Počet nalezených dokumentů: 328
Publikováno od do

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Deilotte & Touche
Motlová, Veronika; Kopecký, Martin
2005 - český
Rozvoj lidských zdrojů, založený na celoživotním vzdělávání a učení, je nezbytným předpokladem prosperity společnosti a její sociální stability. Má také rozhodující význam pro uplatnění a seberealizaci každého jednotlivce. S rychlým rozvojem vědy a techniky a s velkou dynamikou změn ve společnosti SOUVISI nové požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu. Dochází k rychlému zastarávání poznatků získaných ve školské soustavě, proto do popředí stále naléhavěji vystupuje požadavek vzdělávání v celém produktivním věku jednotlivce. Klíčová slova: zahraniční kapitál; obchodní společnosti; vzdělávací programy; podnikové vzdělávání; odborné vzdělávání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Deilotte & Touche

Rozvoj lidských zdrojů, založený na celoživotním vzdělávání a učení, je nezbytným předpokladem prosperity společnosti a její sociální stability. Má také rozhodující význam pro uplatnění a ...

Motlová, Veronika; Kopecký, Martin
Univerzita Karlova, 2005

Dopady liberalizace mezinárodního obchodu se zemědelskými produkty na rozvojové země
Christovová, Anežka; Gregor, Martin
2005 - český
Klíčová slova: Liberalizace; Obchod mezinárodní; Práce bakalářské; Země rozvojové; Zemědělství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dopady liberalizace mezinárodního obchodu se zemědelskými produkty na rozvojové země

Christovová, Anežka; Gregor, Martin
Univerzita Karlova, 2005

Sponzorství, varianta filantropie, nebo vypočítavost?
Vostrovská, Diana,; Kameníček, Jiří
2005 - český
Práce se zabývá jevy sponzorování, dobročinnosti a jejich rolí v dnešní společnosti. Autor analyzuje především altruistické chování a hodnotí podněty, které jedince k tomuto jednání motivují. Práce postupuje od stručného vymezení základních pojmů až k rozboru zištnosti či nezištnosti nesobeckého chování. Důraz je kladen především na srovnání tří ekonomických modelů (kapitola 7), ve kterých se autor pokouší nalézt odpověď na otázku, zda se altruismus slučuje s axiomem chamtivosti, popřípadě zda jsou si tyto dva pojmy navzájem protikladem. Závěrem práce je věnována pozornost českým podnikům a firemní filantropii, což umožní porovnání ekonomické teorie s reálným životem. The thesis deals with phenomena of sponsorship, charity and their role in today's world. Author analyses in particular altruistic behavior and assesses impulses which motivate individual to this kind of behavior. The thesis starts with short specification of basic definitions and continues with analysis of selfish and unselfish behavior. As the most important part is stressed the analytic comparison of three economic models (chapter 7), where author tries to find the answer if altruism can be considered together with the Axiom of Selfishness. Last but not least author pays attention to Czech companies and business philantrophy which helps to compare economic theory with real life. Klíčová slova: altruismus; Práce bakalářské; sponzorství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sponzorství, varianta filantropie, nebo vypočítavost?

Práce se zabývá jevy sponzorování, dobročinnosti a jejich rolí v dnešní společnosti. Autor analyzuje především altruistické chování a hodnotí podněty, které jedince k tomuto jednání motivují. Práce ...

Vostrovská, Diana,; Kameníček, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Robustní regresní metody a jejich využití pro modelování tranzitních ekonomik
Tomis, Adam,; Víšek, Jan Ámos
2005 - český
Cílem práce je seznámit čtenáře se základními poznatky a technikami robustních regresních metod. Jejich nespornou výhodou proti klasickým odhadům reprezentovaným především metodou obyčejných nejmenších čtverců je schopnost čelit kontaminaci dat. Právě kontaminace, resp. heterogenita dat je z podstaty celého procesu ekonomické transformace vlastní datům z tranzitivních ekonomik. Na regresním modelu exportu ČR do Evropské unie v letech 1993 – 1999 je demonstrováno, že odhady pořízené robustními procedurami, jmenovitě odhady least trimmed squares a least median of squares, mají lepší vlastnosti než odhady pořízené metodou obyčejných nejmenších čtverců. Navíc se ukazuje, že heterogenita dat, kterou robustní odhady odhalí, má svou z ekonomické teorie vycházející logiku. The goal of this thesis is to make a reader familiar with the essential findings and techniques of the robust regression methods. Their undoubted advantage comparing to classical estimates represented mainly by the method of ordinary least squares is their ability to cope with contamination of the data. Because of the process of the economic transformation, contamination or more likely data heterogeneity is inherent to the data emerging from transition economies. The regression model of the Czech export into the EU during 1993 – 1999 period is used to demonstrate that robust estimates namely the least trimmed squares and the least median of squares achieve better characteristics than estimates acquired by the method of ordinary least squares. Moreover, it turns out that data heterogeneity detected by robust techniques has its economic theory based logic. Klíčová slova: Ekonomika transitivní; Evropská unie; vývoz; Metody robustní regresní; Práce bakalářské; případové studie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Robustní regresní metody a jejich využití pro modelování tranzitních ekonomik

Cílem práce je seznámit čtenáře se základními poznatky a technikami robustních regresních metod. Jejich nespornou výhodou proti klasickým odhadům reprezentovaným především metodou obyčejných ...

Tomis, Adam,; Víšek, Jan Ámos
Univerzita Karlova, 2005

Komunikace v daňovém řízení a příprava pracovníků daňové správy ke komunikaci
Bardonková, Miroslava; Štěpánek, Zdeněk
2005 - český
Mezilidská komunikace je fenomén, který je součástí života moderního člověka, člověk komunikuje se svým okolím denně, vědomě i nevědomě. Lidé komunikují jak ve svém intimním prostředí, tak i v prostředí veřejném, v různých situacích různým způsobem. Život moderního člověka je provázán prostřednictvím spleti pravidel a vztahů s životy tisíců dalších lidí. S mnohými z těchto lidí je člověk nucen se setkávat a komunikovat, aby byl vůbec schopen naplňovat složitá pravidla života moderní společnosti, aby byl schopen v moderní společnosti přežít. Klíčová slova: daňové úřady; sociální komunikace; Vzdělávání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komunikace v daňovém řízení a příprava pracovníků daňové správy ke komunikaci

Mezilidská komunikace je fenomén, který je součástí života moderního člověka, člověk komunikuje se svým okolím denně, vědomě i nevědomě. Lidé komunikují jak ve svém intimním prostředí, tak i v ...

Bardonková, Miroslava; Štěpánek, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2005

Srovnání teorií jednání u Ludwiga von Misese a Maxe Webera
Vančura, Matěj; Sojka, Milan
2005 - český
Klíčová slova: Komunikace mezilidské; Práce bakalářské; Srovnání; teorie jednání; Weber, Max, 1864-1920 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Srovnání teorií jednání u Ludwiga von Misese a Maxe Webera

Vančura, Matěj; Sojka, Milan
Univerzita Karlova, 2005

Špecifickost' aktív a české insolvenčné právo
Soták, Michal,; Vychodil, Ondřej
2005 - slovenský
Klíčová slova: Bankroty; Česko; Práce bakalářské; Právo úpadkové Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Špecifickost' aktív a české insolvenčné právo

Soták, Michal,; Vychodil, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Hospodářská a měnová unie
Tošnarová, Eva,; Marková, Jana
2005 - český
Práce popisuje vývoj integračních kroků v měnové oblasti v Evropě od jejich prvopočátků až po dnešní podobu evropské Hospodářské a měnové unie. První dvě kapitoly poskytují přehled o historickém vývoji měnové spolupráce od poválečného období až po rok 1999, kdy definitivně vstupuje v platnost projekt Hospodářské a měnové unie. Ve třetí kapitole je rozebrán postup realizace měnové unie, důraz je kladen především na rozbor konvergenčních kritérií a jejich plnění. V dalších kapitolách nalezneme odpověď na otázky týkající se společné měny euro a institucionálního rámce Hospodářské a měnové unie. Šestá kapitola nabízí pohled na makroekonomický vývoj zemí eurozóny od roku 1999, shrnuje pozitivní a negativní přínosy měnové integrace a v neposlední řadě se věnuje i postoji obyvatelstva k nové měně. Závěrečná část práce je věnována České republice, její pozici v Evropské unii a přípravám na přijetí jednotné evropské měny. Thesis Economic and Monetary Union depicts a developement of an integration in monetary area in Europe from the very beginning to the present form of European Economic and Monetary and Union. First two chapters provide a view of historical developement of monetary cooperation from the post war period to year 1999, when Economic and Monetary Union was definitively estabilished. Realisation of the union is analysed in the third chapter. The stress is putted especially on the system of convergence criteria and their fulfilling. Next chapters give answers to the questions connected with single currency and institutions of Economic and Monetary Union. Sixth chapter focuses on positive and negative impacts of monetary union, resumes macroeconomic developement from the year 1999 and at last but not at least shows attitude of people to the new currency. Final part of the thesis focuses on the Czech Republic, its position in the European Union and preparation to adoption single European currency. Klíčová slova: Evropská měnová unie; Evropské hospodářské společenství; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hospodářská a měnová unie

Práce popisuje vývoj integračních kroků v měnové oblasti v Evropě od jejich prvopočátků až po dnešní podobu evropské Hospodářské a měnové unie. První dvě kapitoly poskytují přehled o historickém ...

Tošnarová, Eva,; Marková, Jana
Univerzita Karlova, 2005

noTitle
Koprnická, Kamila,
2005 - český
Klíčová slova: Blahobyt; Práce bakalářské; Stát sociální; Trh práce; Vývoj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

Koprnická, Kamila,
Univerzita Karlova, 2005

Neziskové organizace v ČR - způsoby jejich financování
Brejníková, Markéta,
2005 - český
Klíčová slova: financování; neziskové organizace; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Neziskové organizace v ČR - způsoby jejich financování

Brejníková, Markéta,
Univerzita Karlova, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze