Number of found documents: 2130
Published from to

Aproximace rozdělení úhrnů škod
Antalicová, Viktória; Mazurová, Lucie; Kříž, Pavel
2023 - Slovak
Táto práca sa zaoberá aproximáciou rozdelenia úhrnov škôd. Najprv predstavíme po- stup modelovania úhrnov škôd, ktorý zahŕňa výber vhodného rozdelenia počtov a výšok škôd. Ako ďalšie je vysvetlený výpočet úhrnov škôd ako súčtu príslušného počtu jednot- livých škôd. V druhej kapitole rozoberieme aproximáciu rozdelenia simulovaných úhrnov škôd. Uvedieme rozdelenia zvolené pre aproximáciu, metódu odhadu parametrov týchto rozdelení a následné testovanie zhody týchto rozdelení so skutočným rozdelením simu- lovaných úhrnov škôd. V tretej kapitole zobrazíme výsledky tejto aproximácie a uvedi- eme vhodnosť použitia jednotlivých uvažovaných rozdelení na modelovanie úhrnov škôd. V poslednej časti predstavíme Edgeworthovu aproximáciu ako metódu pre aproximáciu rozdelenia úhrnov škôd. 1 This thesis is focused on the approximation of the distribution of aggregate losses. We first present a method for modelling aggregate losses, which involves selecting an appropriate frequency and severity distributions. Next, the computation of aggregate losses as the sum of the respective number of individual losses is explained. In the sec- ond section, we discuss the approximation of the distribution of the simulated aggregate losses. We present the distributions chosen for the approximation, the method for esti- mating the parameters of these distributions, and the subsequent testing of fit of these distributions with the actual distribution of the simulated aggregate losses. In the third chapter we show the results of this approximation and indicate the suitability of using each of the considered distributions for modelling aggregate losses. In the last section, we introduce the Edgeworth approximation as a method for approximating the distribution of aggregate losses. 1 Keywords: úhrn škôd|rozdelenie úhrnov škôd|Edgeworthova aproximácia; aggregate loss|distribution of aggregate losses|Edgeworth approximation Available in a digital repository NRGL
Aproximace rozdělení úhrnů škod

Táto práca sa zaoberá aproximáciou rozdelenia úhrnov škôd. Najprv predstavíme po- stup modelovania úhrnov škôd, ktorý zahŕňa výber vhodného rozdelenia počtov a výšok škôd. Ako ďalšie je vysvetlený ...

Antalicová, Viktória; Mazurová, Lucie; Kříž, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Odhady parametrů latentního rozdělení pro ordinální data
Hržič, Viktor; Hudecová, Šárka; Komárek, Arnošt
2023 - Slovak
Hlavným cieľom práce je predstavenie problematiky ordinálnych dát a najmä následne vytvorených odhadov latentného rozdelenia hustoty. Takto získané odhady sú porovná- vané v simulačnej štúdii s inými metódami tvorby odhadov, ktoré sú v praxi používané častejšie. Čitateľ bude oboznámený s metódou maximálnej vierohodnosti, ktorá bola vy- užitá pri tvorbe jednotlivých odhadov. Jedna časť je venovaná aj alternatívnemu prístupu využitím Bernsteinových polynómov. Bolo zistené, že s prihliadnutím na benefity, kto- rými sú bezpochyby jednoduchší zber dát v ordinalizovanej podobe a minimalizácia chýb ktorých sa môže dopustiť respondent, sme dostali veľmi kvalitné a hodnotné výsledky. 1 The main goal of the bachelor thesis is to introduce problematics of ordinal data together with estimations of latent density distribution based on ordinal data. The esti- mations obtained using ordinal data are compared to the ones that are more common and used on daily basis. The reader will be introduced to the maximum likelihood method that is used in the development of each estimate. One chapter is dedicated to alterna- tive approach using Bernstein polynomials. When we take all benefits into account such as easier collecting the data in ordinal form or minimization of possible errors committed by respondent, we obtained very valuable and promising results. 1 Keywords: odhady parametrov|parametrické modely|metóda maximálnej vierohodnosti|ordinálne dáta|latentné rozdelenie; estimation of parameters|parametric models|maximum likelihood estimation|ordinal data|latent distribution Available in a digital repository NRGL
Odhady parametrů latentního rozdělení pro ordinální data

Hlavným cieľom práce je predstavenie problematiky ordinálnych dát a najmä následne vytvorených odhadov latentného rozdelenia hustoty. Takto získané odhady sú porovná- vané v simulačnej štúdii s inými ...

Hržič, Viktor; Hudecová, Šárka; Komárek, Arnošt
Univerzita Karlova, 2023

Vybrané aplikace rekurentní metody nejmenších čtverců
Mičuda, Timotej; Hendrych, Radek; Hudecová, Šárka
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca obsahuje predstavenie, odvodenie a implementáciu rekurentnej metódy najmenších štvorcov. Metóda je analógiou klasickej metódy najmenších štvorcov pre lineárnu regresnú úlohu, pričom používa rekurzívny postup na aktualizáciu koeficien- tov. Cieľom tejto práce je predstavenie algoritmu rekurentnej metódy a oboznámenie sa s jej výhodami. Metódu využijeme na tri rôzne simulácie, v ktorých ukážeme jej vlast- nosti a modifikácie. Taktiež metódu aplikujeme na odhady pri použití na reálne dáta v spojitosti s CAPM modelom. 1 This bachelor's thesis introduces, derives and implements recursive least squares me- thod. The recursive least squares method is analogy to ordinary least squares for linear regression exercise. Method uses recursive procedure to update coefficients. The goal of this work is to introduce the recursive method algorithm and to become familiar with its benefits. We will use the method for three different simulations, where we show selected properties and modifications. Also we apply the method for estimation of real data in connection with CAPM model. 1 Keywords: CAPM model|forgetting faktor|metóda najmenších štvorcov|rekurentná metóda najmenších štvorcov; CAPM model|forgetting factor|least squares method|recursive least squares method Available in a digital repository NRGL
Vybrané aplikace rekurentní metody nejmenších čtverců

Táto bakalárska práca obsahuje predstavenie, odvodenie a implementáciu rekurentnej metódy najmenších štvorcov. Metóda je analógiou klasickej metódy najmenších štvorcov pre lineárnu regresnú úlohu, ...

Mičuda, Timotej; Hendrych, Radek; Hudecová, Šárka
Univerzita Karlova, 2023

Teoretické a empirické kvantily a jejích využití pro konstrukci predikčních intervalů
Šimičák, Jakub; Maciak, Matúš; Omelka, Marek
2023 - Slovak
The purpose of the bachelor thesis is to introduce the reader to two approaches to the construction of prediction intervals. The first procedure assumes a probabilistic model and leads to a frequentist prediction interval that uses the relevant theoretical quantiles of probability distributions. The second procedure assumes no probabilistic model and leads to a conformal prediction interval that uses empirical quantiles of the relevant random sample. In the course of the paper, both approaches will be derived in general terms and then illustrated with concrete examples. The thesis also includes a simulation study comparing the empirical coverage of frequentist and conformal prediction inter- vals for random selections from different distributions. 1 Keywords: theoretical quantile|empirický kvantil|predikční interval|spolehlivost; theoretical quantile|empirical quantile|prediction interval|confidence Available in a digital repository NRGL
Teoretické a empirické kvantily a jejích využití pro konstrukci predikčních intervalů

The purpose of the bachelor thesis is to introduce the reader to two approaches to the construction of prediction intervals. The first procedure assumes a probabilistic model and leads to a ...

Šimičák, Jakub; Maciak, Matúš; Omelka, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Vývojový vztah slovní zásoby a fonematického uvědomování
Magočová, Edita; Málková, Gabriela; Nováková Schöffelová, Miroslava
2023 - Slovak
Keywords: fonologické uvedomovanie; lexikálne znalosti; předškolní věk; vývojový gradient; phoneme awareness; lexical skills; development; preschool children Available in a digital repository NRGL
Vývojový vztah slovní zásoby a fonematického uvědomování

Magočová, Edita; Málková, Gabriela; Nováková Schöffelová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2023

Vliv (bez)bariérovosti na seniory v Bratislavě
Dobišová, Ema; Holmerová, Iva; Hejtmánek, Lukáš
2023 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Vliv (bez)bariérovosti na seniory v Bratislavě

Dobišová, Ema; Holmerová, Iva; Hejtmánek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

Komunitní vermikompostování v rámci studentských kolejí
Lipan, Andrej; Innemanová, Petra; Cajthaml, Tomáš
2023 - Slovak
Prostredníctvom pilotného projektu Zelená študovňa, práca skúma integráciu modelu obehového hospodárstva bioodpadu na koleji Otava pod správou Karlovej Univerzity. V práci sa opisuje obehové hospodárstvo ako nevyhnutný spôsob pre efektívne nakladanie s bioodpadom, ktorý má podporu najmä zo strany legislatívny a strategických cieľov udržateľného rozvoja štátov, miest a inštitúcii. Dotazníkovým prieskumom bol vyhodnotené povedomie a záujem študentov o zriadenie komunitného vermikompostoviska. Rekonštrukciou miestnosti študovne sa vytvára priestor ako predchádzať vzniku biologicky rozložiteľného odpadu priamo v objekte koleje. Vermikompostovanie sa použilo ako ekologický prístup, ktorý využíva prirodzené schopnosti dážďoviek premieňať organický odpad na kompost bohatý na živiny. Zriadením komunitnej zdieľanej študovne sa vytvára pôda pre pokračujúce projekty v oblasti centralizovaného nakladania s bioodpadom, vzdelávania študentov a sociálno- psychologických javov spojených s prechodom v udržateľnejšiu spoločnosť. Rovnako sa tým vytvára ideálny priestor pre semináre, workshopy a aktivity univerzity v oblasti zlepšovania životnej úrovne študentov ubytovaných na koleji Otava. Zakomponovaním metódy komunitného vermikompostovanie spojeným s interiérovým pestovaním rastlín, sa vytvára možný ekonomický... Through the Green Study Room pilot project, the thesis explores the integration of a circular bio-waste management model at the Otava College under the administration of Charles University. The thesis describes the circular economy as an essential method for the efficient management of bio-waste, which is supported in particular by legislation and strategic goals for sustainable development of states, cities and institutions. A questionnaire survey was conducted to assess the awareness and interest of students in establishing a community vermicomposting site. The reconstruction of the study room creates a space to prevent the generation of biodegradable waste on the dormitory premises. Vermicomposting was used as an eco-friendly approach that takes advantage of earthworm's natural ability to convert organic waste into nutrient-rich compost. The establishment of a community shared study room sets the stage for ongoing projects in the areas of centralized bio-waste management, student education, and social-psychological phenomena associated with the transition to a more sustainable society. It also creates an ideal space for seminars, workshops and activities of the university in the field of improving the living standards of students staying at Otava College. The incorporation of the community... Keywords: obehové hospodárstvo; legislatíva; vermikompostovanie; iniciatíva komunity študentov; študentské ubytovne; udržateľný rozvoj; circular economy; legislation; vermicomposting; student community initiative; student domitories; sustainable development Available in a digital repository NRGL
Komunitní vermikompostování v rámci studentských kolejí

Prostredníctvom pilotného projektu Zelená študovňa, práca skúma integráciu modelu obehového hospodárstva bioodpadu na koleji Otava pod správou Karlovej Univerzity. V práci sa opisuje obehové ...

Lipan, Andrej; Innemanová, Petra; Cajthaml, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Variabilita vlastností výsypkových substrátů po těžbě uhlí a její dopady pro obnovu dotčených území
Matej, Dávid; Frouz, Jan; Bartuška, Martin
2023 - Slovak
Extrakcia nerastných surovín, medzi ktoré patrí uhlie, je dôležité pre fungovanie priemyselnej spoločnosti, zároveň ale prináša radu negatívnych environmentálnych dopadov. Odpadný materiál generovaný ťažbou zhromažďovaný na výsypkách predstavuje enormný risk na okolité ekosystémy a zasahuje do všetkých zložiek životného prostredia. Cieľom mojej práce je bližší popis problematiky týkajúcej sa diverzity vlastností výsypkových substrátov a z nich vyplývajúcich dôsledkov. Charakter výsypkových pod sa značne líši od tých bežných. Každá zo širokej škály vlastností výsypiek so sebou prináša určité úskalie, ktoré sú problematické v rámci obnovy ekosystému do prirodzeného stavu. Kľúčové slova: povrchová ťažba uhlia, vplyvy výsypiek, poškodzovanie ekosystémov The extraction of mineral resources, including coal, is important for the functioning of industrial society, but it also brings a number of negative environmental impacts. The waste material generated by mining and collected on the spoil heaps poses an enormous risk to the surrounding ecosystems and interferes with all components of the environment. The aim of my thesis is to describe in more detail the issues related to the diversity of the properties of tailings substrates and the resulting consequences. The nature of spoil substrates differs considerably from conventional ones. Each of the wide range of characteristics of alluvial soils brings with it certain pitfalls that are problematic in the context of restoring the ecosystem to a natural state. Key words: open-cast coal mining, impacts of overburden, damage to ecosystems Keywords: povrchová ťažba uhlia; vplyvy výsypiek; poškodzovanie ekosystémov; open-cast coal mining; impacts of overburden; damage to ecosystems Available in a digital repository NRGL
Variabilita vlastností výsypkových substrátů po těžbě uhlí a její dopady pro obnovu dotčených území

Extrakcia nerastných surovín, medzi ktoré patrí uhlie, je dôležité pre fungovanie priemyselnej spoločnosti, zároveň ale prináša radu negatívnych environmentálnych dopadov. Odpadný materiál generovaný ...

Matej, Dávid; Frouz, Jan; Bartuška, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Robert E. Lee mezi Severem a Jihem
Kuchár, Alex; Valkoun, Jaroslav; Křížová, Markéta
2023 - Slovak
(slovensky) Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť a poukázať na udalosti v živote Roberta E. Leeho a jeho rozhodnutie, čo ho ovplyvnilo, že sa upísal pred sklonkom občianskej vojny na stranu Konfederácie. Práca rozoberie, Leeho mladosť, štúdia, prácu pred vojnou s Mexikom a rodinný život. Následné sa bude práca venovať, Mexicko-americkej vojne a kompromisom po tejto vojne. Mexicko-americká vojna svojimi dôsledkami bola, jedným so spúšťačom secesie. Práca taktiež rozoberie pohľad Roberta E. Leeho na otroctvo. (in English): The main goal of this bachelor's thesis is to approach and point out the events in Robert E. Lee's life and his decision, which influenced him to sign up for the Confederate side before the mere start of the Civil War. The work discusses Lee's youth, his studies and work before the war with Mexico, and also his family life. The subsequent work will be devoted to the Mexican- American War and the leading compromises. The Mexican-American war, in its consequences, was one of the main triggers of secession. The work will also discuss Robert E. Lee's view on slavery. Keywords: Robert E. Lee|americká občianska vojna|secesia|Konfederácia|generál|americko-mexická vojna; Robert E. Lee|American civil war|secession|Confederacy|general|American and Mexico war Available in a digital repository NRGL
Robert E. Lee mezi Severem a Jihem

(slovensky) Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť a poukázať na udalosti v živote Roberta E. Leeho a jeho rozhodnutie, čo ho ovplyvnilo, že sa upísal pred sklonkom občianskej vojny na ...

Kuchár, Alex; Valkoun, Jaroslav; Křížová, Markéta
Univerzita Karlova, 2023

Funkce Neuregulínu 4
Majerčáková, Eva; Žurmanová, Jitka; Haasová, Eliška
2023 - Slovak
Táto práca sa zameriava na prehľad funkcií Neuregulínu 4 (Nrg4) a jeho receptora ErbB4 pri zápale, rakovine, metabolických ochoreniach a ochoreniach pečene. Pri metabolických ochoreniach, ako je diabetes, môže Nrg4 ovplyvňovať metabolizmus glukózy a homeostázu lipidov, avšak presný mechanizmus pôsobenia ešte nie je dobre známy. Zdá sa, že Nrg4 a ErbB4 sú kľúčovými faktormi pri regulácii zápalu a podpore prežitia buniek. Pri ochoreniach pečene, ako sú nealkoholová tuková choroba pečene a nealkoholový steatohepatitída, sa zase ukazuje ich protektívna úloha. Celkovo tieto zistenia zdôrazňujú, že Nrg4 a ErbB4 majú komplexnú úlohu v množstve biologických procesov a chorobných stavov. Na úplne pochopenie týchto vzťahov a ich potenciálu ako diagnostických alebo terapeutických cieľov je potrebný ďalší výskum. This work focuses on reviewing the function of Neuregulin 4 (Nrg4) and its receptor ErbB4 in various biological processes and disease states, including inflammation, cancer, metabolic diseases, and liver diseases. In metabolic diseases such as diabetes, Nrg4 may affect glucose metabolism and lipid homeostasis, but the exact mechanism of action is not yet well understood. Nrg4 and its receptor ErbB4 appear to be key factors in regulating inflammation and promoting cell survival. Moreover, in liver diseases, such as nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis, Nrg4 and ErbB4 seems to play a protective role. Overall, these findings highlight complex roles of Nrg4 and ErbB4 in a multitude of biological processes and disease states. Further research is needed to fully understand these relationships and their potential as diagnostic or therapeutic targets. Keywords: Nrg4; ErbB4; diabetes mellitus; tukové tkanivo; Nrg4; ErbB4; diabetes mellitus; adipose tissue Available in a digital repository NRGL
Funkce Neuregulínu 4

Táto práca sa zameriava na prehľad funkcií Neuregulínu 4 (Nrg4) a jeho receptora ErbB4 pri zápale, rakovine, metabolických ochoreniach a ochoreniach pečene. Pri metabolických ochoreniach, ako je ...

Majerčáková, Eva; Žurmanová, Jitka; Haasová, Eliška
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases