Počet nalezených dokumentů: 2712
Publikováno od do

3D tisk se stříbrem a jeho využití ve šperkařství
Thomas, Marek; Langerová, Petra; Sučková, Magda
2024 - anglický
Hlavním cílem této práce je najít vhodný typ aditivní tiskárny, která by byla schopna kvalitního 3D tisku stříbrných šperků. Práce seznámí čtenáře s několika typy aditivních tiskáren (FDM, SLA, DMLS a dalších), jejich využitím v praxi a fyzikálním a chemickým chováním stříbra při aditivním tisku. Důraz bude kladen na praktické uplatnění těchto speciálních 3D tiskáren, a to především ve šperkařství. Poslední část práce se pokusí zodpovědět otázku, zda je technicky a ekonomicky proveditelné sestavit a bezpečně provozovat danou 3D tiskárnu v menších firmách či v domácím prostředí. The main goal of this bachelor's thesis is to determine what type of 3D printer is the most suitable for silver jewellery additive printing. The thesis is divided into sections which aim to familiarize the reader with various types of additive printers (FDM, SLA, DMLS, etc.), their practical applications, and the physical and chemical behaviour of silver in additive printing. A particular emphasis is placed on the practical application of these specialized 3D printers, especially in the fields of electronics and jewellery making. The final section discusses the question of whether it is technically and economically feasible to assemble and safely operate such a 3D printer in small businesses or in a household setting. Klíčová slova: printing; 3D; silver; additive manufacturing; powder; jewellery; printers; laser; tisk; 3D; stříbro; aditivní výroba; prášek; šperky; tiskárny; laser Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
3D tisk se stříbrem a jeho využití ve šperkařství

Hlavním cílem této práce je najít vhodný typ aditivní tiskárny, která by byla schopna kvalitního 3D tisku stříbrných šperků. Práce seznámí čtenáře s několika typy aditivních tiskáren (FDM, SLA, DMLS a ...

Thomas, Marek; Langerová, Petra; Sučková, Magda
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Platformy pro benchmarking optimalizačních algoritmů pro spojité úlohy
Visingr, Patrik; Shehadeh, Mhd Ali; Kůdela, Jakub
2024 - anglický
Tato práce zkoumá platformy pro benchmarking algoritmů, které se zaměřují na metodu black-box. Začíná přehledem optimalizačních algoritmů a zkoumáním tří významných srovnávacích platforem: COCO, IOHprofiler a Nevergrad. Tyto platformy mají zásadní význam pro hodnocení optimalizačních algoritmů, protože poskytují standardizované rámce, komplexní výkonnostní metriky a zajišťují reprodukovatelnost experimentů. Tento kolektivní přístup pomáhá identifikovat nejlepší algoritmy pro konkrétní aplikace a optimalizovat jejich výkon prostřednictvím ladění parametrů. Zmiňuje také na výhody a nevýhody jednotlivých platforem a jejich schopnosti spolupráce. This thesis explores benchmarking platforms for comparing algorithms using black-box methods. It begins with an overview of optimization algorithms and detailed examination of three prominent benchmarking platforms: COCO, IOHprofiler, and Nevergrad. These platforms are instrumental in evaluating optimization algorithms by providing standardized frameworks, comprehensive performance metrics, and ensuring reproducibility of experiments. This collective approach aids in identifying the best algorithms for specific applications and optimizing their performance through parameter tuning. It also highlights the advantages and disadvantages of each platform and their cooperative capabilities. Klíčová slova: numerical optimization; comparisonmethodologies; black-box optimization; derivative- free optimization; benchmarking; performance assessment; početní optimalizace; porovnávací metodika; black-box optimalizace; bezderivační optimalizace; benchmarking; výkonnostní zhodnocení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Platformy pro benchmarking optimalizačních algoritmů pro spojité úlohy

Tato práce zkoumá platformy pro benchmarking algoritmů, které se zaměřují na metodu black-box. Začíná přehledem optimalizačních algoritmů a zkoumáním tří významných srovnávacích platforem: COCO, ...

Visingr, Patrik; Shehadeh, Mhd Ali; Kůdela, Jakub
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh a výroba FDM tiskárny pro testování pokročilých tiskových funkcí
Haris, Kristián; Slabý, Vojtěch; Kšica, Filip
2024 - anglický
Táto bakalárska práca sa zaoberá procesom navrhovania a zostavovania FDM tlačiarne, na ktorej budú otestované pokročilé tlačové funkcie. Prvá časť pokrýva teoretické podklady pre mechaniku a software, ktorý bude použitý. Druhá časť prechádza samotným návrhom a zostavením tejto tlačiarne, vrátane ladenia a sprevádzkovania. Práca je zakončená porovnaním s komerčnou tlačiarnou. This bachelor thesis describes the process of designing and building an FDM printer to test advanced printing functions. The first part covers the theoretical background for the mechanics and software involved. The second part explains the design and build process, including calibration and tuning. Lastly, the work is concluded by a comparison with a commercial printer. Klíčová slova: FDM; 3D printing; CoreXY; Input shaping; FDM; 3D tlač; CoreXY; Input shaping Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh a výroba FDM tiskárny pro testování pokročilých tiskových funkcí

Táto bakalárska práca sa zaoberá procesom navrhovania a zostavovania FDM tlačiarne, na ktorej budú otestované pokročilé tlačové funkcie. Prvá časť pokrýva teoretické podklady pre mechaniku a software, ...

Haris, Kristián; Slabý, Vojtěch; Kšica, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vyhodnocení vhodnosti polovodičového zdroje IR záření pro fotoakustický senzor plynů
Miškov, Alexander; Smísitel, Petr; Hubálek, Jaromír
2024 - anglický
Táto práca je zameraná na hodnotenie vhodnosti polovodičového zdroja svetla v strednej infračervenej oblasti pre fotoakustický senzor plynu. Teoretická časť práce bude venovaná známym technikám detekcie plynov, fyzikálnym zákonom, ktoré je potrebné pochopiť, a známym zdrojom infračerveného žiarenia, ktoré budú porovnané s predmetným polovodičovým zdrojom infračerveného žiarenia. V praktickej časti bude vysvetlená metodika hodnotenia IR zdroja svetla a budú prezentované výsledky. This thesis is focused on the evaluation of semiconductor mid-infrared light source suitability for photoacoustic gas sensor. The theoretical part of the thesis will be devoted to known gas detection techniques, physics laws that need to be comprehended and known infrared sources that will be compared with the semiconductor IR source in question. In the practical part, the methodology of the IR light source evaluation will be explained and the results will be presented. Klíčová slova: Gas; gas detection; LED; infrared light source; semiconductor; photoacoustic; sensor.; Plyn; detekcia plynu; LED; zdroj infračerveného svetla; polovodič; fotoakustický; senzor. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vyhodnocení vhodnosti polovodičového zdroje IR záření pro fotoakustický senzor plynů

Táto práca je zameraná na hodnotenie vhodnosti polovodičového zdroja svetla v strednej infračervenej oblasti pre fotoakustický senzor plynu. Teoretická časť práce bude venovaná známym technikám ...

Miškov, Alexander; Smísitel, Petr; Hubálek, Jaromír
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Metody tvorby hlasových deepfakes v reálném čase
Alakaev, Kambulat; Pleško, Filip; Malinka, Kamil
2024 - anglický
Tato práce zkoumá možnosti generování hlasových deepfake v reálném čase pomocí nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem. Experimenty bylo zjištěno, že rychlost generování hlasových deepfakes je ovlivněna výpočetním výkonem zařízení, na kterých jsou nástroje pro tvorbu řeči spuštěny. Byl identifikován model hlubokého učení, který je schopen generovat řeč téměř v reálném čase. Omezení nástroje obsahujícího tento model však bránila kontinuálnímu zadávání vstupních dat pro generování v reálném čase. K řešení tohoto problému byl vyvinut program, který tato omezení překonává. Kvalita generovaných deepfakes byla hodnocena jak pomocí modelů pro detekci hlasových deepfake, tak pomocí online průzkumů na lidech. Výsledky ukázaly, že zatímco model dokázal oklamat detekční modely, nebyl úspěšný při oklamání lidí. Tento výzkum upozorňuje na dostupnost nástrojů pro syntézu hlasu s otevřeným zdrojovým kódem a na možnost jejich zneužití jednotlivci k podvodným účelům. This thesis explores the possibility of achieving real-time voice deepfake generation using open-source tools. Through experiments, it was discovered that the generation rate of voice deepfakes is affected by the computing power of the devices running the speech creation tools. A deep learning model was identified to be capable of generating speech in near real time. However, limitations in the tool containing this model prevented continuous input data for real-time generation. To address this, a program was developed to overcome these limitations. The quality of the generated deepfakes was evaluated using both voice deepfake detection models and human online surveys. The results revealed that while the model could deceive detection models, it was not successful in fooling humans. This research highlights the accessibility of open-source voice synthesis tools and the potential for their misuse by individuals for fraudulent purposes. Klíčová slova: deepfakes; voice deepfakes; biometric systems; realtime voice synthesis; synthetic speech; deep learning; cybersecurity; text-to-speech; voice conversion; open-source deepfake tools; voice deepfake detection; deepfakes; hlasové deepfakes; biometrické systémy; syntéza hlasu v reálném čase; syntetická řeč; hluboké učení; kybernetická bezpečnost; převod textu na řeč; konverze hlasu; open-source deepfake nástroje; detekce hlasového deepfake Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metody tvorby hlasových deepfakes v reálném čase

Tato práce zkoumá možnosti generování hlasových deepfake v reálném čase pomocí nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem. Experimenty bylo zjištěno, že rychlost generování hlasových deepfakes je ovlivněna ...

Alakaev, Kambulat; Pleško, Filip; Malinka, Kamil
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Best Value Approach ve veřejných zakázkách
Vostrikov, Ruslan; Hanák, Tomáš; Matějková, Jitka
2024 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a hodnocení metody "Best Value Approach" (BVA) ve veřejných zakázkách. Cílem práce je posoudit současnou účinnost a výhody této metody ve srovnání s tradičními metodami výběru dodavatelů. Práce analyzuje relevantní teoretické koncepty a modely. Dále je provedena případová studie vybraných veřejných zakázek, které byly realizovány s využitím metody BVA. Výsledkem práce je porovnání výsledků a identifikace současných klíčových faktorů úspěchu a omezení této metody ve veřejných zakázkách. This bachelor's thesis focuses on analyzing and evaluating the "Best Value Approach" (BVA) method within public procurement. The aim of the thesis is to assess the present effectiveness and benefits of this approach compared to traditional supplier selection methods. The work analyses relevant theoretical concepts and models. Furthermore, a case study is conducted on selected public procurements implemented using the BVA. The outcome of the thesis is a comparison of results and identification of present key success factors and limitations of this method in public procurement. Klíčová slova: public procurement; evaluation; supplier selection; veřejné zakázky; hodnocení; výběr dodavatele Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Best Value Approach ve veřejných zakázkách

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a hodnocení metody "Best Value Approach" (BVA) ve veřejných zakázkách. Cílem práce je posoudit současnou účinnost a výhody této metody ve srovnání s ...

Vostrikov, Ruslan; Hanák, Tomáš; Matějková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Driver krokového motoru se zpětnou vazbou pro polohovací platformu
Doležel, Michael; Král, Vojtěch; Barcík, Peter
2024 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a stavbou uzavřené regulační soustavy pro výšku a azimut optomechanické platformy. Cílem je porovnat rotační senzory a následně navrhnout kontroler pro krokový motor. Prototyp regulačního systému byl postaven s využitím platformy Arduino, řadiče krokového motoru DRV8825, krokového motoru NEMA-17 a hallového senzoru AEAT-9922 pro měření rotace. Prototyp dokáže otáčet krokovým motorem s rozlišením 0.056°, což je maximální přesnost řadiče DRV8825 při použití mikrokrokování 1/32. Deska finálního řadiče byla přepracována tak, aby zahrnovala rozhraní SPI-4 pro hallový senzor AEAT-9922. Deska obsahuje řadič krokového motoru L6470H s mikrokrokováním 1/128 a má rozlišení 0.014°. This bachelor's thesis deals with designing and building a closed-loop control system for the altitude and azimuth axis of an opto-mechanical platform. The goal is to compare rotation sensors, and then design a driver for the stepper motor. The control system prototype was built using the Arduino platform, DRV8825 motor driver, NEMA-17 stepper motor, and AEAT-9922 hall effect rotational sensor. The prototype can rotate the stepper motor with a resolution of 0.056° which is the maximal accuracy of the DRV8825 driver with 1/32 microstepping mode. The board of the final driver was redesigned to include the SPI-4 interface for the AEAT-9922 hall sensor. This driver includes an L6470H stepper motor driver with 1/128 microstepping mode. This final board has a resolution of 0.014°. Klíčová slova: AEAT-9922; Arduino; capacitive encoder; DRV8825; Hall-effect sensor; L6470H; magnetic encoder; microstepping; NEMA 17; optical encoder; Opto-mechanical platform; potentiometer; resolver; rotatory sensor; rotation; RS-485; SPI-4; stepper motor; STM32F303K6; AEAT-9922; Arduino; kapacitní enkodér; DRV8825; Hallův senzor; L6470H; magnetický enkodér; mikrokrokování; NEMA 17; optický enkodér; optomechanická platforma; potenciometr; resolver; rotační senzor; rotace; RS-485; SPI-4; krokový motor; STM32F303K6 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Driver krokového motoru se zpětnou vazbou pro polohovací platformu

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a stavbou uzavřené regulační soustavy pro výšku a azimut optomechanické platformy. Cílem je porovnat rotační senzory a následně navrhnout kontroler pro krokový ...

Doležel, Michael; Král, Vojtěch; Barcík, Peter
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Nasazení a licencování aplikace na GitHub Packages
Misskii, Anton; Ilgner, Petr; Kohout, David
2024 - anglický
Práce se zaměřuje na platformu pro verzování GitHub, konkrétně na její službu GitHub Packages. Cílem je automatizovat proces sestavení ukázkové Java aplikace pomocí grafického rozhraní JavaFX a nástroje Maven na platformě GitHub. To zahrnuje nasazení na GitHub Packages a zajištění, aby bylo možné aplikaci efektivně aktualizovat. Kromě toho musí aplikace obsahovat systém pro verzování a licencování k ochraně softwaru. Dalším klíčovým cílem je popsání a implementace modulárního systému, který byl zaveden v Java 9, který nabízí rozšířené možnosti pro vývoj a distribuci aplikací. Implementací těchto systémů a nasazením aplikace na GitHub Packages projekt sleduje vytvoření komplexní metodologie pro vývoj moderních aplikací, integraci bezpečnostních systémů, udržování spolehlivého systému verzování aplikací a kontinuální doručování a distribuci aplikací prostřednictvím populárních služeb. The work focuses on the versioning platform GitHub, specifically its GitHub Packages service. The goal is to automate the build process of a demo JavaFX application using the JavaFX graphical interface and the Maven tool on the GitHub platform. This includes deployment on GitHub Packages and ensuring the application can be updated efficiently. Additionally, the application must incorporate a system for versioning and licensing to protect the software. Another key objective is to describe and implement the modular Java system introduced in Java 9, which offers enhanced possibilities for application development and distribution. By implementing these systems and deploying the application on GitHub Packages, the project aims to create a comprehensive methodology for developing modern applications, integrating security systems, maintaining a reliable application versioning system, and continuously delivering and distributing applications through popular services. Klíčová slova: Application delivering and distribution practices; Application versioning resolution; GitHub Actions; GitHub Packages; GitHub Services; Java Platform Module System; Licensing models; Praxe dodávání a distribuce aplikací; Řešení verzování aplikací; GitHub Actions; GitHub Packages; GitHub služby; Java Platform Module System; Licenční modely Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nasazení a licencování aplikace na GitHub Packages

Práce se zaměřuje na platformu pro verzování GitHub, konkrétně na její službu GitHub Packages. Cílem je automatizovat proces sestavení ukázkové Java aplikace pomocí grafického rozhraní JavaFX a ...

Misskii, Anton; Ilgner, Petr; Kohout, David
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Creating a Python-based Automated System for Recognizing Emotions from Facial Expressions.
Zima, Samuel; Malik, Aamir Saeed; Hussain, Yasir
2024 - anglický
Táto práca skúma rozpoznávanie výrazu tváre (angl. facial expression recognition - FER) pomocou hlbokého učenia so zameraním na použitie v zariadeniach s obmedzenou pamäťou a výpočtovými zdrojmi. Začína výskumom emócií a výrazov tváre z psychologického, biologického a sociologického hľadiska. Jadro výskumu tvorí návrh a implementácia automatizovaného systému pre FER s použitím súboru dát FER-2013. Tento systém využíva prispôsobenú architektúru SqueezeNet rozšírenú o jednoduchý obchvat, vrstvy náhodného odpadu neurónov a vrstvy dávkovej normalizácie. Tento systém dosahuje na súbore dát FER-2013 presnosť 66,37 %. Pre porovnávaciu analýzu sa tento model porovnal s upravenou architektúrou VGG16, ktorá dosiahla presnosť 65,09 %. Táto práca poskytuje cenné poznatky o vývoji menších, efektívnejších modelov strojového učenia pre FER, ktoré sú použiteľné pre široké spektrum zariadení vrátane nízkovýkonných procesorov a vstavaných zariadení. This thesis examines facial expression recognition (FER) using deep learning by focusing on its application in devices with limited memory and computational resources. It begins by researching emotions and facial expressions from psychological, biological, and sociological perspectives. The core of this thesis involves the design and implementation of an automated FER system using the FER-2013 dataset. This system uses a customized SqueezeNet architecture enhanced with a simple bypass, dropout layers and batch normalization layers. This system achieves an accuracy of 66.37 % on the FER-2013 dataset. For comparative analysis, this model was compared with a customized VGG16 architecture which achieved an accuracy of 65.09 %. This thesis provides valuable insights into the development of smaller, more efficient machine learning models for FER which are usable in a wide range of devices, including low-performance CPUs and embedded devices. Klíčová slova: facial expression recognition; emotions; facial expressions; anatomy of the face; convolutional neural networks; machine learning; deep learning; SqueezeNet; VGG16; embedded devices; FER-2013; rozpoznávanie výrazov tváre; emócie; výrazy tváre; anatómia tváre; konvolučné neurónové siete; strojové učenie; hlboké učenie; SqueezeNet; VGG16; vstavané zariadenia; FER-2013 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Creating a Python-based Automated System for Recognizing Emotions from Facial Expressions.

Táto práca skúma rozpoznávanie výrazu tváre (angl. facial expression recognition - FER) pomocou hlbokého učenia so zameraním na použitie v zariadeniach s obmedzenou pamäťou a výpočtovými zdrojmi. ...

Zima, Samuel; Malik, Aamir Saeed; Hussain, Yasir
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Detekce podvodných inzerátů nemovitostí
Frátrik, Tomáš; Homoliak, Ivan; Firc, Anton
2024 - anglický
Nástup internetu viedol k nárastu počtu používateľov internetu. Internetové reklamné podvody predstavujú formu online zločinu, pri ktorej jednotlivci alebo firmy zverejňujú klamlivé inzeráty na nehnuteľnosti, aby oklamali nič netušiace obete. Účelom tohto príspevku je poskytnúť prehľad podvodov s inzerciou nehnuteľností, ktoré sa vyskytujú na webových stránkach, ktoré umožňujú komukoľvek uverejňovať inzeráty s nehnuteľnosťami na ich webových stránkach. A tiež poskytnúť nástroj, ktorý zisťuje pravdepodobnosť podvodnej inzercie nehnuteľnosti vybranej užívateľom z podporovaných webových portálov. The advent of the Internet has led to a rise in the number of Internet users. Internet ad fraud refers to a form of online crime where individuals or businesses publish deceptive real estate advertisements to defraud unsuspecting victims. The purpose of this thesis is to provide an overview of real estate ad frauds found on websites that allow anyone to post real estate ads on their websites. And also provide a tool, that determines the probability of fraudulent advertisement of real estate chosen by user from supported web portals. Klíčová slova: advertisement; fraud; real estate; reverse image search engine; API; similarity measures; reklama; podvod; nehnuteľnosti; spätný vyhľadávač obrázkov; API; merania podobnosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Detekce podvodných inzerátů nemovitostí

Nástup internetu viedol k nárastu počtu používateľov internetu. Internetové reklamné podvody predstavujú formu online zločinu, pri ktorej jednotlivci alebo firmy zverejňujú klamlivé inzeráty na ...

Frátrik, Tomáš; Homoliak, Ivan; Firc, Anton
Vysoké učení technické v Brně, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze