Počet nalezených dokumentů: 1585
Publikováno od do

Vývoj aplikace pro RFM analýzu a její nasazení v analytickém prostředí Keboola Connection
Chobotský David; Hak Martin; Maldonado Lopez Juan Pablo
2018 - český
Práce popisuje návrh a implementaci aplikace pro RFM analýzu v analytickém prostředí Keboola Connection. Dále je práce zaměřena na vizualizaci výsledků této aplikace a popis možností jejího využití pro marketingová řešení. Po prostudování práce by čtenář měl být schopen porozumět problematice vývoje takové aplikace a být schopen využívat přínosů RFM analýzy.Thesis describes the design and implementation of the application for RFM analysis in the Keboola Connection analytical environment. Furthermore, the work is focused on visualizing the results of this application and describing the possibilities of it's use for marketing solutions. After reading the work, the reader should be able to understand the development issues of such an application and be able to use the benefits of RFM analysis. Klíčová slova: Keboola Connection,RFM Analýza,Segmentace,Tableau; Keboola Connection,RFM Analysis,Segmentation,Tableau Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Vývoj aplikace pro RFM analýzu a její nasazení v analytickém prostředí Keboola Connection

Práce popisuje návrh a implementaci aplikace pro RFM analýzu v analytickém prostředí Keboola Connection. Dále je práce zaměřena na vizualizaci výsledků této aplikace a popis možností jejího využití ...

Chobotský David; Hak Martin; Maldonado Lopez Juan Pablo
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Detekce disrupcí na tokamaku pomocí strojového učení
Urban Jakub; Prokop Petr; Vašata Daniel
2018 - český
Práce se zabývá několika metodami pro detekci disrupcí v plazmatu v jaderně-fúzních zařízeních zvaných tokamak, konkrétně jejich využití na zařízení COMPASS. První metoda je replikací slibného stávajícího přístupu využívajícího náhodné lesy a aktuální hodnoty diagnostických signálů pro predikci blížící se disrupce ve výboji. Druhý přístup je rozšířením prvního přístupu o použití předchozích hodnot diagnostických signálů. Třetí přístup pro predikci nevyužívá aktuální hodnoty diagnostických signálů, ale statistiky napočítané z časových oken těchto signálů. Poslední zkoumaná metoda využívá pro predikci pouze informace o konfiguraci experimentu a stavu tokamaku. Nejlepších výsledků bylo dosaženo druhým přístupem, který dosáhl F-skóre 0,867. Poslední zkoumaný přístup pak představuje zajímavou alternativu s potenciálem identifikovat klíčové parametry experimentů, které mají vliv na stabilitu plazmatu.The thesis explores several methods for disruption detection in plazma in nuclear fusion devices called tomakak, specifically their usage on COMPASS device. The first method is a replication of prominsing state-of-the-art approach using random forests and realtime values of diagnostic signals for prediction of imminent shot disruptions. The second method is an enchacement of the first method by inclusion of previous values of diagnostic signals as well. The third method is based on statistics computed from rolling windows of said diagnostic signals. The last method uses only configuration data of experiments and infomartion about state of tokamak, which are available before experiments for disruption prediction. The best results were reached by the second method, with F1-score 0,867. The last method represents an insteresting alternative with potential to find key parameters of experiements that have impact on plazma stability. Klíčová slova: autoenkodéry,COMPASS,disrupce,disperzní entropie,konfigurace výboje,tokamak,umělé neuronové sítě,jaderná fúze,náhodné lesy,strojové učení; autoencoders,COMPASS,disruptions,dispersion entropy,shot configuration,tokamak,artificial neural networks,nuclear fusion,random forest,machine learning Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Detekce disrupcí na tokamaku pomocí strojového učení

Práce se zabývá několika metodami pro detekci disrupcí v plazmatu v jaderně-fúzních zařízeních zvaných tokamak, konkrétně jejich využití na zařízení COMPASS. První metoda je replikací slibného ...

Urban Jakub; Prokop Petr; Vašata Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Gamifikace testování software
Pavlíčková Petra; Čejka Pavel; Buchtela David
2018 - český
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace gamifikace, jakožto populárního trendu současné doby, na procesy testování software. Cílem práce je prozkoumat možnosti gamifikace, které se pro tuto oblast nabízejí. Nejprve se v práci připomíná důležitá teorie ohledně nutnosti testování a několika druhů testování, poté je vysvětlena gamifikace, důvody, proč gamifikovat a způsoby, jakými lze gamifikovat. Práce se pak zaměřuje na možnosti přidání gamifikačních prvků do programu JMeter a jemu příbuzných programů. V praktické části diplomové práce jsou analyzovány nedostatky programu JMeter a navržena architektura nového vizualizéru aplikující vybrané gamifikační prvky. Přestože vznikl demonstrativní prototyp, výstupem práce je především několik doporučení a směrů, kterými se vývoj gamifikace může nadále ubírat.This thesis explores the possibilites of application of gamification - a popular trend of today - into the processes of software testing. The aim of the thesis is to assess which of these possibilities are viable for this field. The thesis deals initially in the necessary theory about the need of testing and about different types of testing, then gamification is introduced alongside reasons why and how is gamification achievable. In the practical part of the thesis, the drawbacks of JMeter software are analyzed and new visualizer was designed which uses selected gamification principes. Despite the proof of concept being created, main outputs of the thesis are several suggestions and paths for gamification to move along to the future. Klíčová slova: gamifikace,JMeter,testování,vizualizace; gamification,JMeter,testing,visualization Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Gamifikace testování software

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace gamifikace, jakožto populárního trendu současné doby, na procesy testování software. Cílem práce je prozkoumat možnosti gamifikace, které se pro tuto ...

Pavlíčková Petra; Čejka Pavel; Buchtela David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic
Otáhal Břetislav; Hrabovský Jakub; Veselský Tomáš
2018 - český
Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento problém minimalizovat díky online sledování cíle během procedury. K výpočtu dávkových distribucí se v tomto případě používají dva výpočetní algoritmy Ray-Tracing (RAT) a MonteCarlo (MC). Ty se ale ve svých výsledcích významně liší. Cílem této práce je proto dozimetrické srovnání ozařovacích plánů vytvořených oběma zmíněnými algoritmy ve snaze objektivizovat potenciální rozdíly ve vztahu k velikosti cílového objemu a jeho poloze v plicní tkáni. Materiál a metody: U čtyřiceti osmi maligních plicních lézí byla hodnocena odlišnost mezi dávkovými distribucemi vypočítanými prostřednictvím algoritmů RAT a MC. Dále byl hodnocen její vztah k velikosti a poloze cíle v plíci. Srovnání bylo navíc provedeno pro levou a pravou plíci zvlášť. Výsledky byly statisticky zhodnoceny regresní analýzou a jsou vyjádřeny formou tabulek a grafů. Výsledky: Zjištění práce jsou v souladu s literárními daty. Algoritmus RAT oproti MC výsledky nadhodnocoval. Rozdílnost výpočtu se tedy potvrdila včetně tvrzení, že je nejvýznamnější u lézí malých rozměrů. Statisticky nejpříznivější výsledky pro vyjádření této rozdílnosti byly detekovány u periferně lokalizovaných nádorů v pravé plíci. Závěr: Práce potvrdila rozdíly mezi výpočty algoritmem Ray-Tracing a MonteCarlo. Nejslibnější výsledky byly detekovány v oblasti periferních postižení pravé plíce. Bohužel významným nedostatkem práce je malý sledovaný soubor. Úvaha o vytvoření hypotetického koeficientu, který by byl schopen tuto diferenci charakterizovat a tím by umožnil jednoduchý přepočet, je nyní nemožná. Bude potřeba dalších studií a rozsáhlejších sledování, aby bylo možné tyto úvahy potvrdit či vyvrátit.Introduction: The radiotherapy treatment of lung tumors requires a specific approach because of their movement during respiration and hence increased risk of irradiation of surrounding healthy tissue. The CyberKnife can minimize this problem by its online goal tracking during the radiotherapy treatment. Two calculation algorithms Ray Tracing (RAT) and MonteCarlo (MC) are used to calculate the dose distributions nevertheless they differ significantly in their results. Therefore the aim of this diploma thesis is a dosimetric comparison of radiation patterns created by both of these algorithms in an effort to objectify potential differences in relation to the size of the target volume and its position in the lung tissue. The material and methods: The difference between the RAT and MC calculated dose distributions on the forty eight malignant lung lesions was evaluated. The size and the position of the tumor in the lung and its influence on the difference in the algorithm results was also evaluated. In addition, the comparison was done for the left and the right lung separately. The results were statistically evaluated by regression analysis and are expressed in the form of tables and graphs. Results: The findings of this diploma thesis are favorable with the literary data. The RAT algorithm in comparison with the MC algorithm overvalued the final results. The result of the algorithm differentiation was confirmed and the theory that the difference is the most significant for small size lesions was also confirmed. The statistically most favorable results showing the difference in the calculation were found in peripherally localized tumors in the right lung. Conclusion: This diploma thesis confirmed the differences between Ray-Tracing and MonteCarlo algorithms. The most promising results were detected in the area of the affected peripheral right lung. Unfortunately, the problem of this diploma thesis was the small amount of malignant lung lesions which were monitored. It is now impossible to provide a hypothetical coefficient that would be able to characterize the difference between the algorithms and thus allow a simple conversion. Further studies and more extensive monitoring will be needed to confirm or refute these hypothesis. Klíčová slova: Stereotaktická radioterapie plic,CyberKnife,build up efekt,výpočetní algoritmus Ray-Tracing (RAT),výpočetní algoritmus MonteCarlo (MC); Stereotactic lung radiotherapy,CyberKnife,build up effect,Ray-Tracing algorithm (RAT),MonteCarlo algorithm (MC) Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Faktory ovlivňující rozdíly výpočtu dávkové distribuce u radioterapie tumorů plic

Úvod: Radioterapeutická léčba nádorů plic vyžaduje specifický přístup z důvodu jejich pohybu během respirace a tudíž zvýšenému riziku ozáření okolní zdravé tkáně. Systém CyberKnife dokáže tento ...

Otáhal Břetislav; Hrabovský Jakub; Veselský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

BOZP portál III
Chludil Jiří; Solanská Karolína; Kubr Jan
2018 - český
Tato diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího portálu BOZP. Tento portál slouží k evidenci a správě školení studentů, pedagogů a zaměstnanců ČVUT FIT. Analýza portálu je provedena především z pohledu funkčnosti a zabezpečení stávající aplikace. Z této analýzy jsou pak vyvozena doporučení a návrhy úprav. Tyto úpravy rozšiřují stávající funkcionality aplikace a vylepšují celkové zabezpečení aplikace a to jak z pohledu samotného kódu, tak i nasazení. Zabezpečení je navrženo tak, aby odpovídalo standardům používaným v praxi. Práce se také zabývá integrací všech komponent, které dosud nebyly přidány. Práce pak také analyzuje dopad směrnice GDPR na práci s uživatelskými daty a bezpečností aplikace a to jak z ekonomického a manažerského hlediska, tak i z pohledu technologického zabezpečení. Výstupem práce je upravená aplikace, její dokumentace a zhodnocení finanční a časové náročnosti. K dalšímu rozvoji aplikace pak může sloužit soubor doporučení, který je také součástí výstupu.This thesis is concerned by analysis of BOZP web portal. This web portal server for recording and administration of trainings of students, teachers and employees of CTU FIT. Analysis is focusing primarily on functionality and security of current application. This analysis results into recommendations and modifications. These modifications expand current functionalities of the application and improve overall security of the app from the point of view of the code itself and of the deployment. Security is designed to meet current standards. Thesis also covers integration of all components that weren't added to the application yet. Thesis also analyses impact of GDPR directive on work with user data and security of application from the point of economical and management view and as a technology. Thesis output is modified application, documentation and evaluation of financial and time impact. For next development of the application there is a set of recommendations, that is also part of the output. Klíčová slova: BOZP,školení,GDPR,bezpečnost,osobní data,aplikace; BOSP,training,GDPR,security,personal data,application Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
BOZP portál III

Tato diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího portálu BOZP. Tento portál slouží k evidenci a správě školení studentů, pedagogů a zaměstnanců ČVUT FIT. Analýza portálu je provedena především z ...

Chludil Jiří; Solanská Karolína; Kubr Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Nástroj pro konverzi a nasazení e-learningových materiálů
Balík Miroslav; Pejša Petr; Bařinka Lukáš
2018 - český
Tato práce se zabývá přesunem dat studijních materiálů ze serveru e-learning.cvut.cz do Moodlu. Hlavním cílem bylo data z e-learningu transformovat do struktury odpovídající struktuře Moodle a jednotlivé studijní materiály přetransformovat do syntaxe, kterou podporuje Moodle. Velký důraz byl kladen na transformaci dat a to tak, že bylo požadováno, aby byly zajištěny editační možnosti. V příloze lze nalézt dokumentaci a zdrojové kódy.This work is focused on transfering study materials data from e-learning.fit.cvut server to Moodle. The main objective of this thesis was to transform the e-learning data to the structure which is compatible with Moodle and each study materials transform to syntax which is supported by Moodle. Great emphasis was put on the data transformation to secure editable possibilities. Documentation and source codes are listed in annexe. Klíčová slova: Transformace dat,parsování textu,e-learningové kurzy,studijní materiály,Moodle,DokuWiki,Python,PHP,DOT; Data transformation,parse text,e-learning course,study materials,Moodle,DokuWiki,Python,PHP,DOT Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Nástroj pro konverzi a nasazení e-learningových materiálů

Tato práce se zabývá přesunem dat studijních materiálů ze serveru e-learning.cvut.cz do Moodlu. Hlavním cílem bylo data z e-learningu transformovat do struktury odpovídající struktuře Moodle a ...

Balík Miroslav; Pejša Petr; Bařinka Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití ontologického popisu pro specifikaci požadavků na prostředky Cloud Computingu
Náplava Pavel; Kozlov Andrej; Pergl Robert
2018 - český
Tato diplomová práce se zabývá transformací vysokoúrovňových byznys požadavků na konkrétní konfiguraci cloudových služeb. V práci je analyzován cloud computing a je popsána současná nabídka služeb největších poskytovatelů cloud computingu. V rámci práce byla provedena podrobná analýza existujících přístupů pro mapování vysokoúrovňových požadavků na zdroje v cloudu za využití ontologického popisu. Výstupem je návrh nové ontologie a metody pro transformaci požadavků.This Master's thesis deals with the transformation of high-level business requirements to specific configuration of cloud computing resources. The Master's thesis starts with the analysis of cloud computing. Then there is given the description of the current cloud services offering of the biggest cloud providers. In the next part there is review of existing literature that deals with the mapping of high-level requirements to cloud resources using ontological approach. The result of this Master's thesis is the design of new ontology and methodology for transformation of high-level requirements to cloud resources. Klíčová slova: cloud computing,ontologie,infrastruktura,aplikační požadavky,vysokoúrovňové požadavky; cloud computing,ontology,infrastructure,application requirements,high-level requirements Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Využití ontologického popisu pro specifikaci požadavků na prostředky Cloud Computingu

Tato diplomová práce se zabývá transformací vysokoúrovňových byznys požadavků na konkrétní konfiguraci cloudových služeb. V práci je analyzován cloud computing a je popsána současná nabídka služeb ...

Náplava Pavel; Kozlov Andrej; Pergl Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aplikace pro demonstraci funkce Tabu prohledávání
Fišer Petr; Veselý Jaroslav; Schmidt Jan
2018 - český
Práce se zabývá návrhem, implementací a uživatelským testováním aplikace pro demonstraci algoritmu Tabu prohledávání. Aplikace má sloužit studentům jako studijní nástroj pro pochopení logiky algoritmu. Uživatelé mají k dispozici na výběr několik problémů, jejiž instance budou mít možnost řešit. Můžou si také nastavovat parametry algoritmu. Aplikace obsahuje vizualizaci průběhu algoritmu a možnost porovnání více běhů. Součástí aplikace je také generátor instancí.This thesis deals with design, implementation and user testing of application for demonstration of Tabu Search algorithm. Primary goal is to create a tool for students to help them understand how the algorithm works. Several problems are available and users can solve its instances. It is also possible to adjust algrithm parameters. Application offers progress visualisation and comparison of past runs. Instance generator is also available in the application. Klíčová slova: Tabu prohledávání,webová aplikace,UI,JavaScript,Vue; Tabu search,web aplication,UI,JavaScript,Vue Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Aplikace pro demonstraci funkce Tabu prohledávání

Práce se zabývá návrhem, implementací a uživatelským testováním aplikace pro demonstraci algoritmu Tabu prohledávání. Aplikace má sloužit studentům jako studijní nástroj pro pochopení logiky ...

Fišer Petr; Veselý Jaroslav; Schmidt Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aplikace pro vyhodnocování dat projektů komunitního financování
Pavlíčková Petra; Stará Lucie; Buchtela David
2018 - český
Tato práce se věnuje převážně odměnovému typu komunitního financování. Nabízí vysvětlení co je crowdfunding, jak funguje a jaké jsou druhy. Stručně shrnuje historii na českém území i v zahraniční a jakým způsobem byl tento nový styl financování přijat. Práce dále obsahuje rozbor čtyř nejznámějších crowdfundingových portálů, dva české a dva zahraniční, analyzuje jejich vzhled, pravidla a jakým stylem fungují. Jsou tu popsány nástroje, které se dají použít pro sledování vývoje projektů, které ale fungují jen pro zahraniční portály. Praktická část se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním nástroje pro stahování dat projektů z portálu Hithit.com a nástroje pro zobrazení stažených dat uživatelům. Dále se práce zaobírá zhodnocením vývoje celého projektu a návrhem na další vývoj.This thesis deals with the new area of funding projects, crowdfunding. It explains what crowdfunding is, what are the principles and types. It briefly summarizes its historical development in Czech Republic and other foreign countries a how was this new area of funding accepted. The thesis contains an analysis of four most known crowdfunding websites, two czech and two foreign, analyses its design, principles and how are they working. It also describes the existing online tools for tracking projects online, but these are only for foreign sites. The practical part of this thesis deals with analysis, design, implementation and testing of a tool to download data from site Hithit.com and tool for displaying the downloaded data to users. Evaluation of the projects progress and proposal of future development is also included. Klíčová slova: Komunitní financování,crowdfunding,analýza webových portálů,nástroj pro stahování dat,prezentace dat,Hithit.com,C\#,PHP; Crowdfunding,web page analysis,downloading tool,online preview of data,Hithit.com,C\#,PHP Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Aplikace pro vyhodnocování dat projektů komunitního financování

Tato práce se věnuje převážně odměnovému typu komunitního financování. Nabízí vysvětlení co je crowdfunding, jak funguje a jaké jsou druhy. Stručně shrnuje historii na českém území i v zahraniční a ...

Pavlíčková Petra; Stará Lucie; Buchtela David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KONVERZE VENKOVSKÉ USEDLOSTI VE VYSOKÉ
Girsa Václav; Cuřínová Helena; Kuča Karel
2018 - český
Velké areály venkovských usedlostí stejně jako panské hospodářské dvory jsou dnes ohroženým stavebním typem, který pomalu z České krajiny mizí a zaniká. Zemědělská a chovatelská činnost v nich vlivem přerušené kontinuity vlastnických vztahů a kolektivizaci přetrvala jen výjimečně a návrat k ní bývá složitý, pokud je vůbec možný nebo žádaný. V diplomním projektu prověřuji možnosti konverze venkovské usedlosti pro potřeby majitele, který chce stavbu obývat a zároveň jí využít k podnikání v jiném než zemědělském oboru. Rehabilituji architektonické a urbanistické kvality stávajících objektů a doplňuji areál o novostavby. Usedlost se tak nejen stává součástí sousedské komunity, ale zapojuje se také do života obce a širšího okolí.Nowadays big rural farmhouses as well as gentry farmyards become an endangered building type, slowly disappearing from Czech landscape. The collectivization and discontinuity of ownership have rarely allowed agricultural and breeding activities to persist in them, and it is difficult, if at all possible or wished for, to return to their original purpose. The diploma project explores the possibility of converting a rural farmhouse for the use of its owner, who intends to inhabit the building as well as to use it in business for non-agricultural purposes. The architectural and urban qualities of the existing buildings are rehabilitated and replenished with new buildings. The farmhouse thus not only begins to coexist within a neigbours´ community, but it also participates in the life of the whole neighbourhood and its wider surroundings. Klíčová slova: venkovská usedlost,konverze,rehabilitace,stavebně-historický průzkum,památková péče; rural farmhouse,conversion,rehabilitation,historic building survey,monument care Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
KONVERZE VENKOVSKÉ USEDLOSTI VE VYSOKÉ

Velké areály venkovských usedlostí stejně jako panské hospodářské dvory jsou dnes ohroženým stavebním typem, který pomalu z České krajiny mizí a zaniká. Zemědělská a chovatelská činnost v nich vlivem ...

Girsa Václav; Cuřínová Helena; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze