Počet nalezených dokumentů: 4188
Publikováno od do

Analýza motivačního systému společnosti AZ Real, s.r.o.
Plačková, Ludmila; Tomancová, Lucie; Matošková, Jana
2011 - český
Cílem mé bakalářské práce je analýza motivace zaměstnanců společnosti AZ Real, s.r.o. z oblasti hostinské a hotelové činnosti. V teoretické části je zpracována literární rešerše z dostupných informačních zdrojů. Poznatky získané v teoretické části jsou aplikovány do části praktické, která je věnována charakteristice společnosti AZ Real, s.r.o. a následné analýze motivace zaměstnanců, která byla uskutečněna formou dotazníkového šetření. Informace získané na základě průzkumu poukázaly na určité mezery a nedokonalosti v motivačním programu firmy. Na závěr mé práce jsou navržena doporučení ke zlepšení motivace zaměstnanců společnosti AZ Real, s.r.o. Klíčová slova: motiv; motivace; teorie motivace; motivační program; pracovní spokojenost; motive; motivation; theory of motivation; motivational program; working satisfaction Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza motivačního systému společnosti AZ Real, s.r.o.

Cílem mé bakalářské práce je analýza motivace zaměstnanců společnosti AZ Real, s.r.o. z oblasti hostinské a hotelové činnosti. V teoretické části je zpracována literární rešerše z dostupných ...

Plačková, Ludmila; Tomancová, Lucie; Matošková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Ekonomické zhodnocení investice produkce slaměných pelet ve firmě XY, s.r.o.
Němeček, Miroslav; Skopalík, Aleš; Sokolářová, Dana
2011 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast hodnocení investice obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na produkci pelet. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, kdy v teoretické jsou uvedeny možnosti investování do OZE a načrtnutí teoretických přístupů hodnocení investic. V praktické části je pak provedeno vyhodnocení investice konkrétní firmy, zabývající se produkcí pelet. Autor věří, že práce bude přínosem pro možné investory v této oblasti a pomůže odhalit některé úskalí týkající se této oblasti, čímž může dojít k omezení rizika v těchto investicích. Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie; biomasa; investice; technologie; hodnocení investice; Renewable energy; biomass; investment; technology; investment evaluation Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Ekonomické zhodnocení investice produkce slaměných pelet ve firmě XY, s.r.o.

Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast hodnocení investice obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na produkci pelet. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, kdy v teoretické jsou uvedeny ...

Němeček, Miroslav; Skopalík, Aleš; Sokolářová, Dana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Návrh optimální struktury dotací u zkoumaného subjektu
Hlaváčová, Petra; Svitáková, Bohumila; Pastuszková, Eliška
2011 - český
Tato bakalářská práce se zabývá dotacemi do zemědělství v ČR. Dotace v zemědělství znamenají velmi důležitou část finančních zdrojů. Mapuje a popisuje dotační tituly do ze-mědělství. Analyzuje hospodaření s dotacemi zemědělského podnikatele Františka Hlaváče v minulých letech a navrhuje strukturu dotací pro rok 2011. Klíčová slova: dotace; zemědělství; Evropská Unie; grant; agriculture; European Union Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Návrh optimální struktury dotací u zkoumaného subjektu

Tato bakalářská práce se zabývá dotacemi do zemědělství v ČR. Dotace v zemědělství znamenají velmi důležitou část finančních zdrojů. Mapuje a popisuje dotační tituly do ze-mědělství. Analyzuje ...

Hlaváčová, Petra; Svitáková, Bohumila; Pastuszková, Eliška
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza využití projektového řízení v inovačním centru
Sádecký, Lukáš; Greplová, Hana; Hrazdilová Bočková, Kateřina
2011 - český
Bakalářská práce se zabývá analýzou využití projektového řízení v inovačním centru. Porovnává přístupy k projektovému řízení v Technologickém inovačním centru, s.r.o. ve Zlíně a Jihomoravském inovačním centru, z. s. p. o. v Brně. Cílem teoretické části bakalářské práce je zpracovat základní teoretické poznatky týkající se projektového řízení organizace a samotných projektů. Důraz je kladen především na vymezení základní terminologie, časového postupu v projektu, metod a technik projektového managementu a rizik s projektem spojených. Cílem praktické části bakalářské práce je zpracovat analýzu využití projektového řízení ve výše zmíněných inovačních centrech. Pro tuto analýzu je využito dotazníkového výzkumu. V závěru bakalářské práce je souhrn osobních doporučení a jejich riziková a nákladová analýza. Klíčová slova: projekt; riziko; projektový tým; projektové fáze; projektový management; metody; efektivita; project; risk; project team; project phases; project management; methods; efficiency Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza využití projektového řízení v inovačním centru

Bakalářská práce se zabývá analýzou využití projektového řízení v inovačním centru. Porovnává přístupy k projektovému řízení v Technologickém inovačním centru, s.r.o. ve Zlíně a Jihomoravském ...

Sádecký, Lukáš; Greplová, Hana; Hrazdilová Bočková, Kateřina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Postavení Výboru regionů jako jednoho z orgánů Evropské unie
Šmotková, Jana; Jurníková, Jana; Večeřa, Miloš
2011 - český
Cílem této práce je zmapovat postavení Výboru regionů, poradního orgánu Evropské unie, který reprezentuje regionální a místní zájmy. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nabízí charakteristiku Výboru regionů v podobě popisu jeho vývoje, struktury a činnosti. Praktická část se zabývá analýzou postavení Výboru regionů po Lisabonské úpravě smluv a analyzuje roli Výboru v legislativním procesu demonstrovanou na příkladu přijetí Návrhu rozhodnutí o řešeních interoperability pro evropské orgány veřejné správy. Klíčová slova: Výbor regionů; legislativní proces; Lisabonská smlouva; instituce Evropské unie; princip subsidiarity; regionální zájmy; Committee of the Regions; law- making process; Lisbon Treaty; the European Union Institutions; principle of subsidiarity; regional interests Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Postavení Výboru regionů jako jednoho z orgánů Evropské unie

Cílem této práce je zmapovat postavení Výboru regionů, poradního orgánu Evropské unie, který reprezentuje regionální a místní zájmy. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická ...

Šmotková, Jana; Jurníková, Jana; Večeřa, Miloš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza struktury odběratelů ve firmě KOBZ s.r.o.
Horňáková, Veronika; Dohnalová, Zuzana; Dobeš, Kamil
2011 - český
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat strukturu odběratelů ve společnosti KOBZ s.r.o., a to z vnitřního pohledu společnosti. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretická a praktická. V teoretické části jsou zpracovány informace z oblasti segmentace trhu, nákupní chování a řízení vztahů s odběrateli. Praktická část je zaměřena na analýzu odběratelů, kteří jsou pro tyto účely rozděleni do skupin podle objemu tržeb, které společnosti přináší. V závěru praktické části jsou navrh-nuta doporučení pro společnost, která by měla umožnit lepší hodnocení zákazníků, vedoucí k budování dobrých obchodních vztahů s nimi. Klíčová slova: B2B trh; B2C trh; odběratelé; B2B martket; B2C market; consumers Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza struktury odběratelů ve firmě KOBZ s.r.o.

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat strukturu odběratelů ve společnosti KOBZ s.r.o., a to z vnitřního pohledu společnosti. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretická a praktická. V ...

Horňáková, Veronika; Dohnalová, Zuzana; Dobeš, Kamil
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Práva národnostních a etnických menšin v České republice
Landorová, Jana; Šimek, Petr; Večeřa, Miloš
2011 - český
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s právními předpisy týkajícími se národnostních a etnických menšin a zjistit, jak jsou převedeny do reálného života. Práce je zaměřena zejména na možnost vzdělávání příslušníků národnostních menšin. V teoretické části vás autorka seznámí s nejdůležitějšími dokumenty mezinárodního i tuzemského charakteru. V praktické části nejdříve zmapuje počet menšin a jimi vytvořených organizací v České republice. Poté svou pozornost zaměří na systém vzdělávání a dotační programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále se zaměří i na média, která se věnují národnostním menšinám. Na konci práce porovná některá ustanovení zákonů s jejich převedením do reálného života. Klíčová slova: národnostní menšina; diskriminace; právo na vzdělání; dotační program; vyučování v cizím jazyce; national minorities; discrimination; the right for education; grand program; foreign language teaching Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Práva národnostních a etnických menšin v České republice

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s právními předpisy týkajícími se národnostních a etnických menšin a zjistit, jak jsou převedeny do reálného života. Práce je zaměřena zejména na možnost ...

Landorová, Jana; Šimek, Petr; Večeřa, Miloš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Sponzorství jako součást integrované marketingové komunikace firmy OEZ s.r.o.
Krejsová, Tereza; Kozák, Vratislav; Vlčková, Magdalena
2011 - český
Tato bakalářská práce se zabývá sponzorstvím jako součásti integrované marketingové komunikace firmy OEZ, s.r.o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se integrované marketingové komunikace a marketingového mixu. Dále je vysvětlen pojem sponzoring, jeho výhody, druhy a také možné pozice sponzorů. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti OEZ, s.r.o., shrnutí jejich sponzorských aktivit a s tím spojené dotazníkové šetření. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení sponzoringu a s nimi související náklady a rizika. Klíčová slova: Integrovaná marketingová komunikace; marketingový mix; sponzoring; reklama; pozice sponzorů; OEZ; Integrated marketing communication; marketing mix; sponsoring; advertisement; position sponsors Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Sponzorství jako součást integrované marketingové komunikace firmy OEZ s.r.o.

Tato bakalářská práce se zabývá sponzorstvím jako součásti integrované marketingové komunikace firmy OEZ, s.r.o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se integrované marketingové ...

Krejsová, Tereza; Kozák, Vratislav; Vlčková, Magdalena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Zakotvení petičního práva v českém právním řádu
Hlávka, Václav; Šimek, Petr; Hanáková, Lenka
2011 - český
Tématem bakalářské práce je zakotvení petičního práva v českém právním řádu. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou, ve které je cílem shrnout a vymezit teoretické po-znatky o dané problematice. Praktická část se především zaměřuje na ukázky projevů pů-sobení a využívání petičního práva v českém právním řádu. Klíčová slova: Petiční právo; petice; petiční výbor; petiční zákon; adresáti petic; podání; stížnost; veřejný ochránce práv; Petitionary Law; Petition; Comittee of Petition; Petionary statute; Proposal; Complaint; Ombudsman Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Zakotvení petičního práva v českém právním řádu

Tématem bakalářské práce je zakotvení petičního práva v českém právním řádu. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou, ve které je cílem shrnout a vymezit teoretické po-znatky o dané ...

Hlávka, Václav; Šimek, Petr; Hanáková, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza image firmy zabývající se maloobchodním a velkoobchodním prodejem
Novák, Tomáš; Sasínková, Martina; Kubík, Josef
2011 - český
Má bakalářská práce pojednává o analýze image firmy Autobaterie Novák, která se zabývá maloobchodním a velkoobchodním prodejem autobaterií. Teoretická část je zpracována z literárních zdrojů, které se týkají image firmy, firemní iden-tity, marketingu a péče o zákazníky. V praktické části je na základě marketingových analýz vyhodnocena image firmy jak z po-hledu zákazníků, tak z pohledu firmy a identifikovány její nedostatky. V závěru bakalářské práce jsou navrženy možné změny pro zlepšení celkového image firmy Autobaterie Novák. Klíčová slova: image; corporate identity; zákazník; analýza image; firemní image; marketingový výzkum; SWOT analýza; customer; image analysis; corporate image; marketing research; SWOT analysis Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza image firmy zabývající se maloobchodním a velkoobchodním prodejem

Má bakalářská práce pojednává o analýze image firmy Autobaterie Novák, která se zabývá maloobchodním a velkoobchodním prodejem autobaterií. Teoretická část je zpracována z literárních zdrojů, které se ...

Novák, Tomáš; Sasínková, Martina; Kubík, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze