Počet nalezených dokumentů: 20820
Publikováno od do

Ocenění podniku A.W. spol. s r.o.
Klárová, Adéla; Svačina, Pavel; Juráš, Dalibor
2017 - český
Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku A. W. spol. s r. o. a je modelací znaleckého posudku ocenění společnosti k 1.1.2016. Ocenění bylo zpracováno z pohledu externího subjektu s využitím veřejně dostupných a částečně i interních informací a podkladů. Práce se věnuje představení oceňované společnosti a následné aplikaci postupů a metod ocenění strategické analýze, finanční analýze, rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná, analýze a prognóze generátorů hodnoty, z předchozích částí vychází sestavený finanční plán a závěrem je ocenění podniku. Pro ocenění podniku je použito předběžné ocenění pomocí prognózovaných generátorů hodnoty, stěžejní je ocenění metodou diskontovaných peněžních toků (DCF) entity, pro porovnání slouží ocenění metodami tržního porovnání metoda srovnatelných podniků a metoda odvětvových multiplikátorů, doplňkovým oceněním je majetkové ocenění účetní hodnotou společnosti. The aim of this thesis is an establishment of the value of the company A. W. spol. s r. o. and it is a simulation of the expert opinion to the date 1st of January 2016. The valuation is compiled from the point of view of an external subject, using accessible public and partially internal sources of information. The thesis deals with the presentation of the evaluated company and following application of procedures and methods of valuation strategic analysis, financial analysis, division of assets into necessary and unnecessary for the operation, analysis and prognosis of the value generators, from the previous parts upcoming compilation of a complete financial plan and the appropriate valuation. For the valuation are used the following methods: preliminary valuation using the value generators, the principal is the discounted cash flow (DCF) entity method, as an alternative are used the market comparison methods method of comparable companies and sector multiplier method, the valuation is supplemented by the property method in the form of company book value. Klíčová slova: metoda DCF; A.W. spol. s r. o.; finanční analýza; strategická analýza; generátory hodnoty; ocenění; finanční plán; financial plan; A.W. spol. s r. o.; value generators; financial analysis; strategic analysis; valuation; DCF method Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Ocenění podniku A.W. spol. s r.o.

Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku A. W. spol. s r. o. a je modelací znaleckého posudku ocenění společnosti k 1.1.2016. Ocenění bylo zpracováno z pohledu externího subjektu ...

Klárová, Adéla; Svačina, Pavel; Juráš, Dalibor
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vývoj inkasa daně z příjmů právnických osob v ČR
Novotná, Veronika; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
2017 - český
Diplomová práce má za cíl analyzovat vývoj inkasa daně z příjmu právnických osob v České republice v letech 2006-2014. Dále má tato diplomová práce za cíl analyzovat vývoj využití odpočtů a slev v České republice za sledované období. V teoretické části se zaměřím na popis daně z příjmu právnických osob. Dále na popis odpočtů, a to jak z teoretického pohledu, tak i konkrétního popisu, jaké typy odpočtů česká legislativa umožňuje. V kapitole 1.4 bude následovat i popis slev obdobným způsobem. Následně praktická část obsahuje jak analýzu závislosti výnosu daně z příjmu právnických osob na sazbě daně z příjmu právnických osob, tak na hrubé přidané hodnotě, či na hrubém domácím produktu. V kapitole 2.2 je provedeno testování, zda hrubá přidaná hodnota, či hrubý domácí produkt ovlivňuje uplatňování odpočtů, které jsou rozdělené na různé skupiny, to jak z celkového pohledu, tak z pohledu typu právní formy, či NACE. V kapitole 2.3 je provedena obdobná analýza, nikoliv u odpočtů, nýbrž u slev. The main aim of thesis is to analyse the development of the collection of tax on corporate income in the Czech Republic between years 2006 and 2014. The partial aim of my work is to analyse the evolution of use of deductions and tax reliefs in the Czech Republic for the mentioned period. The theoretical part of my work will focus on the description of the corporate income tax, description of deduction, and description of deductions which Czech legislation allows. In Chapter 1.4 is description of tax relief. Practical part of my work contains an analysis how dependent tax revenues from corporate income tax rate, gross value added or gross domestic product. In Chapter 2.2 is tested if gross added value or gross domestic product affects the application of deductions, which are divided into different groups - in sum, type of legal form or NACE. In Chapter 2.3 is a similar analysis for tax relief. Klíčová slova: daň z příjmu právnických osob; slevy; odpočty; HPH; HDP; gross value added; deduction; gross domestic product; tax relief; corporate tax Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Vývoj inkasa daně z příjmů právnických osob v ČR

Diplomová práce má za cíl analyzovat vývoj inkasa daně z příjmu právnických osob v České republice v letech 2006-2014. Dále má tato diplomová práce za cíl analyzovat vývoj využití odpočtů a slev v ...

Novotná, Veronika; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza úvěrů obyvatelstvu v České republice
Šlapáková, Zuzana; Dvořák, Petr; Diviš, Martin
2017 - český
Tato diplomová práce se zabývá vývojem trhu se spotřebitelskými úvěry v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje charakteristice spotřebitelského úvěru, jeho ukotvení v českém právním řádu, jeho druhům, subjektům na trhu se spotřebitelskými úvěry a úvěrovému procesu. Druhá část analyzuje statistická data, zobrazuje vývoj na trhu se spotřebitelskými úvěry a vývoj zadluženosti českých domácností. Závěr práce obsahuje odhad možného budoucího vývoje této části trhu. This diploma thesis deals with the development of the consumer credit market in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts. The first part is dedicated to characteristics of consumer credit, its anchoring in the Czech legislation, its types, subjects in the consumer credit market and the credit approval process. The second part analyses the statistical data, shows the development of the consumer credit market and the development of the indebtedness of Czech households. The end of thesis contains an estimate of probable future development of this part of market. Klíčová slova: Česká republika; vývoj úvěrů; zákon o spotřebitelském úvěru; spotřebitelský úvěr; development of credit; Consumer Credit Act; consumer credit; Czech Republic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza úvěrů obyvatelstvu v České republice

Tato diplomová práce se zabývá vývojem trhu se spotřebitelskými úvěry v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje charakteristice spotřebitelského úvěru, jeho ukotvení v ...

Šlapáková, Zuzana; Dvořák, Petr; Diviš, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Komparace zdanění firem ve vybraných zemích
Alexandrová, Adéla; Vítek, Leoš; Ochrana, František
2017 - český
Diplomová práce se zabývá komparací zdanění firem v České republice, Rakousku a Spolkové republice Německo. Je zaměřena zejména na daň z příjmů právnických osob a její konstrukční prvky. Cílem práce je seznámit čtenáře s odlišnostmi při stanovení daně z příjmů u zvolených zemí a zhodnotit daňovou konkurenci mezi těmito státy. První část je věnována základním pojmům a představení zákonné úpravy daně z příjmů v České republice, Rakousku a Spolkové republice Německo. Následující část diplomové práce se zabývá komparací prvků daně z příjmů právnických osob a vyzdvižením odlišností v jednotlivých zemích a následným výpočtem daňové povinnosti u modelové společnosti. The diploma thesis is focused on comparison of company tax in Czech Republic, Austria and Germany. It is deeply focused on corporate income tax of the legal entity and its construction parts. The aim of the work is to acquaint the reader with differences during setting the tax amount at mentioned countries and evaluate tax competition between countries as mentioned above. First part of this thesis is focused on basic concepts and introduction of statutory income tax treatment in the Czech Republic, Austria and Germany. Next section of this thesis is focused on comparing elements of the corporation tax with highlighting country differences and calculation of the income tax at a sample company. Klíčová slova: daň z příjmů právnických osob; Spolková republika Německo; komparace; Česká republika; Rakousko; Germany; Czech Republic; Corporate income tax; comparison; Austria Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Komparace zdanění firem ve vybraných zemích

Diplomová práce se zabývá komparací zdanění firem v České republice, Rakousku a Spolkové republice Německo. Je zaměřena zejména na daň z příjmů právnických osob a její konstrukční prvky. Cílem práce ...

Alexandrová, Adéla; Vítek, Leoš; Ochrana, František
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Jednotka zdanění jako faktor odvodového zatížení osobních příjmů ve státech OECD
Formánková, Barbara; Vančurová, Alena; Kábelová, Lucie
2017 - český
Tato diplomová práce zkoumá vliv jednotky zdanění na výši odvodového zatížení osobních příjmů v zemích OECD. Jejím cílem je analyzovat vliv nominální sazby daně na vývoj v uplatňování jednotek zdanění. V první části se zabývám možným způsobem nastavení jednotky zdanění a výhodami a nevýhodami, které s sebou takové nastavení jednotky zdanění nese. Druhá část je věnována praktickému způsobu zdanění při zvolené jednotce zdanění a daňovým úlevám, které jsou pro zohlednění sociálního postavení poplatníka s jednotlivým typem jednotky zdanění spojeny. V poslední části, která analyzuje současný trend v uplatňování jednotky zdanění v zemích OECD, jak se tento trend v historii vyvíjel a jak byl tento vývoj ovlivněn nominální sazbou daně, zkoumám přechod od společného zdanění ke zdanění individuálnímu, který byl zaznamenán v zemích OECD v posledních padesáti letech a byl zapříčiněn převážně negativním vlivem marginálních sazeb daně na ochotu pracovat sekundárně výdělečných osob v domácnosti. This Masters thesis elaborates on the influence of tax unit on the amount of the personal income tax burden in OECD countries. Its aim is to analyse the effect of the nominal tax rate on the development of the tax units application. In the first part I deal with the possible theoretical settings of the tax unit and assesses the advantages and disadvantages that such settings bring about. The second part reflects the practical way of taxation in relation to a particular taxing unit and the related tax relief taking into consideration the social status of the taxpayer. In the final part, which analyses the current trend in the application of the tax unit in OECD countries, maps the trend developments throughout the history and points out how this trend was influenced by the nominal tax rate, I examine the transition from joint taxation to the individual taxation that had been recorded in OECD countries in recent fifty years and had been predominantly caused by the negative impact of the marginal tax rates on the work incentives of second earners in the household. Klíčová slova: společné zdanění; marginální sazby osobní důchodové daně; zdanění manželů; daň z příjmu fyzických sosob; jednotka zdanění; taxation of spouses; joint taxation; marginal rates of personal income tax; personal income tax; tax unit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Jednotka zdanění jako faktor odvodového zatížení osobních příjmů ve státech OECD

Tato diplomová práce zkoumá vliv jednotky zdanění na výši odvodového zatížení osobních příjmů v zemích OECD. Jejím cílem je analyzovat vliv nominální sazby daně na vývoj v uplatňování jednotek ...

Formánková, Barbara; Vančurová, Alena; Kábelová, Lucie
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

BEPS a jeho dopad na daňový systém České republiky
Chrien, Kristián; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
2017 - český
Cílem diplomové práce je analyzovat opatření BEPS pro oblast digitální ekonomiky v návaznosti na relevantní opatření vztahujících se k tomuto sektoru ekonomiky. V první části práce je charakterizován digitální sektor a jeho klíčové obchodní modely. Dále jsou popsány hlavní rizika v oblasti přímého a nepřímého zdanění. V druhé části práce jsou analyzována speciální opatření BEPS vztahující se k sektoru digitální ekonomiky a také další opatření, které souvisí digitální ekonomikou. Třetí část práce popisuje opatření pro digitální sektor v rámci iniciativy Anti-BEPS, která vznikla na půdě Evropské unie. Popisuje opatření v rámci Direktivy proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem ATAD ve třech nových oblastech, které projekt BEPS neřeší. Tato část se také zabývá opatřeními obsaženými v Směrnici o administrativní spolupráci DAC a Akčním plánem EU pro spravedlivé a účinné zdanění příjmů právnických osob. Poslední kapitola se věnuje analýze navrhovaných řešení z pohledu České republiky. Modeluje konkrétní opatření v rámci stálé provozovny a srážkové daně na sektor digitální ekonomiky v ČR, konkrétně na oblast web hostingu. Cílem je vyčíslit možný dopad na výběr daní z transakcí spadajících do web hostingového modelu podnikání. The aim of this diploma thesis is to analyze the BEPS measures for the digital economy in connection with the relevant measures related to this sector of the economy. The first part of the thesis characterizes the digital sector and its key business models. The main risks in the field of direct and indirect taxation are described below. The second part of the thesis analyzes the BEPS special measures related to the digital economy sector as well as other measures related to the digital economy. The third part of the thesis describes measures for the digital sector within the framework of the Anti-BEPS initiative, which took place in the European Union. Describes measures under the ATAD Anti-Tax Avoidance Directive in three new areas not addressed by the BEPS project. This section also addresses the measures contained in the DAC Administrative Cooperation Directive and the EU Action Plan for Fair and Efficient Taxation of Corporate Income. The last chapter deals with the analysis of proposed solutions from the point of view of the Czech Republic. It models specific measures within a permanent establishment and withholding tax on the digital economy sector in the Czech Republic, specifically on the field of web hosting. The goal is to quantify the possible impact on tax collection from transactions falling within the web hosting business model. Klíčová slova: DAC; ATAD; Nexus; stála provozovna; digitální ekonomika; BEPS akce č. 1; ATAD; Digital economy; Nexus; permanent establishment; DAC; BEPS action 1 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
BEPS a jeho dopad na daňový systém České republiky

Cílem diplomové práce je analyzovat opatření BEPS pro oblast digitální ekonomiky v návaznosti na relevantní opatření vztahujících se k tomuto sektoru ekonomiky. V první části práce je charakterizován ...

Chrien, Kristián; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zdanění developerské společnosti
Kašpar, Jan; Francírek, František; Zídková, Hana
2017 - český
Cílem práce je zajištění dále specifikovaných předpokladů nezbytných k bezchybnému výkonu služby daňového poradenství poskytovaného developerské společnosti. Tento hlavní cíl se dále rozpadá na tři dílčí, spočívající v popisu developerského procesu, rozboru souvisejících daňových otázek a nastínění scénářů možného vývoje developmentu. Využitými metodami jsou rešerše informačních zdrojů, dotazování u celkem 13 odborných konzultantů, analýza a následná syntéza získaných poznatků. Oproti obdobným pracím tento text klade velký důraz na praktické aspekty zdanění developerské společnosti a místo klasického tématického třídění textu poskytuje čtenáři třídění chronologické a tím i lepší orientaci v komentovaném tématu. Práci se podařilo splnit všechny vytyčené cíle a lze ji proto považovat za účinný vzdělávací nástroj především pro účetní a daňové poradce, kteří potřebují získat znalosti jak o samotné podstatě činnosti developerské společnosti, tak o souvisejících daňových otázkách. The aim of diploma thesis is to guarantee all requirements, which are necessary for providing a correct service of tax advisory. The main aim is devided into three parcial aims: description of development proces, analysis of related tax issues and to provide a development trends estimation. Methods used in this paper are recherche of related sources, interview with overal 13 consultants, analysis and folowing synthesis of reached knowledge. In comparison with another papers on similar topic, this text puts accent on practical aspects of development company taxation. Because of more precise understanding of commented issues, thesis provides chronological structure instead of classic thematical structure, used in most of similar papers. Thesis accomplished all the established objectives so it is efficient educational instrument mainly for a bookkeeperes and tax advisors, who needs to gain a knowledge of development as such, and it´s taxation. Klíčová slova: investice; daň; nemovitost; SPV; daň z nabytí nemovitosti; daň z příjmů; daň z nemovitosti; daň z přidané hodnoty; projektová společnost; developer; stavebnictví; building; developer; value added tax; income tax; investments; project company; property tax; tax; building industry; spv; property transfer tax Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Zdanění developerské společnosti

Cílem práce je zajištění dále specifikovaných předpokladů nezbytných k bezchybnému výkonu služby daňového poradenství poskytovaného developerské společnosti. Tento hlavní cíl se dále rozpadá na tři ...

Kašpar, Jan; Francírek, František; Zídková, Hana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Daňový systém Slovenska
Soukupová, Petra; Klazar, Stanislav; Čejková, Eliška
2017 - český
Tato diplomová práce se zabývá daňovým systémem Slovenska. Hlavním cílem diplomové práce je zachytit vývoj jednotlivých daňových reforem provedených na území současné Slovenské republiky a popis jejich následkem vzniklých daňových systémů. Dílčím cílem je analýza elektronické evidence tržeb. V první kapitole je definován pojem daňová reforma a popsány daňové reformy ve světě, následně jsou pak blíže specifikovány daňové reformy na území Československa. Druhá kapitola se zaměřuje na velkou daňovou reformu na Slovensku v roce 2004. Třetí kapitola se věnuje současnému daňovému systému. Čtvrtá kapitola se zabývá elektronickou evidencí tržeb. This final thesis deals with the tax system of Slovakia. The main aim of the thesis is to capture the development of the tax reforms carried out in the Slovak Republic and the decription of the consequences of the resulting tax systems. The partial aim is the analysis of the Electronic Register of Sales. The first chapter defines the concept of tax reform and describes tax reforms in the world, then there are futher specified tax reforms of Czechoslovakia. The second chapter focuses on a big tax reform in Slovakia in 2004. The third chapter is devoted to the current tax system. The fourth chapter deals with the Electronic Register of Sales. Klíčová slova: přímé daně; daně; elektronická evidence tržeb; nepřímé daně; daňová reforma; Slovenská republika; The Slovak Republic; Electronic Register of Sales; indirect taxes; direct taxes; tax reform; taxes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Daňový systém Slovenska

Tato diplomová práce se zabývá daňovým systémem Slovenska. Hlavním cílem diplomové práce je zachytit vývoj jednotlivých daňových reforem provedených na území současné Slovenské republiky a popis ...

Soukupová, Petra; Klazar, Stanislav; Čejková, Eliška
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Transmisní mechanismus dopadů měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky
Bohovicová, Petra; Brůna, Karel; Jakl, Jakub
2017 - český
Diplomová práce je věnována tématu dopadu měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky. Práce představuje transmisní mechanismus v režimu cílování inflace a popisuje dopady měnové politiky do bankovního sektoru přes jeho konkrétní kanály, tj. úrokový, kanál cen aktiv, kurzový a úvěrový kanál. Cílem práce je představit transmisní mechanismus České republiky a určit existenci a významnost těchto kanálů analýzou vybraných časových řad. Analýza probíhá za období 2002- listopad 2013 z důvodu konzistentnosti dat napříč všemi kanály. Použité metody v praktickém výzkumu jsou korelační a grafická analýza a lineární regresní model s úrovňovou konstantou. Výpočty jsou prováděny analýzou v MS Excel a software Gretl. This thesis analyzes the impact of the monetary policy of the Czech Republic on the Czech banking sector. It explains the monetary transmission mechanism in an inflation targeting regime and its channels: interest rates channel, asset price channel, exchange rate channel and credit channel. The aim of the thesis is to introduce and analyze channels of the Czech transmission mechanism by Correlation and Graphical Analysis of chosen time series and using Linear Regression Model. The analyses are calculated in MS Excel and Gretl. Klíčová slova: bankovní systém; lineární regresní model; cílování inflace; měnová politika; úroková míra; transmisní mechanismus; transmission mechanism; linear regression model; inflation targeting; interest rate; banking system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Transmisní mechanismus dopadů měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky

Diplomová práce je věnována tématu dopadu měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky. Práce představuje transmisní mechanismus v režimu cílování inflace a popisuje dopady měnové ...

Bohovicová, Petra; Brůna, Karel; Jakl, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití ratingu v regulatorní praxi
Řehořová, Monika; Blahová, Naďa; Metrah, Samy
2017 - český
Diplomová práce se zabývá využitím ratingu v rámci přístupu stanovení kapitálových požadavků. Zaměřuje se na použití standardizované metody a interního ratingového modelu pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku s ohledem na různé expozice. Hodnotí, který z přístupů se lépe hodí pro řízení rizika a potřeby kapitálové přiměřenosti s ohledem na kritiku externích ratingových agentur a složitost interního ratingového systému. Blíže také rozebírá problém odpovědnosti ratingových agentur za hodnocení a nedostatečné konkurenční prostředí. Pojednává o možných alternativách k externímu ratingu. Detailněji zkoumá proces interního ratingu v bankách a faktory, které ovlivňují ratingové hodnocení z hlediska expozic vůči různým subjektům. Následně také rozebírá stanovení výše opravných položek k očekávaným ztrátám z pohledávek a případný dopad přijetí IFRS 9 na kapitálovou přiměřenost. This master thesis deals with the issue of using rating in the context of determining capital requirements. The focus is on using the Standardised Approach and the Internal Rating-Based Approach to calculate credit risk capital requirements. Different approaches to managing the risk and evaluating the capital adequacy. Criticism of rating agencies as well as the complexity of Internal Rating-Based Approach is taken into account. Furthermore, the thesis discusses the issue of responsibility of external rating agencies for their evaluations, and together with the issue of lacking competition. Various alternatives to external rating are discussed. The internal rating process is discussed in more detail along with the factors which affect rating evaluations of exposures to various entities. Subsequently, the thesis focuses on determining the rate of provision for impairment expected losses on receivables, and a possible impact of accepting IFRS 9 on capital adequacy. Klíčová slova: riziková váha; kapitálová přiměřenost; ratingové agentury; rating; úvěrové riziko; selhání; default; credit risk; rating; risk weight; capital adequacy; rating agencies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Využití ratingu v regulatorní praxi

Diplomová práce se zabývá využitím ratingu v rámci přístupu stanovení kapitálových požadavků. Zaměřuje se na použití standardizované metody a interního ratingového modelu pro výpočet kapitálového ...

Řehořová, Monika; Blahová, Naďa; Metrah, Samy
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze