Number of found documents: 24225
Published from to

Police of the Czech Republic mission and public
HALIAKOVÁ, Lucie; NOVÁK, Jaromír
2019 - Czech
This bachelor thesis is about Police of the Czech Republic powers and responsibilities and its problematics. I am looking into powers and responsibilities given by law but also powers in terms of ethics and morality taken from Code of Ethics for Police of the Czech Republic. Further then, I am weighing up on police psychology and correct communication of police as it is an important aspect in the eyes of public. The second part of my work consists of questionnaire survey focused on opinions about Czech police work as seen by residents from Olomouc region. Bakalářská práce se zabývá problematikou pravomocí a povinností příslušníků Policie České republiky. Rozebírám pravomoci a povinnosti dané zákonem, ale také povinnosti z hlediska etiky a morálky dané Etickým kodexem Policie České republiky. Dále se v práci věnuji otázce policejní psychologie a správné komunikace policistů, neboť je důležitým aspektem, dle kterého veřejnost Policii ČR hodnotí. Druhá část mé práce se skládá z dotazníkového šetření, zaměřeného na zjištění názoru obyvatel Olomouckého kraje na práci Policie ČR. Keywords: policie; Police České republiky; pravomoci policistů; povinnosti policistů; Etický kodex Policie České republiky; psychologické aspekty; policie; Police of the Czech Republic; policemen powers; policemen responsibilities; Code of Ethics for Police of the Czech Republic; psychological aspects Available in digital repository of UPOL.
Police of the Czech Republic mission and public

This bachelor thesis is about Police of the Czech Republic powers and responsibilities and its problematics. I am looking into powers and responsibilities given by law but also powers in terms of ...

HALIAKOVÁ, Lucie; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Moravian Wine Trails
KOPLÍK, Tomáš; KOTÍKOVÁ, Halina
2019 - Czech
: Bachelor's thesis is focusing on Moravian Wine Trails. This thesis is divided to 2 main parts. First, theoretical par, includes summary knowledge connected with Moravian Wine Trails, and their coordinator of Partnership Foundation. Second, practical part, includes the results of a questionnaire survey about quality of these trails. The main aim of this work is to evaluate the satisfaction with the services provided on Moravian Wine Trails from the point of view of cyclists. The next aim is to describe the activities of the Partnership Foundation, especially the Cyclists Welcome and Moravian Wine Trails. The results of the research showed the composition of the tourists, the most used areas of these trails and how the cyclists are satisfied with the services provided on the Moravian Wine Trails. Bakalářská práce se zaměřuje na Moravské vinařské stezky. Tato práce je rozdělena na 2 hlavní části. První, teoretická část, obsahuje souhrn poznatků spojené s Moravskými vinařskými stezkami a s jejich koordinátorem Nadací Partnerství. V druhé, praktické části, obsahuje výsledky dotazníkového šetření ohledně kvality těchto stezek. Hlavním cílem této práce je hodnocení spokojenosti s poskytovanými službami na Moravských vinařských stezkách z pohledu cykloturistů, dalším z cílů práce je popis činnosti Nadace Partnerství, zvláště pak projektů certifikace Cyklisté vítáni a Moravské vinařské stezky. Výsledky výzkumu nám ukázaly složení turistů, pohled cykloturistů na tyto stezky, nejvyužívanější oblasti stezek a jak jsou cykloturisti spokojeni se službami poskytovaných na Moravských vinařských stezkách. Keywords: turistika; cykloturistika; Nadace Partnerství; Greenways; Cyklisté vítáni; Moravské vinařské stezky; tourism; cycling; Partnership Foundation; Greenways; Moravian Wine Trails Available in digital repository of UPOL.
Moravian Wine Trails

: Bachelor's thesis is focusing on Moravian Wine Trails. This thesis is divided to 2 main parts. First, theoretical par, includes summary knowledge connected with Moravian Wine Trails, and their ...

KOPLÍK, Tomáš; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vegetarianism and veganism in tourism
HÉNAROVÁ, Nikola; KOTÍKOVÁ, Halina
2019 - Czech
The thesis deals with the satisfaction with the catering services of a vegetarian and vegan customer with participation in tourism. The aim of this thesis is just to evaluate the satisfaction of selected target groups. Firstly, the thesis deals with tourism, its definition, and trends. Subsequently, it follows the vegetarianism and veganism, describes their types, history, development, or representation in the population. The main part is the practical part for which the questionnaire survey method was chosen. 110 respondents participated in the survey. The results pointed to specific shortcomings, from which recommendations for improving the quality of catering services based on the needs of the target groups may subsequently arise. Práce se zabývá problematikou spokojenosti se stravovacími službami vegetariánského a veganského zákazníka za účasti na cestovním ruchu. Cílem práce je právě zhodnocení spokojenosti zvolených cílových skupin. Teoretická část se nejdříve zabývá cestovním ruchem, jeho definicí a trendům. Následně navazuje na vegetariánství a veganství, popisuje jejich typy, historii, rozvoj, či zastoupení v populaci. Stěžejní částí je část praktická, pro kterou byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Zmíněného šetření se zúčastnilo 110 respondentů. Výsledky poukázaly na konkrétní nedostatky, z nichž může následně vzniknout doporučení pro zkvalitnění stravovacích služeb vycházejících z potřeb cílových skupin. Keywords: cestovní ruch; vegetariánství; veganství; vegetarián; vegan; tourism; vegetarianism; veganism; vegetarian; vegan Available in digital repository of UPOL.
Vegetarianism and veganism in tourism

The thesis deals with the satisfaction with the catering services of a vegetarian and vegan customer with participation in tourism. The aim of this thesis is just to evaluate the satisfaction of ...

HÉNAROVÁ, Nikola; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fundamentals of longboarding: Proposed learning videomatterial for beginners
KŘAPA, Viktor; VORLÍČEK, Michal; HOFFMANNOVÁ, Jana
2019 - Czech
Longboarding is an increasingly popular sport discipline, which has unfortunatelly been scarcely discussed in a scientific literature. Learning by practice, or following youtube tutorial videos has been among the most frequent ways beginners learn the sport. Present study closely examines the characteristics of longboarding, an evolution of the sport from its beginnings up to its current form, and the ways it has been taught. The aim of the study is to create a structured teaching material in an audiovisual form that would explain the fundamental elements of the sport and serve as an objective guidance for the beginners and general public. The results were obtained by an analysis and synthesis of peer reviewed scientific articles with two conducted in-depth interviews about the topic. All data were processed in an audiovisual form into four lectures and recorded in a form of technical script. The results provide a comprehensive information about longboarding, a throughout guide when selecting suitable equipment, an explanation of fundamental techniques, and an insight into more advanced disciplines of the sport. The results may serve as a freely available learning material for the general public or longboaring schools. Longboarding je stále populárnější sportovní disciplína, jejíž výukou se zabývá omezený počet literárních zdrojů. K učení se longboardingu začátečníci často využívají samostudium a výuková videa volně dostupná na internetu. Tato práce se blíže věnuje charakteristice longboardingu, jeho vzniku, vývoji a současné podobě v kontextu s jeho výukou. Cílem této práce je vytvořit návrh na výukový videomateriál základů jízdy na longboardu pro začátečníky v audiovizuální podobě a poskytnout tak objektivní materiál začátečníkům i širší veřejnosti. K získání výsledků bylo dosaženo analýzou a syntézou literárních a internetových zdrojů a provedením 2 hloubkových rozhovorů. Všechna data byla zpracována v audiovizuální podobě do 4 lekcí a zaznamenána formou technického scénáře. Z výsledků vyplívají ucelené informace o logboardingu, výběru komponentů, základních technikách při jízdě a vhled do pokročilejších disciplín longboardingu. Výsledky mohou sloužit jako volně dostupný výukový materiál pro širokou veřejnost nebo pro longboardové školy. Keywords: longboarding; vybavení; pohybová dovednost; motorické učení; bezpečnost; video - based learning; longboarding; components; motor skill; motor learning; safety; video - based learning Available in digital repository of UPOL.
Fundamentals of longboarding: Proposed learning videomatterial for beginners

Longboarding is an increasingly popular sport discipline, which has unfortunatelly been scarcely discussed in a scientific literature. Learning by practice, or following youtube tutorial videos has ...

KŘAPA, Viktor; VORLÍČEK, Michal; HOFFMANNOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mapping barrier-free of ski areas in Beskydy
ADÁMKOVÁ, Gabriela; ČÍHÁKOVÁ, Radka
2019 - Czech
Bechelor thesis inquired into mapping barrier-free ski areas in Beskydy. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes knowledge of physical and visual impairments and particular barriers in life of disabled person. Practical part comprises barrier-free mapping of certain ski areas in Beskydy based on direct mapping and observation followed by processing into archive. Mapping took place in five, pre-arranged, ski areas - Ski areál Bíla, Ski park Gruň, Ski areál Razula, Ski areál Karolinka and ski centrum Kohútka. As a target group were chosen persons with physical and visual impairments. Bakalářská práce se zabývá mapováním bezbariérovosti lyžařských areálů v Beskydech. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část zahrnuje poznatky o tělesném a zrakovém postižení a jednotlivých bariér v životě zdravotně postiženého člověka. Praktická část obsahuje mapování bezbariérovosti vybraných lyžařských středisek v Beskydech, a to na základě přímého měření a pozorování a následného zpracování do záznamového archu. Mapování probíhalo v pěti předem vybraných areálech - Ski areál Bílá, Ski park Gruň, Ski areál Razula, Ski areál Karolinka a Ski centrum Kohútka. Jako cílová skupina byly vybrány osoby s tělesným a zrakovým postižením. Keywords: tělesné postižení; zrakové postižení; zdravotní postižení; monoski; lyžování; aplikované pohybové aktivity; bezbariérovost; physical disability; visual disability; disability; monoski; skiing; adapted physical activity; barrier-free Available in digital repository of UPOL.
Mapping barrier-free of ski areas in Beskydy

Bechelor thesis inquired into mapping barrier-free ski areas in Beskydy. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes knowledge of physical and visual ...

ADÁMKOVÁ, Gabriela; ČÍHÁKOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Emergency events in Jeseniky
PŘÍBORSKÁ, Denisa; NOVÁK, Jaromír
2019 - Czech
Abstract: Bachelor thesis is focused on events of emergency in Jeseniky area and their solutions. In the first part, my goal is to define the events of emergency and their types, the main and other components of the IRS and their tasks. In the second part I'm dealing with emergency events in Jeseniky area, their causes, future threats and possible measures to reduce their risks Bakalarska prace je zamerena na mimoradne udalosti v Jesenicke oblasti a na jejich mozna reseni. V prvni casti je mym cilem definovat mimoradnou udalost a jeji druhy, hlavni a ostatni slozky IZS a jejich ukoly. V druhe casti se zabyvam urcitymi mimoradnymi udalostmi, ktere se tykaji Jesenicke oblasti, jejich pricinami, budoucimi hrozbami a navrhem opatreni ke snizeni rizik, ktere prinasi. Keywords: integrovany zachranny system; mimoradna udalost; kurovec; uraz; Horska sluzba; laviny; integrated rescue system; emergency event; bark beetle; injury; mountain service; avalanches Available in digital repository of UPOL.
Emergency events in Jeseniky

Abstract: Bachelor thesis is focused on events of emergency in Jeseniky area and their solutions. In the first part, my goal is to define the events of emergency and their types, the main and other ...

PŘÍBORSKÁ, Denisa; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Clients satisfaction of ski school Dolní Morava
MIKYSKOVÁ, Julie; KOTÍKOVÁ, Halina
2019 - Czech
The bachelor thesis is concerned with the level of satisfaction of clients of the Ski School Dolní Morava. The base for creating this thesis is study of special literature, analysis of the primary data colected from the Ski School's clients and secondary data exctracted from secondary online data. The purpose of this thesis is to determine level of satisfaction of clients of Ski School Dolní Morava. The service, customer, satisfaction of the customer, relationships with the customer and communication is briefly described in the theoretical part. Practical part concerns itself with questionare based survey conducted in Febuary of 2018. Number of clients participating in this survey is 72. The results show that the clients of Ski School Dolní Morava are overall satisfied with the provided services. Bakalářská práce se zabývá spokojeností klientů lyžařské školy Dolní Morava. Práce je vytvořena na základě studia odborné literatury, analýzy primárních dat klientů lyžařské školy a sekundárních dat ze sekundárních internetových zdrojů. Cílem práce je zjistit spokojenost klientů lyžařské školy Dolní Morava. V teoretické části je krátce popsána služba, zákazník, spokojenost zákazníka, vztah se zákazníkem a komunikace. V praktické části bylo uskutečněno dotazníkové šetření, které proběhlo v únoru 2018 a zúčastnilo se jej 72 respondentů. Výsledky ukazují, že klienti lyžařské školy Dolní Morava jsou s poskytovanými službami lyžařské školy spokojeni. Keywords: lyžařská škola; spokojenost; zákazník; služba; dotazníkové šetření; ski school; satisfaction; customer; service; questionare survey Available in digital repository of UPOL.
Clients satisfaction of ski school Dolní Morava

The bachelor thesis is concerned with the level of satisfaction of clients of the Ski School Dolní Morava. The base for creating this thesis is study of special literature, analysis of the primary ...

MIKYSKOVÁ, Julie; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Larp as a product of tourism - case studies "Legie: Sibiřský příběh
JAKUBEC, Pavel; KOTÍKOVÁ, Halina
2019 - Czech
The goal of the bachelor thesis is to define the content of the term larp and to present larp as an innovative tourism product on the case study of the larp Legion: Siberian Story. The theoretical part describes and summarizes the knowledge of selected trends in tourism and larps needed for understanding the issue. In the practical part, larp is assigned to the tourism product on the results of the questionnaire survey. A total of 200 responses from Czech and international players from 2017-2019 were analyzed. The results show that the interest in the Lerp larp: Siberian Story is desirable and recognized internationally and can be regarded as an innovative product of modern tourism. Cílem bakalářské práce je vymezit obsah pojmu larp a prezentovat larp jako inovativní produkt cestovního ruchu na případové studii larpu Legie: Sibiřský příběh. Teoretická část popisuje a shrnuje poznatky z vybraných trendů v cestovním ruchu a larpu potřebné pro pochopení problematiky. V praktické části je larp přiřazován k produktu cestovního ruchu na výsledcích dotazníkového šetření. Celkem bylo analyzováno 200 odpovědí od českých a mezinárodních hráčů z let 2017-2019. Výsledky ukazují, že zájem o larp Legie: Sibiřský příběh je v mezinárodním měřítku žádaný a uznávaný a může být pokládán jako inovativní produkt novodobého cestovního ruchu. Keywords: formy larpů; historie larpu; trendy v cestovním ruchu; live-action roll-playing; edu-larp; larp forms; larp history; tourism trends; live- action roll-playing; edu-larp Available in digital repository of UPOL.
Larp as a product of tourism - case studies "Legie: Sibiřský příběh

The goal of the bachelor thesis is to define the content of the term larp and to present larp as an innovative tourism product on the case study of the larp Legion: Siberian Story. The theoretical ...

JAKUBEC, Pavel; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Horní zkřížený syndrom v cyklistice
SOLDÁN, Martin; DOSTÁLOVÁ, Iva
2019 - Czech
: The aim of this bachelor thesis is to find out the occurrence of upper crossed syndrome by road cyclist both professional and amateur. There were 10 tested people, 5 professionals and 5 amateurs. There were only those muscles tested which have the tendency to be weakened and shortened within the upper crossed syndrome. All the tests were made according to Janda. The extent of movement in joints which have the tendency to be limited in movement due to the muscle shortening was also tested by the circular measuring. The results of both groups were evaluated and compared. The upper crossed syndrome was discovered by three tested people out of which two were amateur cyclists. It follows that there is a need to perform compensatory exercises by cyclist to avoid the development of the upper crossed syndrome. Podstatou této bakalářské práce je zjištění výskytu horního zkříženého syndromu u silničních cyklistů, a to jak závodních, tak rekreačních. V testovaném souboru bylo 10 probandů z toho 5 aktivně závodících a 5 rekreačních. Vyšetřeny byly svaly s tendencí k oslabení a svaly s tendencí ke zkrácení v rámci horního zkříženého syndromu. Vyšetření bylo provedeno dle Jandy. Dále byl goniometrickým měřením zjištěn rozsah pohybu v kloubech, u kterých bylo předpokládané omezení pohybu v důsledku svalového zkrácení. Výsledky skupin byly vyhodnoceny a porovnány. Výskyt horního zkříženého syndromu byl zjištěn celkem u tří probandů, z toho dva jsou rekreačními cyklisty. Z toho vyplývá nutnost provádění kompenzačního cvičení u cyklistů pro předcházení vzniku horního zkříženého syndromu. Keywords: cyklistika; horní zkřížený syndrom; vyšetření svalového aparátu; svalové zkrácení; svalové oslabení; goniometrie; svalové dysbalance; cycling; upper crossed syndrome; investigation of muscle apparatus; muscle shortening; muscle weakness; goniometry; muscle imbalance Available in digital repository of UPOL.
Horní zkřížený syndrom v cyklistice

: The aim of this bachelor thesis is to find out the occurrence of upper crossed syndrome by road cyclist both professional and amateur. There were 10 tested people, 5 professionals and 5 amateurs. ...

SOLDÁN, Martin; DOSTÁLOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

VÝZNAM PITNÉHO REŽIMU PRO SPORTOVNÍ TRÉNINK: STAV ZAVODNĚNÍ U ČLENŮ FITNESS KLUBU
HRUŠKA, Radim; KLIMEŠOVÁ, Iva
2019 - Czech
This Bachelor's Thesis deals with the influence of hydration and nutrition on a sportsman's physical performance. The theoretical part provides information about fitness, sport nutrition, the importance of water in a human body and the sportsman's fluid intake. The main goal of the thesis was to reveal the level of hydration among members of the fitness club before the beginning of their planned training. By means of survey investigation, characteristics of the researched unit, anthropometric parameters as well as hydration of the club members were discovered. The researched unit comprised of 30 men between 27 and 37. The level of hydration was analyzed through given urine sample using refractometer. The urine density level of the research unit was 0,019 ? 0,008, thus on average clients were in the state of euhydration. 14 men (46,7 %) were dehydrated before the training unit. It has been discovered, that clients consume appropriate drinks during the day as well as during physical activity, however only 1 client knew what the estimated amount of fluid intake for a grown male is according to the EFSA (2010). Further, a statistically significant correlation between the daily amount of consumed fluids and a client subjective evaluation of fluids intake has been found out (r = - 0,4436, p = 0,034). The results of the analysis confirm the importance of fluid intake principles and their obedience in fitness clubs. Bakalářská práce se zabývá vlivem hydratace a stravy na výkon sportovce. V teoretické části práce najdeme informace o fitness, sportovní výživě, důležitosti vody v lidském těle a pitném režimu sportovce. Hlavním cílem práce bylo odhalit stav zavodnění členů fitness klubu před započetím plánované tréninkové jednotky. Pomocí anketního šetření byly zjištěny charakteristiky výzkumného souboru, antropometrické parametry a pitný režim členů klubu. Sledovaný soubor tvořilo 30 mužů ve věku 27 až 37 let. Dle rozboru vzorku moči byl vyhodnocen refraktometrem stav jejich zavodnění. Hodnota hustoty moči výzkumného souboru byla 0,019 ? 0,008, klienti se tedy v průměru nacházeli ve stavu euhydratace. V dehydratovaném stavu se před zátěží nacházelo 14 mužů (46,7 %). Bylo odhaleno, že klienti využívají vhodné nápoje během dne i v průběhu fyzické aktivity, ale pouze jeden klient věděl, jaké je doporučené množství příjmu tekutin pro dospělého muže dle EFSA (2010). Dále byla zjištěna statisticky významná korelace mezi množstvím vypitých tekutin z nápoje za den a subjektivním hodnocením pitného režimu u klientů (r = - 0,4436, p = 0,034). Výsledky analýzy potvrzují důležitost dodržování zásad pitného režimu ve fitness klubech. Keywords: hydratace; dehydratace; výživa ve sportu; refraktometr; klienti; hydration; dehydration; nutrition in sports; refractometer; clients Available in digital repository of UPOL.
VÝZNAM PITNÉHO REŽIMU PRO SPORTOVNÍ TRÉNINK: STAV ZAVODNĚNÍ U ČLENŮ FITNESS KLUBU

This Bachelor's Thesis deals with the influence of hydration and nutrition on a sportsman's physical performance. The theoretical part provides information about fitness, sport nutrition, the ...

HRUŠKA, Radim; KLIMEŠOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases