Number of found documents: 256
Published from to

Metody optimalizace činností firemních struktur
Stránsky, Filip; Šenkeřík, Roman; Králík, Lukáš
2015 - Slovak
Hlavnou témou tejto práce sú metódy a nástroje zlepšovania podnikových činností. V teoretickej časti sú predmetom procesy v podniku a možnosti ich optimalizácie spolu s integrovanými informačnými systémami, technológiami a workflow. Je tu tiež spracovaná základná terminológia cloud computingu. Praktická časť je venovaná softwarovým produk-tom na poli informačných a komunikačných technológií spolu so zameraním na mobilné zariadenia a rozšírením možností cloud computingu, a taktiež problematika outsourcingu ako nástroja minimalizácie nákladov. Keywords: proces; optimalizácia; workflow; ERP; CRM; SCM; BI; outsourcing; cloud computing; mobilné technológie; optimization; mobile technologies Available in digital repository of UTB.
Metody optimalizace činností firemních struktur

Hlavnou témou tejto práce sú metódy a nástroje zlepšovania podnikových činností. V teoretickej časti sú predmetom procesy v podniku a možnosti ich optimalizácie spolu s integrovanými informačnými ...

Stránsky, Filip; Šenkeřík, Roman; Králík, Lukáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Hnací jednotka s planetovou převodovkou a pojistnou spojkoou
Kormaňák, Ľubomír; Volek, František; Škrobák, Adam
2015 - Slovak
Práca sa zaoberá návrhom pohonnej jednotky s planétovou prevodovkou a trecou poistnou spojkou. V prvej časti práce sa budem venovať problematike ozubených prevodov, obzvlášť v oblasti planetár-nych prevodoviek, kde sa zhodnotí ich význam a využitie. Ďalej budeme skúmať tému poistných spo-jok, výber a typy vhodného materiálu prihliadajúc na cenu a kvalitu pohonnej jednotky. V druhej časti práce, praktickej, navrhnem pohonnú jednotku. Táto časť bude obsahovať všetky výpočty ktoré budú potrebné k zhotoveniu jednotky. Práca bude obsahovať ďalej výkresovú dokumentáciu jednotlivých dielov zostavy. Keywords: ozubený prevod; planétová prevodovka; poistná spojka; gear; planetary gearbox; safety clutch Available in digital repository of UTB.
Hnací jednotka s planetovou převodovkou a pojistnou spojkoou

Práca sa zaoberá návrhom pohonnej jednotky s planétovou prevodovkou a trecou poistnou spojkou. V prvej časti práce sa budem venovať problematike ozubených prevodov, obzvlášť v oblasti planetár-nych ...

Kormaňák, Ľubomír; Volek, František; Škrobák, Adam
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Motív strachu v sociálnej rekalme
Stachová, Júlia; Harantová, Lenka; Maiello, Giuseppe
2015 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá motívom strachu v sociálnej reklame. Teoretická časť práce je zameraná na opis základných pojmov ako marketing v neziskových organizáciach, sociálny marketing, sociálna reklama, apely v reklame, emocionálne apely a strach v reklame. V prak-tickej časti je analyzovaných päť spotov neziskovej organizácie Amnesty International, ktoré zobrazujú fyzické násilie a obsahujú motív strachu. Výskum je realizovaný formou dvoch focus group. Cieľom práce je zistiť, ako pôsobí na respondentov strach z fyzického násilia. Keywords: sociálny marketing; sociálna reklama; Amnesty International; neziskové or-ganizácie; fyzické násilie; strach; motív strachu v reklame; sociálny; emócie v reklame; apely v reklame; social marketing; social advertising; non-profit organi-zations; physical violence; fear; pattern of fear in advertising; social; emotions in advertising; appeals in advertising Available in digital repository of UTB.
Motív strachu v sociálnej rekalme

Bakalárska práca sa zaoberá motívom strachu v sociálnej reklame. Teoretická časť práce je zameraná na opis základných pojmov ako marketing v neziskových organizáciach, sociálny marketing, sociálna ...

Stachová, Júlia; Harantová, Lenka; Maiello, Giuseppe
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Výkonnostný marketing na Facebooku
Hladký, Juraj; Šula, Tomáš; Kocourek, Josef
2015 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámiť čitateľa s tematikou sociálnych sietí, predo-všetkým tej najvýznamnejšej - Facebooku a s výkonnostným marketingom na ňom. Teore-tická časť je venovaná sociálnym sieťam a ich postaveniu v systéme marketingu, ich struč-nej histórii a možnostiam reklamy na Facebooku. Sú tu preberané rôzne formáty a odporú-čania odborníkov pre účinnú marketingovú komunikáciu na sociálnej sieti. Ku koncu teore-tickej časti sa sústredím na možnosti vyhodnotenia úspešnosti tejto komunikácie. Praktická časť je vo svojom úvode venovaná súčasnej situácii na slovenskom trhu e-commerce a postaveniu e-shopu Hej.sk na ňom. Nasleduje popis kvalitatívnej a kvantitatív-nej analýzy príspevkov z vykonaného A/B testovania, vrátane príkladov z neho. Zodpo-viem výskumnú otázku a praktickú časť zakončím odporúčaniami pre zadávateľa. Keywords: Facebook; výkonnostný marketing; sociálne siete; performance marketing; social network Available in digital repository of UTB.
Výkonnostný marketing na Facebooku

Cieľom tejto bakalárskej práce je oboznámiť čitateľa s tematikou sociálnych sietí, predo-všetkým tej najvýznamnejšej - Facebooku a s výkonnostným marketingom na ňom. Teore-tická časť je venovaná ...

Hladký, Juraj; Šula, Tomáš; Kocourek, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Možnosti využitia hudby v sociálnej pedagogike
Paľovčík, Radoslav; Plšková, Alena; Jůzl, Miloslav
2014 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia pôsobenia hudby pri dosahovaní pozitívnych zmien v správaní a prežívaní človeka. Zmyslom a hlavným cieľom práce je analýza možností využitia hudby a hudobných prístupov v práci sociálneho pedagóga. Teoretická časť práce sa zaoberá základnými otázkami hudby, jej funkciami, vnímaním a prežívaním, hudobným vývinom a hudobnosťou človeka. Naznačuje smery skúmania pozitívnych účinkov hudby na človeka, vrátane bližšieho predstavenia muzikoterapie. Praktická časť prezentuje výskum uskutočnený prostredníctvom dotazníka. Tento výskum sa týka hudobnosti a informovanosti študentov odboru sociálna pedagogika o muzikoterapii a hudobných prístupoch a zisťuje záujem budúcich sociálnych pedagógov o túto oblasť a jej využitie v praxi. Keywords: hudba; funkcie hudby; hudobnosť; hudobná gramotnosť; muzikoterapia; sociálna pedagogika; kompetencie sociálneho pedagóga; music; functionality of music; musicianship; musical literacy; musicotherapy; social pedagogy; competence of a social educator Available in digital repository of UTB.
Možnosti využitia hudby v sociálnej pedagogike

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia pôsobenia hudby pri dosahovaní pozitívnych zmien v správaní a prežívaní človeka. Zmyslom a hlavným cieľom práce je analýza možností využitia ...

Paľovčík, Radoslav; Plšková, Alena; Jůzl, Miloslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

1. Teoretická část: Porovnání kontinuálního a nekontinuálního vyprávění ve filmech Quentina Tarantina 2. Praktická část: Audiovizualní dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., střihová skladba
Lukáč, Milan; Nemeškal, Libor; Labík, Ľudovít
2014 - Slovak
Táto práca sa zaoberá problematikou rozdielov kontinuálneho a nekontinuálneho filmového rozprávania. V prvej časti sú popísané definície a princípy, ktoré súvisia s filmovým rozprávaním, typy jeho montáže, praktická dramaturgia, či dodržiavanie kontinuity pomocou stavebných prvkov. Daná teória je následne využitá pri analýze filmov Four Rooms a Reservoir Dogs. Metódou komparácie spoločných a rozdielnych prvkov vybraných snímok režiséra Quentina Tarantina sa poukazuje na udalosti dôležité pri vytváraní kontinuálnej a nekontinuálnej narácie. Keywords: Narácia; Kontinuálne rozprávanie; Nekontinuálne rozprávanie; Four Rooms; Reservoir Dogs; Quentin Tarantino; Narration; Linear narrative; Nonlinear narrative Available in digital repository of UTB.
1. Teoretická část: Porovnání kontinuálního a nekontinuálního vyprávění ve filmech Quentina Tarantina 2. Praktická část: Audiovizualní dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., střihová skladba

Táto práca sa zaoberá problematikou rozdielov kontinuálneho a nekontinuálneho filmového rozprávania. V prvej časti sú popísané definície a princípy, ktoré súvisia s filmovým rozprávaním, typy jeho ...

Lukáč, Milan; Nemeškal, Libor; Labík, Ľudovít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

1. Teoretická část: Sportovní přenosy se zaměřením na Tour de France 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., kamera
Hronec, Ondrej; Liebenberger, Július; Fandli, Juraj
2014 - Slovak
Vo svojej práci sa zaoberám tvorbou prenosu a princípmi snímania cyklistických pretekov Tour de France s detailnejším zameraním na technickú a kreatívnu stránku kamerovej zlož-ky. Venujem sa tiež problematike snímania a šírenia digitálneho signálu v rôznych geogra-fických podmienkach, pričom z rozboru literatúry som dospel k záveru, ohľadom používa-nia dostupnej techniky vhodnej pre dané podmienky. Keywords: Tour de France; Kamera; Tvorba prenosu; camera; the technical component; creating broadcast Available in digital repository of UTB.
1. Teoretická část: Sportovní přenosy se zaměřením na Tour de France 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., kamera

Vo svojej práci sa zaoberám tvorbou prenosu a princípmi snímania cyklistických pretekov Tour de France s detailnejším zameraním na technickú a kreatívnu stránku kamerovej zlož-ky. Venujem sa tiež ...

Hronec, Ondrej; Liebenberger, Július; Fandli, Juraj
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Geometrický soubor pracující se světlem
Malovecká, Dominika; Stanický, Petr; Žáková, Dominika
2014 - Slovak
Převedení objektů z geometrických tvarů, sestavující se z trojúhelníků a čtverců. Rozfázovaný pohyb dodává celému reliéfu osobitou dynamiku. Objekt zahrnuje funkci dekoru i mého vlastního geometrického systému, kdy se snažím komunikovat s prostředím okolo sebe. Hraje si s umělým světlem a dotváří stíny rozptýlené možnosti vidění. Keywords: geometrický soubor; geometrie; dynamika; objekt; komunikace s prostředím; světlo; ornament; geometric set; geometric; dynamic; object; communication with space; light Available in digital repository of UTB.
Geometrický soubor pracující se světlem

Převedení objektů z geometrických tvarů, sestavující se z trojúhelníků a čtverců. Rozfázovaný pohyb dodává celému reliéfu osobitou dynamiku. Objekt zahrnuje funkci dekoru i mého vlastního ...

Malovecká, Dominika; Stanický, Petr; Žáková, Dominika
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Design interierového nábytku
Kmeť, Andrej; Surman, Martin; Zamazal, Jan
2014 - Slovak
Bakalářská práce se zabývá návrhem jídelního stolu, který v sobě spojuje eleganci a aplikaci netradičního systému celkové stavby stolu. Cílem práce je teoreticky podpořit daný návrh jídelního stolu. Teoretická část pojednává o historickém procesu navrhování od analýzy a prvotní myšlenky až po současnost.Praktická část ukazuje proces navrhování od analýzy a prvotní myšlenky až po finální produkt,s materiálovou a ergonomickou analýzou. Keywords: jídelní stůl; stolování; dřevěný masiv; ocel; ohýbaný profil; dining table; dining; solid wood; steel; bent profile Available in digital repository of UTB.
Design interierového nábytku

Bakalářská práce se zabývá návrhem jídelního stolu, který v sobě spojuje eleganci a aplikaci netradičního systému celkové stavby stolu. Cílem práce je teoreticky podpořit daný návrh jídelního stolu. ...

Kmeť, Andrej; Surman, Martin; Zamazal, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Kompletní návrh interiéru a exteriéru rodinného domu v osadě Tomky
Forman, Michal; Klang, Michael; Benková, Jana
2014 - Slovak
V mojej bakalárskej práci sa zaoberám interiérovým a exteriérovým riešením rodinného domu na okraji osady Tomky Borský Svätý Jur. Moje riešenie zasiahne celý pozemok okrem rodinného domu, kde už rodina býva. K stávajúcemu domu pripojím veľkú garáž s ateliérom. Riešim aj umiestnenie stodoly a drevárne na pozemku, ktoré nebudú pripojené k domu, ale budú súčasťou komplexu. Celý tento komplex bude prepojený jednotnými farbami fasády, jednotnými strechami a striedaním rovnakých materiálov ako je kameň alebo drevo. Mojou úlohou je vytvoriť aj prostredie okolo komplexu budov, a tak navrhujem záhradu v anglickom štýle s bio bazénom. Teoretická časť práce analyzuje danú problematiku a sú v nej obsiahnuté hlavne normy pre veľkopriestorové haly, ateliérové priestory a záhrady. Z týchto noriem vychádzam pri svojom dispozičnom a architektonickom návrhu riešenia priestoru. Riešim jeho funkcie, projektovú dokumentáciu a priestorové zobrazenia navrhovaných priestorov. Keywords: Kľúčové slová: rodinné sídlo; ľudia; interiér; exteriér; rekonštrukcia; prístavba; farebnosť; zjednotenie priestorov; osvetlenie; materiály; záhrada; súkromie; funkčnosť; detached house; interior; exterior; reconstruction; extension; citizens colourfulness; unification of spaces; lighting; materials; garden; functionality; privacy Available in digital repository of UTB.
Kompletní návrh interiéru a exteriéru rodinného domu v osadě Tomky

V mojej bakalárskej práci sa zaoberám interiérovým a exteriérovým riešením rodinného domu na okraji osady Tomky Borský Svätý Jur. Moje riešenie zasiahne celý pozemok okrem rodinného domu, kde už ...

Forman, Michal; Klang, Michael; Benková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases