Počet nalezených dokumentů: 2022
Publikováno od do

Paralelizmus jako jeden z princípov vedenia viachlasu
Kliment, Henrich; FILAS, Juraj; GEMROT, Jiří
2018 - český
Práca sa zaoberá paralelnými postupmi ako jedným z druhov vedenia viachlasu a ako kompozičným prvkom v kontexte skladobno-teoretickom. Ďalej v kontexte rôznych období dejín hudby od praveku až po súčasnosť a s hlavným zreteľom na využitie vo vlastnej tvorbe. Prvá časť textu pojednáva o koncepcii melodického a harmonického paralelizmu v súvislosti s jeho zvukovou kvalitou a funkčným postavením v hudobnej kompozícii. Druhá časť je chronologickým výkladom o konvenciách využívania princípu paralelného vedenia hlasov v kompozičnom a interpretačnom procese z hľadiska jednotlivých vývojových období dejín hudby. The text focuses on parallel motion of voices as a type of multi-voice leading, as an element or a factor in process of composition in the context of music theory, and also in the context of different periods of history of music from prehistory to the present with the main consideration for the use in my own latest work. The first part of the text deals with the concept of melodic and harmonic parallel voice leading regarding to its sound quality and functional meaning in a musical piece. The second part is a chronological interpretation of the conventions of using the principle of parallel voice leading in the process of composition or interpretation in terms of individual periods of history of music. Klíčová slova: kompozice; harmonie; paralelismus; dějiny hudby; Debussy, Claude, 1862-1918 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Paralelizmus jako jeden z princípov vedenia viachlasu

Práca sa zaoberá paralelnými postupmi ako jedným z druhov vedenia viachlasu a ako kompozičným prvkom v kontexte skladobno-teoretickom. Ďalej v kontexte rôznych období dejín hudby od praveku až po ...

Kliment, Henrich; FILAS, Juraj; GEMROT, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Zpracování mimohudebních námětů ve skladbách pro klávesové nástroje
Živná, Tereza; MRÁZKOVÁ, Giedre; BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Petra
2018 - český
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování mimohudebních námětů v klávesové literatuře druhé poloviny sedmnáctého století v Německu se zaměřením na Johanna Kuhnaua a jeho Biblické sonáty. Cílem této práce je nastínění představy vnímání hudby ve druhé polovině sedmnáctého století v Německu a zpracování námětů mimo hudbu, které se v baroku hojně využívaly. Zaměřila jsem se na analýzu jednotlivých Biblických sonát Johanna Kuhnaua a na spojení biblického příběhu s hudbou. Poznatkem je pro mě hloubka tohoto spojení a také detailní myšlení barokních autorů. The bachelor thesis is focused for processing programme music in keyboard literature in second half of the seventeenth century in Germany with a focus on Johann Kuhnau and his Biblical sonatas. The aim of this work is outline idea perception of music in second half of the seventeenth century in Germany and focusing non musical themes, which were widely used in Baroque. I focused on the analysis of individual Johann Kuhnau´s Biblical sonatas and on combining the biblical story with music. The knowledge for me is the depth of this connection and the detailed thinking of baroque composers. Klíčová slova: programní hudba; barokní hudba; biblické příběhy; hudba pro klávesové nástroje; Německo; 17. století; Kuhnau, Johann, 1660-1722 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Zpracování mimohudebních námětů ve skladbách pro klávesové nástroje

Bakalářská práce je zaměřena na zpracování mimohudebních námětů v klávesové literatuře druhé poloviny sedmnáctého století v Německu se zaměřením na Johanna Kuhnaua a jeho Biblické sonáty. Cílem této ...

Živná, Tereza; MRÁZKOVÁ, Giedre; BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Petra
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Současná americká nezávislá filmová produkce
Dusil, Marek; OUKROPEC, Petr; PRAŽSKÝ, Přemysl
2018 - český
Kromě mainstreamové studiové produkce byla ve filmu vždy i ta nezávislá a v Americe tomu tak bylo prakticky od vzniku kinematografie. Tato práce pojednává o vývoji, postupech a transformaci nezávislé americké filmové produkce do pozice, v jaké ji známe dnes. In addition to mainstream studio production, it has always been independent film production, and practically from the beginning of American cinematography. This thesis is about the development, processes and transformation of the independent American film production into a position as we know it today. Klíčová slova: americká kinematografie; filmová produkce; nezávislý film; financování filmu; Spojené státy americké Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Současná americká nezávislá filmová produkce

Kromě mainstreamové studiové produkce byla ve filmu vždy i ta nezávislá a v Americe tomu tak bylo prakticky od vzniku kinematografie. Tato práce pojednává o vývoji, postupech a transformaci nezávislé ...

Dusil, Marek; OUKROPEC, Petr; PRAŽSKÝ, Přemysl
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Problematika krátkometrážní tvorby z pohledu producenta
Netíková, Martina; OUKROPEC, Petr; KALLISTA, Jaromír
2018 - český
Tato bakalářská práce zkoumá podmínky pro krátkometrážní tvorbu v českém prostředí z pohledu filmového producenta. Nejprve definuje samotný pojem krátkometržní film a následně ho zasadí do kontextu českého filmového průmyslu. Poté se věnuje postoji klíčových institucí a dalším aspektům, které ovlivňují podmínky produkce krátkých filmů. Jednotlivé kapitoly následně mapují specifika vývoje, výroby i distribuce - nastiňují odlišnosti od práce s celovečerními filmy, charakterizují jednotlivé postupy a uvádí konkrétní příklady. V závěru práce jsou pak uvedeny možnosti prodeje a případná finanční i nehmotná rentabilita. This bachelor thesis examines conditions for producing a short film in Czech Republic from a producer`s point of view. Firstly, the term `short film` is defined and put in context of Czech film industry. Afterwards, thesis focuses on the attitude of key institutions and other aspects that influence the conditions of short film production. Individual chapters describe the specifics of development, production and distribution - outlining the differences from working with feature films, characterizing individual procedures and giving specific examples. At the end of the thesis sale possibilities are presented as well as possible financial and intangible profitability. Klíčová slova: česká kinematografie; krátký film; práce producenta; filmová distribuce; filmová produkce; filmová výroba; Česko. Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie; České filmové centrum; Česká televize Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Problematika krátkometrážní tvorby z pohledu producenta

Tato bakalářská práce zkoumá podmínky pro krátkometrážní tvorbu v českém prostředí z pohledu filmového producenta. Nejprve definuje samotný pojem krátkometržní film a následně ho zasadí do kontextu ...

Netíková, Martina; OUKROPEC, Petr; KALLISTA, Jaromír
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Poměr stran filmového obrazu
Melka, Kryštof; SYSEL, Tomáš; MACÁK, Jiří
2018 - český
Tato teoretická práce se zabývá poměrem šířky a výšky rámu filmového obrazu. Klade si za cíl zanalyzovat tento technický parametr především jako výrazový a významotvorný prostředek filmového jazyka. Jeho možnostmi působení na diváka se věnuje v kontextu historického vývoje, technických aspektů a lidského vnímání světa. This theoretical work concerns the ratio of width and height of the frame of a film image. It aims at analyzing this technical parameter above all as an expressive and storytelling tool of the film language. The study investigates its capability to influence the viewer in the context of historical development, technical aspects, and human visual perception of the world. Klíčová slova: filmová technika; filmový obraz; širokoúhlý film; analýzy filmových děl Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Poměr stran filmového obrazu

Tato teoretická práce se zabývá poměrem šířky a výšky rámu filmového obrazu. Klade si za cíl zanalyzovat tento technický parametr především jako výrazový a významotvorný prostředek filmového jazyka. ...

Melka, Kryštof; SYSEL, Tomáš; MACÁK, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Metodika jazzové hry na bicí soupravu
Urbánek, Marek; SLEZÁK, Kamil; ŠOLTIS, Daniel
2018 - český
Cílem práce je analyzovat metodický postup výuky jazzové hry na bicí nástroje. Inspirací je absence knihy na tuzemském trhu, která by obsahovala nejzákladnější praktika pohromadě. V první kapitole jsou popsány dobové souvislosti a vznik bicí soupravy. V další kapitole je představena notace jazzové hudby a způsob, jakým se liší notový zápis od frázování v praxi. Následující kapitoly pojednávají o správné interpretaci ride činelu, hi-hat a velkého bubnu. Zde čtenář nalezne i praktická cvičení. Dále poukazuji na důležitost bicích jako doprovodného nástroje. Kapitola o transkripci čtenáři napoví, jak pojmout nový materiál a jak s ním následně pracovat. V předposlední kapitole představuji koordinační cvičení, která jsem díky této práci ucelil a dokončil. Poslední kapitola se zabývá rozborem knihy Jima Chapina Advanced Techniques for the Modern Drummer. The aim of the thesis is to analyze the methodical procedure of teaching percussion instrument performace in the context of jazz music. The absence of a similar work - in the domestic area, which would summarize the basic, yet crucial practices in a comprehensible whole was one of the main inspirations for this thesis. The first chapter describes the context and the process of formation of the drum set. The next chapter introduces the notation of jazz music and the way it is different from phrasing in practice. The next chapters deal with the various approaches to playing the ride cymbal, hi-hat and the bass drum. These chapters contain practical exercises. Next I point out the importance of drums as an accompanying instrument. The chapter on transcription tells readers how to handle new material and how to be able to work with it further. In the seventh chapter I present coordination exercises, which I have completed and compiled with this work. The last chapter deals with the analysis of Jim Chapin's Advanced Techniques for the Modern Drummer. Klíčová slova: jazzová hudba; jazz Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Metodika jazzové hry na bicí soupravu

Cílem práce je analyzovat metodický postup výuky jazzové hry na bicí nástroje. Inspirací je absence knihy na tuzemském trhu, která by obsahovala nejzákladnější praktika pohromadě. V první kapitole ...

Urbánek, Marek; SLEZÁK, Kamil; ŠOLTIS, Daniel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

VÝVOJ SERIÁLU
Košťál, Jakub; ŠLAJER, Vratislav; Horák, Petr
2018 - český
Bakalářská práce na téma Vývoj seriálu se zabývá možnostmi nezávislého producenta v českém prostředí v hrané dramatické seriálové s aplikací na autorův vlastní projekt. První část definuje základní pojmy a vysvětluje postup práce a výběr respondentů. Druhá část se skládá ze čtyř polostrukturovaných rozhovorů, který se každý zabývá jiným typem seriálu a jiným typem vysílatele. Před každým rozhovorem je případová studie příslušného projektu, který se dále rozebírá během rozhovoru. Třetí částí je vlastní popis projektu autora. Poslední kapitola před závěrem načíná téma Státního fondu kinematografie a jeho podpory seriálové tvorby. Závěr práce se věnuje shodným prvkům, které vycházejí z rozhovorů a pokouší se je aplikovat na vlastní autorův projekt. Práce by mohla být inspirací pro začínající producenty. The Bachelor Thesis deals with the possibilities of an independent producer in the Czech environment in drama series with application to the author's own project. The first part defines the basic terms and explains the work process and the selection of respondents. The second part consists of four semi-structured interviews, each dealing with another type of series and another type of broadcaster. Before each interview, there is a case study of the relevant project, which is discussed further during the interview. The third part is a description of the author's own project. The last chapter before the conclusion deals with the topic of the Czech Film Fund and its support for serial production. The conclusion of the paper deals with the same elements that are based on the interviews and attempts to apply them to the author's own project. The work could be an inspiration for the beginning producers. Klíčová slova: televizní seriál; analýzy filmových děl; práce producenta; Česko; Šlajer, Vratislav, 1977-; Hrubý, Tomáš, 1986- Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
VÝVOJ SERIÁLU

Bakalářská práce na téma Vývoj seriálu se zabývá možnostmi nezávislého producenta v českém prostředí v hrané dramatické seriálové s aplikací na autorův vlastní projekt. První část definuje základní ...

Košťál, Jakub; ŠLAJER, Vratislav; Horák, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tvář jako index
Helcel, Oskar; DVOŘÁK, Tomáš; ŠIMŮNEK, Michal
2018 - český
Bakalářská práce Tvář jako index se zabývá vztahem člověka a stroje. Tuto problematiku zkoumá skrze fenomén technologie rozpoznávání tváře a jejích souvislostí v kontextu všeobecného dohledu. Autor v první části uvádí čtenáře do psychologických a mozkových procesů, které jsou spjaty s rozpoznáváním tváře. Dále pak na konkrétních příkladech neurovědních výzkumů spjatých s těmito procesy ukazuje spojitost s vývojem strojového rozpoznávání tváře. V části zabývající se historickými konotacemi vývoje samotné technologie rozpoznávání tváře autor rozebírá klíčové momenty, které ústí v počátek jejího zavádění do praxe. Problematiku databáze, změnu technologického principu a vztahu privátního a veřejného sektoru v souvislosti s využíváním zmíněné technologie autor zkoumá v další kapitole re-flektující její stav v posledních několika letech. V poslední části práce pak reflektuje vztah člověka a stroje skrze umělecké projekty zaměřené především na lidskou tvář a fenomén strojového vidění. The bachelor´s thesis Face as an index deals with the relationship between man and machine. It exam-ines this issue through the phenomenon of face recognition technology and its connections with the context of mass surveillance. In the first part, the author introduces the reader to the psychological and brain processes that are associated with facial recognition. Further, on concrete examples of neurosci-ence research associated with these processes, he shows a connection with the development of machine recognition of the face. . In the part about dealing with the historical connotations of the development of face recognition technology, the author discusses the key moments that lead to its implementation into practice. The issue of the database, the change of the technological principle and the relation between the private and the public sector in connection with the use of the above mentioned technology is examined by the author in the next chapter reflecting its state in the last few years. In the last part of the thesis, he reflects the relationship between man and machine through artistic projects focusing on the human face and the phenomenon of machine vision. Klíčová slova: portrétní fotografie; umělá inteligence; technologie; performance (umění); filozofické aspekty; sociální aspekty Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Tvář jako index

Bakalářská práce Tvář jako index se zabývá vztahem člověka a stroje. Tuto problematiku zkoumá skrze fenomén technologie rozpoznávání tváře a jejích souvislostí v kontextu všeobecného dohledu. Autor v ...

Helcel, Oskar; DVOŘÁK, Tomáš; ŠIMŮNEK, Michal
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Social Body : the post internet feminist art in the context of Xenofeminism Manifesto and Michael Foucault’s “History of Sexuality”
Jarosz, Anna; JANOŠČÍK, Václav; Stejskalová, Tereza
2018 - český
Svou analýzu začínám historickou specifičností těla, ktéeré je formováno různými historickými režimy. Chci otevřít perspektivu těla, jehož materialita by nebyla redukována na biologickou esenci. Tato perspektiva je spojená s problémem společenské kontroly skrze tělo, sexualitu a gender. Právě tak je chápáno v xenofeministickém manifestu, který je hlavním zdrojem mé bakalářské práce. I would like to start my analysis with the historical specificity of the body, particularly the body as a direct target and formed by historically variable regimes. I want to try to look at the problem of how to conceive of the body without reducing its materiality to a fixed biological essence. Which is, in my opinion, strongly connected to the issue of social control through bodies, sexuality and gender, pointed out in the Xenofeminism Manifesto, which is one of the main sources for my thesis paper. Klíčová slova: akceleracionismus; feminismus; sexualita; lidské tělo; filozofie umění Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Social Body : the post internet feminist art in the context of Xenofeminism Manifesto and Michael Foucault’s “History of Sexuality”

Svou analýzu začínám historickou specifičností těla, ktéeré je formováno různými historickými režimy. Chci otevřít perspektivu těla, jehož materialita by nebyla redukována na biologickou esenci. Tato ...

Jarosz, Anna; JANOŠČÍK, Václav; Stejskalová, Tereza
Akademie múzických umění v Praze, 2018

The Aesthetic of the Crime Scene Photography: The Case of Arthur “Weegee” Fellig
Sharova, Taisiia; ŠIMŮNEK, Michal; DVOŘÁK, Tomáš
2018 - český
Forenzní fotografie hraje velmi důležitou praktickou roli při dokumentaci místa činu, přičemž mnohdy sama slouží jako důkazní materiál zachycující objekty, jež mají při řešení daného zločinu důkazní hodnotu. Fotografie jakožto nástroj trvalého, autentického, přesného a objektivního záznamu skutečnosti tak velmi často hraje klíčovou roli v průběhu policejního vyšetřování a soudního projednávání případů. Z těchto důvodů se musí forenzní fotografie podřizovat souboru konvencionalizovaných pravidel, technik a metod. Cílem kvalifikační práce je popsat vizuální rétoriku forenzní fotografie a ukázat, jak je tato přebírána v oblastech fotožurnalismu a umění. Práce a argumentace v ní rozvíjená je postavena zejména na analýze fotografií, které ve 30. a 40. letech pořizoval a bulvárnímu tisku nabízel Arthur „Weegee“ Felling. The forensic photography has a great practical significance as it serves as one of the main means of capturing theinitial appearance of the crime scene and physical evidence of various objects that have evidentiary value in criminal cases. Photography as a means of permanent, authentic, accurate and objective record of the reality thus very often plays pivotal role during criminal investigations and court proceedings. For these purposes, crime scene photography has to follow particular set of conventionalised rules, techniques and methods. The present thesis aims to describe the crime scene visual rhetoric and explain how the crime scene photography aesthetic has been co-opted by photojournalism and art. The argumentation of the thesis is based mainly on the analysis of the 1930s and 1940s photographs taken by tabloid-news photographer Arthur “Weegee” Felling. Klíčová slova: fotografové; dokumentární fotografie; reportážní fotografie; americká fotografie; estetika fotografie; Weegee, 1899-1968 Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
The Aesthetic of the Crime Scene Photography: The Case of Arthur “Weegee” Fellig

Forenzní fotografie hraje velmi důležitou praktickou roli při dokumentaci místa činu, přičemž mnohdy sama slouží jako důkazní materiál zachycující objekty, jež mají při řešení daného zločinu důkazní ...

Sharova, Taisiia; ŠIMŮNEK, Michal; DVOŘÁK, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze