Počet nalezených dokumentů: 15738
Publikováno od do

Problematika zadávání veřejných zakázek v intencích trestního práva
Svatoň, Michal; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - český
The topic of this thesis is the analysis of criminal activities related to public procurement, the analysis of individual crimes that affect public procurement, the analysis and analysis of individual means of evidence used by law enforcement agencies to detect and prove criminal activities. At the same time, the thesis deals with and analysis of selected criminal offences that are imposed in connection with criminal activities related to public procurement. The aim of the thesis is then to evaluate the possible shortcomings in the legal regulation and the proposal for modification of the legal regulation. To this end, the thesis also deals with a comparison with foreign legislation in order to possibly inspire de lege ferenda proposals. The thesis is divided into five thematic chapters. The first chapter analyses the existing regulation of public procurement with the definition of concepts crucial for the criminal law regulation of public procurement. The author also briefly makes a comparison with the previous legal regulation, taking into account the fact that the terms mentioned in the criminal regulation refer precisely to the previous legal regulation of the Public Procurement Act. For this reason, the author also compares the concepts of both the Public Procurement Act and the Public... Tématem této rigorózní práce je analýza trestné činnosti související se zadáváním veřejných zakázek, rozbor jednotlivých trestných činů, které se dotýkají zadávání veřejných zakázek, rozbor a analýza jednotlivých důkazních prostředků, kterých orgány činné v trestním řízení užívají k odhalování a dokazování trestné činnosti. Současně se práce zabývá analýzou vybraných trestů, které jsou ukládány v souvislosti s trestnou činností týkající se veřejných zakázek. Cílem rigorózní práce je pak zhodnocení možných nedostatků v právní úpravě a návrhu na novelizaci právní úpravy. Za tímto účelem se autor v práci zabývá i komparací se zahraniční právní úpravu s cílem získat možnou inspiraci návrhů de lege ferenda. Rigorózní práce je dělena do pěti tematických kapitol. V rámci první kapitoly je analyzována stávající úprava zadávání veřejných zakázek s vymezením pojmů rozhodných pro trestně právní regulaci veřejných zakázek. Autor v krátkosti provádí komparaci i s předchozí právní úpravou, a to s ohledem na skutečnost, že pojmy uvedené v trestněprávní regulaci odkazují právě na předchozí právní úpravu zákona o veřejných zakázkách. Z uvedeného důvodu se autor zabývá i komparací pojmů obou právních úprav zákona o veřejných zakázkách a zákona o zadání veřejných zakázek, ve vztahu k relevantním pojmům. Uvedená... Klíčová slova: Veřejné zakázky; trestný čin; trestní řízení; Public procurement; crime; criminal proceedings Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika zadávání veřejných zakázek v intencích trestního práva

The topic of this thesis is the analysis of criminal activities related to public procurement, the analysis of individual crimes that affect public procurement, the analysis and analysis of individual ...

Svatoň, Michal; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení úrovně wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a nastavení mysli ve vztahu ke studijním výsledkům
Koldová, Petra
2024 - český
This diploma thesis focuses on the level of well-being of selected university students and their mindset in relation to school results. The theoretical part is focused on explaining the key concept of well-being and its possible measurement methods. The next big chapter consists of mindset, its brief characteristics and the possibilities of its division. At the end of the theoretical part, there is a chapter focused on the mindset of university students, the content of which is supported by many foreign studies. The practical part elaborates the collected data from on a questionnaire survey, which was based on the set goals, i.e. the determination of the level of academic well-being among selected university students with the expanding goal of determining well-being from a short-term perspective. To find out student life satisfaction and try to confirm the relationship between mindset and school success. When comparing the data, it was found that the overall level of well-being among the university students interviewed was above average, i.e. 6.06, which is a positive result and well-being in the short term is also at a relatively high level, specifically the average value was 5.7. We can say that the selected students are mentally well, without major depression. In the long term, students are... Tato diplomová práce se zaměřuje na úroveň wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a jejich mindset ve vztahu se školními výsledky. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení stěžejního pojmu wellbeing a jeho možné způsoby měření. Další velkou kapitolu tvoří mindset, jeho stručná charakteristika a možnosti jeho dělení. Teoretickou část uzavírá kapitola zaměřená na mindset vysokoškolských studentů, jejíž obsah je podložen mnoha zahraničními studiemi. Praktická část rozpracovává nasbíraná data z dotazníkového šetření, které se opíralo o stanovené cíle, tj. zjištění úrovně akademického wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů s rozšiřujícím cílem zjišťující wellbeing z krátkodobého hlediska. Zjistit studentskou životní spokojenost a pokusit se potvrdit vztah mezi mindsetem a školní úspěšností. Při komparaci dat bylo zjištěno, že celková úroveň wellbeingu u dotazovaných vysokoškolských studentů byla nadprůměrná, tj. 6,06, což je pozitivní výsledek a rovněž wellbeing z krátkodobého hlediska je na relativně vysoké úrovni, konkrétní průměrná hodnota byla 5,7. Můžeme říct, že vybraní studenti jsou v psychické pohodě bez větších depresí. Z dlouhodobého hlediska jsou studenti unavení a čelí vysoké míře stresu, což může kopírovat lifestyle vysokoškolských studentů. Nadprůměrná hodnota, tj. 6,8,... Klíčová slova: blahobyt; nastavení mysli; pozitivní psychologie; školní úspěšnost; vysokoškolští studenti; wellbeing; mindset; positive psychology; school success; university students Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení úrovně wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a nastavení mysli ve vztahu ke studijním výsledkům

This diploma thesis focuses on the level of well-being of selected university students and their mindset in relation to school results. The theoretical part is focused on explaining the key concept of ...

Koldová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Studium role vybraných izoforem cytochromu P450 v cytostatické rezistenci na úrovni apoptózy
Moriová, Magdalena; Hofman, Jakub; Novotná, Eva
2024 - český
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Departement of Pharmacology & Toxicology Student: Magdalena Moriová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on the role of selected cytochrome P450 isoforms in cytostatic resistance at apoptosis level Cytostatic resistance is one of the most problematic obstacles in oncological treatment. Beside pharmacodynamic mechanisms, pharmacokinetic factors play an important role in drug resistance as well. Enzymatic transformation of active substance to inactive metabolite in tumor cells probably belongs to these mechanisms, however, evidences concerning the relevance of this phenomenon are predominantly either indirect and/or affected by interference elements. Using comparative experiments with HepG2 cell lines with/without CYP3A4 overexpression, we focused on the evaluation of the role of this clinically important enzyme in the resistance against docetaxel. Methodologically, it was the assessment of apoptosis induction (activation of caspases 3/7, 8 and 9) using commercial luminescent kits. Our results suggest significant participation of CYP3A4 enzyme on the reduction of docetaxel anticancer efficacy after 48 h from treatment, whereas this effect was not recorded in earlier intervals. These findings perfectly correlate... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Magdalena Moriová Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název diplomové práce: Studium role vybraných izoforem cytochromu P450 v cytostatické rezistenci na úrovni apoptózy Cytostatická rezistence je jednou z nejzáludnějších terapeutických překážek v onkologické léčbě. Vedle mechanizmů farmakodynamických hrají v lékové rezistenci důležitou roli též faktory farmakokinetické. Mezi takové mechanizmy zřejmě patří i enzymatická transformace účinné látky na neaktivní metabolit v nádorových buňkách, důkazy o zapojení enzymů ve farmakokinetické rezistenci jsou však dosud veskrze pouze nepřímé nebo zatížené interferenčními elementy. Za využití komparativních experimentů v HepG2 liniích s/bez overexprese CYP3A4 jsme se zaměřili na zhodnocení role tohoto klinicky důležitého enzymu v rezistenci vůči docetaxelu. Metodicky se jednalo o stanovení indukce apoptózy (aktivace kaspáz 3/7, 8 a 9) pomocí komerčních luminiscenčních kitů. Naše výsledky poukazující na signifikantní zapojení enzymu CYP3A4 v omezení účinnosti docetaxelu v intervalu 48 h, přičemž v časnějších intervalech se tento závěr nepotvrdil. Tato zjištění výborně korelují s výsledky našich předchozích studií zaměřených na proliferační úroveň. Získané... Klíčová slova: cytochromy P450; léková rezistence; cytostatika; cytochromes P450; drug resistance; cytostatics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium role vybraných izoforem cytochromu P450 v cytostatické rezistenci na úrovni apoptózy

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Departement of Pharmacology & Toxicology Student: Magdalena Moriová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on the ...

Moriová, Magdalena; Hofman, Jakub; Novotná, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Studium interakcí PARP inhibitorů s ABC lékovými efluxními transportéry
Dziaková, Lucia; Hofman, Jakub; Čečková, Martina
2024 - slovenský
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucia Dziaková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on interactions of PARP inhibitors with ABC drug efflux transporters. ATP-binding cassette (ABC) transporters are integral membrane proteins that use the energy obtained from ATP to carry transport of numerous endogenous substrances out of the cells, but attention is drawn primarily to the fact that they transfer also xenobiotics. Their overexpression in tumor tissue contributes to multidrug resistance (MDR), which in most cases leads to therapy failure. Poly(ADP-ribose)polymerase inhibitors (PARPi) represent a promising therapeutic approach in the treatment of cancers that exhibit defects in homologous recombination (HR). This work focuses on four selected PARPi (olaparib, rucaparib, niraparib, veliparib) and their interaction potential towards ABC drug efflux transporters (ABCB, ABCC1, ABCG2). In our work, we worked with MDCKII cells (parent, transduced by the transporters of interest) and utilized the principle of accumulation studies based on the measurement of fluorescence intensity of specific model substrates (hoechst33342, calcein AM, daunorubicin, mitoxantrone). We used established inhibitors of studied... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Dziaková Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium interakcií PARP inhibítorov s ABC liekovými efluxnými transportérmi. ABC efluxné transportéry sú integrálne membránové proteíny, ktoré využitím energie získanej z ATP prenášajú nespočetné množstvo telu vlastných látok von z buniek, no pozornosť je však upriamovaná hlavne na to, že prenášajú xenobiotika. Ich nadmerná expresia v nádorovom tkanive prispieva k mnohopočetnej liekovej rezistencii (MDR), ktorá vo väčšine prípadov vedie k zlyhaniu terapie. Inhibítory poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARPi) predstavujú sľubný terapeutický prístup v liečbe nádorových ochorení, ktoré vykazujú defekty v homológnej rekombinácii (HR). Táto práca sa zameriava na štyri vybrané PARPi (olaparib, rucaparib, niraparib, veliparib) a ich interakčný potenciál voči ABC liekovým efluxným transportérom (ABCB1, ABCC1, ABCG2). Pre účely našej práce sme pracovali s MDCKII bunkami (parentné, transdukované skúmanými transportérmi) a využívali princíp akumulačných štúdií, ktoré sú založené na meraní intenzity fluorescencie špecifických modelových substrátov (hoechst33342, calcein AM, daunorubicín, mitoxantrón). Ako pozitívnu kontrolu sme využívali... Klíčová slova: PARP inhibitory; ABC lékové efluxní transportéry; farmakokinetické lékové interakce; PARP inhibitors; ABC drug efflux transporters; pharmacokinetic drug interactions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium interakcí PARP inhibitorů s ABC lékovými efluxními transportéry

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucia Dziaková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on ...

Dziaková, Lucia; Hofman, Jakub; Čečková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Efekt abakaviru na expresi nukleosidových transportérů, adenosinových receptorů a enzymů podílejících se na syntéze a biodegradaci adenosinu v trofoblastu
Gala, Viktor; Červený, Lukáš; Čečková, Martina
2024 - český
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Viktor Gala Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of abacavir on the expression of nucleoside transporters, adenosine receptors, and enzymes involved in adenosine synthesis and biodegradation in trophoblasts The nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) abacavir (ABC) is now the mainstay of combination antiretroviral therapy (cART) for HIV in pregnant women. The introduction of cART, along with several other measures, has reduced mother-to-fetus transmission of HIV to less than 1% in recent years. The placenta is a key organ for the health of both the fetus and the mother. Imbalances in placental development can result in adaptive changes and fetal programming errors. cART recommended in pregnancy is known for its good safety profile, but some epidemiological studies suggest a higher risk of reduced fetal weight, preterm birth, etc. The placenta is a rapidly growing organ dependent on the supply of building materials that resembles tumor growth in certain aspects. Nucleosides are promoters of tumor proliferation and are involved in the development of immunotolerance. The placenta is complexly equipped for nucleoside synthesis, uptake,... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Viktor Gala Školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Efekt abakaviru na expresi nukleosidových transportérů, adenosinových receptorů a enzymů podílejících se na syntéze a biodegradaci adenosinu v trofoblastu Nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI) abakavir (ABC) je dnes základním pilířem kombinované antiretrovirální terapie (cART) HIV u těhotných žen. Zavedení cART společně s několika dalšími opatřeními snížilo přenos viru HIV z matky na plod v posledních letech na méně než 1 %. Placenta je klíčovým orgánem pro zdraví plodu i matky. Dysbalance ve vývinu placenty může vyústit v adaptační změny a chyby v programování plodu. cART doporučovaná v těhotenství je známá pro svůj dobrý bezpečností profil, nicméně některé epidemiologické studie naznačují vyšší riziko snížené hmotnosti plodu, předčasného porodu apod. Placenta je rychle rostoucí orgán závislý na dodávce stavebních látek, který se v určitých aspektech podobá růstu nádorů. Nukleosidy podporují nádorovou proliferaci a podílí se na rozvoji imunotolerance. Placenta je komplexně vybavena pro syntézu, vychytávání, metabolismus nukleosidů a interakci s fyziologicky nejdůležitějším nukleosidem adenosinem... Klíčová slova: abakavir; genová exprese; nukleosidové transportéry; placenta; trofoblast; adenosinové receptory; CD39; CD73; 5-nukleotidáza; 5-adenosylhocysteinhydroláza; adenosinkináza; adenosindeamináza; HIV; abacavir; gene expression; nucleoside transporters; placenta; trophoblasts; adenosine receptors; CD39; CD73; 5-nucleotidase; S-adenosylhomocysteine hydrolase; adenosine kinase; adenosine deaminase; HIV Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Efekt abakaviru na expresi nukleosidových transportérů, adenosinových receptorů a enzymů podílejících se na syntéze a biodegradaci adenosinu v trofoblastu

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Viktor Gala Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Gala, Viktor; Červený, Lukáš; Čečková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny
Pokorná, Petra; Čečková, Martina; Mladěnka, Přemysl
2024 - český
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Petra Pokorná Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Consultant: Mgr. Simona Dudičová Title of diploma thesis: Evaluation of gene expression of selected ABC and OATP transporters in the HTR-8/SVneo cell line during stimulation with pro-inflammatory cytokines Placenta is the first and the largest fetal organ that gradually develops during pregnancy and plays an essential role in the development of the fetus. It fulfills the entire spectrum of functions, ensures the transport of nutrients to the fetus and the removal of waste substances back into the maternal circulation, protects the fetus from toxins, and at the same time fulfills a certain mechanical and especially immunological barrier between mother and fetus. One of the main functions of the placenta is the transport function which is made possible by membrane transporters present mainly in the syncytiotrophoblast layer of the placenta. Transporters in the human placenta can be divided into two families, SLC and ABC which are further divided into several subfamilies. The expression of transporters changes physiologically during pregnancy, but pathological conditions such as inflammation can also influence the expression.... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Petra Pokorná Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Konzultant: Mgr. Simona Dudičová Název diplomové práce: Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny Placenta je prvním a zároveň největším fetálním orgánem, který se postupně vyvíjí během těhotenství a hraje esenciální roli při vývoji plodu. Plní celé spektrum funkcí, zajišťuje transport živin k plodu a odvod odpadních látek zpět do mateřské cirkulace, chrání plod před toxiny, a zároveň plní určitou mechanickou a zejména imunologickou bariéru mezi matkou a plodem. Jednou z hlavních funkcí placenty je funkce transportní umožněná pomocí membránových transportérů přítomných zejména ve vrstvě syncytiotrofoblastu placenty. Transportéry v lidské placentě můžeme rozdělit do dvou rodin, a to SLC a ABC, které se dělí dále do několika podrodin. Exprese transportérů se v průběhu těhotenství fyziologicky mění, ale vliv na expresi můžou mít také patologické stavy jako např. zánět. Na začátku těhotenství a během porodu hraje zánět fyziologickou roli, ale pokud dojde k nadměrné zánětlivé reakci v průběhu těhotenství, může to vést ke komplikacím, které mohou vyústit až ve... Klíčová slova: placenta; zánět; genová exprese; transportéry; prozánětlivé cytokiny; placenta; inflammation; gene expression; transporters; pro-inflammatory cytokines Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Petra Pokorná Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Consultant: Mgr. Simona ...

Pokorná, Petra; Čečková, Martina; Mladěnka, Přemysl
Univerzita Karlova, 2024

Vliv darunaviru a atazanaviru na expresi ABCB1 a CYP3A4 v tkáňových řezech z lidského střeva
Hradecká, Tereza; Vokřál, Ivan; Červený, Lukáš
2024 - český
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Student: Tereza Hradecká Department of Pharmacology & Toxicology Supervisor: PharmDr. Vokřál Ivan, Ph.D. Oral administration of drugs is currently the most common and most convenient method of drug administration. Most drugs administered in this way are subsequently absorbed in the intestine and enter the systemic circulation. The absorption of drugs in the intestine can be influenced by a number of factors. Factors influencing drug absorption include, for example, efflux transporters or biotransformation enzymes. Currently, the most studied intestinal transporter is P-glycoprotein (P-gg), which is able to transport various substances back into the lumen of the intestine. Another factor affecting the absorption of drugs is intestinal metabolism, which in the first phase often takes place through enzymes from the cytochrome P450 family, while most drugs are metabolized through CYP3A4, which is also widely represented in the intestine. The activity of efflux transporters and biotransformation enzymes can be reduced (inhibition) or, conversely, increased (induction) by some drugs. This can subsequently lead to a whole range of drug interactions. The possible pharmacokinetic consequences of enzyme or transporter induction depend on the specific... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza Hradecká Školitel: PharmDr. Vokřál Ivan, Ph.D. Perorální podávání léčiv je v současnosti nejběžnější a nejpohodlnější způsob aplikace léčiv. Většina takto podaných léčiv se absorbuje ve střevě a následně proniká do systémové cirkulace. Absorpce léčiv může být ve střevě ovlivňována řadou faktorů. Mezi faktory ovlivňující vstřebávání léčiv patří například efluxní transportéry nebo biotransformační enzymy. V současnosti je asi nejvíce prostudovaným střevním transportérem P-glykoprotein (P-gp), který je schopen transportovat širokou škálu látek zpět do lumen střeva. Dalším faktorem ovlivňujícím vstřebávání léčiv je střevní metabolismus, který v první fázi probíhá často prostřednictvím enzymů z rodiny cytochromu P450, přičemž nejvíce léčiv je metabolizováno prostřednictvím CYP3A4, který je ve střevě také široce zastoupen. Aktivita efluxních transportérů i biotransformačních enzymů může být některými léčivy snížena (inhibice), nebo naopak zvýšena (indukce). To následně může vést k celé řadě lékových interakcí. Možné farmakokinetické důsledky indukce enzymu nebo transportéru závisí na konkrétní lokalizaci. Předpokládá se, že indukce střevního P-gp může výrazně snižovat biologickou dostupnost... Klíčová slova: efluxní transportéry; antivirotika; regulace exprese; enterocyty; efflux transporters; antivirals; regulation of expression; enterocytes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv darunaviru a atazanaviru na expresi ABCB1 a CYP3A4 v tkáňových řezech z lidského střeva

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Student: Tereza Hradecká Department of Pharmacology & Toxicology Supervisor: PharmDr. Vokřál Ivan, Ph.D. Oral administration of drugs is ...

Hradecká, Tereza; Vokřál, Ivan; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)
Macháčková, Lenka
2024 - český
Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important informations. In the first part of the thesis I deal with individual insect labeling, which was used for marking of solitary bees and their nests as a tool of obtaining informations about nesting bee dynamics in aggregation. Our study show that nest owner replacements are very common in all four species. However, a large percentage of the nests were abandoned by the female owners before owner change. Only a part of all the nests were trully usurped on the nesting site. The true usurpations thus represent rather minor part of observed nest owner replacement situations. The bees surprisingly often abandon their nests and found the new ones. The frequent contacts of the females on a nesting site occur as a result of common nest owner replacements. High tolerance of bees to each other together with tolerance of usurpations and low level of aggression may thus represent one of the possible ways towards communality and other types of social behaviour. In the second part of the thesis I focus on the possibilities of food marking in bees. Effectivity of sugar and pollen utilization are not yet fully understood in... Metody zna ení p edstavují asto nezbytnou sou ást ady studií, které se zabývají biologií hmyzu. Tyto zna ící techniky mnohdy p edstavují jedinou možnost, jak získat nové a d ležité informace. V první ásti práce se zabývám individuálním zna ením, které bylo využito pro ozna ení samotá ských v el a jejich hnízd jakožto prost edku získání informací o hnízdní dynamice samic žijících na hnízdišti v agregaci. Práce ukazuje, že samice se v hnízdech m ní velmi asto a b žn u všech ty ech studovaných druh . Avšak velké procento obsazení hnízda samicí nastalo až po jeho opušt ní p edchozí majitelkou. Pouze ást ze všech hnízd na hnízdišti byla skute n usurpovaná. Pravé usurpace reprezentují tedy spíše minoritní ást pozorovaných zm n majitel v hnízdech. V ely p ekvapiv asto opouští svá hnízda a zakládají nová. Díky astému st ídání majitelek v hnízdech dochází k astým kontakt m samic na hnízdišti. Velká tolerance v el v i sob , spolu s p ekvapivou tolerancí usurpací a nízkou agresivitou, tak m že p edstavovat možnou cestu ke vzniku komunálního spole enství v el a jiných typ sociálního chování. V druhé ásti práce se potom zam uji na možnosti ozna ení potravy u v el. Efektivita využívání pylu a cukru v kolonii eusociálních v el nejsou dosud pln pochopeny. Zkoumání složitosti nutri ního toku v kolonii však vyžaduje... Klíčová slova: metody značení; lanthanoidy; ICP-OES; včely; marking technique; lanthanides; ICP-OES; bees Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)

Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important ...

Macháčková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Porovnání agregace krevních destiček u zdravých dobrovolníků
Minarovičová, Júlia; Mladěnka, Přemysl; Hofman, Jakub
2024 - slovenský
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Júlia Minarovičová Supervisor: prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Title of diploma thesis: Comparison of platelet aggregation in healthy population Platelets have an irreplaceable role in the process of aggregation. Nevertheless, their increased activity is associated with the development of many cardiovascular diseases. This process can be influenced by clinical used substances from the group of antiplatelet drugs, which differ in their effectiveness within the population. Within this study, platelet aggregation was tested using impedance aggregometry, whose principle is the change in electrical impedance between electrodes caused by the adhesion of activated platelets. Firstly, whole blood was incubated with clinically used antiplatelet drugs (ticagrelor, vorapaxar, and acetylsalicylic acid) and a flavonoid metabolite, 4-methylcatechol. Subsequently, a platelet aggregation inducer (ADP, thrombin receptor activating peptide 6 /TRAP/, collagen, arachidonic acid, ristocetin, U-46619, and platelet-activating factor /PAF/) was added, and the process was monitored for 6 minutes. The most potent inhibitor of the aggregation induced by arachidonic acid was acetylsalicylic acid in a concentration of 70 μM... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Júlia Minarovičová Školiteľ: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Názov diplomovej práce: Porovnanie agregácie doštičiek u zdravých dobrovoľníkov Krvné doštičky majú nezastupiteľnú úlohu v procese agregácie. Na druhej strane, je ale ich zvýšená aktivita spojená s rozvojom kardiovaskulárnych ochorení. Tento dej možno ovplyvniť klinicky používanými látkami zo skupiny protidoštičkových liečiv, ktoré sa odlišujú svojou účinnosťou v rámci populácie. Počas tejto práce bola agregácia krvných doštičiek testovaná s využitím impedačnej agregometrie, ktorej princípom je zmena elektrickej impedancie medzi elektródami spôsobená adhéziou aktivovaných krvných doštičiek. Najskôr bola plná krv inkubována s klinicky používanými protidoštičkový liečiv (tikagrelor, vorapaxar a kyselina acetylsalicylová) a flavonoidným metabolitom, 4-metylkatecholom. Následne bol pridaný zodpovedajúci induktor agregácie krvných doštičiek (ADP, trombínový receptor aktivujúci peptid 6 /TRAP/, kolagén, kyselina arachidonová, ristocetin, U-46619 a dostičky aktivujúci faktor /PAF/) a proces bol monitorovaný po dobu 6 minút. Najpotentnejší inhibítor agregácie indukovanej kyselinou arachidonovou bola kyselina acetylsalicylová v koncentrácií 70 μM,... Klíčová slova: agregace; krevní destička; kyselina acetylsalicylová; antiagregancia; protidestičková léčivo; aggregation; blood platelet; acetylsalicylic acid; antiaggregant; anti-platelet drug Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Porovnání agregace krevních destiček u zdravých dobrovolníků

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Júlia Minarovičová Supervisor: prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Title of diploma ...

Minarovičová, Júlia; Mladěnka, Přemysl; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Orgánové změny po perkutánní expozici sirnému yperitu
Šulová, Veronika; Červený, Lukáš; Vokřál, Ivan
2024 - český
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Šulová Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. External supervisor: pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D. Title of diploma thesis: Changes of internal organs after percutaneous exposure to sulfur mustard Sulfur mustard is a chemical warfare agent belonging to the group of blistering agents. The theoretical section of the thesis is mainly focused on the description of acute toxic effects, the mechanism of action, and deals with the current possibilities of poisoning therapy. The experimental section is focused on monitoring the effect of sulfur mustard poisoning in the liver, lung, and kidney of female C57BL/6J mice after the percutaneous administration. This work aimed to evaluate markers of oxidative stress and histopathological changes of the selected organs at 3, 5, and 7 days after the poisoning. Ferric reducing antioxidant power (FRAP) and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) methods were used to determine markers of oxidative stress. Histopathological changes were evaluated microscopically using the hematoxylin-eosin staining method. The airness of the lung parenchyma was also assessed by computer image analysis. First, the LD50 of sulfur mustard was... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Veronika Šulová Školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Externí školitel: pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D. Název diplomové práce: Orgánové změny po perkutánní expozici sirnému yperitu Sirný yperit je bojová chemická látka spadající do skupiny zpuchýřujících otravných látek. Značná část teorie je zaměřená především na popis akutních toxických účinků a mechanismu působení a zabývá se také současnými možnostmi terapie otrav. Experimentální část je zaměřena na sledování vlivu perkutánní otravy sirným yperitem na tkáně jater, plic a ledvin u myších samic kmene C57BL/6J. Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení markerů oxidačního stresu a vyhodnocení vzniklých histopatologických změn ve vybraných vnitřních orgánech v intervalu tří, pěti a sedmi dnů. Ke stanovení markerů oxidačního stresu byly použity metody FRAP (ferric reducing antioxidant power) a TBARS (thiobarbituric acid reactive substances). Histopatologické změny byly vyhodnoceny mikroskopicky za použití metody barvení hematoxylin-eozinem. U plic byla hodnocena i vzdušnost plicního parenchymu pomocí počítačové analýzy obrazu. Nejdříve došlo k experimentálnímu stanovení LD50 (109,2 mg/kg). Poté byly v odebraných orgánech... Klíčová slova: sirný yperit; kožní cesta intoxikace; myši kmene C57Bl; 6; játra; plíce; mustard gas; percutaneous intoxication; C57Bl; 6 mice; liver; lung Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Orgánové změny po perkutánní expozici sirnému yperitu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Šulová Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. External supervisor: pplk. doc. ...

Šulová, Veronika; Červený, Lukáš; Vokřál, Ivan
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze