Number of found documents: 9927
Published from to

XL-zajištění pro více linií
Šuchová, Martina; Mazurová, Lucie; Cipra, Tomáš
2023 - Slovak
Táto práca je zameraná na simulačné modelovanie celkového úhrnu plnenia zaistiteľa S pri uvažovaní XL.zaistenia pre viacero poistných odvetví. V prvej časti je definovaná táto zaistná štruktúra. V druhej časti práce je priblížený kolektívny model, ako aj definícia kopúl (kopula komonotonie, nezávislosti, Claytnova či Gumbeltova kopula), a Sklárova veta. Posledná časť pojednáva o simulačnej štúdii, ktorá zobrazuje simulovanie celkového úhrnu plnenia pri uvažovaní nezávislosti ako aj závislosti poistných odvetví. Simulačná štúdia v úvode naznačuje teoretický prístup, vysvetľuje heuristický algoritmus, ktorý využíva pri simulovaní závislých odvetví. Záver štúdie vyobrazuje jednu z praktických aplikácii, a výstupy simulácií. 1 This paper focuses on simulation modeling of the total aggregate reinsurer claim S when considering XL.reinsurance for multiple insurance lines. In the first part, this re- insurance structure is defined. In the second part of the paper, the collective model is approached, as well as the definition of copulas (comonotony copula, independence co- pula, Clayton's or Gumbelt's copula), and Sklar's theorem. The last part discusses a simulation study that shows the simulation of aggregate claims when considering inde- pendence as well as dependence of insurance industries. The simulation study outlines the theoretical approach in the introduction, explaining the heuristic algorithm it uses in simulating dependent industries. The conclusion of the study depicts one of the practical applications, and the outputs of the simulations. 1 Keywords: XL-zaistenie pre viacero odvetví|celkový úhrn plnení hradených zaistiteľom|Kautov heuristický algoritmus; Multiline aggregate XL-reinsurance|total sum of performance reim�bursed by the insure|Kaut's heuristic algori Available in a digital repository NRGL
XL-zajištění pro více linií

Táto práca je zameraná na simulačné modelovanie celkového úhrnu plnenia zaistiteľa S pri uvažovaní XL.zaistenia pre viacero poistných odvetví. V prvej časti je definovaná táto zaistná štruktúra. V ...

Šuchová, Martina; Mazurová, Lucie; Cipra, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Problematika agility ve fotbale (literární rešerše)
Kočiško, Boris; Kaplan, Aleš; Hank, Mikuláš
2023 - Slovak
Názov bakalárskej práce: Problematika tréningu agility vo futbale (literárna rešerš) Zpracoval: Boris Kočiško Vedúci bakalárskej práce: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Ciele práce: Cieľom práce bola literárna rešerš, ktorá spočíva v tom, že sa zameriavame na problematiku agility vo futbale a hlavne sledujeme, snažíme sa zaznamenať aktuálne dostupnú literatúru, ktorá sa tejto problematiky týka a zaznamenaváme určité názory a vytvoriť určitý uzus, čo je pre trénerov z tohto hľadiska najpodstatnejšie. Metodika práce: V tejto práci bola použitá metóda literárnej rešerše. Pri písani tejto práce sme využívali analýzy už existujúcich zahraničných a českých zdrojov, ktoré sme okomentovali o vlastné názory. Výsledky: Na základe literárnej rešerše bol spravený náčrt problematiky podporený ďalšími možnými prístupmi, pričom sa vychádzalo z poznatkov a skúseností zo športu, futbalu a tréningu obratnosti v prostredí dospelých aj mládeže. Práca stručne analyzovala a následne opísala stručnú problematiku tréningu agility. Bolo preštudovaných 32 zahraničných zdrojov a 10 českých, výchádzali sme prevažne zo zahraničných zdrojov, pretože ponúkajú širšiu škálu perspektív a skúseností. Zistili sme, že agility je veľmi dôležitá komponenta športového výkonu u futbalistov. Poukazovali sme na odlišnosti u rôznych... Thema works: Problematic issue with agility training in football (literary research) Student: Boris Kočiško Supervisor: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Aims: The aim of the thesis was a literature search, which consists in focusing on the issue of agility in football and mainly observing, trying to record the currently available literature that relates to this issue and noting certain opinions and forming a certain node, which is the most relevant for coaches in this regard. Methodology: In this thesis, the method of literature search was used. While writing this thesis we used analyses of already existing foreign and Czech sources, which we commented with our own opinions. Results: Based on the literature search, an outline of the problem was made supported by other possible approaches, drawing on knowledge and experience from sport, football and agility training in both adult and youth settings. The thesis briefly analysed and then described briefly the issues in agility training. Thirty-two foreign sources and 10 Czech sources were studied, starting mainly from foreign sources as they offer a wider range of perspectives and experiences. We found that agility is a very important component of sport performance in soccer players. We pointed out the differences in different authors, the result... Keywords: fotbal; agility; trénink; literární rešerše; football; agility; training,review Available in a digital repository NRGL
Problematika agility ve fotbale (literární rešerše)

Názov bakalárskej práce: Problematika tréningu agility vo futbale (literárna rešerš) Zpracoval: Boris Kočiško Vedúci bakalárskej práce: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Ciele práce: Cieľom práce ...

Kočiško, Boris; Kaplan, Aleš; Hank, Mikuláš
Univerzita Karlova, 2023

Přípustnost a nepřípustnost odhadu
Vagner, Marcel; Maciak, Matúš; Jurečková, Jana
2023 - Slovak
Kvalita odhadu parametra sa často posudzuje pomocou strednej kvadratickej odchýlky (MSE). Pre jednorozmerný parameter je odhad konštruovaný pomocou metódy najmen- ších štvorcov najlepší. Pri odhadovaní viac ako dvojrozmerného parametra sa však odhad stane neprípustný, teda vždy existuje vzhľadom k MSE iný odhad, ktorý bude lepší ako MSE odhad bez ohľadu na hodnotu parametra. Tento záver je známy ako James Stein pa- radox. V rámci tejto bakalárskej práce najprv zadefinujeme prípustnosť a neprípustnosť odhadu, definujeme James-Steinov odhad a porovnáme chovania rôznych odhadov. 1 The quality of a parameter estimate is usually assessed using the mean squared error (MSE). For one dimensional parameter, the estimate constructed using the least squares method is the best. However, for a vector parameter with more than two dimensions this estimator becomes inadmissible. There is always some different estimator which domi- nates the least squares estimate regardless of the parameter value. This phenomenon is well known as the Stein Paradox. The aim of this bachelor thesis is to describe admissi- bility and inadmissibility of an estimator, define the James-Stein estimator and perform a simulation study to compare different estimators. 1 Keywords: Prípustnosť|Steinov odhad|stredná kvadratická odchýlka|odhad parametra; Admissibility|Stein's estimate|mean squared error|parameter estimate Available in a digital repository NRGL
Přípustnost a nepřípustnost odhadu

Kvalita odhadu parametra sa často posudzuje pomocou strednej kvadratickej odchýlky (MSE). Pre jednorozmerný parameter je odhad konštruovaný pomocou metódy najmen- ších štvorcov najlepší. Pri ...

Vagner, Marcel; Maciak, Matúš; Jurečková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Mikrobiální dysbióza indukovaná opioidy
Popjak, Šimon; Drastichová, Zdeňka; Stehlíková, Zuzana
2023 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať dôsledky opioidov v súvislosti s črevným mikrobiómom. Chronické užívanie opioidov vyvoláva v čreve mikrobiálnu dysbiózu, kedy nastáva funkčná aj štruktúrna zmena skladby mikrobiómu. To narúša črevnú homeostázu a vedie k vzniku ochorení. Diverzita mikrobiálnych organizmov klesá a mení sa expresia neurotransmitérov. Opioidy narúšajú na osu mikrobióm-črevo-mozog, ktorá za normálnych okolností funguje v symbióze. Menia zloženie črevných mikrobiot, ovplyvňujú funkciu a štruktúru epitelu čreva a expresiu neurotransmitérov v nervovej sústave. Práca sa zameriava predovšetkým na pôsobenie morfia, ktorého pôsobenie je najlepšie preskúmané. Kľúčové slová: opioidy, mikrobióm, dysbióza, os mikrobióm-črevo-mozog, črevná homeostáza The aim of this bachelor thesis is to describe the consequences of opioids in relation to the gut microbiome. Chronic opioid use induces microbial dysbiosis in the gut, where both functional and structural changes in the composition of the microbiome occur. This disrupts gut homeostasis and leads to diseases. The diversity of microbial organisms decreases and the expression of neurotransmitters changes. Opioids interfere with the microbiomeň-gut-brain axis, which normally functions in symbiosis. They alter the composition of the gut microbiota, affect the function and structure of the gut epithelium and the expression of neurotransmitters in the nervous system. This thesis focuses primarily on the action of morphine, the action of which has been desribed the most. Keywords: opioids, microbiome, dysbiosis, microbiome-gut-brain axis, gut homeostasis Keywords: opioidy; mikrobiom; dysbióza; osa mikrobiom-střevo-mozek; střevní homeostáza; opioids; microbiome; dysbiosis; microbiome-gut-brain axis; gut homeostasis Available in a digital repository NRGL
Mikrobiální dysbióza indukovaná opioidy

Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať dôsledky opioidov v súvislosti s črevným mikrobiómom. Chronické užívanie opioidov vyvoláva v čreve mikrobiálnu dysbiózu, kedy nastáva funkčná aj štruktúrna ...

Popjak, Šimon; Drastichová, Zdeňka; Stehlíková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2023

Aproximace rozdělení úhrnů škod
Antalicová, Viktória; Mazurová, Lucie; Kříž, Pavel
2023 - Slovak
Táto práca sa zaoberá aproximáciou rozdelenia úhrnov škôd. Najprv predstavíme po- stup modelovania úhrnov škôd, ktorý zahŕňa výber vhodného rozdelenia počtov a výšok škôd. Ako ďalšie je vysvetlený výpočet úhrnov škôd ako súčtu príslušného počtu jednot- livých škôd. V druhej kapitole rozoberieme aproximáciu rozdelenia simulovaných úhrnov škôd. Uvedieme rozdelenia zvolené pre aproximáciu, metódu odhadu parametrov týchto rozdelení a následné testovanie zhody týchto rozdelení so skutočným rozdelením simu- lovaných úhrnov škôd. V tretej kapitole zobrazíme výsledky tejto aproximácie a uvedi- eme vhodnosť použitia jednotlivých uvažovaných rozdelení na modelovanie úhrnov škôd. V poslednej časti predstavíme Edgeworthovu aproximáciu ako metódu pre aproximáciu rozdelenia úhrnov škôd. 1 This thesis is focused on the approximation of the distribution of aggregate losses. We first present a method for modelling aggregate losses, which involves selecting an appropriate frequency and severity distributions. Next, the computation of aggregate losses as the sum of the respective number of individual losses is explained. In the sec- ond section, we discuss the approximation of the distribution of the simulated aggregate losses. We present the distributions chosen for the approximation, the method for esti- mating the parameters of these distributions, and the subsequent testing of fit of these distributions with the actual distribution of the simulated aggregate losses. In the third chapter we show the results of this approximation and indicate the suitability of using each of the considered distributions for modelling aggregate losses. In the last section, we introduce the Edgeworth approximation as a method for approximating the distribution of aggregate losses. 1 Keywords: úhrn škôd|rozdelenie úhrnov škôd|Edgeworthova aproximácia; aggregate loss|distribution of aggregate losses|Edgeworth approximation Available in a digital repository NRGL
Aproximace rozdělení úhrnů škod

Táto práca sa zaoberá aproximáciou rozdelenia úhrnov škôd. Najprv predstavíme po- stup modelovania úhrnov škôd, ktorý zahŕňa výber vhodného rozdelenia počtov a výšok škôd. Ako ďalšie je vysvetlený ...

Antalicová, Viktória; Mazurová, Lucie; Kříž, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Odhady parametrů latentního rozdělení pro ordinální data
Hržič, Viktor; Hudecová, Šárka; Komárek, Arnošt
2023 - Slovak
Hlavným cieľom práce je predstavenie problematiky ordinálnych dát a najmä následne vytvorených odhadov latentného rozdelenia hustoty. Takto získané odhady sú porovná- vané v simulačnej štúdii s inými metódami tvorby odhadov, ktoré sú v praxi používané častejšie. Čitateľ bude oboznámený s metódou maximálnej vierohodnosti, ktorá bola vy- užitá pri tvorbe jednotlivých odhadov. Jedna časť je venovaná aj alternatívnemu prístupu využitím Bernsteinových polynómov. Bolo zistené, že s prihliadnutím na benefity, kto- rými sú bezpochyby jednoduchší zber dát v ordinalizovanej podobe a minimalizácia chýb ktorých sa môže dopustiť respondent, sme dostali veľmi kvalitné a hodnotné výsledky. 1 The main goal of the bachelor thesis is to introduce problematics of ordinal data together with estimations of latent density distribution based on ordinal data. The esti- mations obtained using ordinal data are compared to the ones that are more common and used on daily basis. The reader will be introduced to the maximum likelihood method that is used in the development of each estimate. One chapter is dedicated to alterna- tive approach using Bernstein polynomials. When we take all benefits into account such as easier collecting the data in ordinal form or minimization of possible errors committed by respondent, we obtained very valuable and promising results. 1 Keywords: odhady parametrov|parametrické modely|metóda maximálnej vierohodnosti|ordinálne dáta|latentné rozdelenie; estimation of parameters|parametric models|maximum likelihood estimation|ordinal data|latent distribution Available in a digital repository NRGL
Odhady parametrů latentního rozdělení pro ordinální data

Hlavným cieľom práce je predstavenie problematiky ordinálnych dát a najmä následne vytvorených odhadov latentného rozdelenia hustoty. Takto získané odhady sú porovná- vané v simulačnej štúdii s inými ...

Hržič, Viktor; Hudecová, Šárka; Komárek, Arnošt
Univerzita Karlova, 2023

Vybrané aplikace rekurentní metody nejmenších čtverců
Mičuda, Timotej; Hendrych, Radek; Hudecová, Šárka
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca obsahuje predstavenie, odvodenie a implementáciu rekurentnej metódy najmenších štvorcov. Metóda je analógiou klasickej metódy najmenších štvorcov pre lineárnu regresnú úlohu, pričom používa rekurzívny postup na aktualizáciu koeficien- tov. Cieľom tejto práce je predstavenie algoritmu rekurentnej metódy a oboznámenie sa s jej výhodami. Metódu využijeme na tri rôzne simulácie, v ktorých ukážeme jej vlast- nosti a modifikácie. Taktiež metódu aplikujeme na odhady pri použití na reálne dáta v spojitosti s CAPM modelom. 1 This bachelor's thesis introduces, derives and implements recursive least squares me- thod. The recursive least squares method is analogy to ordinary least squares for linear regression exercise. Method uses recursive procedure to update coefficients. The goal of this work is to introduce the recursive method algorithm and to become familiar with its benefits. We will use the method for three different simulations, where we show selected properties and modifications. Also we apply the method for estimation of real data in connection with CAPM model. 1 Keywords: CAPM model|forgetting faktor|metóda najmenších štvorcov|rekurentná metóda najmenších štvorcov; CAPM model|forgetting factor|least squares method|recursive least squares method Available in a digital repository NRGL
Vybrané aplikace rekurentní metody nejmenších čtverců

Táto bakalárska práca obsahuje predstavenie, odvodenie a implementáciu rekurentnej metódy najmenších štvorcov. Metóda je analógiou klasickej metódy najmenších štvorcov pre lineárnu regresnú úlohu, ...

Mičuda, Timotej; Hendrych, Radek; Hudecová, Šárka
Univerzita Karlova, 2023

Teoretické a empirické kvantily a jejích využití pro konstrukci predikčních intervalů
Šimičák, Jakub; Maciak, Matúš; Omelka, Marek
2023 - Slovak
The purpose of the bachelor thesis is to introduce the reader to two approaches to the construction of prediction intervals. The first procedure assumes a probabilistic model and leads to a frequentist prediction interval that uses the relevant theoretical quantiles of probability distributions. The second procedure assumes no probabilistic model and leads to a conformal prediction interval that uses empirical quantiles of the relevant random sample. In the course of the paper, both approaches will be derived in general terms and then illustrated with concrete examples. The thesis also includes a simulation study comparing the empirical coverage of frequentist and conformal prediction inter- vals for random selections from different distributions. 1 Keywords: theoretical quantile|empirický kvantil|predikční interval|spolehlivost; theoretical quantile|empirical quantile|prediction interval|confidence Available in a digital repository NRGL
Teoretické a empirické kvantily a jejích využití pro konstrukci predikčních intervalů

The purpose of the bachelor thesis is to introduce the reader to two approaches to the construction of prediction intervals. The first procedure assumes a probabilistic model and leads to a ...

Šimičák, Jakub; Maciak, Matúš; Omelka, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Vývojový vztah slovní zásoby a fonematického uvědomování
Magočová, Edita; Málková, Gabriela; Nováková Schöffelová, Miroslava
2023 - Slovak
Keywords: fonologické uvedomovanie; lexikálne znalosti; předškolní věk; vývojový gradient; phoneme awareness; lexical skills; development; preschool children Available in a digital repository NRGL
Vývojový vztah slovní zásoby a fonematického uvědomování

Magočová, Edita; Málková, Gabriela; Nováková Schöffelová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2023

Vliv (bez)bariérovosti na seniory v Bratislavě
Dobišová, Ema; Holmerová, Iva; Hejtmánek, Lukáš
2023 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Vliv (bez)bariérovosti na seniory v Bratislavě

Dobišová, Ema; Holmerová, Iva; Hejtmánek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases