Počet nalezených dokumentů: 35
Publikováno od do

Fotografia a posvätno
Mlynarič, Martin; Dvořák, Tomáš; Prokůpek, Bohumír
2007 - slovenský
Bakalárska práca s názvom Fotografia a posvätno pojednáva o vzťahu fotografického obrazu s fenoménom posvätna, ktorý je jadrom náboženských udalostí. Práca reflektuje ich vzájomne možné prieniky a to ako sa fenomén posvätna v rôznych spôsoboch uchopenia vyskytuje v dejinách fotografie v prácach niektorých fotografov. V prvej kapitole sú ozrejmené samotný jav posvätna, jeho prejavy, spôsoby zaznamenania, možnosti skrz čo sa prejavuje a povaha fotografického obrazu zohľadňujúc funkciu samotného obrazu, jeho miesto vo vizuálnych prejavoch v dejinách a vnímanie času a priestoru pozorovateľom fotografického obrazu. Ako bod možného prieniku fotografie a posvätna je symbol a jeho užitie vo fotografii. Druhá kapitola popisuje ako sa vo fotografii posvätno prezentuje vo fotografiách jednotlivých autorov, aké prístupy sú možné k zaznamenaniu obsahov súvisiacich s posvätnom a ako sa v dejinách fotografie chápalo samotné médium fotografie a jeho schopnosti vo vzťahu k numinóznemu. Photography and sacred phenomenon, the name of my diploma work, treat the affinity of fotographic image and sacred phenomenon which is the guts of religious events. The work notices their bilateral possible intersections. It means how the sacred phenomenon appears in the history of photography in different ways of prehension in works of certain photographs. In the first chapter, there is the sacred phenomenon cleared, its qualities, ways of its recording, ways what it demonstrates through and the character of photographic image which takes into account the function of the image, its place in visual records in the history and sensation of the time and place by the beholder of the photographic image. There is the token and its using in the photography like the point of the possible itersection. Second chapter is written about the sacred phenomenon in the photography presents in photos of certain autors, aproaches which are possible to record the religious content and realizing the medium of photography and its ability to the sacred in the history of photography. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Fotografia a posvätno

Bakalárska práca s názvom Fotografia a posvätno pojednáva o vzťahu fotografického obrazu s fenoménom posvätna, ktorý je jadrom náboženských udalostí. Práca reflektuje ich vzájomne možné prieniky a ...

Mlynarič, Martin; Dvořák, Tomáš; Prokůpek, Bohumír
Akademie múzických umění v Praze, 2007

Diverzita ako významotvorná hodnota žánru fantasy
Pikna, Peter; Marek, Petr; Valak, Radim
2007 - slovenský
Predmetom bakalárskej práce Diverzita ako významotvorná hodnota žánru fantasy bude špecifická odnož fantázie, ktorá bývá nazývaná ako eskapická - úniková. V prvej části sa pokúsim aspoň načrtnúť východiská žánru fantasy a jeho použitie vo filme. V druhej části sa pokúsim poukázat na významové presahy v niektorých aktuálnejších dielah žánru (The Lord of the Rings, The Adventures of Baron Munchausen, Pan´s Labyrinth), ktoré presahujú rámec komerčne účelovej produkcie kvantitou degradujúci žáner na stereotyp veľkrozpočtových spektákul pre mládež. The subject of Bachelor Thesis Diversity as value significant for Fantasy genre will be specific torrent of fantastical fiction, which is often entitled as escapical. In the first part, I will point out definition starting points of genre of Fantasy and its use in the film. In second part I will try to focus on value overlaps in more actual works of the genre (The Lord of the Rings, The Adventures of Baron Munchausen, Pan´s Labyrinth), which transcends frame of commercial-purpose quantity based production, degradating the genre into stereotype of big-budger spectacular for youths. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Diverzita ako významotvorná hodnota žánru fantasy

Predmetom bakalárskej práce Diverzita ako významotvorná hodnota žánru fantasy bude špecifická odnož fantázie, ktorá bývá nazývaná ako eskapická - úniková. V prvej části sa pokúsim aspoň načrtnúť ...

Pikna, Peter; Marek, Petr; Valak, Radim
Akademie múzických umění v Praze, 2007

Husle v diele W. A. Mozarta
Slimáková, Zuzana; Pazdera, Jindřich; Pazdera, Jindřich; Tomášek, Jiří; Štraus, Ivan
2006 - slovenský
V mojej práci se zaoberám skladbami, ktoré napísal W.A.Mozart pre husle. V prvej kapitole uvádzám vzťah Mozarta k husliam, Jeho začiatky pri poznávaní tohoto strunového nástroja, stručný priezez Mozartovým životom a prešla som stručne chronologickým sledom niektorých jeho kompozícií. Jeho dielo s využitím huslí je obrovské, ja som sa obmezila v ďalších dvoch kapitolách iba na niektoré skladby, a sice, husľové koncerty a niektoré huslové sonáty s doprovodom klavíra. in my bachelor´s diploma thesis I write about pieces, which W.A.Mozart wrote for violin. In first chapter I mention relationship between Mozart and violin, his start in understanding this string instrument, then we go to a brief opening about Mozartś life and afterwards we shortly go over the chronologic succession of some of his pieces of music. His work with the use of violin is immense, so in the two following chapters I restricted this range only to several pieces, namely, violin concerts and several violin sonatas with piano. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Husle v diele W. A. Mozarta

V mojej práci se zaoberám skladbami, ktoré napísal W.A.Mozart pre husle. V prvej kapitole uvádzám vzťah Mozarta k husliam, Jeho začiatky pri poznávaní tohoto strunového nástroja, stručný priezez ...

Slimáková, Zuzana; Pazdera, Jindřich; Pazdera, Jindřich; Tomášek, Jiří; Štraus, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2006

Jóža Jelínek: Lyrické písničky op. 6
Brindzák, Jozef; Tuček, René; Tuček, René; Kusnjer, Ivan
2006 - slovenský
metodický text pre interpreta piesní. Hlavnou témou práce je rozbor piesní, životopis skladateľa, iných Jelínkov ( ktorí sa zaoberali hudbou), a básnikov A. Velhartického, Jar. Havlíčka, Jul. Skarlandta. Súčasťou práce je CD s autorovou nahrávkou týchto piesní. The essay is concipated as a methodical text for the interpret of these songs.The main topic is analysis of these songs, C.V. of the composer. The assay is also about other people musicans named Jelínek and the poets A. Velhartický, Jar. Havlíček, Jul. Skarlandt.An important part of this assay is also a compact disc with recording of this songs. Recorded by author of the assay. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Jóža Jelínek: Lyrické písničky op. 6

metodický text pre interpreta piesní. Hlavnou témou práce je rozbor piesní, životopis skladateľa, iných Jelínkov ( ktorí sa zaoberali hudbou), a básnikov A. Velhartického, Jar. Havlíčka, Jul. ...

Brindzák, Jozef; Tuček, René; Tuček, René; Kusnjer, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2006

Tréma
Makarovič, Jozef; Seidl, Jiří; Herman, František; Mihule, Jiří
2006 - slovenský
V tejto práci sa venujem problematike trémy. Práca predstavuje určitý prehľad The topic of my thesis is stress and anxiety which I have elaborated in Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Tréma

V tejto práci sa venujem problematike trémy. Práca predstavuje určitý prehľad


The topic of my thesis is stress and anxiety which I have elaborated in

Makarovič, Jozef; Seidl, Jiří; Herman, František; Mihule, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2006

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze