Počet nalezených dokumentů: 75
Publikováno od do

Vývoj pojetí součásti věci
2022 -
VŠKP se zabývá vývojem pojmu součásti věci jako objektu občanskoprávních vztahů, především z pohledu změny právních předpisů na území České republiky od přijetí obecného zákoníku občanského (ABGB) až do současnosti. Na praktických příkladech je ukazováno, jak se měnil obsah pojmu součásti, a jak se v důsledku změny právní úpravy změnila součást věci v samostatnou věc a zase zpět. VKŠP obsahuje analýzu založenou na interpretaci judikatury a právních norem. Klíčová slova: vývoj; součást; občanský zákoník; obecný zákoník občanský; příslušenství; občanské právo; superficies solo cedit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vývoj pojetí součásti věci

VŠKP se zabývá vývojem pojmu součásti věci jako objektu občanskoprávních vztahů, především z pohledu změny právních předpisů na území České republiky od přijetí obecného zákoníku občanského (ABGB) až ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Odůvodnění civilního rozsudku soudu prvního stupně
2022 -
Tématem této rigorózní práce je odůvodnění civilního rozsudku soudu prvního stupně. Práce se zabývá jak obecným základním právem na náležité odůvodnění soudního rozhodnutí, tak konkrétními aspekty odůvodňování civilních rozsudků v občanském soudním řízení. Závěrem se práce pokouší o nastínění možné budoucnosti odůvodňování civilních rozsudků. Klíčová slova: právo na spravedlivý proces; odůvodnění; odůvodnění rozsudku; civilní rozsudek; občanské soudní řízení; občanský soudní řád; civilní právo procesní; civilní proces Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Odůvodnění civilního rozsudku soudu prvního stupně

Tématem této rigorózní práce je odůvodnění civilního rozsudku soudu prvního stupně. Práce se zabývá jak obecným základním právem na náležité odůvodnění soudního rozhodnutí, tak konkrétními aspekty ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Společné jmění manželů a insolvenční řízení
2022 -
Rigorózní práce se zabývá průsečíkem právní úpravy společného jmění manželů a insolvenčního řízení jako jednoho ze způsobů řešení nepříznivé situace dlužníka spočívající v nemožnosti plnit své dluhy. Práce se zaměřuje zejména na otázky, v jakých případech společné jmění manželů zaniká a jakým způsobem dochází k jeho vypořádání. Klíčová slova: společné jmění manželů; insolvenční řízení; zánik společného jmění manželů; vypořádání společného jmění manželů; oddlužení; konkurs; reorganizace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Společné jmění manželů a insolvenční řízení

Rigorózní práce se zabývá průsečíkem právní úpravy společného jmění manželů a insolvenčního řízení jako jednoho ze způsobů řešení nepříznivé situace dlužníka spočívající v nemožnosti plnit své dluhy. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Eutanázie, asistovaná sebevražda a související trestné činy proti životu
2022 -
Rigorózní práce se zabývá problematikou eutanázie, asistované sebevraždy a s nimi souvisejícími trestnými činy proti životu. Je členěna do jednotlivých kapitol, z nichž prvních šest je věnováno právě otázce eutanázie a asistované sebevraždy. Zabývám se zde mimo jiné i zahraniční legislativní úpravou nejen členských států EU, kde je eutanázie či asistovaná sebevražda povolena, a následně se věnuji rozboru nejzásadnějších rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se dané tématiky. Po zhodnocení průzkumu názoru české populace na danou problematiku a představení návrhů zákonů o důstojné smrti předložených v minulých letech, popisuji a analyzuji ty trestné činy proti životu, které souvisejí s tématem eutanázie a asistované sebevraždy. Zaměřuji se nejprve na obecnou charakteristiku vybraných trestných činů proti životu, nechybí ani kategorizace typických forem a způsobů páchání takových trestných činů, podrobný rozbor vybraných trestných činů proti životu či pojmů, které jsou pro ně zásadní. Rovněž jsou zmíněny příklady z judikatury, popsány přitěžující a polehčující okolnosti, přičemž závěr práce je věnován srovnání české právní úpravy vybraných trestných činů proti životu se slovenskou právní úpravou, kdy je vycházeno jak z právních předpisů, tak z komentářové literatury či judikatury soudů. Klíčová slova: eutanázie; asistovaná sebevražda; trestné činy proti životu; evropský soud pro lidská práva; komparace české a slovenské právní úpravy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Eutanázie, asistovaná sebevražda a související trestné činy proti životu

Rigorózní práce se zabývá problematikou eutanázie, asistované sebevraždy a s nimi souvisejícími trestnými činy proti životu. Je členěna do jednotlivých kapitol, z nichž prvních šest je věnováno právě ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Pracovní doba ve zdravotnictví
2022 -
Rigorózní práce se zabývá problematikou pracovní doby ve zdravotnictví. Zabývá se obcházením ustanovení zákoníku práce na straně zdravotnických zařízení, přetěžováním zdravotnických pracovníků nelegálními přesčasy a s tím souvisejícím krácením doby odpočinku. Cílem je analyzovat specifika pracovní doby ve zdravotnictví s důrazem na přesčasy, dobu pracovní pohotovosti a dobu odpočinku. Text dále zasazuje problematiku pracovní doby ve zdravotnictví do širšího kontextu mezinárodního a komunitárního práva a srovnává českou a slovenskou právní úpravu o pracovní době ve zdravotnictví. Na základě zjištěných nedostatků stávajících právních předpisů jsou formulovány návrhy de lege ferenda. Klíčová slova: zdravotnictví; zdravotník; pracovní doba; směna; přesčas; pohotovost; noční práce; odpočinek; dovolená Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Pracovní doba ve zdravotnictví

Rigorózní práce se zabývá problematikou pracovní doby ve zdravotnictví. Zabývá se obcházením ustanovení zákoníku práce na straně zdravotnických zařízení, přetěžováním zdravotnických pracovníků ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
2022 -
Rigorózní práce zasazuje pracovní smlouvu do kontextu jejího působení a současného právního rámce a potvrzuje, že institut pracovní smlouvy definovaný zákoníkem práce není pouhým odrazem národního, českého práva, ale je odrazem vlivu mezinárodních závazků a práva Evropské unie. Práce prokazuje, že pracovní smlouva je neopominutelnou podmínkou pro založení pracovního poměru. Posuzuje smluvní volnost v pracovněprávních vztazích vedoucí k uzavření pracovní smlouvy a v popsaných principech právního jednání a předsmluvní odpovědnosti se zaobírá mantinely pro autonomii vůle obou stran. Zdůrazňuje význam informovanosti subjektů pracovněprávních vztahů a reflektuje odlišnosti v pracovněprávních vztazích u agenturního zaměstnávání. Práce obsahuje i návrhy de lege ferenda s odůvodněním jejich překladu a zhodnocením jejich následného přínosu v případě jejich budoucí kodifikace. Klíčová slova: pracovní právo; pracovní smlouva; vznik pracovního poměru Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru

Rigorózní práce zasazuje pracovní smlouvu do kontextu jejího působení a současného právního rámce a potvrzuje, že institut pracovní smlouvy definovaný zákoníkem práce není pouhým odrazem národního, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Místa paměti příbramského školství: Období tzv. normalizace a transformace z perspektivy učitelek a učitelů
2022 -
Hlavním cílem práce je charakterizovat a zachytit profesní život učitelů příbramských základních škol formou orálně historické sondy do jejich každodenního života v období tzv. normalizace a zachycení podoby "normalizačního" vzdělávacího procesu, včetně prostředí a kultury základních škol, v nichž byla vychována generace, která jako první nacházela uplatnění v polistopadové éře a svým způsobem tak i pomáhala s budováním nově vznikající republiky. Dalším stěžejním tématem je transformace učitelské profese a její proměny po roce 1989. Dodatečně byla do práce začleněna pasáž týkající se tzv. koronavirové krize, kdy bude zachyceno, jak se jednotlivé učitelky a učitelé vyrovnávali s přechodem na distanční výuku. Klíčová slova: školství; základní školy; učitelé; normalizace; transformace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Místa paměti příbramského školství: Období tzv. normalizace a transformace z perspektivy učitelek a učitelů

Hlavním cílem práce je charakterizovat a zachytit profesní život učitelů příbramských základních škol formou orálně historické sondy do jejich každodenního života v období tzv. normalizace a zachycení ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Směnka vlastní a její interpretace soudy
2022 -
Smyslem této práce je poskytnout skutečně komplexní pohled na směnku vlastní. Rozebrat každou její náležitost, doložku či jakýkoliv jiný jev vyskytující se na směnce v praxi, a tyto jednotlivé oblasti doplnit o bohatou judikaturu a různorodou odbornou literaturu. Cílem takového podrobného rozboru v této práci je především praktické využití. Cílem je, u každé jednotlivé náležitosti či doložky, s níž se lze na směnce setkat, zaměřit se i na nejčastější výkladové problémy objevující se v praxi a uvést přiléhající soudní judikaturu. Práce tak neupozorňuje jen na to, jak kterou náležitost na směnku napsat, aby směnka byla platná, ale cílem je i upozornit na reálná rizika, která již byla řešena v praxi a která odborné publikace neobsahují. Klíčová slova: směnka vlastní; směnka; náležitosti směnky; směnečné doložky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Směnka vlastní a její interpretace soudy

Smyslem této práce je poskytnout skutečně komplexní pohled na směnku vlastní. Rozebrat každou její náležitost, doložku či jakýkoliv jiný jev vyskytující se na směnce v praxi, a tyto jednotlivé oblasti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Odklony v trestním řízení proti právnickým osobám
2022 -
Autorka předkládá své úvahy k nepříliš interpretovanému tématu odklonů v trestním řízení proti právnickým osobám. V porovnání s odklony proti osobám fyzickým v trestním řízení jsou odklony proti právnickým osobám podstatně ztíženy. Hlavním cílem této rigorózní práce je poskytnout čtenářům ucelený přehled o poměrně zajímavé a ne příliš diskutované právní problematice odklonů v trestním řízení proti právnickým osobám. Klíčová slova: trestní odpovědnost právnických osob; odklony v trestním řízení; přičitatelnost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Odklony v trestním řízení proti právnickým osobám

Autorka předkládá své úvahy k nepříliš interpretovanému tématu odklonů v trestním řízení proti právnickým osobám. V porovnání s odklony proti osobám fyzickým v trestním řízení jsou odklony proti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Vybrané raritní zápisy do katastru nemovitosti - duplicitní zápis vlastnického práva a přídatné spoluvlastnictví
2022 -
Práce popisuje vybrané raritní zápisy do katastru nemovitostí v souvislostech, tedy s ohledem na důvod a způsob jejich vzniku, historický vývoj a v neposlední řadě na jejich praktické dopady. Nejprve jsou popisovány okolnosti, které tyto zápisy ovlivňují, ať už to je historický vývoj evidence nemovitostí na našem území, principy, na nichž stojí současný katastr nemovitostí, nebo proces samotného zápisu do katastru nemovitostí. Následně jsou popsané jednotlivé vybrané instituty, tedy duplicitní zápis vlastnického práva a přídatné spoluvlastnictví. Klíčová slova: duplicita; duplicitní zápis; přídatné spoluvlastnictví; nemovitosti; katastr nemovitostí; zápisy do katastru; věcná práva Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vybrané raritní zápisy do katastru nemovitosti - duplicitní zápis vlastnického práva a přídatné spoluvlastnictví

Práce popisuje vybrané raritní zápisy do katastru nemovitostí v souvislostech, tedy s ohledem na důvod a způsob jejich vzniku, historický vývoj a v neposlední řadě na jejich praktické dopady. Nejprve ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze