Počet nalezených dokumentů: 10110
Publikováno od do

Doprava v klidu na území hlavního města Prahy
Skolilová Petra; Jana Kašparová; Kočárková Dagmar
2020 -
Cílem mé diplomové práce „Doprava v klidu na území hlavního města Prahy“ je zanalyzovat současnou dopravní situaci v Praze se zaměřením na dopravu v klidu, zjistit, jaké nástroje na zklidňování dopravy jsou v systému již implementovány a porovnat situaci s jinými evropskými metropolemi.The main focus fo his diploma thesis titled „Parking policy in the area of the capital city of Prague“ is to analyse the current traffic situation in Prague focusing primarily on stationary traffic. It also aims to determine what tools are already implemented in the systém in order to control and calm the traffic situation and to compare the situation with other European cities. Klíčová slova: Doprava v klidu; zklidňování dopravy; P+R; dopravní politika; hlavní město Praha; udržitelná doprava; udržitelný rozvoj; SmartCities; mobilita; sdílená ekonomika; Parking policy; traffic calming; P+R; transport policy; capital city of Prague; sustainable transport; sustainable development; SmartCities; Mobility; Sharing Economy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Doprava v klidu na území hlavního města Prahy

Cílem mé diplomové práce „Doprava v klidu na území hlavního města Prahy“ je zanalyzovat současnou dopravní situaci v Praze se zaměřením na dopravu v klidu, zjistit, jaké nástroje na zklidňování ...

Skolilová Petra; Jana Kašparová; Kočárková Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Integrabilní a superintegrabilní systémy cylindrického typu v magnetických polích
Šnobl Libor; Ondřej Kubů; Znojil Miloslav
2020 -
Cílem této práce je hledání integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu s magnetickým polem. Po zformulování kvantově mechanických určujících rovnic pro integrály pohybu druhého řádu v cylindrických souřadnicích jsou nalezeny všechny kvadraticky integrabilní systémy cylindrického typu. Mezi nimi jsou hledány systémy, které připouštějí dodatečné integrály pohybu. Nejprve jsou přímým řešením určujících rovnic nalezeny všechny systémy s dodatečným integrálem prvního řádu v klasické i kvantové mechanice. Ukazuje se, že všechny tyto systémy již byly známé a žádné další neexistují. Nalezeny jsou také všechny klasické systémy s dodatečným integrálem typu $L^2+$…, respektive $L_x p_y-L_y p_x+$..., z nichž většina zatím nebyla publikována. Všechny nalezené superintegrabilní systémy připouštějí integrál prvního řádu $L_z$ a jejich Hamiltonovy-Jacobiho, respektive Schrödingerovy, rovnice jsou vyřešeny separací proměnných v cylindrických souřadnicích, u systémů prvního řádu i v kartézských.The goal of this thesis is the search for integrable and superintegrable systems with magnetic field. We formulate the quantum mechanical determining equations for second order integrals of motion in the cylindrical coordinates and we find all quadratically integrable systems of the cylindrical type. Among them we search for systems admitting additional integrals of motion. We find all systems with an additional first order integral both in classical and quantum mechanics. It turns out that all these systems have already been known and no other exist. We also find all systems with an additional integral of type $L^2+$…, respectively $L_x p_y-L_y p_x+$..., of which the majority is new to the literature. All found superintegrable systems admit the first order integral $L_z$ and we solve their Hamilton-Jacobi and Schrödinger equations by separation of variables in the cylindrical coordinates, for the first order systems in the Cartesian coordinates as well. Klíčová slova: integrabilita; superintegrabilita; kvantová korekce; magnetické pole; cylindrické souřadnice; integrability; superintegrability; quantum correction; magnetic field; cylindrical coordinates Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Integrabilní a superintegrabilní systémy cylindrického typu v magnetických polích

Cílem této práce je hledání integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu s magnetickým polem. Po zformulování kvantově mechanických určujících rovnic pro integrály pohybu druhého ...

Šnobl Libor; Ondřej Kubů; Znojil Miloslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Interakce nízkoenergetických elektronů s izolovanými a hydratovanými biomolekulami
Davídková Marie; Barbora Sedmidubská; Múčka Viliam
2020 -
Motivací této práce je lepší pochopení chemických procesu v bunce podstupující ozarování, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Následkem interakcí techto cástic se složkami bunky dochází k poškození bunecných struktur jako jsou DNA, lipidy a proteiny. Cílem práce bylo studium primárních procesu poškození proteinu zárením pomocí metody elektronové záchytové spektroskopie. Tato práce se zameruje na interakce nízkoenergetických elektronu, tedy elektronu s energiemi pri kterých nedochází k ionizaci molekuly, ale k záchytu elektronu (typicky 0 - 10 eV). Pri techto energiích je významný zejména proces disociativního elektronového záchytu, který casto vede k fragmentaci pri subexcitacních energiích. Do práce byly vybrány molekuly loužící jako model pro peptidy. Zvoleny byly dve aminokyseliny L- cystein a L-valin a dva amidy navržené jako jednoduché modely pro peptidovou vazbu: formamid a N-methylacetamid. Tyto slouceniny byly mereny v jejich izolované a klastrové forme. Merení hydratovaných klastru umožnilo studium vlivu okolního prostredí na reakce.The motivation of this work is a better understanding of the chemical processes in cells undergoing irradiation where a large number of secondary electrons and ions is formed. Many cellular components such as: DNA, lipids (forming membranes) and proteins (performing many vital functions in the cell) get damaged due to the interaction with these products. The aim of this work was to follow the initial damage of proteins using the method of electron capture spectroscopy. This work focuses on low-energy electron-induced reactions, i.e. electrons with energies that do not cause ionisation of molecules but electron capture (typically 0 - 10 eV). These energies are particularly important for the process of dissociative electron capture, that often leads to fragmentation at subexcitation energies. Molecules serving as model compounds for peptides were selected for the work. Four model compounds were selected: two aminoacids L-cysteine, L-valine and two amides proposed as simple models for peptide bonds: formamide, and N-methylacetamide. These molecules were studied in their isolated and cluster forms. The measurement of hydrated clusters enables to examine the effect of the solvent. Klíčová slova: Elektronová záchytová spektroskopie; sekundární elektrony; L-cystein; Electron attachment spectroscopy; secondary electrons; L-cysteine; Lvaline Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Interakce nízkoenergetických elektronů s izolovanými a hydratovanými biomolekulami

Motivací této práce je lepší pochopení chemických procesu v bunce podstupující ozarování, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Následkem interakcí techto cástic se složkami bunky ...

Davídková Marie; Barbora Sedmidubská; Múčka Viliam
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Elektrochemická recyklace persíranového dekontaminačního média
Němec Mojmír; Marta Burešová; Šrank Jiří
2020 -
Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Během vyřazování vzniká velké množství radioaktivních odpadů, které je nutno dále upravit a zpracovat pro finální uložení. To je důvodem, proč se upřednostňují dekontaminační metody, které umožňují recyklaci použitých médií a materiálů, a tím vedou ke snížení množství sekundárních odpadů. Cílem teoretické části bylo popsání chemie a mechanismu působení peroxodisíranů, které jsou hlavní složkou nového na KJCH vyvíjeného dekontaminačního média, dále vypracování přehledu o elektrochemické přípravě a výrobě persíranů, a také jejich využití v průmyslu. Experimentální část byla zaměřená na sledování a optimalizaci parametrů elektrolýzy při regeneraci persíranového dekontaminačního média, konkrétně vliv teploty elektrolytu, proudu, doby elektrolýzy a složení elektrolytu na vznik persíranů. Dále byly provedeny experimenty zaměřené na rozpouštění modelových substrátů regenerovaným dekontaminačním roztokem.Decommissioning of nuclear installations is a long term issue. During disposal, a large amount of radioactive waste is generated, which needs to be further treated and processed for their final disposal. This is the reason why such decontamination methods are preferred, which allow recycling of the used media and materials, thus reducing the amount of secondary waste. The aim of the theoretical part was to describe the chemistry and oxidation mechanism of persulphates, which are the main component of the decontamination medium being developed at KJCH. The second aim was to write a short overview about laboratory electrochemical preparation and industrial production of persulphates, and their use in industry. The experimental part was focused on monitoring and optimizing the parameters of electrolysis in the regeneration process of persulphate decontamination medium, especially the effect of the electrolyte temperature, current, time of electrolysis and electrolyte composition on the formation of persulphates. Furthermore, experiments focused at dissolving model substrates by a solution with generated persulphates were performed. Klíčová slova: peroxodisíran draselný; recyklace; vyřazování; dekontaminace; potassium persulfate; recycling; decommissioning; decontamination Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Elektrochemická recyklace persíranového dekontaminačního média

Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Během vyřazování vzniká velké množství radioaktivních odpadů, které je nutno dále upravit a zpracovat pro finální ...

Němec Mojmír; Marta Burešová; Šrank Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Simulace transportu elektronového svazku dutou elektronovou čočkou pomocí programu Warp a vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku
Král Jiří; Ondřej Sedláček; Czwalinna Marie Kristin
2020 -
High luminosity LHC upgrade plánuje zdvojnásobit uloženou energii ve svazku až na 700 MJ. Tento upgrade tedy klade zvýšené nároky na kolimační systém spolu s monitory měření ztrát svazku. Proto se tato práce zabývá radiačně odolnými diamantovými monitory ztrát svazku (dBLMs) a budoucí součástí kolimačního systému LHC dutou elektronovou čočkou (HEL). V praktické části je prezetována relativní kalibrace analogového a digitálního řetězce všech dBLMs v LHC pomocí měření výstupů dBLM na simulovaný LHC25ns bunch train signál. Z těchto výstupů následně byly vypočítány a implementovány kalibrační koeficienty do middleware kontrolního systému. Dále byla simulována evoluce dutého elektronového svazeku v první polovině HEL pomocí Warp frameworku. Trajektorie systémem byla stabilní s pozorovaným propadem $\approx$ 1.5 mm za zahnutí systému. Tento propad byl také pozorován a v dobré shodě se simulacemi z CST simulačního programu. Efekty způsobené zahnutím simulační mřížky byly studovány avšak žádné artefakty nebyly nalezeny v trajektorii či profilu zvazku.The High Luminosity LHC aims to double the stored beam energy up to 700 MJ which challenges its collimation system and consequent beam losses measurements to new, greater performances. This thesis describes a proposed new stage of LHC collimation system, the Hollow Electron Lens (HEL) and a radiation-hard Diamond Beam Loss Monitors (dBLMs). The practical part of the work discusses relative calibration of the dBLMs response to LHC25ns like bunch train. A measurement was carried out to relatively calibrate the analog and digital chain of every dBLM at LHC in order to provide users with a rough measure of the relative beam losses. Calibration coefficients for the dBLM intallations were calculated and readied for use in the control system. Further, a hollow electron beam was simulated in the first part of HEL using Warp code. The trajectory of the beam was found to be stable, with a beam offset of $\approx$ 1.5 mm after a bend, agreeing with the CST simulations. Mesh bending was studied and found to introduce no artifacts in the trajectory or the beam profile. Klíčová slova: High Luminosity LHC; Kolimační systém; Dutá elektronová čočka; Warp; Diamantové monitory ztrát svazku; High Luminosity LHC; Collimation system; Hollow electron lens; Warp; Diamond Beam Loss Monitors Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Simulace transportu elektronového svazku dutou elektronovou čočkou pomocí programu Warp a vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku

High luminosity LHC upgrade plánuje zdvojnásobit uloženou energii ve svazku až na 700 MJ. Tento upgrade tedy klade zvýšené nároky na kolimační systém spolu s monitory měření ztrát svazku. Proto se ...

Král Jiří; Ondřej Sedláček; Czwalinna Marie Kristin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Separační postupy pro AMS měření transuranů ve fluoridových matricích
Němec Mojmír; Maryana Bilous; Fejgl Michal
2020 -
Transurany se během posledních sedmdesáti let široce rozšířily do životního prostředí v důsledku lidské jaderné činnosti. Tato práce se zaměřuje na stanovení americia ve vzorcích životního prostředí, kde jeho aktivity jsou obvykle nižší než úroveň detekce běžných metod, a tak samotnému stanovení musí převážně předcházet metody zakoncentrování a izolace od velkého množství neaktivních složek a potenciálních interferencí. V teoretické části jsou shrnuty separační postupy vhodné pro americium, mezi které patří např. srážení, využití iontových měničů a extrakční chromatografie. Pro stanovení transuranů byla vyvinuta velká řada analytických metod, z nichž urychlovačová hmotnostní spektrometrie (AMS) patří mezi jednu z nejcitlivějších metod vhodných pro stanovení 241Am. V experimentální části je popsán vyvinutý postup přípravy fluoridových matric pro AMS měření jako koncový krok zpracování vzorku, který navazuje na testování separačních postupů americia metodou extrakční chromatografie za užití materiálů DGA Resin a TODGA-PAN. Také jsou testovány metody koncentrování americia z vodných roztoků pomocí měniče aniontů Dowex v CO32- cyklu a metodou spolusrážení s hydratovaným oxidem titaničitým.Transuranic elements have become widespread in the environment over the last seventy years due to human nuclear activity. This paper is focused on the determination of americium in the environmental samples, where its activities are usually lower than the detection level of the common methods, and so the determination itself must be preceded by methods of concentration and isolation from a large number of inactive components and potential interferences. The theoretical part of the paper summarizes the separation procedures suitable for americium, which include, for example, precipitation, the use of ion exchangers and extraction chromatography. A large number of analytical methods have been developed for the determination of transuranic elements, where accelerator mass spectrometry (AMS) is one of the most sensitive methods suitable for the determination of 241Am. In the experimental part of the work, there is described a developed procedure for preparation of fluoride matrices for AMS measurements as a final step following the testing of separation procedures for americium by extraction chromatography using DGA Resin and TODGA-PAN materials. Methods for concentration of americium from aqueous solutions using a Dowex anion exchanger in the CO32- cycle and the co-precipitation with hydrated titanium oxide are also used. Klíčová slova: americium; transurany; extrakční chromatografie; DGA Resin; TODGA-PAN; urychlovačová hmotnostní spektrometrie; fluoridové matrice; americium; transuranic elements; extraction chromatography; DGA Resin; TODGA-PAN; accelerator mass spectrometry; fluoride matrices Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Separační postupy pro AMS měření transuranů ve fluoridových matricích

Transurany se během posledních sedmdesáti let široce rozšířily do životního prostředí v důsledku lidské jaderné činnosti. Tato práce se zaměřuje na stanovení americia ve vzorcích životního prostředí, ...

Němec Mojmír; Maryana Bilous; Fejgl Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Příprava a charakterizace luminiscenčních tenkých vrstev pro pokročilé aplikace
Děcká Kateřina; Adéla Suchá; Kučera Miroslav
2020 -
Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací luminiscenčních tenkých vrstev vhodných pro pokročilé aplikace. Cílem teoretické části bylo najít vhodné dvojice substrátu (objemového krystalu) a nanokrystalů s možným přenosem energie mezi nimi. Také shrnuje různé postupy přípravy tenkých vrstev a zobrazovací metodu TOF PET, kde tyto materiály mohou najít uplatnění. Hlavním cílem experimentální části bylo připravit vybrané scintilační tenké vrstvy na různých substrátech a důkladně je charakterizovat (rentgenová difrakce, elektronový mikroskop, absorpční a emisní spektra, studium tloušťky a povrchu tenkých vrstev). Byly připraveny tenké vrstvy CsPbBr3 na třech různých objemových krystalech (LYSO:Ce, LYSO:Pr a BGO), ze kterých se jako nejlepší kandidát pro budoucí aplikace jeví BGO.This diploma thesis deals with the preparation and characterization of luminescent thin films which are suitable for advanced applications. The aim of theoretical part of this thesis was find to out suitable pairs of substrates (bulk crystal) and nanocrystals which may allow energy transfer between them. It also summarizes various procedures for the preparation of thin films and the TOF PET imaging method, where these materials can be applied. The main goal of the experimental part was to prepare selected scintillation thin films on various substrates and to characterize them in detail (X-ray diffraction, electron microscopy, absorption and emission spectra, study of the thickness and surface of the thin films). Thin layers of CsPbBr3 were prepared on three different bulk crystals (LYSO:Ce, LYSO:Pr and BGO). Based on the results, the BGO bulk crystals seem to be the best candidate for future applications. Keywords: Klíčová slova: luminiscenční materiály; CsPbBr3; tenké vrstvy; spin-coater; TOF PET; luminescent materials; CsPbBr3; thin films; spin-coater; TOF PET Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Příprava a charakterizace luminiscenčních tenkých vrstev pro pokročilé aplikace

Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací luminiscenčních tenkých vrstev vhodných pro pokročilé aplikace. Cílem teoretické části bylo najít vhodné dvojice substrátu (objemového krystalu) a ...

Děcká Kateřina; Adéla Suchá; Kučera Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Chaloupka Petr; Jakub Kubát; Kisel Ivan
2020 -
KF Particle Finder (KFPF) je C++ balíček vyvinutý pro rychlou a efektivní rekonstrukci částic s krátkou dobou života. Jeho účelem je pomoci při společné snaze skupiny FIAS a skupin High Level Trigger (HLT) a Tracking Focus Group (TFG) na STAR vyvinout systém rychlého zpracování dat, který by mohl urychlit fyzikální analýzy dat shromážděných během druhé fáze programu Beam Energy Scan na STAR a připravit software pro budoucí experiment CBM. Balíček KFPF byl v této práci použit pro analýzu dat z BES-II ze srážek Au+Au při různých energiích. Podivné baryony byly rekonstruovány pomocí KFPF v expresní produkci dat z BES-II pro demonstraci kvalit KFPF a expresní produkce dat na STAR.KF Particle Finder (KFPF) is a C++ package developed for fast and effective reconstruction of short-lived particles. It is expected to help with the joint effort of FIAS and STAR's High Level Trigger (HLT) group and Tracking Focus Group (TFG) to develop a fast data processing system which could speed up physics analyses of data collected during second phase of Beam Energy Scan program at STAR and prepare software for future CBM experiment. The KFPF package was used in this thesis for analysis of BES-II data from Au+Au collisions at various energies. Strange baryons were reconstructed using KFPF in express production of BES-II data to demonstrate qualities of both KFPF and STAR's express production. Klíčová slova: RHIC; STAR; kvark-gluonové plazma; Beam Energy Scan; KF Particle Finder; High-Level Trigger; rekonstrukce částic; RHIC; STAR; quark-gluon plasma; Beam Energy Scan; KF Particle Finder; High-Level Trigger; particle reconstruction Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC

KF Particle Finder (KFPF) je C++ balíček vyvinutý pro rychlou a efektivní rekonstrukci částic s krátkou dobou života. Jeho účelem je pomoci při společné snaze skupiny FIAS a skupin High Level Trigger ...

Chaloupka Petr; Jakub Kubát; Kisel Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studie produkce pi+pi-, K+K-, ppbar a pi+pi+pi-pi- v centrálních exkluzivních procesech s detektorem STAR na RHIC
Guryn Wlodzimierz; Tomáš Truhlář; Augsten Kamil
2020 -
Tato práce se zabývá prvním měřením centrální exkluzivní produkce v proton-protonových srážkách při energii sqrt s = 510 GeV naměřených na experimentu STAR. Při této energie dominuje dvojitá výměna pomeronů. Z toho důvodu jsou tyto srážky velmi slibné pro hledání vázaných stavů gluonů, glueballů. Experimentální potvrzení jejich existence by silně podpořilo platnost kvantové chromodynamiky. Difrakčně rozptýlené protony pohybující se neporušeny uvnitř svazkové trubice byly změřeny pomocí detektorů Roman Pot, což umožnilo plnou kontrolu nad kinematikou interakce a tedy ověření exkluzivity. První výsledky ve formě distribuce invariantní hmotnosti centrálně produkovaných pi+pi-, K+K− a ppbar párů jsou prezentovány v této práci.This thesis is dedicated to the first measurement of the central exclusive production process in proton-proton collisions at RHIC with the STAR detector at sqrt s = 510 GeV. At this energy, this process is dominated by a Double Pomeron Exchange mechanism. Therefore, it is very promising for the search of gluon bound states, glueballs. The experimental confirmation of their existence would be yet another strong support for the validity of the quantum chromodynamics theory. The diffractively scattered protons, moving intact inside the RHIC beam pipe after the collision, were measured in the Roman Pots system allowing full control of the interaction’s kinematics, and thus verification of the exclusivity. The preliminary results on the invariant mass distributions of centrally exclusively produced pi+pi−, K+K− and ppbar pairs measured within the STAR acceptance are presented in this thesis. Klíčová slova: Pomeron; Glueball; RHIC; STAR; Roman Pot; Pomeron; Glueball; RHIC; STAR; Roman Pot Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Studie produkce pi+pi-, K+K-, ppbar a pi+pi+pi-pi- v centrálních exkluzivních procesech s detektorem STAR na RHIC

Tato práce se zabývá prvním měřením centrální exkluzivní produkce v proton-protonových srážkách při energii sqrt s = 510 GeV naměřených na experimentu STAR. Při této energie dominuje dvojitá výměna ...

Guryn Wlodzimierz; Tomáš Truhlář; Augsten Kamil
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vztah charakteristických rysů aktivně akreujících supermasivních černých děr a obsahu chladného plynu v jejich hostitelských galaxiích
Marčišovský Michal; Anežka Kabátová; Kulhánek Petr
2020 -
Tato práce je zaměřena na studium vlivu aktivních galaktických jader na prostředí jejich hostitelských galaxií. Evoluce galaxií, podléhající vnitřím i vnějším procesům, zůstává jednou z nejdůležitějších otevřených otázek astrofyziky. Akreující supermasivní černá díra v centru galaxií pravděpodobně hraje klíčovou roli v jejich dalším vývoji prostřednictvím pozitivní i negativní zpětné vazby. V této práci je studován obsah chladného plynu v galaxiích disponujících aktivním galaktickým jádrem a je spojen s velikostí regionu úzkých emisních čar v jeho okolí. Oblast úzkých emisních čar slouží jako ukazatel aktivity centrální černé díry. Předpokládá se, že právě ona způsobuje úbytek chladného plynu, který vede k zastavení tvorby hvězd v její hostitelské galaxii. S rozvojem spektroskopie celého pole (integral field spectroscopy) je možné studovat prostorově rozlišené vlastnosti galaxií. Tato práce využívá dat z experimentu MaNGA v kombinaci s daty v rádiové oblasti z Arizonské radiové observatoře v rámci projektu MASCOT.This work focuses on the influence of the active galactic nuclei on the environment of their host galaxy. The galaxy evolution, driven by both inner and outer processes, remains one of the most prominent open questions of astrophysics. The accreting supermassive black hole in the center of galaxies plays a key role in their further development through positive and negative feedback mechanisms. Within this work, the cold gas content of galaxies possessing an active galactic nucleus is studied and linked to the size of the narrow line region around it. The size of the narrow line region serves as a proxy of the central black hole activity which is assumed to cause the depletion of cold gas that leads to the shutdown of star formation within the host galaxy. With the growth of the integral field spectroscopy, it is possible to study spatially resolved galactic properties. This work engages MaNGA data combined with radio-data from Arizona Radio Observatory under the MASCOT project. Klíčová slova: aktivní galaktická jádra; oblast úzkých emisních čar; obsah chladného plynu; spektroskopie celého pole; Active galactic nuclei; Narrow-line region; Cold gas content; Integral field spectroscopy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Vztah charakteristických rysů aktivně akreujících supermasivních černých děr a obsahu chladného plynu v jejich hostitelských galaxiích

Tato práce je zaměřena na studium vlivu aktivních galaktických jader na prostředí jejich hostitelských galaxií. Evoluce galaxií, podléhající vnitřím i vnějším procesům, zůstává jednou z ...

Marčišovský Michal; Anežka Kabátová; Kulhánek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze