant protection Available in digital repository of Mendel University.
Výskyt patogenů a škůdců v porostu máku setého

This work in its theoretical part deals with the basic characteristics of oilseed poppy cultivation, with a focus on the characterization of pests and diseases. The practical part of the work was ...

Gabčíková, Rebeka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases