Number of found documents: 73886
Published from to

Dopad nepodmíněného základního příjmu na Itálii: Analýza za použití HFCS dat v EUROMOD.
Petrus, Tomáš; Kolář, Daniel; Šťastná, Lenka
2024 - English
Mikrosimulace základního nepodmíněného příjmu v EUROMOD přisprívají probíhající diskusi o sociálních důsledcích a rozpočtové proveditelnosti této politiky. Evropská HFCS data použitá v této práci umožňují zdanění majetku jako způsob financování, aby byl základní nepodmíněný příjem rozpočtově neutrální. Tato práce zkoumá vliv tří unikátních scénářů na redistribuci příjmů a míru ohrožení chudobou na různé části italské populace. Rozmanitost italských regionů a boj s veřejným dluhem mohou vážně ohrozit proveditelnost scénářů v reálném světě. Výsledky práce následují trend radikálního snižování celkové chudoby a nerovnosti pozorovaný v této oblasti výzkumu. Tyto scénáře, spolu s pevnou daní z majetku, mají nepříznivé dopady na starší věkové skupiny, které se spoléhají na starobní důchody. Systém sociálních dávek má ve scénářích různé úrovně náhraditelnosti, které významně ovlivňují dopad na ohrožené skupiny. Práce nastoluje potenciální zmírnění nežádoucích účinků, které lze analyzovat v dalším výzkumu. Mikrosimulace postrádá behaviorální dopad základního nepodmíněného příjmu na jednotlivce, který je zachycen v provedených studiích v Evropě a Severní Americe. Keywords: univerzální základní příjem; chudoba; příjmová nerovnost; spravedlnost; příjem domácností; sociální dávky; ekonomika práce; hospodářská politika; progresivní daň z příjmu; daňová optimalizace; blahobyt; důchody; universal basic income; poverty; income inequality; equity; household income; social benefits; labour economics; economic policy; progressive income tax; tax optimisation; well-being; pensions Available in a digital repository NRGL
Dopad nepodmíněného základního příjmu na Itálii: Analýza za použití HFCS dat v EUROMOD.

Mikrosimulace základního nepodmíněného příjmu v EUROMOD přisprívají probíhající diskusi o sociálních důsledcích a rozpočtové proveditelnosti této politiky. Evropská HFCS data použitá v této práci ...

Petrus, Tomáš; Kolář, Daniel; Šťastná, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Strategie sebeprezentace politických kandidátů v české prezidentské kampani 2023
Balážová, Zuzana; Shavit, Anna; Konrádová, Marcela
2024 - Slovak
Bakalárska práca skúma rolu vizuálnej komunikácie v politike a tvorbu sebaprezentačných stratégií vybraných kandidátov počas českých prezidentských volieb v roku 2023. Teoretická časť práce predstavuje vizuálnu politickú komunikáciu, kognitívne spracovanie obrazov a formovanie politického imidžu prostredníctvom vizuálnych rámcov a príslušných dimenzií. Analytická časť práce využíva kvantitatívnu a kvalitatívnu obsahovú analýzu na skúmanie sebaprezentačných stratégií kandidátov Petra Pavla, Andreja Babiša, Danuše Nerudovej a Pavla Fischera na Instagrame. Cieľom štúdie je zistiť, ako vybraní politickí kandidáti využívali sociálne médium Instagram na sebaprezentáciu a na ktoré vizuálne rámce kládli dôraz. Analýza 1 371 instagramových príspevkov vybraných kandidátov odhaľuje preferenciu pre rámec ideálneho kandidáta pred rámcom populistického kandidáta. Z analýzy rovnako vyplývajú rodové rozdiely vo využívaní dimenzií. Práca ďalej skúma interakcie používateľov s rôznymi vizuálnymi rámcami a dimenziami, pričom sú zaznamenané mierne rozdiely v počte interakcií. The bachelor thesis examines the role of visual communication in politics and the formation of self-presentation strategies of selected candidates during the Czech presidential elections in 2023. The theoretical part of the thesis introduces visual political communication, cognitive processing of images and the formation of political image through visual frames and relevant dimensions. The analytical part of the thesis uses quantitative and qualitative content analysis to explore the self-presentation strategies of candidates Petr Pavel, Andrej Babiš, Danuša Nerudová and Pavel Fischer on Instagram. The aim of the study was to find out how the selected political candidates used the social media Instagram for self-presentation and which visual frames they emphasized. An analysis of 1,371 Instagram posts of the selected candidates reveals a preference for the ideal candidate frame over the populist candidate frame. The analysis equally reveals gender differences in the use of the dimensions of compassion. The work further explores users' interactions with different visual frames and dimensions, and slight differences in the number of interactions are noted. Keywords: vizuálna komunikácia; sebaprezentačné stratégie; politická komunikácia; vizuálne rámce; prezidentské voľby; Instagram; sociálne média; visual communication; self-presentation strategies; political communication; visual frames; presidential elections; Instagram; social media Available in a digital repository NRGL
Strategie sebeprezentace politických kandidátů v české prezidentské kampani 2023

Bakalárska práca skúma rolu vizuálnej komunikácie v politike a tvorbu sebaprezentačných stratégií vybraných kandidátov počas českých prezidentských volieb v roku 2023. Teoretická časť práce ...

Balážová, Zuzana; Shavit, Anna; Konrádová, Marcela
Univerzita Karlova, 2024

Risk behaviour of people who inject drugs following treatment of hepatits C
Sedláková, Tereza; Mravčík, Viktor; Janíková, Barbara
2024 - Czech
Východiska: Lidé užívající drogy injekčně (PWID) představují v ČR 75-100 % nově diagnostikovaných případů virové hepatitidy typu C (VHC). V současné době je k dispozici snadno dostupná léčba přímo působícími antivirotiky bez výrazných nežádoucích vedlejších účinků, která je plně hrazena pojišťovnou. Existuje však riziko reinfekce a pojišťovny ne vždy další léčbu bez problémů uhradí. Cíl: Cílem této práce je podrobné zmapování a popis vývoje rizikového chování u klientů nízkoprahových HR programů organizací SEMIRAMIS a Laxus (dále jen LSA partners), kteří absolvovali léčbu hepatitidy C. Výzkum se zaměřuje na okolnosti léčby, zejména na překážky a podporu při vstupu a samotný průběh léčby. Dílčím cíli jsou: zmapování socioekonomické situace klientů, uživatelských vzorců a navázání na další služby. Dále pak odhalení případných souvislostí mezi těmito faktory a změnami v rizikového chování. Metody: Výzkum proběhl metodou dotazníkové průřezové studie. Výzkumný soubor tvořilo 32 klientů nízkoprahových programů LSA partners, kteří absolvovali alespoň jednu léčbu VHC. Rizikové chování bylo sledováno v následujících doménách: a) injekční užívání jako takové, b) nechráněný pohlavní styk, c) sdílení injekčních stříkaček (IS), d) sdílení parafernálií k injekční aplikaci, e) sdílení hygienických potřeb, kde... Background: In Czech Republic, 75-100 % of people newly diagnosed with hepatitis C type (VHC) are people who inject drugs (PWID). Currently, available treatment with direct-acting antiviral medicines without significant adverse side effects is fully covered by insurance. However, there is a risk of reinfection and insurance companies usually don't reimburse further treatment anymore. Aim: The aim of this study is to map and describe the development of risk behaviours in clients of low-threshold treatment programmes of the SEMIRAMIS and Laxus organisations (LSA partners) who have received treatment for hepatitis C. The research focuses on the circumstances of treatment, particularly barriers and supports to entry and the actual course of treatment. The sub-objectives are: to map the socio-economic situation of clients, to approximate patterns of use and to describe contacts with other services. In addition, to reveal the links between these factors and any changes in risk behaviour. Methods: Research was completed by metod of cross-sectional questionnaire surveys. The research sample consisted of 32 clients of LSA partners' low-threshold programs who had received at least one VHC treatment. The risk behaviours were monitored among following domains: a) injection use in general, b) unprotected... Keywords: hepatitida C; lidé užívající drogy injekčně; rizikové chování; nízkoprahové harm reduction programy; hepatitis C; people who inject drugs; risk behaviour; low-threshold treatment programs Available in a digital repository NRGL
Risk behaviour of people who inject drugs following treatment of hepatits C

Východiska: Lidé užívající drogy injekčně (PWID) představují v ČR 75-100 % nově diagnostikovaných případů virové hepatitidy typu C (VHC). V současné době je k dispozici snadno dostupná léčba přímo ...

Sedláková, Tereza; Mravčík, Viktor; Janíková, Barbara
Univerzita Karlova, 2024

Organizing summer camps for children
Machač, Ivan; Turčová, Ivana; Brtník, Tomáš
2024 - Czech
Tato se práce zabývá plánováním a realizací letního dětského tábora. Zaměřuje se na všechny aspekty pořádání tábora, od výběru vhodné lokality, přes vytváření programu až po ekologický dopad tábora na planetu. Práce poskytuje praktické rady a tipy pro efektivní vedení tábora. Výsledkem je komplexní průvodce pro pořádání letního dětského tábora, který může sloužit jako užitečný zdroj pro budoucí vedoucí a organizátory táborů. Cíle Vytvořit průvodce pro pořádání letních dětských táborů. Deskriptivně analytický přístup, obsahová analýza dokumentů a vlastní zkušenost. Výsledk Celkově lze konstatovat, že práce nabízí komplexní pohled na organizaci letních táborů a otevírá cestu pro další výzkum a zdokonalování praxe v oblasti dětských aktivit a vzdělávání. Závěr Práce přispívá k lepšímu pochopení organizace letních táborů a nabízí prostor pro další výzkum a zdokonalení praxe v oblasti dětských aktivit a vzdělávání. Klíčová slova tábor, hra, aktivity v přírodě, vedení, administrativa, nezisková organizace Planning and organization of summer camps is the primary concern of this thesis. All the necessary aspects of organization, such as choosing the right location, creating the daily programme or even the ecological impacts summer camps have on out planet are present. The thesis also offers practical advice and tips for effective management. It can serve as a useful source for future supervisors and other summer camp management as it is a complete guidebook for successful planning and realization of such events. Aims: To create a guidebook for planning and organizing summer camps. Methods: Descriptive analytical approach, content analysis and personal experience. Results: The thesis provides a complex view into planning and organizing summer camps and offers research possibilities in the area of perfecting practice of child activities and education. Conclusion: The thesis offers better understanding of planning and organizing summer camps and offers research possibilities in the area of perfecting practice of child activities and education. Keywords summer camp, game, outdoor activities, leadership, administration, non-profit institution 6 Keywords: tábor; hra; aktivity v přírodě; vedení; administrativa; nezisková organizace; summer camp; game; outdoor activities; leadership; administration; non-profit institution Available in a digital repository NRGL
Organizing summer camps for children

Tato se práce zabývá plánováním a realizací letního dětského tábora. Zaměřuje se na všechny aspekty pořádání tábora, od výběru vhodné lokality, přes vytváření programu až po ekologický dopad tábora na ...

Machač, Ivan; Turčová, Ivana; Brtník, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Cooperation of former users and users of addictive substances with the authority for social and legal protection of children from the point of view of its workers on the territory of the Capital City of Prague
Mirošová, Kristýna; Fidesová, Hana; Šťastná, Lenka
2024 - Czech
Keywords: sociálně-právní ochrana dětí; OSPOD; rodič; dítě; uživatelé návykových látek; spolupráce; social and legal protection of children; parent; child; users of addictive substances; cooperation Available in a digital repository NRGL
Cooperation of former users and users of addictive substances with the authority for social and legal protection of children from the point of view of its workers on the territory of the Capital City of Prague

Mirošová, Kristýna; Fidesová, Hana; Šťastná, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Prevalence of substance use among regular listeners of different music genres: a questionnaire survey
Sofilkanyčová, Edita; Svěcená, Kateřina; Kulhánek, Adam
2024 - Czech
Východiska: Hudba je nezbytnou součástí lidského života. Užívání návykových látek je často spojováno s hudebními umělci, výzkumy však ukázaly, že riziko se týká i jejich posluchačů. Mezi rizikové žánry podle studií patří rock, pop, techno nebo rap. Posluchači mohou být touto hudbou ovlivněni a v důsledku toho mít sklony k různým typům rizikového chování. Cíl: Cílem práce bylo zjistit prevalenci užívání návykových látek u posluchačů různých hudebních žánrů, tedy jak se užívání návykových látek mezi posluchači jednotlivých žánrů liší, v jaké míře tyto látky užívají a jaký žánr vykazuje nejvyšší míru užívání návykových látek. Dalším cílem bylo zjistit počty skóre screeningového dotazníku CAGE určeného k posouzení rizikovosti pití alkoholu. Dále se výzkum zaměřil na prevalenci užití tanečních drog celoživotně a následně v prostředí nočního klubu. Metody: Pro sběr dat byl využit dotazník obsahující otázky inspirované Evropským modelovým dotazníkem, který obsahuje sadu otázek posuzujících prevalenci užívání návykových látek v celoživotním, dvanáctiměsíčním a třicetidenním rozmezí. Pro analýzu dat bylo využito metod deskriptivní statistiky. Výsledky: Ve vybraném vzorku osob s preferencí jednoho z vybraných dvanácti hudebních žánrů byl nejvyšší počet osob fanoušky žánru pop a rock, nejméně žánru R&B.... Background: Music is an essential part of human life. Substance use is often associated with music artists, but research has shown that the risk extends to their listeners. Studies show that the genres at risk include rock, pop, techno and rap. Listeners, especially during adolescence, may be influenced by this music and as a result be prone to various types of risky behaviour. Aim: The aim of the study was to determine the prevalence of substance use among listeners of different music genres, i.e. how substance use differs among listeners of different genres and to what extent they use substances. A further aim was to determine the CAGE screening questionnaire scores designed to assess the riskiness of drinking. Further, the research focused on the prevalence of lifetime dance drug use and subsequently in the nightclub setting. Methods: An online questionnaire inspired by the European Model Questionnaire was used for data collection, which contains a set of questions assessing the prevalence of substance use at lifetime, 12-month and 30-day intervals. Descriptive statistical methods were used for data analysis. Results: In the sample of people with a preference for one of the twelve music genres, the highest number of people were fans of pop and rock, and the lowest number of people were fans of... Keywords: Hudba; poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek; taneční drogy; prevalence; Music; Substance-related disorders; Club drugs; Prevalence Available in a digital repository NRGL
Prevalence of substance use among regular listeners of different music genres: a questionnaire survey

Východiska: Hudba je nezbytnou součástí lidského života. Užívání návykových látek je často spojováno s hudebními umělci, výzkumy však ukázaly, že riziko se týká i jejich posluchačů. Mezi rizikové ...

Sofilkanyčová, Edita; Svěcená, Kateřina; Kulhánek, Adam
Univerzita Karlova, 2024

Reakce retailových investorů na pohyby finančních trhů a změny sentimentu
Hromčík, Jakub; Schwarz, Jiří; Petrásek, Lukáš
2024 - English
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma oblastmi. Nejprve pomocí logistické re- grese studujeme vliv sociodemografických veličin na následování rad finančních algoritmů při výběru hotových portfólií pasivních fondů obchodovaných na burzách, takzvaných ETFs, které s sebou nesou různé množství rizika. Dále pomocí panelové regrese zkoumáme vlivy sociodemografických veličin na změny v investičních tocích v obdobích zvýšené očekávané tržní volatility, pro kterou využíváme index VIX. Panelová data zkoumáme v relativně stabilním období od 1. června 2021 do konce roku 2022, tedy celkem 18 měsíců je zahrnuto v analýze. Souhlasně s existující literaturou zjišťujeme, že ženy mají větší pravděpodobnost vybrat si portfolio s menším nebo stejným rizikem, než jim bylo doporučeno algoritmem, jež z dostupných sociodemografických informací vybere portfolio s nejvhodnější mírou rizika. Z důvodů nesplnění některých předpokladů užitých modelů, nejsme schopni vyloučit nulovou hypotézu neex- istence rozdílu v investičních reakcích mužů a žen na období očekávané vysoké volatility. Klasifikace JEL D90, D91, G40, G41, J16 Klíčová slova ETFs, VIX, Robo-advisor, Ready-made portfolio Název práce Reakce retailových investorů na pohyby fi- nančních trhů a změny sentimentu E-mail autora kubahromcik@gmail.com E-mail vedoucího práce... This bachelor thesis investigates two areas. First, we study the impact of sociodemographic attributes on retail ivnestors following robo-advice in the choices of ready-made portfolios of passive ETFs with unique risk levels by employing a logistic regression model. Second, we investigate the impact of sociodemographic attributes on retail investors' trading volume adjustments in periods of high expected market volatility as proxied by the VIX index, for which we employ panel data regression methods over 18 consecutive months during a relatively stable period from January 1st 2021 to the end of 2022. We find, in agreement with reasearch on human financial advice, that women are more likely than men to follow risk level recommended by a robo-advisor, while being a man is associated with assuming more risk than recommended. Due to model assumption issues, our results are rather inconclusive in whether men tend to react differently to periods of high expected market volatility. JEL Classification D90, D91, G40, G41, J16 Keywords ETFs, VIX, Robo-advisor, Ready-made portfo- lio Title Reaction of retail investors to financial market movements and sentiment changes Author's e-mail kubahromcik@gmail.com Supervisor's e-mail jiri.schwarz@fsv.cuni.cz Keywords: Exchange-traded fund; ETF; market sentiment; bias; heuristic; ready-made portfolio Available in a digital repository NRGL
Reakce retailových investorů na pohyby finančních trhů a změny sentimentu

Tato bakalářská práce se zabývá dvěma oblastmi. Nejprve pomocí logistické re- grese studujeme vliv sociodemografických veličin na následování rad finančních algoritmů při výběru hotových portfólií ...

Hromčík, Jakub; Schwarz, Jiří; Petrásek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

The impact of digital music distribution on the structure of songs and the way they are published
Škopek, Matěj; Ježková, Tereza; Halada, Jan
2024 - Czech
Tématem této práce jsou hudební skladby a potencionální dopad moderního způsobu jejich distribuce na jejich strukturní charakteristiky, celkovou podobu a způsob jejich vydání. V práci jsou vzájemně porovnána dvě období, a to z rozmezí let 2005-2010 a 2015-2020, tedy před a po nárůstu popularity hudebních streamovacích služeb, jako je například Spotify. Autorovým cílem je nalézt korelační vztah proměny jím vybraných parametrů s vývojem hudebního průmyslu a hudební distribuce. Autor v této práci nejprve představuje koncept distribuce v širším, obecném slova smyslu a jeho roli jakožto součásti marketingového mixu. Navazuje úloha distribuce v kontextu hudebního průmyslu a podrobnější popis situace a celkové podoby hudebního trhu v každém z vymezených časových úseků. Pro každý zkoumaný rok bylo zvoleno 10 skladeb, které se umístily na nejvyšších příčkách amerického hudebního žebříčku Billboard Hot 100. Součástí autorova výzkumu je tedy 120 nahrávek. Sledovanými parametry jsou délka skladby, její tempo, umístění prvního refrénu, celkový počet refrénů a to, zda skladba vyšla jakožto samostatný single. Autor představuje pět hypotéz, které vycházejí z publikací autorů z hudební sféry. Dle očekávání by skladby, které vyšly ve druhém období, měly být kratší, rychlejší, s dřívějším umístěním prvního refrénu, s... The topic of this thesis is musical compositions and the potential impact of the modern method of their distribution on their structural characteristics, overall form, and method of their release. The work compares two periods, from the years 2005-2010 and 2015-2020, i.e., before and after the rise in popularity of music streaming services such as Spotify. The author's goal is to find a correlation between the changes of parameters selected by him and the development of the music industry and music distribution. In the work, the author first presents the concept of distribution in this broader, general sense of the word and its role as part of the marketing mix. It follows the role of distribution in the context of the music industry and a more detailed description and overall shape of the music market in each of the defined time periods. For each researched year, 10 songs were chosen that ranked at the top of the American music chart Billboard Hot 100. Therefore, the author's research includes 120 recordings. The monitored parameters are the length of the song, its tempo, the location of the first chorus, the total number of choruses, and whether the song was released as a separate single. The author presents five hypotheses that are based on the authors' publications in the field of music. As... Keywords: Distribuce; Digitální streamovací služby; Populární hudba; Hudební struktura; Refrén; Tempo; Stopáž; Propagace; Distribution; Digital streaming services; Popular music; Musical structure; Chorus; Tempo; Lenght; Promotion Available in a digital repository NRGL
The impact of digital music distribution on the structure of songs and the way they are published

Tématem této práce jsou hudební skladby a potencionální dopad moderního způsobu jejich distribuce na jejich strukturní charakteristiky, celkovou podobu a způsob jejich vydání. V práci jsou vzájemně ...

Škopek, Matěj; Ježková, Tereza; Halada, Jan
Univerzita Karlova, 2024

The value of live event marketing from its implementer's perspective
Jelínek, Radovan; Černá, Eliška; Moravcová, Hana
2024 - Czech
Event marketing se jako nástroj marketingové komunikace neustále rozvíjí a inovuje. Přizpůsobuje se proměnlivým potřebám společností i zákazníků, jejichž aktivity se čím dál více přesouvají do digitálního prostředí. Práce však vychází z předpokladu, že osobní prožitek je stále jeden z nejefektivnějších způsobů, jak lidem něco sdělit, tak, aby si danou věc co nejlépe zapamatovali. Cílem práce je za pomoci výzkumné metody focus group hlouběji proniknout do témat jako je hodnota a komunikační přínos live eventu a ukázat, že tento typ marketingu je i v dnešní digitální době velmi důležitý a neměl by být upozaďován. Teoretická část práce je zaměřená na úvod do problematiky a také představuje teoretický rámec event marketingu, který v českém prostředí není příliš obsáhlý. Rovněž představuje problémy, kterými se teoretické studium eventů zabývá a prezentuje téma typologie eventů. Metodologická část je věnována designu vlastního výzkumu a popisu samotného provedení. V závěru práce jsou interpretovány poznatky vzešlé z kvalitativního výzkumu. Event marketing as a marketing communication tool is constantly developing and innovating. It adapts to the changing needs of companies and customers whose activities are increasingly moving to the digital environment. However, the work is based on the premise that personal experience is still one of the most effective ways to communicate something to people so that they remember the product or message in the best possible way. The aim of the thesis is to use the focus group research method to delve deeper into topics such as the value and communication benefits of live events and to show that this type of marketing is still very important in today's digital age and should not be neglected. The theoretical part of the thesis is focused on the introduction to the issue and also presents the theoretical framework of event marketing, which is not very comprehensive in the Czech environment. It also presents the problem that the theoretical study of events deals with and introduces the topic of event typology. The methodological part is devoted to the design of the actual research and the implementation description. The thesis concludes by interpreting the findings emerging from the qualitative research. Keywords: Event marketing; live event; hodnota; přínosy; focus group; Event marketing; live event; value; benefits; focus group Available in a digital repository NRGL
The value of live event marketing from its implementer's perspective

Event marketing se jako nástroj marketingové komunikace neustále rozvíjí a inovuje. Přizpůsobuje se proměnlivým potřebám společností i zákazníků, jejichž aktivity se čím dál více přesouvají do ...

Jelínek, Radovan; Černá, Eliška; Moravcová, Hana
Univerzita Karlova, 2024

The State of Flow in U19 Basketball Players
Neumann, Michael; Jurková, Kateřina; Hrabík, Jan
2024 - Czech
Název: Stav flow u hráčů basketbalu v kategorii U19 Cíl: Tato bakalářská práce si klade za hlavní cíl zjistit, jaký vliv má stav flow na sportovní výkonnost basketbalistů hrajících extraligu v kategorii U19. Zaměřuje se na pochopení, jak se flow projevuje v kontextu mladých sportovců a jak ovlivňuje jejich výkon na hřišti. Úkoly: Hlavní úkoly zahrnují identifikaci úrovní prožívání stavu flow u hráčů basketbalu a analýzu jeho vlivu na výkon. Důraz je kladen na porozumění, jak se stav flow projevuje v rámci basketbalu, a jaké faktory přispívají k jeho dosažení. Metody: Pro získání dat byla použita dotazníková metoda, konkrétně dotazník FSS-2 (Flow State Scale-2), který je specificky navržen pro měření prožívání stavu flow u sportovců. Výsledky: Analýza dat odhalila zajímavé vzorce v prožívání stavu flow mezi hráči a ukázala, jak různé aspekty stavu flow ovlivňují jejich sportovní výkon. Výsledky poskytují nový vhled do psychologických faktorů, které hrají důležitou roli v basketbalové výkonnosti u mladých sportovců. Závěr: Studie přispívá k lepšímu pochopení vztahu mezi psychologickým stavem sportovců a jejich výkonem, a zdůrazňuje důležitost psychické přípravy v tréninkovém procesu basketbalistů. Klíčová slova: plynutí, optimální zážitek, vrcholný prožitek, zóna, dimenzionální model Title: The State of Flow in U19 Basketball Players Objective: The primary aim of this bachelor's thesis is to determine the impact of the flow state on the sports performance of basketball players competing in the U19 league. It focuses on understanding how flow manifests in the context of young athletes and how it influences their performance on the court. Tasks: The main task include identifying the levels of flow state experience among basketball players and analyzing its impact on their performance. Emphasis is placed on understanding how flow manifests in basketball and the factors that contribute to its achievement. Methods: Data was collected using a questionnaire method, specifically the FSS-2 (Flow State Scale-2), which is designed specifically for measuring the experience of the flow state in athletes. Results: The data analysis revealed interesting patterns in the experience of flow among players and showed how various aspects of flow affect their sports performance. The results provide new insights into the psychological factors that play a role in the performance of young basketball players. Conclusion: The study contributes to a better understanding of the relationship between the psychological state of athletes and their performance, emphasizing the importance of mental preparation... Keywords: plynutí; optimální zážitek; vrcholný prožitek; zóna; dimenzionální model; flow; optimal experience; peak performance; zone; dimensional model Available in a digital repository NRGL
The State of Flow in U19 Basketball Players

Název: Stav flow u hráčů basketbalu v kategorii U19 Cíl: Tato bakalářská práce si klade za hlavní cíl zjistit, jaký vliv má stav flow na sportovní výkonnost basketbalistů hrajících extraligu v ...

Neumann, Michael; Jurková, Kateřina; Hrabík, Jan
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases