Počet nalezených dokumentů: 7456
Publikováno od do

Řízení vztahů se zákazníky v komerční bance
Jorníčková, Monika; Belás, Jaroslav; Virglerová, Zuzana
2015 - český
Diplomová práce se zabývá zlepšením řízení vztahů se zákazníky v bance ČSOB. Teoretická část charakterizuje obecně pojem banka včetně popisu komerční banky. Dále se věnuje definováním zákazníka a souvislostmi spojenými s řízením vztahů banky s klienty. Součástí je také objasnění kvantitativní analýzy konkrétně dotazníku pro účely praktické části. Praktická část je rozdělena na dvě kapitoly - Analýza a Projekt. Analytická část řeší současný stav řízení vztahů se zákazníky v bance a obsahuje vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření včetně srovnání s konkurencí. Následuje projekt, který se věnuje zlepšení řízení vztahů s klienty přes zavedení komponentů vyvolávacího systému a kurzu vzdělávací agentury. Součástí projektu je časová, nákladová a riziková analýza. Klíčová slova: Banka; komerční banka; spotřebitel; CRM; dotazník; The bank; commercial bank; customer; qestionnaire Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Řízení vztahů se zákazníky v komerční bance

Diplomová práce se zabývá zlepšením řízení vztahů se zákazníky v bance ČSOB. Teoretická část charakterizuje obecně pojem banka včetně popisu komerční banky. Dále se věnuje definováním zákazníka a ...

Jorníčková, Monika; Belás, Jaroslav; Virglerová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt společenské odpovědnosti firem ve společnosti XYZ, a.s.
Kozová, Hana; Tomancová, Lucie; Křižková, Lenka
2015 - český
Tato diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem. Cílem práce je navrhnout CSR aktivity, které povedou ke zlepšení společenské odpovědnosti v dané organizaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracována dostupná literatura týkající se společenské odpovědnosti firem. Dále jsou zde popsány jednotlivé tři pilíře CSR, a to ekonomický, sociální a environmentální včetně teorie stakeholders. Praktická část se věnuje nejprve charakteristice společnosti. Následně je v práci analyzována současná úroveň CSR aktivit ve společnosti XYZ, a. s. Pak je provedena PESTLE analýza vnějšího okolí, ve kterém se podnik nachází a SWOT analýza vztahující se ke společenské odpovědnosti. V závěru práce bude pro společnost XYZ, a. s. vypracován projekt skládající se z dílčích CSR aktivit. Klíčová slova: Společenská odpovědnost firem; pilíře CSR; stakeholdeři; SWOT analýza; PESTLE analýza; Corporate social responsibility; The pillars of CSR; Stakeholders; SWOT analysis; PESTLE analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt společenské odpovědnosti firem ve společnosti XYZ, a.s.

Tato diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem. Cílem práce je navrhnout CSR aktivity, které povedou ke zlepšení společenské odpovědnosti v dané organizaci. Práce je rozdělena ...

Kozová, Hana; Tomancová, Lucie; Křižková, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt na zlepšení elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Slavičín
Havrlantová, Eva; Macháček, Jiří; Danko, Lukáš
2015 - český
Diplomová práce se zabývá problematikou elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Slavičín. Cílem práce je poskytnout potřebné základní informace, zhodnotit současný stav eGovernmentu na MěÚ Slavičín a navrhnout možné řešení pro zlepšení současného stavu. V části teoretické jsou vymezeny základní pojmy z oblasti elektronizace veřejné správy, dále význam a legislativní rámec eGovernmentu. Praktická část práce obsahuje vývoj elektronizace veřejné správy v České republice, analýzu současného stavu elektronizace Městského úřadu Slavičín, jsou zde zpracovány výsledky provedeného dotazníkového šetření a na závěr je navržen projekt na zlepšení stavu eGovernmentu na MěÚ Slavičín. Klíčová slova: eGovernment; Czech POINT; datové schránky; veřejná správa; informační a komunikační technologie; data boxes; public sector; information and communication technologies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt na zlepšení elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Slavičín

Diplomová práce se zabývá problematikou elektronizace veřejné správy na Městském úřadě Slavičín. Cílem práce je poskytnout potřebné základní informace, zhodnotit současný stav eGovernmentu na MěÚ ...

Havrlantová, Eva; Macháček, Jiří; Danko, Lukáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zefektivnění způsobu stanovení časové náročnosti práce na vybraných pracovištích ve společnosti CZUB, a.s.
Fibichrová, Michaela; Bobák, Roman; Trtek, Martin
2015 - český
Diplomová práce se zabývá měřením práce. Cílem teoretické části diplomové práce je zpracovat literární rešerši orientovanou na oblast výrobního procesu, štíhlého pracoviště a zejména na oblasti normování a měření práce. Cílem praktické části diplomové práce je analyzovat vybraná pracoviště prostřednictvím zvolených metod průmyslového inženýrství za účelem zjištění spotřeby času pracovníka při výkonu pracovní operace. Výstupem analýzy jsou návrhy na nápravná opatření, která jsou zpracována v projektové části diplomové práce. Účelem navržených opatření je racionalizace norem času a zefektivnění způsobu stanovení časové náročnosti práce na vybraných pracovištích ve společnosti CZUB, a.s. Klíčová slova: měření práce; normy; metody předem stanovených časů; MOST; efektivita; software; Work Measurement; Norms; Predetermined Motion Time System; Efficiency; Software Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt zefektivnění způsobu stanovení časové náročnosti práce na vybraných pracovištích ve společnosti CZUB, a.s.

Diplomová práce se zabývá měřením práce. Cílem teoretické části diplomové práce je zpracovat literární rešerši orientovanou na oblast výrobního procesu, štíhlého pracoviště a zejména na oblasti ...

Fibichrová, Michaela; Bobák, Roman; Trtek, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt rekonstrukce Restaurace pod Věží na Penzion pod Věží
Sedláčková, Barbora; Tučková, Zuzana; Virglerová, Zuzana
2015 - český
Diplomová práce se zabývá projektem rekonstrukce restaurace na penzion. Práce je rozvržena do tří částí. První část tvoří teoretické poznatky z oblasti cestovního ruchu a hotelových služeb. Ve druhé části jsou provedeny analýzy, a to geografická analýza, analýza konkurence, PESTE analýza a SWOT analýza. Poslední část diplomové práce je věnována zpracování projektu rekonstrukce restaurace. Součástí projektu je zajištění lidských zdrojů, technické a technologické vybavení, dopady na životní prostředí, zajištění finančních zdrojů, zdroje financování provozu penzionu, marketingový plán, finanční plán a analýza řízení rizik. Klíčová slova: cestovní ruch; ubytovací služby; kategorizace; klasifikace; stravovací služby; penzion; tourism; accommodation services; classification; categorization; food services; guesthouse Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt rekonstrukce Restaurace pod Věží na Penzion pod Věží

Diplomová práce se zabývá projektem rekonstrukce restaurace na penzion. Práce je rozvržena do tří částí. První část tvoří teoretické poznatky z oblasti cestovního ruchu a hotelových služeb. Ve druhé ...

Sedláčková, Barbora; Tučková, Zuzana; Virglerová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu v oblasti územního plánování
Juříčková, Romana; Zicha, Jiří; Šnédar, Libor
2015 - český
Diplomová práce je zaměřena na rozhodování Nejvyššího správního soudu v oblasti územního plánování. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy územního plánování, jsou definovány aspekty procesu územního plánování a jeho právní rámec. Praktická část se zaměřuje na proces přezkumu správního soudnictví v oblasti územního plánování a činnost Nejvyššího správního soudu, se zvláštním zaměřením na opatření obecné povahy. Dále zkoumá konkrétní případy rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu. Nakonec přináší hodnocení působení Nejvyššího správního soudu v souvislosti s územním plánování. Klíčová slova: zemní plánování; stavební zákon; Nejvyšší správní soud; opatření obecné povahy; soudní přezkum; spatial planning; building law; Supreme Administrative Court; provisions of general character; judical review Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu v oblasti územního plánování

Diplomová práce je zaměřena na rozhodování Nejvyššího správního soudu v oblasti územního plánování. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy územního plánování, jsou definovány aspekty ...

Juříčková, Romana; Zicha, Jiří; Šnédar, Libor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Exekuční řízení a návrh na zvýšení efektivnosti vymáhání daňových pohledávek
Kramplová, Veronika; Zicha, Jiří; Šnédar, Libor
2015 - český
Diplomová práce se v teoretické části zabývá daňovým exekučním řízením, rozebírá právní úpravu daňové exekuce a předpisy s ní související. Analyzuje činnost správce daně před zahájením daňové exekuce a dále uvádí předpoklady pro zahájení vymáhání a nařízení daňové exekuce. Praktická část obsahuje jednotlivé formy vymáhání daňových pohledávek, které jsou využívány při vymáhání nedoplatků. Závěr práce obsahuje návrh k vyšší efektivnosti exekučního řízení v oblasti daňových pohledávek. Klíčová slova: daňová exekuce; exekuční řízení; exekuční příkaz; exekuční prostředky; zástavní právo; tax execution; execution procedures; execution order; enforcement means; pledge Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Exekuční řízení a návrh na zvýšení efektivnosti vymáhání daňových pohledávek

Diplomová práce se v teoretické části zabývá daňovým exekučním řízením, rozebírá právní úpravu daňové exekuce a předpisy s ní související. Analyzuje činnost správce daně před zahájením daňové exekuce ...

Kramplová, Veronika; Zicha, Jiří; Šnédar, Libor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zefektivnění výrobního procesu ve společnosti Novibra Boskovice s.r.o.
Hrdina, Pavel; Chromjaková, Felicita; Purket, Pavel
2015 - český
Cílem diplomové práce je zefektivnění výrobního procesu na úseku Pračky, ve společnosti Novibra Boskovice s.r.o, pomocí nástrojů průmyslového inženýrství. Pro tyto účely je nutné provést analýzu úseku a identifikovat největší zdroje plýtvání na pracovištích. Na základě zjištění jsou stanovena doporučení, která mají za cíl snížit výrobní náklady a navýšit výrobní kapacity strojů na úseku Pračky. Klíčová slova: analýza; kapacita; využití; výroba; plýtvání; efektivita; analysis; capacity; workload; production; waste; efectiveness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Zefektivnění výrobního procesu ve společnosti Novibra Boskovice s.r.o.

Cílem diplomové práce je zefektivnění výrobního procesu na úseku Pračky, ve společnosti Novibra Boskovice s.r.o, pomocí nástrojů průmyslového inženýrství. Pro tyto účely je nutné provést analýzu úseku ...

Hrdina, Pavel; Chromjaková, Felicita; Purket, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt aplikace metody SMED u vybrané výrobní linky ve společnosti Mitas, a.s.
Kouřil, Jakub; Chromjaková, Felicita; Machura, Tomáš
2015 - český
Diplomová práce se zabývá aplikací metody SMED u výrobní linky pro přípravu polotovarů ve společnosti Mitas, a.s. s cílem snížení doby přetypování. V úvodní části je zpracován teoretický základ, týkající se průmyslového inženýrství, štíhlé výroby, metody rychlého pře-typování SMED, týmového workshopu a standardizace. V následující části práce je předsta-vena společnost a výrobní linka, na níž je provedena analýza současného stavu přetypování, která je základem pro zavedení metody SMED. Samotná aplikace je obsahem projektové části, ve které jsou v závislosti na jednotlivých krocích metody představeny návrhy na zkrá-cení časů činností při přetypování. Výstupem práce je návrh nového pracovního postupu, který zajistí vyšší produktivitu výroby. Klíčová slova: SMED; rychlé změny; Mitas; průmyslové inženýrství; produktivita; štíhlá výroba; plýtvání; quick changeover; industrial engineering; productivity; lean manufacturing; waste Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt aplikace metody SMED u vybrané výrobní linky ve společnosti Mitas, a.s.

Diplomová práce se zabývá aplikací metody SMED u výrobní linky pro přípravu polotovarů ve společnosti Mitas, a.s. s cílem snížení doby přetypování. V úvodní části je zpracován teoretický základ, ...

Kouřil, Jakub; Chromjaková, Felicita; Machura, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zavedení nového produktu firmy K-PROFI na český trh
Konečná, Ivana; Barešová, Petra; Bejtkovský, Jiří
2015 - český
Tato diplomová práce se zabývá projektem zavedení nového produktu společnosti K-profi, spol. s r. o. na český trh. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky, které se týkají marketingového mixu zaměřeného na B2B trh, charakteristiky pojmu "nový výrobek" a analýz vhodných pro vstup nového výrobku na trh. Druhá část je rozdělena na analytickou a projektovou. Analytická část je zaměřena na charakteristiku produktu, provedení jednotlivých analýz a průzkumu trhu. Projektová část se zabývá samotným zavedením produktu na trh. Na závěr této části je projekt podroben časové, nákladové a rizikové analýze. Cílem práce je navrhnout společnosti takový projekt, který zohledňuje charakter produktu a finanční možnosti společnosti. Klíčová slova: projekt; analýza; B2B trh; LED osvětlení; marketing; nový produkt; marketingový průzkum; project; analysis; B2B market; LED lighting; new product; market research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt zavedení nového produktu firmy K-PROFI na český trh

Tato diplomová práce se zabývá projektem zavedení nového produktu společnosti K-profi, spol. s r. o. na český trh. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky, které se týkají marketingového ...

Konečná, Ivana; Barešová, Petra; Bejtkovský, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze