Number of found documents: 1860
Published from to

Zmeny vo finančnom sektore a ich dopad na hospodársky vývoj
Čigášová, Patrícia; Šíma, Ondřej; Obešlo, František
2017 - Slovak
The bachelor thesis consists of two chapters in which it describes the global financial crisis in connection with theory of division of economy into financial and real sector, and studies possible channels that could transmit problems between them. While analyzing the changes that have occurred in the last period and which contributed to larger spillover of the problems, a fact of developing extensive financial sector emerges. There are many cases of countries that have been extremely dependent on it, therefore little diversified, which could cause high volatility of consumption, GDP etc., since these indicators mirror movements of financial markets. These facts are related to the origin of offshore financial centers, which are also discussed in the thesis. Moreover, there is examined an issue of growth in banks´ assets and excessive providing of credit that leads to larger indebtedness of households. Rise of household debt has been still continuing even after the end of crisis, and is usually connected not only with financial deepening in emerging economies, but also with negative impact on future economic growth. Liabilities of financial institutions consist of high amount of wholesale funds, which resulted in growth of liquidity and systemic risk. Bakalářská práce ve dvou kapitolách popisuje globální finanční krizi ve spojení s teorií o rozdělení ekonomiky na finanční a reálny sektor a blíže zkoumá možné kanály přenosu problémů z jednoho sektoru do druhého. Při analýze změn, které nastaly v poslední době a přispěly k přelití daných problémů ve větší míře, vystupuje do popředí jev budování rozsáhlého finančního sektoru ve specifických krajinách. Ty se pak stávají závislými jenom na něm, jsou málo diverzifikované, což může způsobit vyšší volatilitu v ukazatelích jako spotřeba, HDP atd., jelikož se v nich více odrážejí pohyby z finančních trhů. S těmito skutečnostmi souvisí i vznik offshore finančních center, kterými se práce také zaobírá. Dále je rozebraná problematika zvětšování bilančních sum bank a nadměrné poskytování úvěrů vedoucí k vysokému zadlužení domácností. Růst jejich dluhu pokračuje i po skončení krize a bývá spojován nejen s finančním prohlubováním rozvíjejících se krajin, ale také dopadem na snížení budoucího ekonomického růstu. V pasivech finančních institucí došlo k zvýšení poměru zdrojů získaných velkoobchodním financováním, což podnítilo růst likviditního a systémového rizika. Keywords: prostorová ekonomie; finanční krize; velkoobchodní financování; zadlužení domácností; finanční a reálný sektor; offshore finanční centrum; wholesale funding; financial and real sector; household debt; financial crisis; spatial economics; offshore financial center Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zmeny vo finančnom sektore a ich dopad na hospodársky vývoj

The bachelor thesis consists of two chapters in which it describes the global financial crisis in connection with theory of division of economy into financial and real sector, and studies possible ...

Čigášová, Patrícia; Šíma, Ondřej; Obešlo, František
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vplyv vzdialenosti od centra na cenu prenajímaných bytov
Babjaková, Miriam; Mirvald, Michal; Slaný, Martin
2017 - Slovak
The thesis examines the influence of a distance of a real estate from the city centre, on renting price of apartments in cities Prague and Brno. In addition, the thesis also assesses influence of other characteristics on renting price of apartments in the given area. The study is based on rental offer of apartments published on a website sreality.cz in February 2017. The data set contains information regarding 73 apartments in Brno and 347 apartments in Prague. On the basis of the regression analysis, the negative influence of distance of a real estate from the city centre on renting price has been demonstrated in both cities. In both cases, the significant influence of building characteristic on the rental price of apartments was found. In Prague, the energy performance of buildings has the strongest influence on the rental price, while in Brno, the condition of the building influences the rental price the most. Bakalářská práce zkoumá vliv vzdálenosti nemovitosti od centra města na nájemní cenu bytů v Praze a Brně. Práce též posuzuje vliv ostatních charakteristik na nájemní cenu bytů v daných oblastech. Studie je založena na nabídkách bytů na pronájem uveřejněných v únoru 2017 na internetovém portálu sreality.cz. Datový soubor obsahuje informace o 73 bytech v Brně a 347 bytech v Praze. Pomocí regresní analýzy byl v obou městech prokázán negativní vliv vzdálenosti nemovitosti od centra města na nájemní cenu. V obou městech byl zjištěn výrazný vliv charakteristik nemovitosti na nájemní cenu bytů. V Praze nájemní cenu nejvíc ovlivňovalo hodnocení energetické náročnosti budovy, zatím co v Brně, cena nájmu byla ovlivněná především stavem budovy. Keywords: nájemní ceny bytů; vzdálenost od centra města; Praha; hedonický cenový model; Brno; hedonic price model; rental price of apartments; Brno; Prague; distance from the city centre Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vplyv vzdialenosti od centra na cenu prenajímaných bytov

The thesis examines the influence of a distance of a real estate from the city centre, on renting price of apartments in cities Prague and Brno. In addition, the thesis also assesses influence of ...

Babjaková, Miriam; Mirvald, Michal; Slaný, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Komparácia menovo ekonomického vývoja Venezuely a Chile
Kubus, Filip; Durčáková, Jaroslava; Šíma, Ondřej
2017 - Slovak
The aim od this thesis is to review an impact of political system on economic and monetary development of the country. I decided to choose Venezuela and Chile as model countries. The reason is their similar development in second half of twentieth century, while political systems in both countries were pushed into extreme. Thanks to that we can better see impact of far-right and liberalization and far-left and absolute control on economy. In my thesis I am describing the period since sixties to present in Chile and since nineties to present in Venezuela. The thesis is devided into three chapters. In first chapter I am describing social development of both countries since the begining of their independence with light description of economic situation. In second chapter I am describing economic and monetary development of Chile in followed period. The chapter is chronologically developed into subheads according to political systems in that period. In the last chapter I am describing Venezuela since the time, when the similarity with chilean scenario begins. Subheads are devided according to breaking points of socialistic establishment. In the end I recapitulate development of Chile and comapre it with development of Venezuela. I am describing the similarities and differences. Cílem této bakalářske práce je zhodnotit vliv politického systému a rozhodnutí vlády na ekonomický a měnový vývoj v zemi. Jako modelové země jsem si vybral Venezuelu a Chile. Důvodem byl jejich podobný vývoj v druhé polovině dvacátého století, přčemž politické systémy v obou zemích byly vyhnány do extrémů. Díky tomu sa dá snadněji sledovat vliv jako extrémní pravice a liberalizace, tak extrémní levice a úplné kontroly na ekonomiku. V práci se věnuji období od šedesátých let až po současnost v Chile a od devadesátých let po současnost ve Venezuele. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první se věnuji sociálne společenskému vývoji v sledovaných zemích od počátku jejich nezávislosti s lehkým úvodem do ekonomické situace. Ve druhé kapitole už popisuji ekonomicko-měnový vývoj Chile ve sledovaném období. Kapitola je chronologicky rozdělena podle politckých systémů v čase. V poslední třetí kapitole se věnuji Venezuele od doby, kdy začala kopírovat chilský scénář. Podkapitoly jsou řazeny na základě zlomových okamžiků socialistického zřízení. V závěru zhodnotím ve zkratce vývoj Chile a porovnávám ho s vývojem ve Venezuele. Popisuji, v čem byl podobný a kde nastaly rozdíly. Keywords: ekonomika; Venezuela; Chile; měnový vývoj; monetary development; economy; Chile; Venezuela Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Komparácia menovo ekonomického vývoja Venezuely a Chile

The aim od this thesis is to review an impact of political system on economic and monetary development of the country. I decided to choose Venezuela and Chile as model countries. The reason is their ...

Kubus, Filip; Durčáková, Jaroslava; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zhodnotenie neuromarketingu a jeho využiteľnosť v praxi
Kuchtová, Alexandra; Sigmund, Tomáš; Čermák, Radim
2017 - Slovak
The main point of the bachelor thesis is to evaluate neuromarketing and its practical applicability from different perspectives. The thesis includes the definition of neuromarketing and also its definition from the closely related sections viewpoints. The history and important milestones of neuromarketing are also briefly described. Furthermore, the thesis deals with theoretical areas that influence customer decision making, which is an important part of researches. In the next part, the work presents methods, used by neuromarketing and then it describes its potential benefits. From a practical point of view, the thesis looks at the most interesting examples of neuromarketing studies and explores the trends. Finally the thesis also describes the basic ethical issues that this scientific department brings and ultimately deals with the overall assessment of neuromarketing. Cílem této práce je zhodnocení neuromarketingu a jeho praktické využitelnosti z různých pohledů. V práci je zahrnuta definice neuromarketingu a jeho vymezení z pohledu příbuzných odvětví, které s ním úzce souvisí. V krátkosti je popsána historie neuromarketingu a důležité milníky v jeho vývoji. Dále se práce zabývá teoretickými oblastmi, které ovlivňují rozhodovací proces zákazníka a jsou důležitou součástí výzkumů. V další části práce představuje metody, které neuromarketing využívá a následně popisuje jeho potenciální přínosy. Z praktického hlediska se zabývá příklady použití neuromarketingu ve firmách a rozebírá trendy, kterými se ubírá. Práce také popisuje základní etické problémy, které s sebou tento vědecký obor přináší a na závěr se věnuje celkovému zhodnocení neuromarketingu. Keywords: funkční magnetická rezonance; vědomé a nevědomé rozhodování; neuromarketing; neuromarketing; functional magnetic resonance; attention Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zhodnotenie neuromarketingu a jeho využiteľnosť v praxi

The main point of the bachelor thesis is to evaluate neuromarketing and its practical applicability from different perspectives. The thesis includes the definition of neuromarketing and also its ...

Kuchtová, Alexandra; Sigmund, Tomáš; Čermák, Radim
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dotazníkového šetrenia absolventov magisterského stupňa štúdia na VŠE
Barus, Miroslav; Šulc, Zdeněk; Blatná, Dagmar
2017 - Slovak
This bachelor thesis deals with the analysis of the data from the questionnaire survey of the graduates of the master degree at the University of Economics in Prague. The data was obtained from the Reflex 2010 research project under the auspices of the Education Policy Center of Charles University in Prague. The aim of the thesis is to compare the performance of graduates according to various indicators. The work is divided into two parts. The first deals with the theoretical definition and description of tests comparing the mean value and the relative frequency of the investigated features used in the analysis. The second part analyzes and compares the application of graduates broken down by faculty, gender and place of employment. The aim of the thesis is also to evaluate the impact of the use of invalid hypothesis tests. Bakalářská práce se zabývá analýzou dat z dotazníkového šetření absolventů magisterského stupně studia na Vysoké školy ekonomické v Praze. Data byly získány z dotazníku výzkumného projektu Reflex 2010 pod záštitou Střediska vzdělávací politiky, Univerzity Karlovy v Praze. Cílem práce je komparace uplatnění absolventů podle různých ukazatelů. Práce je členěna do dvou částí. První se zabývá teoretickým vymezením a deskripciou testů porovnávajících střední hodnotu a relativní četnost zkoumaných znaků, využitých při analýze. Druhá část analyzuje a porovnává uplatnění absolventů rozdělených podle fakult, pohlaví a místa uplatnění. Záměrem práce je i zhodnocení dopadu použití nevalidní testů hypotéz. Keywords: testy relativních četností; uplatnění absolventů; parametrické testy; validita testů; neparametrický testy; dotazníkové šetření; tests of relative abilities; non-parametric tests; parametric tests; validity of tests; questionnaires; graduates employability Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dotazníkového šetrenia absolventov magisterského stupňa štúdia na VŠE

This bachelor thesis deals with the analysis of the data from the questionnaire survey of the graduates of the master degree at the University of Economics in Prague. The data was obtained from the ...

Barus, Miroslav; Šulc, Zdeněk; Blatná, Dagmar
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vývoj ekonomických indikátorov v krajinách bývalého východného bloku po vstupe do Európskej únie
Chorvátová, Martina; Zeman, Jan; Musil, Petr
2017 - Slovak
This bachelor thesis analyses the level of the change of the economic situation and performance in the countries which were part of the Eastern block in the past after joining the European Union. The selected countries are Slovakia, Estonia, Slovenia, Bulgaria and Romania. The main objective of this thesis is to analyze, on the basis of selected economic indicators, the positive and negative consequences of the countries entry into the EU on the economic performance of the country, but also to analyze the development of the economy over the whole period under review. Another objective is to analyze the dependence between the selected economic indicators. The calculation itself is based on the calculations of the average growth rate, the average absolute increment and the correlation coefficient. Another method used in the analysis is the decomposition of the times series of the economic indicators to the trend and cyclic component using Hodrick Prescott filter and the evaluation of the coherence among chosen indicators. The benefit of this work is to compare the economic performance of the selected countries before and after joining EU and then to answer the question whether the entry into the EU would be beneficial for the other countries that have not been yet classified as EU member states. The analysis is based on the data available in the Eurostat database using the EViews and MS Excel software. Tato bakalářská práce se zabývá změnou ekonomické situace, ekonomické výkonnosti v zemích bývalého východního bloku po vstupu do Evropské unie. Analyzované země jsou Slovensko, Estonsko, Slovinsko spolu s Bulharskem a Rumunskem. Primárním cílem práce je na základě vybraných makroekonomických indikátorů analyzovat pozitivní či negativní následky vstupu zemí do EU na ekonomickou výkonnost země, ale i analyzovat vývoj ekonomiky za celé sledované období. Dalším cílem je analyzovat závislost mezi vybranými ekonomickými indikátory. Na samotnou analýzu jsou využity výpočty průměrného tempa růstu, průměrného absolutního přírůstku a korelačního koeficientu. Další metodou při analýze problematiky je dekompozice časových řad ekonomických indikátorů na trendovou a cyklickou složku pomocí Hodrickovo Prescottova filtru a zhodnocení koherence mezi vybranými indikátory. Přínosem práce je porovnat ekonomickou výkonnost země před a po vstupu do EU a následně zodpovědět otázku, zda by byl vstup do EU prospěšný pro země, které se zatím nezařadily mezi členské státy EU. Analýza je zpracována na základě dat dostupných v databázi Eurostatu za pomoci softwarů EViews a MS Excel. Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; nezaměstnanost; východní blok; Evropská unie; dekompozice časových řad; Eastern Block; decomposition of the time series; gross domestic product; European Union; unemployment; inflation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vývoj ekonomických indikátorov v krajinách bývalého východného bloku po vstupe do Európskej únie

This bachelor thesis analyses the level of the change of the economic situation and performance in the countries which were part of the Eastern block in the past after joining the European Union. The ...

Chorvátová, Martina; Zeman, Jan; Musil, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza determinantov spotreby cigariet v krajinách OECD
Slezáková, Eva; Frömmel, Tomáš; Babin, Jan
2017 - Slovak
This bachelor thesis analyzes the impact of selected determinants on smoking behavior. Analysis of aggregate cigarette demand is based on data from 35 OECD countries and the analysis of rate of daily smokers is based on data from 28 OECD countries from year 2014. Based on this dataset, I estimated 2 basic and 2 extended econometric models, in which I used the following explanatory variables: price of cigarettes, public smoking bans, health warning labels, bans on tobacco advertising, education level, unemployment rate and GDP per capita. I stated two hypotheses: 1. price elasticity of demand for cigarettes will fall in the narrower range from -1 to 0, 2. at least one of three anti-tobacco regulations has significant and negative effect on smoking behavior. Hypothesis no. 1 has been confirmed in both models, however the hypothesis no. 2. has been not confirmed. Beside of cigarette price, two exogenous variables in the constructed models showed their significance. In the model with number of cigarettes as endogenous variable, GDP per capita had significant and positive effect on explained variable. In the model with rate of daily smokers as endogenous variable, tertiary women education rate had significant and negative effect on explained variable. Práce analyzuje vliv vybraných determinantů na spotřebitelské chování kuřáků. Analýza velikosti poptávky po cigaretách používá data z 35 zemí a analýza míry pravidelných kuřáků používá data z 28 zemí OECD pro rok 2014. Na základě těchto dat byly odhadnuty 2 základní a 2 rozšířené ekonometrické modely, ve kterých jsou použity následující vysvětlující proměnné: cena cigaret, regulace kouření na veřejnosti, informovanost o zdravotních rizicích tabáku, regulace reklamy tabákových výrobků, úroveň vzdělání obyvatelstva, míra nezaměstnanosti a HDP na obyvatele. Na základě teoretických předpokladů byly stanoveny dvě hypotézy: 1. cenová elasticita poptávky po cigaretách spadá do intervalu -1 až 0 a 2. alespoň jedna, ze tří v modelech zastoupených protikuřáckých regulací, má signifikantní a negativní vliv na spotřebitelské chování kuřáků. Hypotéza č. 1 se v modelech potvrdila, avšak hypotézu č. 2 se potvrdit nepodařilo. Kromě ceny cigaret, se v sestrojených modelech ukázaly statisticky významné dvě proměnné. V modelu s počtem cigaret na osobu, jako závislou proměnnou, to byl hrubý domácí produkt na hlavu, který je s endogenní proměnnou pozitivně korelovaný, a v modelu s mírou pravidelných kuřáků, jako závislou proměnnou, to byla míra terciálního vzdělání žen, která je s endogenní proměnnou korelována negativně. Keywords: průřezové data; spotřeba tabákových výrobků; OECD; protikuřácké regulace; poptávka po cigaretách; míra pravidelných kuřáků; cena; anti-tobacco regulations; OECD; price; rate of daily smokers; demand for cigarettes; consumption of tobacco products; cross-sectional data Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza determinantov spotreby cigariet v krajinách OECD

This bachelor thesis analyzes the impact of selected determinants on smoking behavior. Analysis of aggregate cigarette demand is based on data from 35 OECD countries and the analysis of rate of daily ...

Slezáková, Eva; Frömmel, Tomáš; Babin, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Nelegálna činnosť v bankovnej sfére
Barátová, Vanda; Radová, Jarmila; Fleischmann, Luboš
2017 - Slovak
Bachelor´s thesis is devoted to the problem of illegal activity in the banking sector, specifically to the chosen issue of money laundering. First part is dedicated to the theoretical assignation of the phenomenon of money laundering and the actual situation and trends in banking. The following parts are focused on fundaments of international law and different forms of appliacation of risk-based approach in combating money laundering troughout the individual chosen coutntries. Bakalářská práce se věnuje problematice nelegální činnosti v bankovním sektoru, konkrétně vybranému problému legalizace výnosů z trestné činnosti. První část se věnuje teoretickému vymezení trestného činu a současné situaci bankovního odvětví. Dále se práce zaměřuje na mezinárodní prameny právní úpravy a různé formy aplikace rizikově orientovaného přístupu v judikaturách a praxi jednotlivých vybraných zemí. Keywords: Praní špinavých peněz; Rizikově orientovaný přístup; Legislativa; risk-based approach; legislation; money laundering Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Nelegálna činnosť v bankovnej sfére

Bachelor´s thesis is devoted to the problem of illegal activity in the banking sector, specifically to the chosen issue of money laundering. First part is dedicated to the theoretical assignation of ...

Barátová, Vanda; Radová, Jarmila; Fleischmann, Luboš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

On-line porovnávače v poisťovníctve
Šľachtová, Petra; Ducháčková, Eva; Galuška, Jiří
2017 - Slovak
The aim of my Bachalor thesis is to analyze and assess the role of online comparison websites in the field of insurance on Czech and Slovak market. In the first chapter I focus on distribution of insurace products and I describe direct and indirect distribution channels. In the second chapter I characterize online comparison websites and their advantages and disadvantages. I examine the offer of chosen websites functioning on Czech and Slovak insurance market. By using my own questionare I study how often and why people use online comparison websites. In the last chapter I look at the possible impact of comparison websites on the insurance market. I base this mostly on experiences from the Great Britan where online comparison websites have been big player for a while. In the end of my thesis I explore how comparison websites might envolve in the future and how they can with other technological start-ups influence distribution of insurance products. Cílem mojí bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit roli online srovnávačů v podmínkách českého a slovenského pojistného trhu. V první kapitole se zaměřuji na distribuci pojistných produktů a popisuji jednotlivé přímé a nepřímé distribuční kanály. V druhé kapitole se věnuji charakteristice a výhodám a nevýhodám online srovnávačů. Zkoumám nabídku vybraných srovnávačů na českém a slovenském pojistném trhu a rozdíly mezi nimi. Pomocí vlastního dotazníkového průzkumu zkoumám frekvenci a důvody využívání online srovnávačů veřejností. V poslední kapitole se věnuji možným vlivům online srovnávačů na pojistný trh. Zde vycházím zejména ze zkušenosti z Velké Británie, kde mají porovnávače silné postavení již delší dobu. Na konci práce se věnuji možnému dalšímu vývoji online srovnávačů a jiných technologických start-upů a jejich vlivu na distribuci pojistných produktů. Keywords: on-line srovnávače; pojišťovnictví; distribuční kanály; distribution channels; price comparison websites; insurance Available in digital repository of the Library of University of Economics.
On-line porovnávače v poisťovníctve

The aim of my Bachalor thesis is to analyze and assess the role of online comparison websites in the field of insurance on Czech and Slovak market. In the first chapter I focus on distribution of ...

Šľachtová, Petra; Ducháčková, Eva; Galuška, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadov nového zákona o spotrebiteľskom úvere na hypotekárny trh v ČR
Šándorová, Katarína; Rajl, Jiří; Plíva, Rostislav
2017 - Slovak
The main objective of this bachelor thesis is to study and analyse the effects of the new law no. 257/2016, on consumer credit on mortgage market in the Czech Republic. The thesis is describing the legislative framework of this law containing mortgage loans and the current situation on the czech mortgage market. The practical part is focused on an annual percentage rate of charge. It continues with the evaluation of the changes occurred in supply of credit of the selected banks before and after the new consumer credit law has became effective. Hlavním cílem této bakalářské práce je sledovat a analyzovat dopady nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru na hypoteční trh v ČR. Práce objasňuje legislativní rámec tohoto zákona v návaznosti na hypoteční úvěry a aktuální situaci na českém hypotečním trhu. Praktická část práce se zaměřuje na roční procentní sazbu nákladů a hodnotí změny, které nastaly v nabídkach úvěrů na bydlení vybraných bank po vstupu nového zákona o spotřebitelském úvěru do platnosti. Keywords: hypoteční úvěry; roční procentní sazba nákladů (RPSN); zákon o spotřebitelském úvěru; hypoteční směrnice; Annual Percentage Rate of Charge (APRC); Mortgage Credit Directive (MCD); mortgage loans Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadov nového zákona o spotrebiteľskom úvere na hypotekárny trh v ČR

The main objective of this bachelor thesis is to study and analyse the effects of the new law no. 257/2016, on consumer credit on mortgage market in the Czech Republic. The thesis is describing the ...

Šándorová, Katarína; Rajl, Jiří; Plíva, Rostislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases